drukuj

2015-03-18 15:17:22

WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH I DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU LĘBORSKIEGO


Numer ogłoszenia: 38071 - 2015; data zamieszczenia: 18.03.2015


 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer ogłoszenia: 53039 - 2015; data zamieszczenia: 16.04.2015


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 38071 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH I DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU LĘBORSKIEGO.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytów energetycznych i kompletów dokumentacji projektowych (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), wykonanych wg założeń wynikających z opracowanych audytów energetycznych termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie nie krótszym niż 36 miesięcy: 1.1.1. Budynki Starostwa Powiatowego w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 (działki: 115/2 obręb 2, 115/4 obręb 2): nr ewidencyjny 1 i 2 - powierzchnia zabudowy 1.529,11 m2, kubatura 21.408,09 m3, pow. ogólna 4.771,99 m2, pow. użytkowa 2.131,51 m2 (3 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna) nr ewidencyjny 4 - powierzchnia zabudowy 201,25 m2, kubatura1.616,83 m3, pow. ogólna 312,05 m2, pow. użytkowa 269,88 m2 (2 kondygnacje nadziemne) Opis techniczny: Ściany konstrukcyjne z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubość ścian w piwnicy od 33 cm do 100 cm. Na kondygnacjach od 20 cm do 70 cm. Nad piwnicami oraz pierwszą i drugą kondygnacją stropy ceramiczne typu Kleina wysokości 30 cm, strop nad trzecią kondygnacją drewniany ze ślepym pułapem wysokości 20 cm. Dach o konstrukcji drewnianej, wieszarowej - symetryczny. Pokrycie dachówką na łatach. Zamawiający posiada inwentaryzację architektoniczno-budowlaną z 1993 roku zawierającą rzuty poziome i elewację budynku. Uwaga: budynki znajdują się w rejestrze zabytków województwa pomorskiego pod nr 1715. 1.1.2. Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Dygasińskiego 14 (działka 194 obręb Lębork 7), nr ewidencyjny 340, powierzchnia zabudowy 1.747 m2, Powierzchnia użytkowa 3.996 m2, kubatura 29.410 m3 (4 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna). Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej, na zaprawie cementowo - wapiennej. Stropy ceramiczno - betonowe Ackermana. Schody betonowe, wejście na poddasze drewniane. Dach - konstrukcja drewniana, impregnowana, kryta dachówką ceramiczną z włazem dachowym. Uwaga: budynek znajduje się w rejestrze zabytków województwa pomorskiego pod nr 1716. 2. Zakres zamówienia obejmuje: a) inwentaryzacja architektoniczna budynków wraz z instalacjami - w ilości 3 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału i wersji elektronicznej w formacie pdf, na płycie CD/DVD lub innym powszechnie spotykanym nośniku danych elektronicznych - zawierająca część opisową i rysunkową wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. b) inwentaryzacja przyrodniczo-ornitologiczna w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych z ewentualnymi zaleceniami wykonania budek lęgowych w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału i wersji elektronicznej w formacie pdf, na płycie CD/DVD lub innym powszechnie spotykanym nośniku danych elektronicznych - jeżeli dotyczy. c) audyt energetyczny - w ilości 3 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału i wersji elektronicznej w formacie pdf, na płycie CD/DVD lub innym powszechnie spotykanym nośniku danych elektronicznych - wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346); d) projekt budowlany - w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału i wersji elektronicznej w formacie pdf, na płycie CD/DVD lub innym powszechnie spotykanym nośniku danych elektronicznych - wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zmianami); e) projekt wykonawczy - w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału i wersji elektronicznej w formacie pdf, na płycie CD/DVD lub innym powszechnie spotykanym nośniku danych elektronicznych - wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072) oraz wymaganiami jak w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133); f) kosztorys inwestorski - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału i wersji elektronicznej w formacie pdf, na płycie CD/DVD lub innym powszechnie spotykanym nośniku danych elektronicznych, (dla każdych budynków oddzielnie) - wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389); g) przedmiar robót - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału i wersji elektronicznej, na płycie CD/DVD lub innym powszechnie spotykanym nośniku danych elektronicznych, (dla każdego budynku oddzielnie) w formacie pdf - wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072); h) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału i wersji elektronicznej w formacie pdf, na płycie CD/DVD lub innym powszechnie spotykanym nośniku danych elektronicznych - wykonana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 3. Sugerowany przez Zamawiającego zakres przedsięwzięć termomodernizacyjnych i prac projektowych obejmuje m.in.: inwentaryzację stanu istniejącego, wymiana instalacji elektrycznej, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian w gruncie z hydroizolacją pionową, wykonanie opaski wokół budynku, wymiana starych drzwi zewnętrznych, wymiana starych okien, wymiany instalacji CO, roboty odtworzeniowe po wykonanych pracach. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć i uzgodnić z Zamawiającym wstępne koncepcje dokumentacji projektowych. 4. Dokumentacja projektowa musi być zgodna co do zawartości, treści i formy z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 5. Rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej muszą być zgodne z warunkami technicznymi wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.). 6. Wykonawca zobowiązany jest podczas wykonywania opracowań składających się na przedmiot zamówienia kierować się zasadami rzetelności, zachować należytą staranność i korzystać z aktualnych zasad wiedzy i sztuki technicznej oraz z zachowaniem przepisów (w szczególności) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 712). 7. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, w tym aktualnej mapy do celów projektowych oraz wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów, w szczególności uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia do właściwego organu w zależności od wymogów prawa dla możliwości formalnego przystąpienia do wykonania robót budowlanych oraz w przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie robót od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jeżeli zakres opracowania projektowego będzie powodował konieczność uzyskania pozwoleń lub dokonania zgłoszeń w innej formie niż wskazana powyżej, obowiązkiem projektanta będzie zastosowanie odpowiedniej procedury zgłoszeniowej. 8. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu w sprawie uzyskania niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień z pozwoleniem na budowę włącznie. W tym celu Wykonawca wskaże Zamawiającemu osoby działające na rzecz Wykonawcy w ramach realizacji umowy, z podaniem ich danych osobowych, niezbędnych do identyfikacji powyższych osób. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do zamówionych dokumentacji projektowych w trakcie ich sporządzania. 10. W projektach należy uwzględnić usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, jeśli zajdzie taka potrzeba. 11. W cenie oferty należy uwzględnić wykonanie badań gruntu, jeżeli zajdzie potrzeba ich wykonania. 12. Autorzy projektów przenoszą na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości, automatycznie z chwilą wypłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia za opracowania. 13. Zamawiający uzyskuje prawa do eksploatacji projektów na następujących polach: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publiczne wystawienie oraz udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (publikacja na stronie internetowej zamawiającego). 14. W dokumentacjach projektowych nie należy odnosić się do konkretnej marki ani źródła, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji. W przypadku gdy jest to niezbędne dla dostarczenia precyzyjnego i zrozumiałego opisu, należy wskazać dopuszczalne rozwiązania równoważne opisywanym wraz z podaniem parametrów równoważności. 15. W przypadku konieczności lub zamiaru dokonania nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę w trakcie realizacji robót budowlanych, Wykonawca, w ramach zamówienia, zobowiązuje się nieodpłatnie dokonywać kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia. 16. Wykonawca zapewnienia sporządzenie dokumentacji projektowej przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, potwierdzonymi posiadaniem odpowiednich uprawnień budowlanych, wymaganych przepisami prawa. 17. Za termin wykonania umowy, przyjęty dla określenia uprawnień Zamawiającego z tytułu naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy, przyjmuje się datę zgłoszenia gotowości do przekazania kompletniej dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, pod warunkiem, że weryfikacja dokumentacji przez Zamawiającego, dokonana w odpowiedzi na powyższe zgłoszenie, zakończy się podpisaniem protokołu końcowego przekazania dokumentacji. 18. Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń protokołu końcowego przekazania dokumentacji uważa się za termin odbioru przedmiotu zamówienia. 19. Jeżeli w trakcie weryfikacji dokumentacji przez Zamawiającego zostaną ujawnione istotne wady przedmiotu zamówienia lub jego niekompletność, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i wyznaczy termin do usunięcia nieprawidłowości lub braków. W takiej sytuacji podpisanie protokołu końcowego dokumentacji możliwe będzie po usunięciu wad dokumentacji lub jej niekompletności. 20. Zamawiający ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia gotowości do przekazania kompletniej dokumentacji projektowej, jeżeli znane mu będą fakty, świadczące o tym, że w dniu zgłoszenia przedmiot umowy posiada istotne wady lub jest niekompletny. Termin zgłoszenia gotowości do przekazania kompletniej dokumentacji projektowej, wobec którego Zamawiający wniósł uzasadniony sprzeciw, nie stanowi terminu zakończenia robót. 21. Za istotną wadę przedmiotu umowy zamawiający uzna w szczególności fakt, że w dniu zgłoszenia gotowości do przekazania kompletniej dokumentacji projektowej przez wykonawcę, decyzja o pozwoleniu na budowę nie była ostateczna lub nie upłynął okres 30 dni od dnia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia w drodze decyzji, który przysługuje właściwemu organowi na wniesienie sprzeciwu wobec takiego zgłoszenia. 22. Ustalenia dodatkowe: 1) Zamawiający posiada Projekt budowlany przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku wraz z pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych (Decyzja nr 429/14 z dnia 12.08.2014 roku). 2) Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac należy dokładnie przeanalizować opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. Wartość ryczałtowa zamówienia uwzględniać musi wszystkie punkty opisu przedmiotu zamówienia. 3) Możliwy jest podział prac na etapy (wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). Obowiązkiem Wykonawcy będzie, bezpośrednio przed podpisaniem umowy, uzgodnienie z Zamawiającym podziału przedmiotu zamówienia na elementy rozliczeniowe, a następnie określenie kosztów i terminów. wykonania poszczególnych elementów. Wzór tabeli elementów rozliczeniowych stanowi załącznik nr 3, którego nie należy wypełniać przy składaniu oferty. 4) Ustalona tabela elementów rozliczeniowych, jako harmonogram rzeczowo-finansowy będzie stanowiła Załącznik nr 1 do umowy. 5) Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawienie wykonanych prac do odbioru zgodnie z ww. harmonogramem rzeczowo-finansowym co będzie podstawą do wystawienia faktur. 23. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego. 24. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do dwukrotnego zaktualizowania opracowanej dokumentacji kosztorysowej w okresie trwania rękojmi, na wezwanie Zamawiającego wystosowane w formie pisemnej (pocztą lub e-mailem). 25. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na ewentualne zapytania do opracowanej dokumentacji projektowej na etapie przetargu na wykonanie robót budowlanych w terminie do 4 dni roboczych od ich otrzymania (pocztą lub e-mailem). 26. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do oceny rozwiązań równoważnych zastosowanych przez wykonawców robót budowlanych w stosunku do rozwiązań zaprojektowanych w dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia w terminie do 7 dni roboczych od ich otrzymania (pocztą lub e-mailem).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.31.43.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD s. c. Ewa i Remigiusz Owczarek, Dmosin II nr 89 B, 95-061 Dmosin, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 126000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 56580,00

