drukuj

2015-05-06 14:58:40

Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu lęborskiego oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym


Numer ogłoszenia: 64843 - 2015; data zamieszczenia: 06.05.2015


 

 

 K.272.1.12.2015.DB                                                                       

Lębork, dnia 20-05-2015

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze K.272.1.12.2015.DB

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest

świadczenie usług w zakresie:

„Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu lęborskiego oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym”

Starosta Lęborski, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych

zawiadamia o unieważnieniu postępowania

na świadczenie usług w zakresie: „Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu lęborskiego oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym”

ponieważ

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, ani nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu – art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych          

 

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia: 64843 - 2015; data zamieszczenia: 06.05.2015

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu lęborskiego oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu lęborskiego oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (w przypadku usuwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, parking strzeżony dla przechowywania tych pojazdów może być położony w granicach administracyjnych województwa pomorskiego lub zachodniopomorskiego);. 2. Przewidywana ilość pojazdów do usunięcia i przechowywania ostała określona w tabeli nr 1. 3. Zakładana ilość usuniętych pojazdów oraz zakładany średni czas ich przechowywania w ciągu trwania umowy mogą ulec zmianie. Ich ilość w pełni uzależniona jest od liczby wydanych dyspozycji do usunięcia pojazdów przez uprawnione organy na podstawie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu (Dz. U. z 2011 r., Nr 143, poz. 846 ). Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w przypadku, gdy rzeczywiste wartości tych danych będą mniejsze lub większe od zakładanych. 4. Usługi będą wykonywane przez Wykonawcę w sposób ciągły, całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, w tym w niedziele i święta, z zapewnieniem całodobowej łączności telefonicznej i polegać będą na usuwaniu, holowaniu i przechowywaniu pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. 5. Pojazdy będą przechowywane na parkingu spełniającym nw. wymagania: a) położenie parkingu/ów - na terenie powiatu lęborskiego; b) parking ogrodzony (np. siatka, parkan,), oświetlony, o utwardzonej powierzchni; c) posiadający całodobowe zabezpieczenie w postaci wewnętrznego monitoringu w postaci kamer lub dozorowany przy pomocy stróżów / ochrony d) zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby dozorującej. 6. Zakres zadań Wykonawcy obejmuje: a) współdziałanie z podmiotami uprawnionymi do wydawania dyspozycji usunięcia pojazdów; b) przyjmowanie dyspozycji usunięcia pojazdu przez 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu, wydanej przez funkcjonariusza policji, straży miejskiej lub pracownika innego uprawnionego podmiotu zgodnie z art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym, c) dojazd zestawu holującego do wskazanego miejsca przez upoważnioną osobę wydającą dyspozycję usunięcia pojazdu w czasie do 50 minut, bez względu na porę dnia lub nocy i warunki atmosferyczne (z wyłączeniem ekstremalnych sytuacji drogowych); d) przygotowanie pojazdu lub pojazdów i jego elementów do załadunku (wszelkie prace towarzyszące przygotowaniu pojazdu do transportu, w tym uporządkowanie drogi, z której został usunięty pojazd, z wyjątkiem konieczności użycia specjalistycznego sprzętu i materiałów znajdującego się w pojazdach do tego przystosowanych (np. Straży Pożarnej ); e) załadunek pojazdu na zestaw holujący oraz należyte zabezpieczenie pojazdu oraz ładunku przed uszkodzeniem, zniszczeniem, czy kradzieżą podczas transportu; f) dojazd z pojazdem transportowanym na wyznaczony parking strzeżony; g) rozładunek i przechowywanie pojazdu na parkingu w sposób gwarantujący jego bezpieczne parkowanie, w tym i zabezpieczenie rzeczy, które się w nim znajdują przed kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem czy dewastacją; h) powiadamianie Zamawiającego o przyjęciu pojazdu na parking z podaniem danych pojazdu (rodzaj, dmc, nr rejestracyjny lub nr VIN) oraz nr dyspozycji, daty i godziny usunięcia pojazdu oraz/lub odebrania; i) przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu przechowywania pojazdów; j) pojazdy uszkodzone winny być zabezpieczone w sposób niezagrażający środowisku oraz w taki sposób aby ich stan nie uległ znacznemu pogorszeniu w czasie ich przechowywania. k) wydanie pojazdu - osobie upoważnionej do jego odbioru tj. osobie wskazanej w zezwoleniu wystawionym przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu lub właścicielowi (posiadaczowi) pojazdu wskazanemu w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe). Zastrzega się jednak, że do wydania pojazdu osobie upoważnionej do jego odbioru może dojść jedynie wówczas, gdy przedstawiono Wykonawcy zezwolenie na odbiór pojazdu przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, o ile było wymagane, oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Lęborku, o której mowa w uchwale Rady Powiatu w Lęborku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, co zostanie potwierdzone dowodem wpłaty lub dokumentem potwierdzającym dokonanie przelewu na konto Starostwa Powiatowego w Lęborku nr 07 9324 0008 00028701 2000 0380 oraz przedstawieniu zezwolenia wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, a w przypadku o którym mowa w art. 130a ust.1a ustawy - Prawo o ruchu drogowym, również dowodu uiszczenia kaucji; l) powiadamianie Zamawiającego oraz podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu, o nieodebraniu pojazdu z parkingu w terminie określonym w art. 130a ust. 10 ustawy - Prawo o ruchu drogowym; ł) sprawowanie całodobowego dozoru nad przechowywanym pojazdem, od chwili jego usunięcia do momentu odbioru przez uprawnione osoby, zbycia lub demontażu (utylizacji/złomowania) przez Zamawiającego, bądź usunięcia (przetransportowania) pojazdu na parking wskazany przez Zamawiającego; m) umożliwienie osobom upoważnionym dokonywania oględzin na terenie parkingu zabezpieczonego pojazdu. 7. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów, w szczególności do ewidencji usuniętych i przechowywanych pojazdów, które zastały odebrane przez właścicieli i tych nieodebranych w ustawowym terminie oraz udostępniania w każdym czasie na potrzeby Zamawiającego danych dotyczących ilości, rodzaju, dmc, marki, numeru rejestracyjnego (w przypadku jego braku numer nadwozia/podwozia/ramy) usuniętych pojazdów i czasu ich przechowywania oraz stosownej dokumentacji związanej z ich usunięciem, bądź z odstąpieniem od ich usunięcia. 8. Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia informacji oraz danych osobowych zebranych w czasie trwania umowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 9. Płatnikiem faktur wystawionych przez Wykonawcę za usługi podane w ust. 1 jest Starostwo Powiatowe w Lęborku. 10. Strony przyjmują, że rozliczenia z tytułu świadczonych usług będą następowały na podstawie faktur, wystawionych przez Wykonawcę po wykonaniu usługi na płatnika: Starostwo Powiatowe w Lęborku, 84-300 Lęborka, ul. Czołgistów 5, nr NIP 8411517565 w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury do Starostwa Powiatowego w Lęborku. 11. W przypadku przejęcia pojazdu przez Powiat na własność oraz odstąpienia od usunięcia pojazdu, rozliczenie z Wykonawcą nastąpi po skutecznej egzekucji należności od osoby zobowiązanej. 12. Zapłata za faktury będzie dokonywana przelewem z konta Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze. 13. Faktury powinny zawierać dane identyfikacyjne pojazdu, którego dotyczy faktura, tj.: np. numer zlecenia, rodzaj pojazdu, marka i model, numer rejestracyjny, a jeśli jego brak to numer nadwozia. Załącznikiem do faktury powinno być potwierdzenie zapłaty na podstawie którego wydano pojazd upoważnionej osobie. 14. Zamawiający nie określa, które części zamówienia można powierzyć podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom Zamawiający w formularzu Oferta przetargowa żąda wskazania przez Wykonawcę tych części. Tabela nr 1. Zestawienie ilości usług usunięcia pojazdu Lp. Rodzaj pojazdu Prognozowana liczba usług 1. rower lub motorower 3 2. motocykl 3 3. pojazd o dmc do 3,5 120 4. pojazd o dmc powyżej 3,5 t do 7,5 t 3 5. pojazd o dmc powyżej 7,5 t do 16 t 3 6. pojazd o dmc powyżej 16 t 3 7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1 Zestawienie ilości usług parkowania pojazdu Lp. Rodzaj pojazdu Prognozowana liczba zleceń (podana w dobach) 1. rower lub motorower 12 2. motocykl 12 3. pojazd o dmc do 3,5 1200 4. pojazd o dmc powyżej 3,5 t do 7,5 t 12 5. pojazd o dmc powyżej 7,5 t do 16 t 12 6. pojazd o dmc powyżej 16 t 12 7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne 4.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9, 98.35.11.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna: - posiadanie przez Wykonawcę aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualnej licencji na wykonywanie międzynarodowego lub krajowego transportu drogowego rzeczy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2013.1414 ze zm.); Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca składa kopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie międzynarodowego lub krajowego transportu drogowego rzeczy;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) dysponuje parkingiem na usunięte pojazdy w zakresie części nr 1, b) dysponuje parkingiem przystosowanym do przechowywania usuniętych pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.- w zakresie części nr 2 Parkowanie pojazdów winno odbywać się na dysponowanym przez Wykonawcę parkingiem strzeżonym, którego to parametry i wyposażenie umożliwiać będzie bezpieczne przechowywanie wszystkich sukcesywnie usuwanych z dróg powiatu lęborskiego pojazdów, zgodnie z art. 130a ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym w zakresie zadania nr 1 oraz pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w zakresie zadania nr 2. Parking (maksymalnie dwa) powinien spełniać następujące kryteria: - być położony w granicach administracyjnych powiatu lęborskiego w zakresie części nr 1; - być położony na terenie województwa pomorskiego lub zachodniopomorskiego w zakresie części nr 2. Parking dla tych pojazdów winien spełniać przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. 2012.1293); - plac parkingowy utwardzony ( m.in. żwirem, betonem, kostką brukową, asfaltem lub innym materiałem posiadającym podobną właściwość/wartość użytkową), trwale ogrodzony, oświetlony po zmierzchu lampami zapewniających widoczność całości powierzchni; - parking winien być wyposażony w sprawny, atestowany sprzęt przeciwpożarowy, odpowiedni dla potencjalnych zagrożeń; - posiadać wjazd na parking bezpośrednio z drogi publicznej; zamykany w sposób uniemożliwiający swobodny wjazd i wyjazd środka transportu; - dozorowany przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu (z dozorem wykonywanym przez dozorcę lub monitoring elektroniczny); c) dysponuje pojazdami specjalistycznymi spełniającymi warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego przeznaczonego do wykonywania czynności na drodze oraz dla innego pojazdu samochodowego, na który ze względu na bezpieczeństwo ruchu należy zwracać szczególną uwagę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 305), w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego i ciągłego usunięcia, holowania każdego rodzaju pojazdu, z każdego miejsca w granicach