drukuj

2015-04-22 14:56:09

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.ORE.272.2.15.2015


Powiat Lęborski zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy fabrycznie nowych tablic typu flipchart z dwoma ramionami do realizacji szkoleń i warsztatów w ramach projektu „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

INFORMACJA

dotycząca postępowania przeprowadzonego  w trybie art. 6a oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotycząca

ZAPYTANIA OFERTOWEGO PO.ORE.272.2.15.2015

którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowych tablic typu flipchart z dwoma ramionami do realizacji szkoleń i warsztatów w ramach projektu „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęło 5 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty spełniali warunki udziału w postępowaniu.

Ocena ofert:

 • Hurtownia „WAKAT DK”, Dariusz Krasiński, , 84-200 Wejherowo, ul. Narutowicza 7

Liczba uzyskanych punktów: 89,25 pkt.

 • RODAN Sp. z o.o., oddz. 76-200 Słupsk, ul. Koszalińska 5H

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

 • JT MEBEL Sp. z o.o., 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 45

Liczba uzyskanych punktów: 82,53 pkt.

 • H.U Samfix – Papier Sp. j., 80-416 Gdańsk, ul. Hallera 132

Liczba uzyskanych punktów: 80,00 pkt.

 • Hurtownia Papiernicza GRAFIT II, 84 – 300 Lębork, ul. Czołgistów 32

Liczba uzyskanych punktów: oferta nie podlegała ocenie

W związku z tym, iż Wykonawca, który uzyskał maksymalną liczbę punktów mieści się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację zamówienia przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy: RODAN Sp. z o.o., ul. Koszalińska 5H, 76-200 Słupsk

 


 

w trybie art. 6a oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wg. procedury określonej dla zasady konkurencyjności).

 

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych tablic typu flipchart z dwoma ramionami do realizacji szkoleń i warsztatów w ramach projektu „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowa wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • tablica typu flipchart suchościeralny, magnetyczny z dwoma ramionami na prezentację dodatkowych arkuszy - ilość 2 sztuki;
 • wymiary tablicy: szerokość od 67 do 70 cm; wysokość od 100 do 110 cm;
 • regulowany rozstaw haków umożliwia używanie różnych formatów papieru;
 • regulowana wysokość ;
 • podstawa jezdna z kółkami z możliwością blokowania (3 blokowane kółka)
 • lekka, stabilna konstrukcja ramy;
 • metalowa półka na przybory;

Gwarancja na tablicę: minimum 2 lata.

 

 1. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego w Lęborku, przy ul. Czołgistów 5, pok. 212 (II piętro).
 2. Wszelkie koszty związane z transportem, opakowaniem, dostarczeniem, montażem i ustawieniem oraz ubezpieczeniem przedmiotu zamówienia na czas transportu ponosi Wykonawca.
 3. Dostawa tablic oraz ich montaż zostaną potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, zwanym dalej protokołem. Protokół zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Protokół będzie zawierał co najmniej: nazwę przedmiotu zamówienia, ilość, datę i miejsce przekazania. Podpisany bez zastrzeżeń, przez obie strony protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
 4. Wykonawca udzieli gwarancji na powierzchnię tablicy flipcharta na okres minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
 5. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy pisemną gwarancję na powierzchnię tablicy flipcharta. Dostarczona gwarancja winna być w języku polskim.
 6. W razie stwierdzenia braków lub dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i złożoną ofertą, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub wymiany dostarczonego przedmiotu zamówienia na zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
 7. Wszystkie materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą być oryginalne, profesjonalne i fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane, nie powystawowe, nie regenerowane, nie prefabrykowane. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zapytanie ofertowe tablice flipchart.doc 2015-04-22 14:56:40 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 22.04.2015 14:56
Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2015 11:59
Liczba wyświetleń: 538