 • Oferta z najniższą ceną: 56580,00 / Oferta z najwyższą ceną: 135300,00

 • Waluta: PLN.

 

 

 


 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze RP.272.1.11.2015 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są

 

WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH I DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU LĘBORSKIEGO

Zamawiający:

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork woj. pomorskie

tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50

e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl

www.powiat-lebork.pl

 

 

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybrany Wykonawca :                

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane

„EKOBUD” s. c. Ewa i Remigiusz Owczarek

Dmosin II nr 89 B, 95-061 Dmosin

 

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: kryterium cena - 90%, kryterium długość okresu nadzoru autorskiego - 10%

ZAKŁAD INNOWACYJNY Technik Energetycznych „PROMAT” Sp. z o.o.

80-209 Chwaszczyno k/Gdyni

ul. Ekologiczna 7

Oferta nie podlegała ocenie

CONSTRUCTION & BUSINESS PROJECT Sp. z o.o.

61-371 Poznań

ul. Romana Maya 1

Oferta nie podlegała ocenie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „VITARO” Jędrzejczyk Wojciech

Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

ul. 11 Listopada 11e/39

Liczba punktów uzyskana w kryterium cena – 37,64 pkt.

Liczba punktów uzyskana w kryterium długość okresu nadzoru autorskiego – 10 pkt.

Razem 47,64 pkt.

POLSKA INŻYNIERIA Artur Klejna

Rybki 30, 84-300 Lębork

Liczba punktów uzyskana w kryterium cena – 44,52 pkt.

