drukuj

2015-04-27 08:55:14

Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku


Postępowanie w trybie: Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.)


Lębork, 6 maja 2015

 

Zapytanie ofertowe „Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku” zostaje unieważnione.

 


 

 

 Do zamawiającego wpłyneła prośba o wyjaśnienie:

"proszę jeszcze o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający Oczekuje dostarczenia 1 monitora 21” a 7 szt wyświetlaczy LED? Wyświetlacz stanowiskowy a za zadanie Pokazywanie numeru nad stanowiskiem obsługi, w związku z tym niezależnie od rodzaju wyświetlacza ich ilość Powinna być równa ilości stanowisk. Prośba o wyjaśnienie skąd ta rozbieżność"

 

Odpowiedz

System kolejkowy ma obsługiwać 2 pomieszczenia i 3-4 kolejki. Monitor 21” dotyczy większego pomieszczenia (w mniejszym nie bardzo jest gdzie go umieścić), zaś wyświetlacze dotyczą stanowisk (3 w mniejszym pomieszczeniu i 4 w większym)


 

Do zamawiającego wpłyneła prośba o informację czy w ppkt 5 na pewno chodzi o to że należy dostarczyć 1 monitor stanowiskowy LCD 21” lub 7 wyświetlaczy LED czy też w obydwu przypadkach należy dostarczyć 7szt

 

Odpowiedz

Można złożyć oferte wariantową zawierającą jeden monitor 21" lub/i drugą ofertę zawierającą 7 wyświetlaczy LED.

 


 

Do zamawiającego wpłyneła prośba o udostępnienie rysunku technicznego pomieszczenia, w którym będzie instalowany system kolejkowy. Rysunek udostępniono i jest do pobrania jako załącznik.

 


 

W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Lęborku informujemy, jak niżej:

 

Pytanie 1.

W opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt.1 (pozycja w tabeli 1) Zamawiający wymaga, aby automat biletowy wolnostojący posiadał ekran dotykowy o przekątnej 15” cali. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ekranu dotykowego na większy o przekątnej 19" lub 22" cali?

Odpowiedz: TAK dopuszcza

 

Pytanie 2.

W opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt.1 (pozycja w tabeli 4) Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył Monitor LED – ekran główny 40” - 42” z wbudowanymi głośnikami do przywoływania głosowego . Czy Zamawiający pod nazwą Monitora LED 40” - 42” rozumie urządzenie typu Monitor LCD 40” - 42” z podświetleniem w technologii LED? Jeżeli nie, to czy Zamawiający dopuszcza zamianę Monitora LED 40” - 42” na Monitor LCD 40” - 42” z podświetleniem w technologii LED?

Odpowiedz: TAK dopuszcza

 

Pytanie 3.

W opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt.1 (pozycja w tabeli 5) Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył Monitor LED – ekran 21” ekran stanowiskowy . Czy Zamawiający pod nazwą Monitora LED 21” rozumie urządzenie typu Monitor LCD 21” z podświetleniem w technologii LED? Jeżeli nie, to czy Zamawiający dopuszcza zamianę Monitora LED 21” na Monitor LCD 21” z podświetleniem w technologii LED?

Odpowiedz: TAK dopuszcza

 

Wniosek 1.

O dopuszczenie rozwiązań równoważnych poprzez modyfikację zapisów Opis przedmiotu zamówienia w ppkt 3 i 5 Starostwo Powiatowe w Lęborku postanowiło zmodyfikować zapis

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  2. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Lp.

POZYCJA

Ilość

1.

Automat biletowy wolnostojący 15” – 22” z ekranem dotykowym

1 szt.

2.

Aplikacje przywoławcze instalowane na komputerach PC

No limit

3.

Konsole przywoławcze dotykowe (TABLET 7”) lub terminal stanowiskowy przyciskowy

7 szt.

4.

Monitor LED – ekran główny 40” - 42” z wbudowanymi głośnikami do przywoływania głosowego

1 szt.

5.

Monitor LED – ekran 21” ekran stanowiskowy

lub wyświetlacz stanowiskowy LED 4-znakowy

1 szt. /

7 szt.

6.

Instalacja aplikacji rezerwacji kolejki przez stronę WWW

1 szt.

7.

