drukuj

2015-04-10 07:52:22

OGŁOSZENIE STAROSTY LĘBORSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2015 r.


w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2014 poz. 518 ze zm./

 

Starosta Lęborski

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

ogłasza co następuje:

 

  1. Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomość położoną w obrębie Siemirowice, gm. Cewice, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 431 o powierzchni 0.0021 ha dla której Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1L/00023304/1. Działka zabudowana garażem murowanym.

 

  1. Oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U z 2014 poz. 518 ze zm./wraz z przeniesieniem własności garażu posadowionego na tym gruncie. Nabycie budynku wybudowanego ze środków własnych następuje nieodpłatnie.

 

  1. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cewice zatwierdzonego uchwałą nr III/22/2014 Rady Gminy Cewice przedmiotowy teren stanowi obszary osadnicze, obszary intensyfikacji zabudowy mieszkaniowej. Przedmiotowa działka położona jest na terenie, dla którego brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

  1. Cena gruntu wynosi 470,00 zł + 23% VAT /słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt 00/100/. Wartość rynkowa budynku: 5.530,00 zł /słownie złotych: pięć tysięcy pięćset trzydzieści 00/100/.

 

  1. Pierwsza opłata roczna za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste wynosić będzie 117,50 zł + 23% VAT /słownie złotych: sto siedemnaście 50/100/. Wysokość stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego: 3% ceny + 23% VAT i wynosić będzie 14,10 zł +23% VAT

 

  1. Pierwsza opłata roczna winna być uiszczona do chwili zawarcia aktu notarialnego. Opłaty roczne płatne przez cały okres trwania prawa wieczystego użytkowania do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok.

 

  1. Zasady aktualizacji opłat: z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

 

  1. Osoby, którym może przysługiwać pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt .1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć stosowny wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 22.05.2015 roku.

 

  1. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku ul. Czołgistów 5 oraz umieszczenie na stronie internetowej Starostwa powiat-lebork.com na okres od 10.04.2015 roku do 01.05.2015 roku.

 

  1. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lęborku ul. Czołgistów 5, pok. nr 220, tel 59 863 28 41.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 10.04.2015 07:52
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 443