drukuj

2015-03-06 14:38:45

Wybór ekspertów zewnętrznych do przeprowadzenia cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach matematycznej sieci współpracy i samokształcenia Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).


Numer ogłoszenia: 31949 - 2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Numer ogłoszenia: 54893 - 2015; data zamieszczenia: 20.04.2015


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 31949 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór ekspertów zewnętrznych do przeprowadzenia cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach matematycznej sieci współpracy i samokształcenia Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia Wybór ekspertów zewnętrznych do przeprowadzenia cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach matematycznej sieci współpracy i samokształcenia Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół). Wykonawca musi zabezpieczyć kompleksową realizację spotkań (form doskonalenia umożliwiającego wymianę doświadczeń) uczestników sieci na najwyższym poziomie merytorycznym dostosowanym do każdego szczebla kształcenia (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa) w następujących tematach sieci w wymiarze 15 godzin dla 2 grup (5 godzin x 3 spotkania ogółem 15 godzin): Zadanie 1. Jak stosować i czytać w praktyce opinie poradni, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, praca z uczniem trudnym na matematyce i przedmiotach pokrewnych a) opinie i orzeczenia ppp - czytanie, interpretacja + podstawa programowa b) praca z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie c) dostosowanie wymagań edukacyjnych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, d) organizowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Szkolenie powinno odbywać się metodami aktywnymi w formie warsztatów z dużą ilością przykładów rozwiązań (łącznie 5 godzin dla nauczycieli z przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej) Prowadzenie spotkania w formie szkoleń łącznie całe zadanie 1 trwające 5 godzin może prowadzić tylko jeden wykładowca. Zadanie 2. Praca z uczniem zdolnym na matematyce i przedmiotach pokrewnych a) metody i formy pracy z dzieckiem zdolnym, planowanie działań własnych, b) możliwości wspierania dziecka w warunkach szkoły masowej c) nowe metody w pracy z dzieckiem zdolnym, d) motywacja do działań własnych ucznia, e) nowoczesne technologie informacyjne do nauki ucznia zdolnego, Szkolenie powinno odbywać się metodami aktywnymi w formie warsztatów z dużą ilością przykładów rozwiązań (2 grupy x2,5 godzin łącznie 5 godzin dla poszczególnych grup odbiorców: 1 gr. - przedszkola, szkoła podstawowa; 2 gr. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) Prowadzenie spotkania w formie szkoleń łącznie całe zadanie 2 (gr. 1+gr. 2) trwające 5 godzin może prowadzić tylko jeden wykładowca. Zadanie 3. Mobilizacja i zachęcanie dzieci do nauki matematyki, trudności w uczeniu się matematyki a) rozpoznanie, diagnozowanie trudności w uczeniu się matematyki, efektywna praca z uczniem b) nowe formy i metody pracy z uczniem, nowe narzędzia pracy, c) jak motywować dziecko do nauki - stymulowanie uczniów przez gry i zabawy matematyczne, d) TIK na lekcji - nowoczesne środki dydaktyczne, multimedia na lekcji, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, e-learning, ciekawe pomysły na lekcje, Szkolenie powinno odbywać się metodami aktywnymi w formie warsztatów z dużą ilością przykładów rozwiązań (2 grupy x2,5 godzin łącznie 5 godzin dla poszczególnych grup odbiorców: 1 gr. - przedszkola, szkoła podstawowa; 2 gr. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) Prowadzenie spotkania w formie szkoleń łącznie całe zadanie 3 (gr. 1+gr. 2) trwające 5 godzin może prowadzić tylko jeden wykładowca. HARMONOGRAM spotkań w ramach matematycznej sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2014/2015: I spotkanie - 23.03.2015 r. godz. 12:00 - 17:00 II spotkanie - 15.04.2015 r. godz. 12:00 - 17:00 III spotkanie - najpóźniej do dnia 29 czerwca 2015 r. Termin zostanie uzgodniony z uczestnikami spotkania. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 3 spotkań w formie szkolenia dla matematycznej sieci współpracy i samokształcenia umożliwiającego wymianę doświadczeń (1 godzina = 60 min.) łączących formy wykładu i warsztatów. Uczestnikami sieci będą nauczyciele podzieleni na grupy: 1 gr. nauczyciele z przedszkola i szkoły podstawowej; 2 gr. nauczyciele z gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. 2. Poszczególne szkolenia realizowane będą na terenie Powiatu Lęborskiego - w sali nieodpłatnie udostępnionej Wykonawcy. 