Liczba punktów uzyskana w kryterium długość okresu nadzoru autorskiego – 6 pkt.

Razem 50,52 pkt.

„MB-MAXIPROJEKT” Beata Starzyńska

75-736 Koszalin

ul. Gnieźnieńska 14

Liczba punktów uzyskana w kryterium cena – 75,96 pkt.

Liczba punktów uzyskana w kryterium długość okresu nadzoru autorskiego – 10 pkt.

Razem 85,96 pkt.

Informacja o Wykonawcach wykluczonych z postępowania

BRAK

 

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

BRAK

 

Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty                                  07-04-2015+

 


 

 

Zamawiający dokonał poprawy błędu pisarskiego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dziale VIII Wadium

VIII Wadium

było

3.2 W razie wniesienia wadium w pieniądzu, wpłata na konto powinna być wniesiona z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu 09.01.2015 r. do godziny 12:00, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

jest

3.2 W razie wniesienia wadium w pieniądzu, wpłata na konto powinna być wniesiona z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu 27.03.2015 r. do godziny 7:45, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

 


 

Starosta Lęborski, działając na postawie art. 38 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

Pytanie:       Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy maksymalnym terminem wykonania prac projektowych a maksymalnym terminem uzyskania pozwoleń na budowę. Czas niezbędny na uzyskanie decyzji konserwatorskiej od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynosi 30 dni. Natomiast czas niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę wynosi 65 dni. Załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę obligatoryjnie musi być decyzja konserwatorska. W związku z powyższym aby spełnić warunek SIWZ określający najpóźniejszy termin uzyskania pozwolenia na budowę, wielobranżową dokumentację projektową należałoby wykonać do końca kwietnia 2015 roku. Na wykonanie dokumentacji wielobranżowej wykonawca miałby około miesiąca. Termin wykonania zakresu dokumentacji dla dwóch dużych obiektów jakimi są budynki Starostwa Powiatowego oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 jest nierealny.

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje terminy realizacji zamówienia określony w rozdziale IV SIWZ.

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia: 38071 - 2015; data zamieszczenia: 18.03.2015


