drukuj

2015-03-19 09:35:55

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.11.2015


Przeprowadzenie szkolenia dla 9 mentorów z zakresu usług Biura Mentoringu w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Droga do samodzielności”

 


 

Lębork, dnia 08.04.2015r.

 

INFORMACJA

 

 w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907
z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego,
zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami
(wg. procedury dla zasady konkurencyjności) określonej w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

odnośnie

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.272.2.11.2015


Przeprowadzenie szkolenia dla 9 mentorów z zakresu usług Biura Mentoringu w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Droga do samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty w terminie, który określony był na dzień 3 kwietnia 2015r. godz.13:00.

 

Najkorzystniejszą ofertę uzyskując 100,00 pkt. wg kryterium oceny ofert złożyła firma:
Ośrodek Edukacji - szkolenia, pomoc psychologiczna. Izabela Derewicz-Czupryniak

Piłsudskiego 50/71, 81-382 Gdynia


W/w  Wykonawca złożył ofertę najtańszą, spełniającą warunki udziału.

W związku z powyższym przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:
Ośrodek Edukacji - szkolenia, pomoc psychologiczna. Izabela Derewicz-Czupryniak

Piłsudskiego 50/71, 81-382 Gdynia

 

 

 


 

 

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907
z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego,
zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami
(wg. procedury dla zasady konkurencyjności) określonej w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
                                           

W związku z realizacją projektu innowacyjnego testującego pn. „Droga do samodzielności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej).

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na: Przeprowadzenie szkolenia dla 9 mentorów z zakresu usług Biura Mentoringu w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Droga do samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

  1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Beneficjent projektu - Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850,
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com

 

  1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Głównym celem projektu - wprowadzenia innowacji jest zwiększenie oferty instytucji z terenu powiatu lęborskiego działających na rzecz integracji społecznej (PCPR Lębork, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej Lębork i Łeba, Ośrodki Pomocy Społecznej Wicko i Cewice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowa Wieś Lęborska) w latach 2012-2015 poprzez wypracowanie kompleksowego programu nowych form i metod pracy oraz działania z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej – usamodzielnianymi (prowadzące do zatrudnienia) oraz jego upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu praktyki na terenie województwa pomorskiego.

Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej grupy 20 (13K, 7M) usamodzielnianych wychowanków z terenu powiatu lęborskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udział w wypracowanym innowacyjnym kompleksowym programie działania z usamodzielnianymi do 30.06.2014r.

Problem, na który odpowiada innowacja

Głównym problemem jest zbyt mała oferta instytucji działających w sferze integracji społecznej na terenie powiatu lęborskiego wynikająca z braku wypracowanego kompleksowego programu nowych form i metod pracy oraz działania
z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej-usamodzielnianymi.

 

  1. OPIS BIURA MENTORINGU

             Biuro Mentoringu stanowi nowoczesną formę wsparcia dla osób usamodzielnianych (opuszczających pieczę zastępczą). Może być rozumiane jako „organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania grup wsparcia i specjalistycznego poradnictwa”, co jest jednym z zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

                Osoby usamodzielniane potrzebują szczególnej pomocy w wyborze przyszłej drogi życiowej, wskazywania różnych możliwości samorealizacji, konfrontowania swoich marzeń, wizji, fantazji i celów z rzeczywistymi możliwościami - za udzielanie takiego wsparcia odpowiadają mentorzy (osoby usamodzielnione, które również przeszły proces usamodzielniania).

 

Kandydat na stanowisko mentora powinien posiadać m.in. następujące cechy:

  • wysoko rozwinięte umiejętności społeczne,
  • łatwość nawiązywania kontaktów,
  • dociekliwość psychologiczna,
  • zdolność empatii,
  • odpowiedzialność.

 

Powinna to być osoba, która pozytywnie przeszła proces usamodzielniania i stanowi wzór do naśladowania, gdyż była w podobnej sytuacji i sobie z nią poradziła. Jej zadaniem jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, aby wesprzeć wychowanków w przygotowaniu do usamodzielnienia. Podstawą przedsięwzięcia jest wiedza, że najlepszej pomocy mogą udzielić osoby, które znają doświadczenia tych, którzy jej szukają oraz że pomoc powinna płynąć ze zrozumienia i poczucia troski osoby pomagającej, a nie jedynie z konieczności zawodowej. Przez swój przykład pokazuje ona usamodzielnianym, że warto dążyć do samodzielności poprzez pokierowanie swoją ścieżką życiową tak, aby prowadziła ona do zatrudnienia, dającego niezależność finansową i zwiększającego satysfakcję życiową.

 

Mentorzy, aby prowadzić spotkania z osobami usamodzielnianymi (zarówno indywidualne, jak i grupowe), muszą mieć pełną świadomość, jakiego rodzaju wsparcie będą oferować, muszą poznać strukturę i mechanizm funkcjonowania Biura oraz metody pracy mentora. Mentorzy z racji tego, że sami byli wychowankami placówek opiekuńczo wychowawczych czy rodzin zastępczych, dzięki bagażowi swoich doświadczeń mają być dla osób usamodzielnianych doskonałą formą wsparcia. Ponadto proces ich usamodzielniania, zakończony pozytywnie, będzie przykładem na to, że pobyt w różnych formach pieczy zastępczej w żaden sposób nie przekreśla możliwości sukcesu zawodowego oraz nie zmniejsza szans na osiągnięcie wymarzonych celów. Szkolenie ma na celu przygotowanie konkretnych osób do prowadzenia mentoringu i wyzwań z tym związanych. Bardzo ważne jest, aby mentorzy byli osobami, które przeszły pozytywnie proces usamodzielniania, gdyż mają być oni autorytetem dla osób usamodzielnianych, pozytywnie wpływającym na ich dalsze życie. Stanowi to metodę wychowawczą opartą na dostarczaniu wzorów. Jest to także metoda pozytywnego modelowania społecznego. Osoba mentora ma dać osobom usamodzielnianym nadzieję na lepsze życie.