3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji zamówienia do opracowania kompletu materiałów szkoleniowych i przesłanie do zaakceptowania Koordynatorowi Projektu wersji elektronicznej scenariuszy zajęć wraz z załącznikami np. materiałami szkoleniowymi niezbędnymi do efektywnego przeprowadzenia szkolenia co najmniej 7 dni przed zajęciami. Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia proponowanego scenariusza, jeżeli nie będzie on zgodny z wytycznymi zawartymi w opisie szkoleń/warsztatów. Zamawiający wydrukuje zaakceptowane materiały szkoleniowe dla uczestników spotkania - opracowane i przesłane przez Wykonawcę. 4. Zamawiający wymaga aby część wykładową i część warsztatową w ramach spotkania prowadził jeden trener. Każde zadanie może prowadzić jeden wykładowca. 5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji przebiegu spotkania, składającej się z: a) rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie danej formy spotkań w ramach sieci, zawierającego: numer, imię i nazwisko uczestnika spotkania, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz nazwę tematu spotkania i datę wydania zaświadczenia lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie i przesłanie ich Zamawiającemu do 7 dni po zakończeniu każdego ze spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Zamawiający przekaże tylko imię i nazwisko uczestników spotkania. b) wszystkie opracowane przez Wykonawcę materiały szkoleniowe i dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim i zawierać logotypy Unii Europejskiej i Zamawiającego oraz informację o współfinansowaniu obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 znajdujące się na stronie internetowej: www.efs.2007-2013.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx. Za prawidłowe użycie logotypów odpowiada Wykonawca. 6. Zamawiający zapewnia organizację poczęstunku dla uczestników spotkania. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli poprzez wizyty monitoringowe oraz kontrolę prowadzonej dokumentacji, w tym także do sporządzania zdjęć oraz wszelkiej dokumentacji obrazującej realizację przedmiotu umowy. Zamawiający przeprowadzi na zakończenie zajęć ankietę ewaluacyjną dotyczącą przeprowadzonych spotkań oraz oceny osoby prowadzącej zajęcia z częstotliwością po każdym spotkaniu. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w związku z realizacją zamówienia. 9. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia nie może być zatrudniony (dot. wyłącznie osób zatrudnionych w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy) w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie. 10. W przypadku zaangażowania Wykonawcy / Wykładowcy prowadzącego spotkanie realizującego przedmiot zamówienia w więcej niż w jednym projekcie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, obciążenie wynikające z pracy w kilku projektach nie może wykluczać prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, łączne zaangażowanie w realizację zadań projektowych nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie - wykonawca jest zobowiązany przedłożyć miesięczną ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO - miesięczna karta czasu pracy (pracy Wykładowcy prowadzącego spotkanie). 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wraz z podpisaniem umowy złoży oświadczenie dot. Wykładowcy prowadzącego spotkanie o zaangażowaniu w innych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz nie występowaniu konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania w przypadku zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL. 12. Zamawiający poprzez pojęcie Szkolenie rozumie: wykład, warsztat umożliwiający wymianę doświadczeń uczestników spotkania sieci mający na celu zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie tematyki objętej wspomaganiem. Informacje dodatkowe: 1. Treści zajęć muszą być przekazywane uczestnikom z zachowaniem równości szans i równości płci. 2. Czas dojazdu do miejsca prowadzenia szkolenia nie wlicza się do rozliczenia godzin pracy 3. Koszt dojazdu na miejsce spotkania pokrywa Wykonawca 4. Nie przewiduje się dodatkowych opłat za wykonanie usługi Przedmiot zamówienia musi być wykonywany przez osoby prowadzące zajęcia spełniające warunki opisane w rozdziale 8 ust.1 pkt. 4 SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.00.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MATH-COMP-EDUC dr Bronisław Pabich, ul. Szpitalna 15, 32-020 Wieliczka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1950,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2985,00