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH I DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU LĘBORSKIEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytów energetycznych i kompletów dokumentacji projektowych (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), wykonanych wg założeń wynikających z opracowanych audytów energetycznych termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie nie krótszym niż 36 miesięcy: 1.1.1. Budynki Starostwa Powiatowego w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 (działki: 115/2 obręb 2, 115/4 obręb 2): nr ewidencyjny 1 i 2 - powierzchnia zabudowy 1.529,11 m2, kubatura 21.408,09 m3, pow. ogólna 4.771,99 m2, pow. użytkowa 2.131,51 m2 (3 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna) nr ewidencyjny 4 - powierzchnia zabudowy 201,25 m2, kubatura1.616,83 m3, pow. ogólna 312,05 m2, pow. użytkowa 269,88 m2 (2 kondygnacje nadziemne) Opis techniczny: Ściany konstrukcyjne z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubość ścian w piwnicy od 33 cm do 100 cm. Na kondygnacjach od 20 cm do 70 cm. Nad piwnicami oraz pierwszą i drugą kondygnacją stropy ceramiczne typu Kleina wysokości 30 cm, strop nad trzecią kondygnacją drewniany ze ślepym pułapem wysokości 20 cm. Dach o konstrukcji drewnianej, wieszarowej - symetryczny. Pokrycie dachówką na łatach. Zamawiający posiada inwentaryzację architektoniczno-budowlaną z 1993 roku zawierającą rzuty poziome i elewację budynku. Uwaga: budynki znajdują się w rejestrze zabytków województwa pomorskiego pod nr 1715. 1.1.2. Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Dygasińskiego 14 (działka 194 obręb Lębork 7), nr ewidencyjny 340, powierzchnia zabudowy 1.747 m2, Powierzchnia użytkowa 3.996 m2, kubatura 29.410 m3 (4 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna). Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej, na zaprawie cementowo - wapiennej. Stropy ceramiczno - betonowe Ackermana. Schody betonowe, wejście na poddasze drewniane. Dach - konstrukcja drewniana, impregnowana, kryta dachówką ceramiczną z włazem dachowym. Uwaga: budynek znajduje się w rejestrze zabytków województwa pomorskiego pod nr 1716. 2. Zakres zamówienia obejmuje: a) inwentaryzacja architektoniczna budynków wraz z instalacjami - w ilości 3 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału i wersji elektronicznej w formacie pdf, na płycie CD/DVD lub innym powszechnie spotykanym nośniku danych elektronicznych - zawierająca część opisową i rysunkową wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. b) inwentaryzacja przyrodniczo-ornitologiczna w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych z ewentualnymi zaleceniami wykonania budek lęgowych w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału i wersji elektronicznej w formacie pdf, na płycie CD/DVD lub innym powszechnie spotykanym nośniku danych elektronicznych - jeżeli dotyczy. c) audyt energetyczny - w ilości 3 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału i wersji elektronicznej w formacie pdf, na płycie CD/DVD lub innym powszechnie spotykanym nośniku danych elektronicznych - wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346); d) projekt budowlany - w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału i wersji elektronicznej w formacie pdf, na płycie CD/DVD lub innym powszechnie spotykanym nośniku danych elektronicznych - wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zmianami); e) projekt wykonawczy - w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału i wersji elektronicznej w formacie pdf, na płycie CD/DVD lub innym powszechnie spotykanym nośniku danych elektronicznych - wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072) oraz wymaganiami jak w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133); f) kosztorys inwestorski - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału i wersji elektronicznej w formacie pdf, na płycie CD/DVD lub innym powszechnie spotykanym nośniku danych elektronicznych, (dla każdych budynków oddzielnie) - wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389); g) przedmiar robót - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału i wersji elektronicznej, na płycie CD/DVD lub innym powszechnie spotykanym nośniku danych elektronicznych, (dla każdego budynku oddzielnie) w formacie pdf - wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072); h) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału i wersji elektronicznej w formacie pdf, na płycie CD/DVD lub innym powszechnie spotykanym nośniku danych elektronicznych - wykonana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 3. Sugerowany przez Zamawiającego zakres przedsięwzięć termomodernizacyjnych i prac projektowych obejmuje m.in.: inwentaryzację stanu istniejącego, wymiana instalacji elektrycznej, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian w gruncie z hydroizolacją pionową, wykonanie opaski wokół budynku, wymiana starych drzwi zewnętrznych, wymiana starych okien, wymiany instalacji CO, roboty odtworzeniowe po wykonanych pracach. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć i uzgodnić z Zamawiającym wstępne koncepcje dokumentacji projektowych. 4. Dokumentacja projektowa musi być zgodna co do zawartości, treści i formy z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 5. Rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej muszą być zgodne z warunkami technicznymi wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.). 6. Wykonawca zobowiązany jest podczas wykonywania opracowań składających się na przedmiot zamówienia kierować się zasadami rzetelności, zachować należytą staranność i korzystać z aktualnych zasad wiedzy i sztuki technicznej oraz z zachowaniem przepisów (w szczególności) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 712). 7. