drukuj

2015-05-07 09:31:56

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. oświaty w Wydziale Edukacji


Starosta Lęborski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lęborku

 1. Stanowisko pracy: inspektor – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Lęborku.
 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków inspektora ( nie dotyczy obywateli RP);
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe – dodatkowo punktowany profil ekonomiczny, administracyjny
 • minimum trzy lata pracy ( w tym dodatkowo punktowane: doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej przy realizacji zadań wynikających z ustaw: o systemie oświaty - w szczególności w zakresie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół/placówek niepublicznych; kodeksu postępowania administracyjnego).
 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 • odpowiedzialność i samodzielność, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • sumienność i terminowość w realizacji zadań, dobra organizacja pracy,
 • umiejętność współpracy i bezkonfliktowość,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • umiejętność profesjonalnego sporządzania pism urzędowych,
 • bardzo dobra obsługa MS Office, w szczególności Word, Excel, PowerPoint,
 • znajomość zagadnień postępowania administracyjnego, krzewienia kultury fizycznej,
 1. Przykładowe zadania wykonywane na stanowisku:

1) opracowanie informacji o stanie oświaty w powiecie lęborskim / wykonanie art. 5a ust.4 ustawy o systemie oświaty,

2) przygotowaniu wszystkich niezbędnych procedur, czynności organizacyjno-prawnych do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczyciela,

3) sporządzenie wniosków o nagrody KO i MEN oraz o odznaczenia państwowe dla dyrektorów szkół i placówek,,

4) przygotowanie skierowań do SOSW dla dzieci i młodzieży mających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, naliczanie i rozliczanie środków przyznanych SOSW na potrzeby kształcenia specjalnego pozyskiwanych z innych jst,,

5) realizacja wniosków wskazujących na potrzebę kształcenia indywidualnego

6) naliczenie i rozliczanie środków na doskonalenie nauczycieli, doradztwo metodyczne, inne zadania wynikające z decyzji Zarządu lub Rady,

7) powoływanie i odwoływanie doradców metodycznych,,

8) przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły /placówki niepublicznej przez osobę fizyczną lub prawną,

9) przygotowywanie nadania (cofnięcia) szkołom /placówkom niepublicznym uprawnień szkoły /placówki publicznej,

10) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

11) przygotowanie propozycji podziału środków finansowych dla szkół i placówek niepublicznych wynikających z subwencji oświatowej na rok budżetowy,

12) naliczanie i rozliczenie miesięcznych wysokości dotacji dla szkół /placówek/ niepublicznych na podstawie informacji ze szkół /placówek/ i stosownej uchwały oraz przekazywanie tych informacji do Wydziału Finansowo-Budżetowego,

13 przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dotowania szkół niepublicznych, w przypadku wprowadzenia koniecznych zmian,

14) kontrola wykorzystania dotacji udzielonych szkołom i placówkom niepublicznym na miejscu, w jednostkach, zgodnie z zapisami ustawowymi,

15) bieżąca analiza aktów prawnych pod kątem ich aktualizacji i zmian w odniesieniu do publicznego i niepublicznego szkolnictwa ponadgimnazjalnego i placówek oświatowych, zgłaszanie potrzeby dokonywania zmian i przygotowywanie stosownych uchwał,

16) bieżące przygotowywanie projektów pism w odpowiedzi na wnioski i zapytania

17) prowadzenie ewidencji skarg i wniosków oraz bieżący nadzór nad terminowym ich załatwianiem,

18) realizacja wniosków i uchwał Zarządu i Rady,

19) przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu w zakresie spraw merytorycznych,

20) przygotowywanie materiałów na potrzeby Komisji Rady i Zarządu,

21) analiza Strategii Powiatu Lęborskiego w zakresie zadań Wydziału, w razie potrzeby przygotowywanie propozycji dla Zarządu ,

22) zgłaszanie aktualizacji z zakresu zadań Wydziału do publikacji na stronie internetowej Starostwa,

23) współdziałanie przy analizie arkuszy i aneksów organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,

24) pomoc w przygotowaniu folderów promujących szkoły i innych czynności o charakterze promocji szkół ,

25) pomoc przy realizacji uchwał Rady Powiatu w sprawie przyznania stypendiów Starosty współudział przy analizie formalnej wniosków,

formalnej wniosków,

26) pomoc w przygotowaniu wszystkich niezbędnych czynności organizacyjno-prawnych koniecznych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły placówki,

27) współorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Starostwie,

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy – na formularzu dostępnym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne kwalifikacje,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 64, poz. 539)
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca przy komputerze,

2) praca w biurze zlokalizowanym na I piętrze w budynku nie posiadającym windy,

3) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

4) praca głównie siedząca.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: kwiecień 2015 – 8,3 %

8.Miejsce i termin złożenia dokumentów.

            Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Lęborku lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. oświaty w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych” do dnia 18 maja 2015 r. do godz.14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Lęborku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko urzędnicze.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej dla osób, które spełniły wymagania formalne podany zostanie do wiadomości po ocenie formalnej ofert.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w BIP pod adresem wskazanym wyżej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5

Możliwość zatrudnienia – bezpośrednio po ogłoszeniu wyników naboru – pełny wymiar czasu pracy

Wymagane dokumenty, t.j. list motywacyjny, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone podpisaną klauzulą :”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych( t.j. z 2014.poz. 1182 ze zmianami). oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( t.j. z 2014.poz. 1202 ze zmianami). Brak podpisanej klauzuli na ww. dokumentach skutkować będzie odrzuceniem oferty.


Lębork, 2015-05-25

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
    


STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU
ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork


inspektor ds. oświaty  w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Lęborku

nazwa stanowiska pracy
    Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego nie został wyłoniony kandydat na ww. stanowisko pracy.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 07.05.2015 09:31
Data ostatniej modyfikacji: 26.05.2015 13:32
Liczba wyświetleń: 1640