Komputer klasy PC do sterowania systemem kolejkowym (SERWER SYSTEMU KOLEJKOWEGO)

1 szt.

8.

Opracowanie aplikacji systemu kolejkowego i multimedialnego do wyświetlenia na monitorach głównych i stanowiskowych

1 szt.

9.

Oprogramowanie systemu kolejkowego z możliwością generowania raportów systemu kolejkowego

1 szt.

10.

Instalacja systemu i szkolenie pracowników z jego obsługi

1 szt.

W związku z zapisem w ppkt 5 można złożyć ofertę wariantową (monitor lub wyświetlacze)

 


 

Starostwo Powiatowe w Lęborku działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) oraz na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Lęborku zaprasza do złożenia oferty na następujące zadania:

„Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku”

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Lp.

POZYCJA

Ilość

1.

Automat biletowy wolnostojący 15” z ekranem dotykowym

1 szt.

2.

Aplikacje przywoławcze instalowane na komputerach PC

No limit

3.

Konsole przywoławcze dotykowe (TABLET 7”)

7 szt.

4.

Monitor LED – ekran główny 40” - 42” z wbudowanymi głośnikami do przywoływania głosowego

1 szt.

5.

Monitor LED – ekran 21” ekran stanowiskowy

2 szt.

6.

Instalacja aplikacji rezerwacji kolejki przez stronę WWW

1 szt.

7.

Komputer klasy PC do sterowania systemem kolejkowym (SERWER SYSTEMU KOLEJKOWEGO)

1 szt.

8.

Opracowanie aplikacji systemu kolejkowego i multimedialnego do wyświetlenia na monitorach głównych i stanowiskowych

1 szt.

9.

Oprogramowanie systemu kolejkowego z możliwością generowania raportów systemu kolejkowego

1 szt.

10.

Instalacja systemu i szkolenie pracowników z jego obsługi

1 szt.

 

INNE WYMAGANIA

Bilety– możliwość umieszczenia danych:

•      Nazwa i adres organizacji,

•      Data i godzina wydania biletu,

•      Logo, mapki i inne obrazki,

•      Dowolne informacje tekstowe

Dostawa, instalacja, montaż, szkolenie

·      Dostawa, instalacja, uruchomienie oraz koszty z tym związane w gestii dostawcy

·      Instrukcja obsługi oraz skrócona instrukcja użytkownika wraz z urządzeniem w min 1 egzemplarzu

·      Czas reakcji w przypadku awarii max 24 godz.

·      Czas usunięcia usterki/awarii max 48 godz.

·      Gwarancja obejmuje całość zestawu bez wyłączenia jakichkolwiek podzespołów z wyłączeniem tylko papieru

·      support techniczny i serwis 3 miesięczny na koszt dostawcy

·      Wszelkie modyfikacje lub aktualizacje programu w trakcie trwania gwarancji na koszt dostawcy

·      Gwarancja liczona od momentu przeszkolenia obsługi i spisania protokołu przekazania.

Gwarancja min.

24 miesiące

  1. Termin związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i wynosi 30 dni.
  2. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia max. do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY.

  1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  2. Oferta musi być sporządzona na piśmie, w sposób czytelny, na podstawie własnej kalkulacji z wykorzystaniem Załącznika Nr 1 – Formularz ofertowy.
  3. W Formularzu należy wskazać ceny jednostkowe brutto oraz łączną wartość brutto za wykonanie usługi. Wartość oferty brutto powinna być wyrażona cyfrowo i słownie, w złotych polskich, powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi jakie poniesie Wykonawca.
  4. Oferta cenowa będzie stanowić podstawę do wyłonienia Wykonawcy.

OCENA OFERT

Kryterium, którym Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zamówienia, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem.

Kryteria oceny ofert:                  cena 100 %

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zapytanie_ofertowe.docx 2015-04-27 08:56:14 Starostwo Informatyk
załącznik zał_1_Formularzofertowy.docx 2015-04-27 08:56:17 Starostwo Informatyk
załącznik zał_2_Wzor_umowy.docx 2015-04-27 08:56:20 Starostwo Informatyk
załącznik wydział komunikacji rys bud.pdf 2015-04-30 08:58:15 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 27.04.2015 08:55
Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2015 14:47
Liczba wyświetleń: 834