drukuj

2015-03-30 14:04:37

ZAPYTANIE OFERTOWE K.272.2.1.2015.DB


Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Lęborskiego, na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych(Dz.U. Nr 208, poz. 1240 ze zm.)


 

 

K.272.2.1.2015.DB                                                                                                   Lębork, dnia 29-04-2015

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze

K.272.2.1.2015.DB

prowadzonego w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.), którego przedmiotem jest

świadczenie usług w zakresie:

„Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Lęborskiego, na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych(Dz.U. Nr 208, poz. 1240 ze zm.)”

Starosta Lęborski,

zawiadamia o unieważnieniu postępowania

na świadczenie usług w zakresie: „Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Lęborskiego, na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych(Dz.U. Nr 208, poz. 1240 ze zm.)”

ponieważ

nie wpłynęła żadna oferta

 


 

 

K.272.2.1.2015.DB

Zamawiający:

Powiat Lęborski

Czołgistów 5, 84-300 Lębork

woj. pomorskie

 

 

 

Wydział realizujący zamówienie:

Wydział Komunikacji

Postępowanie w trybie:

Art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.)

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

„Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Lęborskiego, na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych(Dz.U. Nr 208, poz. 1240 ze zm.)”

 

Rodzaj: Usługa                                                                                

                                                                                

                                                                                      

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

50118110-9 usługi holownicze

98351100-9 usługi parkingowe

 

 Data:  marzec 2015

 

 

           

Starostwo Powiatowe w Lęborku działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) oraz na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Lęborku zaprasza do złożenia oferty na następujące zadania:

„Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu lęborskiego w 2015 roku, na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 ze zm.) oraz załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania – Opis przedmiotu zamówienia”

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie z obszarów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Lęborskiego statków lub innych obiektów pływających poprzez wprowadzanie do strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawienie go na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na 2 części:

Część 1: „Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego gmin Łeba i Wicko, na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Część 2: „Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego gmin Cewice, Lębork i Nowa Wieś Lęborska, na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

 1. Termin związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i wynosi 30 dni.
 2. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.
 3. WARUNKI UDZIAŁU

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien:

 1. posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.) – dotyczy transportu statku lub innego obiektu pływającego na parking strzeżony,
 2. posiadać w okresie trwania umowy ubezpieczenie z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej o wartości minimum 8 000 zł,
 3. dysponować sprzętem do usuwania i holowania statków lub innych obiektów pływających o odpowiednim potencjale technicznym,
 4. posiadać/zobowiązać się do utworzenia w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy, stanowiska dyspozytorskiego (przejmującego zlecenia, wydającego polecenia holownikom) wyposażonego w urządzenia łączności,
 5. dysponować parkingiem (dopuszcza się plac wybetonowany, ogrodzony o odpowiedniej powierzchni) lub przystanią zlokalizowanymi na terenie powiatu lęborskiego lub słupskiego spełniającymi wymagania wskazane w OPZ – załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.
 • INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY.
 1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Oferta musi być sporządzona na piśmie, w sposób czytelny, na podstawie własnej kalkulacji z wykorzystaniem Załącznika Nr 2 – Formularz ofertowy.
 3. W Formularzu należy wskazać ceny jednostkowe brutto oraz łączną wartość brutto za wykonanie usługi. Wartość oferty brutto powinna być wyrażona cyfrowo i słownie, w złotych polskich, powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi jakie poniesie Wykonawca.
 4. Wysokość cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym nie może być większa niż stawki przyjęte uchwałą Nr XLI/347/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 26 września 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych na 2015 rok (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego poz. 3648) Załącznik Nr 4.
 5. Ceny brutto podane w ofercie winny zawierać w sobie całkowity koszt realizacji zadania dla poszczególnych pozycji powstałe od momentu wydania dyspozycji usunięcia do zakończenia postępowania.
 6. Oferta cenowa będzie stanowić podstawę do wyłonienia Wykonawcy.

Wskazane w Formularzu ofertowym ilości zdarzeń służą jedynie wyłonieniu oferty. Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane usługi. Ich ilość w pełni uzależniona jest od liczby wydanych dyspozycji do usunięcia przez organy kontroli – policjanta lub kierujących akcją ratowniczą. Potencjonalnemu Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń w przypadku, gdy nie zaistnieje potrzeba realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia.

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ
 2. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2).

Wymagana forma dokumentu – oryginał

 1. Aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.).

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”

 1. Polisa lub inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”

 1. OCENA OFERT

Kryterium, którym Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zamówienia, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28 kwietnia 2015 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, Biuro Obsługi Interesanta

 • ISTOTNE WARUNKI UMOWY.
 1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, umowa w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie warunki i wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
 2. Umowa zostanie zawarta zgodnie z projektem umowy. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wyłonionego Wykonawcę.
 • INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 1. a) w sprawach formalnych: Anita Pirycka
 2. b) w sprawach przedmiotu zamówienia: Dariusz Buczak

w dni robocze od 8:00 do15:00.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
 2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy do wypełniania
 3. Załącznik nr 3 – Uchwała nr XLI/347/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych na 2015 rok Wzór umowy
 4. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zapytanie_ofertowe.docx 2015-03-30 14:05:12 Starostwo Informatyk
załącznik zał_1_Opis_przedmiotu_zamówienia.doc 2015-03-30 14:05:17 Starostwo Informatyk
załącznik zał_2_Formularz_ofertowy.docx 2015-03-30 14:05:19 Starostwo Informatyk
załącznik zał_3_Uchwała.pdf 2015-03-30 14:05:23 Starostwo Informatyk
załącznik zał_4_umowa.doc 2015-03-30 14:05:26 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 30.03.2015 14:04
Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2015 14:12
Liczba wyświetleń: 584