drukuj

2015-03-11 14:03:28

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.10.2015


zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla uczestników projektu pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, według procedur określonych dla zasady konkurencyjności określonej w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

odnośnie

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.272.2.10.2015
którego przedmiotem jest
zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla uczestników projektu pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęły 4 oferty.

 

Najkorzystniejsze oferty, uzyskując 100,00 pkt. wg kryterium oceny ofert złożyły:

Część zamówienia

Nazwa oferenta

Cena oferty

I

O.K. Ośrodek Kursów, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo

4 760,00

II

CENTRUM KSZTAŁCENIA Marzena Usarek, al. Zwycięstwa 36/108, 81-416 Gdynia

2 970,00

III

CENTRUM KSZTAŁCENIA Marzena Usarek, al. Zwycięstwa 36/108, 81-416 Gdynia

7 300,00

 

Wszystkie oferty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr PO.272.2.10.2015, wszystkie te oferty otrzymały 100 % punktów zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny. Wszystkie oferty opiewają na ceny, które nie mieszczą się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

W częściach I, II Zamawiający ma możliwość zwiększyć kwotę, którą przeznaczył na realizację zamówienia łącznie o 983,30 zł (do wysokości kwot ofert najkorzystniejszych). Najniższa cena zaoferowana w ramach części III przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia o 324,6 %. Zamawiający nie zwiększa kwoty, jaką przeznaczył na realizację części III zamówienia.

 

W związku z powyższym zamówienie zostanie udzielone w częściach:

Część zamówienia

Nazwa oferenta

I

O.K. Ośrodek Kursów, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo

II

CENTRUM KSZTAŁCENIA Marzena Usarek, al. Zwycięstwa 36/108, 81-416 Gdynia

III

-

 

Uzasadnienie: Zamawiający zwiększył kwotę, którą przeznaczył na realizację I i II części zamówienia łącznie o 983,30 zł (do wysokości kwot ofert najkorzystniejszych).

W ramach części III Zamawiający nie dokonał wyboru Wykonawcy (najniższa kwota ofertowa rażąco przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację części III zamówienia). Zamawiający odrzuca ofertę, ponieważ nie ma możliwości zwiększenia kwoty, którą przeznaczył na realizację części III zamówienia.

 

 


 

 

Dnia 16.03.2015 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:

 

Zamawiający w zapytaniu ofertowym Nr PO.272.2.10.2015 w zakresie części I. Kadry i płace
z obsługą komputera (program Excel) wraz z elementami archiwizacji w pkt. dotyczącym Obowiązków wykonawcy wyszczególnia, że (…) ”Kurs winien zakończyć się wydaniem zaświadczenia o ukończonym kursie/ szkoleniu/ zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych”
(jak domniema się zgodnym z §3 pkt. 5 – załącznik nr 5 do ww. Rozporządzenia).

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga jedynie aby wydane przez wykonawcę zaświadczenie zawierało wszystkie wymagane szczegóły zawarte w ww. wzorze określonym
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał status placówki lub ośrodka o którym mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty uprawniającym go do wystawiania zaświadczeń o ukończonym kursie/ szkoleniu/ zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych”.

Ww. fakty wskazują na pewne wątpliwości w sprecyzowaniu pomiędzy Wymaganiami dotyczącymi obowiązków wykonawcy, a Warunkami Udziału zawartymi w pkt. 3 zapytania ofertowego, gdyż kurs o którym  mowa w § 18.1 może być prowadzony przez placówkę lub ośrodek w myśl ustawy
o systemie oświaty.  Uprzejmie prosimy o pisemne wyjaśnienie.

 

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wymaga, aby wydane przez wykonawcę zaświadczenie zawierało wszystkie wymagane szczegóły zawarte w ww. wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

 


 

 

 

Dnia 12.03.2015 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie punktu poniższego znajdującego się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Czy kwota ubezpieczenia jednej osoby na czas trwania kursu podana poniżej jest prawidłowa? Czy też zaszła jakaś pomyłka? Koszty zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy uczestnikom kursu/szkolenia, w tym uczestnicy kursu/szkolenia muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków od dnia rozpoczęcia kursu do dnia jego zakończenia (kosztu ubezpieczenia musi być ujęty w koszcie kursu/szkolenia - w cenie oferty) z kwotą ubezpieczenia przypadającą na każdego uczestnika nie mniejszą niż 20 000 zł.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wyjaśnia, iż kwota ubezpieczenia jednej osoby na czas trwania kursu winna wynosić co najmniej 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 


 

 

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, według procedur określonych dla zasady konkurencyjności określonej w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                                              

         W związku z realizacją projektu „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+”, zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla uczestników projektu pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

  1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Beneficjent projektu - Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com

 

  1. OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV:

80.50.00.00-9   Usługi szkoleniowe

80.51.00.00-2   Usługi szkolenia specjalistycznego

80.53.00.00-8   Usługi szkolenia zawodowego

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla uczestników projektu pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik PO.272.2.10.2015 Zapytanie ofertowe na szkolenia i kursy, formularz ofertowy i załączniki.doc 2015-03-11 14:03:47 Administrator Admin
załącznik PO.272.2.10.2015 Zapytanie ofertowe na szkolenia i kursy, formularz ofertowy i załączniki.pdf 2015-03-11 14:03:51 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 11.03.2015 14:03
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2015 11:44
Liczba wyświetleń: 686