Z uwagi na wspólne problemy oraz zbliżoną biografię i historię, osobom usamodzielnianym będzie łatwiej uwierzyć, że dadzą sobie radę. Mentorzy mają pokazać im, że przyszłość zależy tylko i wyłącznie od nich samych. Aby wzbogacić warsztat pracy mentorów przejdą oni szkolenie z zakresu wykonywanych usług.

 

  1. ADRESACI I CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest odpowiednie przygotowanie 9 osób do pełnienia roli mentora, m.in. poprzez nauczenie korzystania z materiałów przygotowanych w ramach projektu „Droga do samodzielności” zawartych w „Kompleksowym programie nowych form i metod pracy oraz działania z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej - usamodzielnianymi”, np. scenariuszy/propozycji zajęć oraz zapoznanie ze specyfiką pracy mentora w Biurze Mentoringu. Program zajęć będzie obejmować zatem m.in.: istotę i rolę mentoringu (w szczególności w procesie usamodzielniania, rodzaje coachingu, narzędzia i sposoby pracy mentora, cechy dobrego mentora, specyfikę pracy mentoringowej oraz etapy procesu mentoringu. Szkolenie poruszy również takie zagadnienia jak konstrukcja Indywidualnego Planu Usamodzielniania. Ponadto mentorzy muszą nauczyć się korzystać z materiałów, które opracowane zostały w ramach niniejszego projektu, m.in. ze scenariuszy/propozycji zajęć.

Bowiem rolą Mentora jest rozwój kompetencji osobistych i społecznych młodego człowieka, pomoc w rozwijaniu talentów i zainteresowań, pobudzanie i wskazywanie różnych możliwości działania. Zadaniem mentora będzie odkrywanie i urzeczywistnianie potencjału, a także praca nad rozwijaniem motywacji u swojego podopiecznego. Mentor podczas współpracy z osobą usamodzielnianą powinien razem z nią przeanalizować jej słabe i mocne strony, aby później wspierać ją w nowych wyzwaniach oraz stymulować jej kreatywność i przedsiębiorczość. Jednak najważniejszym zadaniem mentora będzie przygotowanie swojego podopiecznego na to, z czym, na co dzień będzie musiał się zmierzyć w samodzielnym, dorosłym życiu. To przede wszystkim przygotowanie do usamodzielnienia, przeprowadzenie go przez początkowe etapy tego procesu, wspieranie. Całość odbywać się będzie na płaszczyźnie koleżeńskiej, opierając się na wymianie myśli, refleksji i doświadczeń.

Założeniem jest pomoc w miarę możliwości natychmiastowa oraz przede wszystkim fachowa i rzeczowa. Spotkania powinny być elastycznie i odbywać się również w terenie, nie tylko w siedzibie biura. Sam wychowanek, w związku z naciskiem na indywidualizację pomocy oraz na pełną świadomość jej przebiegu, miałby możliwość wyboru osoby, która nim pokieruje oraz dokonania jej zmiany w przypadku, gdy współpraca okaże się niesatysfakcjonująca. Podopieczni, spotykając się z pozostałymi usamodzielnianymi zobaczą, że nie są sami ze swoimi problemami, ale również inne osoby usamodzielniane zmagają się z podobnymi trudnościami. Wsparcie emocjonalne, udzielane w trakcie tych spotkań, podczas których każdy może opowiedzieć o swoich doświadczeniach i odczuciach, przyspieszy proces wprowadzania wychowanków w dorosłe życie. Wpłynie pozytywnie również na poczucie bezpieczeństwa i hierarchię wartości. Celem jest zwalczanie bezradności życiowej, wspólne wypracowanie sposobów radzenia sobie z codziennymi sytuacjami oraz budowanie przekonania o realnym wpływie na kształt własnego życia, wzajemne motywowanie.

Mentor to osoba, która ma za zadanie zapewnienie młodym ludziom opuszczającym pieczę zastępczą (usamodzielnianym) wsparcia, doradztwa oraz ma być dla nich przykładem, wzorem do naśladowania. Forma pracy mentora wymaga niezwykłego zaangażowania w dzieleniu się doświadczeniem oraz poświęcenia czasu, aby przekazać niezbędne i cenne wskazówki, bycia oparciem w trudnych momentach i inspiracją do zmian, poszukiwania najlepszych rozwiązań. Mentor ma za zadanie towarzyszyć w drodze do osiągania samodzielności i niezależności podopiecznego, zachęcać go do stosowania w praktyce posiadanych zdolności, korzystania z predyspozycji i talentów.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik PO.272.2.11.2015 Zapytanie SZKOL.DLA MENTORÓW.pdf 2015-03-19 09:37:56 Administrator Admin
załącznik PO.272.2.11.2015 Zapytanie SZKOL.DLA MENTORÓW.doc 2015-03-19 09:38:02 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 19.03.2015 09:35
Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2015 10:28
Liczba wyświetleń: 635