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, w tym aktualnej mapy do celów projektowych oraz wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów, w szczególności uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia do właściwego organu w zależności od wymogów prawa dla możliwości formalnego przystąpienia do wykonania robót budowlanych oraz w przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie robót od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jeżeli zakres opracowania projektowego będzie powodował konieczność uzyskania pozwoleń lub dokonania zgłoszeń w innej formie niż wskazana powyżej, obowiązkiem projektanta będzie zastosowanie odpowiedniej procedury zgłoszeniowej. 8. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu w sprawie uzyskania niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień z pozwoleniem na budowę włącznie. W tym celu Wykonawca wskaże Zamawiającemu osoby działające na rzecz Wykonawcy w ramach realizacji umowy, z podaniem ich danych osobowych, niezbędnych do identyfikacji powyższych osób. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do zamówionych dokumentacji projektowych w trakcie ich sporządzania. 10. W projektach należy uwzględnić usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, jeśli zajdzie taka potrzeba. 11. W cenie oferty należy uwzględnić wykonanie badań gruntu, jeżeli zajdzie potrzeba ich wykonania. 12. Autorzy projektów przenoszą na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości, automatycznie z chwilą wypłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia za opracowania. 13. Zamawiający uzyskuje prawa do eksploatacji projektów na następujących polach: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publiczne wystawienie oraz udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (publikacja na stronie internetowej zamawiającego). 14. W dokumentacjach projektowych nie należy odnosić się do konkretnej marki ani źródła, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji. W przypadku gdy jest to niezbędne dla dostarczenia precyzyjnego i zrozumiałego opisu, należy wskazać dopuszczalne rozwiązania równoważne opisywanym wraz z podaniem parametrów równoważności. 15. W przypadku konieczności lub zamiaru dokonania nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę w trakcie realizacji robót budowlanych, Wykonawca, w ramach zamówienia, zobowiązuje się nieodpłatnie dokonywać kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia. 16. Wykonawca zapewnienia sporządzenie dokumentacji projektowej przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, potwierdzonymi posiadaniem odpowiednich uprawnień budowlanych, wymaganych przepisami prawa. 17. Za termin wykonania umowy, przyjęty dla określenia uprawnień Zamawiającego z tytułu naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy, przyjmuje się datę zgłoszenia gotowości do przekazania kompletniej dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, pod warunkiem, że weryfikacja dokumentacji przez Zamawiającego, dokonana w odpowiedzi na powyższe zgłoszenie, zakończy się podpisaniem protokołu końcowego przekazania dokumentacji. 18. Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń protokołu końcowego przekazania dokumentacji uważa się za termin odbioru przedmiotu zamówienia. 19. Jeżeli w trakcie weryfikacji dokumentacji przez Zamawiającego zostaną ujawnione istotne wady przedmiotu zamówienia lub jego niekompletność, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i wyznaczy termin do usunięcia nieprawidłowości lub braków. W takiej sytuacji podpisanie protokołu końcowego dokumentacji możliwe będzie po usunięciu wad dokumentacji lub jej niekompletności. 20. Zamawiający ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia gotowości do przekazania kompletniej dokumentacji projektowej, jeżeli znane mu będą fakty, świadczące o tym, że w dniu zgłoszenia przedmiot umowy posiada istotne wady lub jest niekompletny. Termin zgłoszenia gotowości do przekazania kompletniej dokumentacji projektowej, wobec którego Zamawiający wniósł uzasadniony sprzeciw, nie stanowi terminu zakończenia robót. 21. Za istotną wadę przedmiotu umowy zamawiający uzna w szczególności fakt, że w dniu zgłoszenia gotowości do przekazania kompletniej dokumentacji projektowej przez wykonawcę, decyzja o pozwoleniu na budowę nie była ostateczna lub nie upłynął okres 30 dni od dnia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia w drodze decyzji, który przysługuje właściwemu organowi na wniesienie sprzeciwu wobec takiego zgłoszenia. 22. Ustalenia dodatkowe: 1) Zamawiający posiada Projekt budowlany przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku wraz z pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych (Decyzja nr 429/14 z dnia 12.08.2014 roku). 2) Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac należy dokładnie przeanalizować opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. Wartość ryczałtowa zamówienia uwzględniać musi wszystkie punkty opisu przedmiotu zamówienia. 3) Możliwy jest podział prac na etapy (wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). Obowiązkiem Wykonawcy będzie, bezpośrednio przed podpisaniem umowy, uzgodnienie z Zamawiającym podziału przedmiotu zamówienia na elementy rozliczeniowe, a następnie określenie kosztów i terminów. wykonania poszczególnych elementów. Wzór tabeli elementów rozliczeniowych stanowi załącznik nr 3, którego nie należy wypełniać przy składaniu oferty. 4) Ustalona tabela elementów rozliczeniowych, jako harmonogram rzeczowo-finansowy będzie stanowiła Załącznik nr 1 do umowy. 5) Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawienie wykonanych prac do odbioru zgodnie z ww. harmonogramem rzeczowo-finansowym co będzie podstawą do wystawienia faktur. 23. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego. 24. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do dwukrotnego zaktualizowania opracowanej dokumentacji kosztorysowej w okresie trwania rękojmi, na wezwanie Zamawiającego wystosowane w formie pisemnej (pocztą lub e-mailem). 25. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na ewentualne zapytania do opracowanej dokumentacji projektowej na etapie przetargu na wykonanie robót budowlanych w terminie do 4 dni roboczych od ich otrzymania (pocztą lub e-mailem). 26. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do oceny rozwiązań równoważnych zastosowanych przez wykonawców robót budowlanych w stosunku do rozwiązań zaprojektowanych w dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia w terminie do 7 dni roboczych od ich otrzymania (pocztą lub e-mailem)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.31.43.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2.000,00zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100), przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - Załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej zawierającej co najmniej projekt budowlany i projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski dla przedsięwzięć związanych z termomodernizacją obiektu kubaturowego nie mniejszego niż 500 m3. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - Załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku ocenianie będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - Załącznika Nr 2 do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - Załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ 1.2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie - wypełniony Załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.): 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp - wypełniony Załącznik nr 4 do SIWZ. 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą również następujące oświadczenia i dokumenty 3.1. Ewentualne pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 3.2. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wypełniony Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Dziale VI pkt. 2.2. składa: 4.1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 4.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5 5.1 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w pkt. 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 5.2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6. 6.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału. 6.2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w dziale VI pkt. 2, 4, 5.1. 6.3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt. 6.1., odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7. 7.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w punktach 2, 3.3., 4, 5.1 każdy z Wykonawców składa indywidualnie; dokumenty wymienione w punkcie 1 i 3.1. składa Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców. 8 8.1 Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem podpisem, pieczęcią imienną przez uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) wykonawcy (podpisujących ofertę). 8.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 8.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 8.4. Dołączenie nie poświadczonej kopii Zamawiający traktuje jako brak danego dokumentu. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - 1.2. Długość okresu nadzoru autorskiego (nie mniej jak 36 miesięcy, jednak nie więcej jak 60 miesięcy) - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Poniższe postanowienia stanowią dopuszczalny katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmiany treści umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w zakresie: 1) Zmiany terminu końcowego w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na które Strony nie mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, zamknięcie granic uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, pod warunkiem dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zaistnienia siły wyższej, przez Stronę dotkniętą wystąpienie siły wyższej, dokumentu potwierdzającego zaistnienie siły wyższej wystawionego przez właściwy organ administracji publicznej oraz wskazania wpływu zdarzenia na wykonanie umowy, termin zostanie przedłużony o czas jej trwania. b) konieczności wykonania prac nie przewidzianych w przetargu, a polegających na podniesieniu warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakości, wprowadzeniu zmian polegających na obniżeniu kosztów dokumentacji, c) w związku z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi pracami projektowymi, a wynikającymi z prowadzonej przez inwestora działalności, d) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty przed zawarciem umowy, gdy termin realizacji zamówienia określony został datą, e) zmian zakresu prac projektowych wprowadzonych decyzjami administracyjnymi wydanymi, lub które uzyskały walor ostateczności po dniu rozstrzygnięcia postępowania skutkującego podpisaniem niniejszej umowy i dotyczącymi stron umowy, projektowanego obiektu, lub innych okoliczności mających związek z przedmiotem umowy, f) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia okoliczności przewidzianych w ppkt 2). - pod warunkiem podpisania przez Strony aneksu w sprawie zmiany terminu. 2) Zakresu przedmiotu umowy w przypadku: a) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy, b) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć, c) wykonania nieprzewidzianych prac niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2015 godzina 07:45, miejsce: w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA1.docx 2015-03-26 11:37:55 Starostwo Informatyk
załącznik Załącznik Nr 1 do SIWZ.docx 2015-03-18 15:19:35 Starostwo Informatyk
załącznik Załącznik Nr 2 do SIWZ.docx 2015-03-18 15:19:38 Starostwo Informatyk
załącznik Załącznik Nr 3 do SIWZ.docx 2015-03-18 15:19:42 Starostwo Informatyk
załącznik Załącznik Nr 4 do SIWZ.docx 2015-03-18 15:19:45 Starostwo Informatyk
załącznik Załącznik Nr 5 do SIWZ.docx 2015-03-18 15:19:48 Starostwo Informatyk
załącznik Załącznik Nr 6 do SIWZ.docx 2015-03-18 15:19:52 Starostwo Informatyk
załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ.docx 2015-03-18 15:19:56 Starostwo Informatyk
załącznik Załącznik Nr 8 do SIWZ Starostwo.jpg 2015-03-18 15:20:01 Starostwo Informatyk
załącznik Załącznik Nr 8 do SIWZ ZSO nr 1.jpg 2015-03-18 15:20:06 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 18.03.2015 15:17
Data ostatniej modyfikacji: 16.04.2015 07:52
Liczba wyświetleń: 1095