administracyjnych powiatu lęborskiego; d) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. UWAGA A. W przypadku wykazania ww. sprzętu lub parkingu/parkingów, który udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do jego udostępnienia, wystawione przez podmiot udostępniający B. Pojazdy o których mowa w pkt c winny posiadać aktualne badania techniczne. Na powiedzenie spełniania warunków określonych w niniejszym punkcie wykonawca składa: 1. Oświadczenie z opisem technicznym parkingu sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ 2. Wykaz sprzętu dostępnego w celu realizacji zamówienia; wykaz winien zawierać informację, iż wszystkie wymagania określone w pkt 3 zostały spełnione - sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ UWAGA W celu weryfikacji podanych informacji, Zamawiający po otwarciu ofert zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie (na parkingu wskazanym w ofercie przez Wykonawcę).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiadającym prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100.000 zł. (sto tysięcy złotych); Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca składa kopię aktualnej opłaconej polisy ubezpieczenia OC lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, jeżeli z polisy lub innego dokumentu nie wynika, że polisa zastała opłacona, również kopię dowodu wpłaty składki. UWAGA: A. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków B. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie w oparciu o potencjał techniczny, osobowy lub ekonomiczno-finansowy innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia określające zakres zasobów udostępnianych przez inny podmiot oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. C. Wszystkie dokumenty jakie składa Wykonawca w postaci kopii oryginałów winny być potwierdzone przez Wykonawcę, którego dokumenty te dotyczą. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: - oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji; zał. nr 6 do SIWZ W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 1) 1-5 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 2) powinien spełniać każdy Wykonawca samodzielnie. Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3 ustawy Pzp. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć: - wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 1 do SIWZ - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 2 do SIWZ - Oświadczenie z opisem technicznym parkingu z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z wykazem niezbędnych narzędzi i urządzeń technicznych z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 4 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia określające zakres zasobów udostępnianych przez inny podmiot oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia - zał. nr 5 do SIWZ 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 6 do SIWZ b) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 7 do SIWZ W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca oddzielnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział). 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwości zmian postanowień umowy w stosunku do treści ofert w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej oznaczającej wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, b) na skutek zdarzeń losowych lub innych okoliczności związanych ze specyfiką przedmiotu zamówienia 1. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności: a) zmiany podwykonawców pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków wskazanych opisie przedmiotu zamówienia w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ, b) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu zamówienia, jednakże poprawa ta nie może prowadzić do zmian w wynagrodzeniu, c) zmiana stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia oraz nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia, d) zmiana sposobu reprezentacji - z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, e) zmiana adresu siedziby stron - z przyczyn zewnętrznych, Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a strony wyrażą na to zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2015 godzina 09:00, miejsce: w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu lęborskiego oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu lęborskiego oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9, 98.35.11.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg położonych na terenie powiatu lęborskiego oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg położonych na terenie powiatu lęborskiego oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - (w przypadku usuwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, parking strzeżony dla przechowywania tych pojazdów może być położony w granicach administracyjnych województwa pomorskiego lub zachodniopomorskiego);.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9, 98.35.11.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ_Usuwanie_pojazdów_2015.docx 2015-05-06 14:58:48 Starostwo Informatyk
załącznik zał_1_Formularz_ofertowy.docx 2015-05-06 14:58:51 Starostwo Informatyk
załącznik zał_2_Spełnienie_udziału.docx 2015-05-06 14:58:54 Starostwo Informatyk
załącznik zał_3_Parking.docx 2015-05-06 14:58:57 Starostwo Informatyk
załącznik zał_4_Wykaz_narzędzi.docx 2015-05-06 14:59:00 Starostwo Informatyk
załącznik zał_5_podmiot_trzeci.docx 2015-05-06 14:59:03 Starostwo Informatyk
załącznik zał_6_wykluczenie.docx 2015-05-06 14:59:06 Starostwo Informatyk
załącznik zał_7_grupa.docx 2015-05-06 14:59:09 Starostwo Informatyk
załącznik zał_8_uchwała.pdf 2015-05-06 14:59:12 Starostwo Informatyk
załącznik zał_9_umowa.doc 2015-05-06 14:59:16 Starostwo Informatyk
załącznik ZP-11.doc 2015-05-06 14:59:19 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 06.05.2015 14:58
Data ostatniej modyfikacji: 20.05.2015 10:31
Liczba wyświetleń: 831