drukuj

2015-04-03 07:47:18

Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5


Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 518 ze zm./

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas określony od 01.05.2015 r. do 30.09.2015r. nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego, położonej w Łebie przy ulicy Leśnej, stanowiącej działki nr 54/3 i nr 54/5 o łącznej powierzchni 5325m2, zapisane w księdze wieczystej nr SL1L/00030202/8, z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową.

Nieruchomość niezabudowana, położona w bardzo atrakcyjnej części miasta w odległości około 200 m od plaży. Uzbrojenie terenu – energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna. W najbliższym otoczeniu tereny zalesione, plaża i tereny rekreacyjne.

Gmina Miejska Łeba nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie E.4.1: przeznaczenie – usługi dla ruchu turystycznego i parkingi.

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: wysokość czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy zostanie ustalona w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Wywoławcza stawka czynszu do przetargu stanowi kwotę 48.000 zł netto. Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry, w całości przed podpisaniem umowy dzierżawy.

 

 1. Wadium w wysokości 9.600 zł należy przelać na konto: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Bank Spółdzielczy w Łebie, Filia Lębork Nr 07 9324 0008 0002 8701 2000 0380 lub wpłacić w kasie Starostwa – pok. Nr 3 najpóźniej do dnia 20.04.2015 roku. W przypadku wpłaty wadium na konto środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 20.04.2015r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby posiadające jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Powiatu Lęborskiego.

 

 1. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:
  1. dowód wpłaty wadium,
  2. w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,
  3. w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
  4. w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości reprezentujących podmiot.

 

 1. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 2. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.
 3. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy. Umowa zostanie zawarta w dniu 30.04.2015 roku. Gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 4. Dzierżawca, przed podpisaniem umowy dzierżawy, zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji zwrotnej
  w wysokości 10% ustalonego w przetargu czynszu dzierżawnego brutto celem zabezpieczenia sprzątania terenu po zakończeniu okresu dzierżawy.
 5. Posadowienie na gruncie obiektów handlowych lub usługowych, tymczasowych, nietrwale związanych
  z gruntem, przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce uwarunkowane będzie uzyskaniem zgody właściwego urzędu miejskiego, spełnieniem wymogów określonych przepisami prawa budowlanego oraz zachowaniem ładu architektonicznego. Projekt zabudowy będzie wymagał akceptacji Architekta Miejskiego w Łebie.
 6. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia świadczeń publiczno-prawnych przypadających na przedmiot dzierżawy oraz innych kosztów związanych z prowadzoną działalnością.
 7. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę w okresie obowiązywania umowy, Dzierżawca dokonuje na swój koszt bez możliwości ich rozliczenia po zakończeniu okresu dzierżawy.
 8. W przypadku rozwiązania umowy z upływem okresu, na który została zawarta lub przed tym terminem, Dzierżawca zobowiązany będzie do doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego na własny koszt.
 9. W przypadku, gdy po upływie terminu, na jaki umowa została zawarta, Dzierżawca nie opuści dzierżawionej nieruchomości, za każdy dzień zwłoki będzie naliczana opłata za bezumowne korzystanie
  z nieruchomości w wysokości 1/10 czynszu dzierżawnego brutto wynikającego z zawartej umowy, za każdy dzień zwłoki. Zabezpieczeniem ewentualnej zapłaty opłaty za bezumowne korzystanie i wydanie przedmiotu dzierżawy dla Wydzierżawiającego będzie złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego
  o poddaniu się rygorowi z art. 777 §1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Oświadczenie musi zostać dostarczone Wydzierżawiającemu przed zawarciem umowy dzierżawy.
 10. Szczegółowe warunki dzierżawy zostały określone w projekcie umowy, z którym można się zapoznać
  w siedzibie urzędu: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. 220.
 11. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, Urzędów Miasta Lęborka i Łeby, Urzędów Gmin: Wicko, Cewice, Nowa Wieś Lęborska oraz umieszczenie na stronie internetowej Starostwa www.powiat-lebork.com na okres od 03 kwietnia 2015 roku do 23 kwietnia 2015 roku.
 12. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
  w Lęborku, pok. 220, I piętro, tel. /59/ 863 28 41.
 13. Zarząd Powiatu Lęborskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Przetarg odbędzie się dnia 23 kwietnia 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego,
pok. Nr 13, godz. 10:00.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Przetarg Leśna.doc 2015-04-03 07:47:30 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 03.04.2015 07:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 607