 • Waluta: PLN.

 
 
 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.9.2015 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są:

 

Wybór ekspertów zewnętrznych do przeprowadzenia cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach matematycznej sieci współpracy i samokształcenia Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).

 

Zamawiający

Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork woj. Pomorskie
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com

 

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wybrany Wykonawca:

Matematyczna Edukacja i Oprogramowanie Komputerowe

MATH-COMP-EDUC dr Bronisław Pabich
ul. Szpitalna 15

32 - 020 Wieliczka

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium

Cena 70 % + Doświadczenie wykładowcy 30%

Matematyczna Edukacja i Oprogramowanie Komputerowe

MATH-COMP-EDUC dr Bronisław Pabich
ul. Szpitalna 15

32 - 020 Wieliczka

Liczba punktów uzyskana 70,00 pkt.

Studio Rozwojowe Olga Matecka

ul. Gallusa 12, lok. 103

40-594 Katowice

Liczba punktów uzyskana 45,50 pkt.

Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty 18.03.2015 r.

 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia: 31949 - 2015; data zamieszczenia: 06.03.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór ekspertów zewnętrznych do przeprowadzenia cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach matematycznej sieci współpracy i samokształcenia Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia Wybór ekspertów zewnętrznych do przeprowadzenia cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach matematycznej sieci współpracy i samokształcenia Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół). Wykonawca musi zabezpieczyć kompleksową realizację spotkań (form doskonalenia umożliwiającego wymianę doświadczeń) uczestników sieci na najwyższym poziomie merytorycznym dostosowanym do każdego szczebla kształcenia (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa) w następujących tematach sieci w wymiarze 15 godzin dla 2 grup (5 godzin x 3 spotkania ogółem 15 godzin): Zadanie 1. Jak stosować i czytać w praktyce opinie poradni, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, praca z uczniem trudnym na matematyce i przedmiotach pokrewnych a) opinie i orzeczenia ppp - czytanie, interpretacja + podstawa programowa b) praca z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie c) dostosowanie wymagań edukacyjnych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, d) organizowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Szkolenie powinno odbywać się metodami aktywnymi w formie warsztatów z dużą ilością przykładów rozwiązań (łącznie 5 godzin dla nauczycieli z przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej) Prowadzenie spotkania w formie szkoleń łącznie całe zadanie 1 trwające 5 godzin może prowadzić tylko jeden wykładowca. Zadanie 2. Praca z uczniem zdolnym na matematyce i przedmiotach pokrewnych a) metody i formy pracy z dzieckiem zdolnym, planowanie działań własnych, b) możliwości wspierania dziecka w warunkach szkoły masowej c) nowe metody w pracy z dzieckiem zdolnym, d) motywacja do działań własnych ucznia, e) nowoczesne technologie informacyjne do nauki ucznia zdolnego, Szkolenie powinno odbywać się metodami aktywnymi w formie warsztatów z dużą ilością przykładów rozwiązań (2 grupy x2,5 godzin łącznie 5 godzin dla poszczególnych grup odbiorców: 1 gr. - przedszkola, szkoła podstawowa; 2 gr. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) Prowadzenie spotkania w formie szkoleń łącznie całe zadanie 2 (gr. 1+gr. 2) trwające 5 godzin może prowadzić tylko jeden wykładowca. Zadanie 3. Mobilizacja i zachęcanie dzieci do nauki matematyki, trudności w uczeniu się matematyki a) rozpoznanie, diagnozowanie trudności w uczeniu się matematyki, efektywna praca z uczniem b) nowe formy i metody pracy z uczniem, nowe narzędzia pracy, c) jak motywować dziecko do nauki - stymulowanie uczniów przez gry i zabawy matematyczne, d) TIK na lekcji - nowoczesne środki dydaktyczne, multimedia na lekcji, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, e-learning, ciekawe pomysły na lekcje, Szkolenie powinno odbywać się metodami aktywnymi w formie warsztatów z dużą ilością przykładów rozwiązań (2 grupy x2,5 godzin łącznie 5 godzin dla poszczególnych grup odbiorców: 1 gr. - przedszkola, szkoła podstawowa; 2 gr. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) Prowadzenie spotkania w formie szkoleń łącznie całe zadanie 3 (gr. 1+gr. 2) trwające 5 godzin może prowadzić tylko jeden wykładowca. HARMONOGRAM spotkań w ramach matematycznej sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2014/2015: I spotkanie - 23.03.2015 r. godz. 12:00 - 17:00 II spotkanie - 15.04.2015 r. godz. 12:00 - 17:00 III spotkanie - najpóźniej do dnia 29 czerwca 2015 r. Termin zostanie uzgodniony z uczestnikami spotkania. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 3 spotkań w formie szkolenia dla matematycznej sieci współpracy i samokształcenia umożliwiającego wymianę doświadczeń (1 godzina = 60 min.) łączących formy wykładu i warsztatów. Uczestnikami sieci będą nauczyciele podzieleni na grupy: 1 gr. nauczyciele z przedszkola i szkoły podstawowej; 2 gr. nauczyciele z gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. 2. Poszczególne szkolenia realizowane będą na terenie Powiatu Lęborskiego - w sali nieodpłatnie udostępnionej Wykonawcy. 3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji zamówienia do opracowania kompletu materiałów szkoleniowych i przesłanie do zaakceptowania Koordynatorowi Projektu wersji elektronicznej scenariuszy zajęć wraz z załącznikami np. materiałami szkoleniowymi niezbędnymi do efektywnego przeprowadzenia szkolenia co najmniej 7 dni przed zajęciami. Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia proponowanego scenariusza, jeżeli nie będzie on zgodny z wytycznymi zawartymi w opisie szkoleń/warsztatów. Zamawiający wydrukuje zaakceptowane materiały szkoleniowe dla uczestników spotkania - opracowane i przesłane przez Wykonawcę. 4. Zamawiający wymaga aby część wykładową i część warsztatową w ramach spotkania prowadził jeden trener. Każde zadanie może prowadzić jeden wykładowca. 5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji przebiegu spotkania, składającej się z: a) rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie danej formy spotkań w ramach sieci, zawierającego: numer, imię i nazwisko uczestnika spotkania, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz nazwę tematu spotkania i datę wydania zaświadczenia lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie i przesłanie ich Zamawiającemu do 7 dni po zakończeniu każdego ze spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Zamawiający przekaże tylko imię i nazwisko uczestników spotkania. b) wszystkie opracowane przez Wykonawcę materiały szkoleniowe i dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim i zawierać logotypy Unii Europejskiej i Zamawiającego oraz informację o współfinansowaniu obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 znajdujące się na stronie internetowej: www.efs.2007-2013.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx. Za prawidłowe użycie logotypów odpowiada Wykonawca. 6. Zamawiający zapewnia organizację poczęstunku dla uczestników spotkania. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli poprzez wizyty monitoringowe oraz kontrolę prowadzonej dokumentacji, w tym także do sporządzania zdjęć oraz wszelkiej dokumentacji obrazującej realizację przedmiotu umowy. Zamawiający przeprowadzi na zakończenie zajęć ankietę ewaluacyjną dotyczącą przeprowadzonych spotkań oraz oceny osoby prowadzącej zajęcia z częstotliwością po każdym spotkaniu. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w związku z realizacją zamówienia. 9. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia nie może być zatrudniony (dot. wyłącznie osób zatrudnionych w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy) w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie. 10. W przypadku zaangażowania Wykonawcy / Wykładowcy prowadzącego spotkanie realizującego przedmiot zamówienia w więcej niż w jednym projekcie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, obciążenie wynikające z pracy w kilku projektach nie może wykluczać prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, łączne zaangażowanie w realizację zadań projektowych nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie - wykonawca jest zobowiązany przedłożyć miesięczną ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO - miesięczna karta czasu pracy (pracy Wykładowcy prowadzącego spotkanie). 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wraz z podpisaniem umowy złoży oświadczenie dot. Wykładowcy prowadzącego spotkanie o zaangażowaniu w innych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz nie występowaniu konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania w przypadku zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL. 12. Zamawiający poprzez pojęcie Szkolenie rozumie: wykład, warsztat umożliwiający wymianę doświadczeń uczestników spotkania sieci mający na celu zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie tematyki objętej wspomaganiem. Informacje dodatkowe: 1. Treści zajęć muszą być przekazywane uczestnikom z zachowaniem równości szans i równości płci. 2. Czas dojazdu do miejsca prowadzenia szkolenia nie wlicza się do rozliczenia godzin pracy 3. Koszt dojazdu na miejsce spotkania pokrywa Wykonawca 4. Nie przewiduje się dodatkowych opłat za wykonanie usługi Przedmiot zamówienia musi być wykonywany przez osoby prowadzące zajęcia spełniające warunki opisane w rozdziale 8 ust.1 pkt. 4 SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą (z zastrzeżeniem, że jedna osoba prowadzi jedno zadanie całe dla obu grup) zdolną do wykonania zamówienia, która posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń związanych z zakresem tematycznym przedmiotu zamówienia: - posiada co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia psychologiczne lub pedagogiczne, - posiada doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 5 szkoleń/warsztatów dla nauczycieli przedszkoli/szkół podstawowych/gimnazjów/szkół ponadgimnazjalnych (tj. CEN, ODN, KO, Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna) - (trwających min. 5 godzin) w zakresie tematyki tożsamej lub zbliżonej merytorycznie do tematu danej części zamówienia - praktyczne doświadczenie w pracy trenerskiej, w tym prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów z nauczycielami, - posiada wiedzę z zakresu krajowych wytycznych związanych z realizacją projektu w ramach PO KL oraz znajomość struktury i zasad funkcjonowania systemu oświaty, - posiada znajomość zasady równości płci Uwaga! Szkolenie prowadzone będzie tylko przez kadrę dydaktyczną wykazaną w ofercie. W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w wyniku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych (np. długotrwała choroba, śmierć, rozwiązanie stosunku pracy/stosunku cywilno-prawnego ze strony wykładowcy) przez osoby wskazane w wykazie kadry dydaktycznej zaangażowanej do przeprowadzenia szkolenia Wykonawca zapewni zastępstwo przez osobę lub osoby o doświadczeniu zawodowym równym lub większym niż osoby prowadzące zajęcia spełniające warunki opisane w rozdziale 8 ust.1 pkt. 4 SIWZ oraz w złożonej przez Wykonawcę ofercie. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie potrzeby zmiany kadry i wskazać osobę zastępowaną, przyczyny nieobecności osoby zastępowanej, okres zastępstwa, dostarczyć kserokopię zwolnienia lekarskiego, kserokopię aktu zgonu lub kserokopię podania o rozwiązanie stosunku pracy/ stosunku cywilno-prawnego ze strony wykładowcy, a także przedstawić Zamawiającemu kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia kursów/szkoleń osoby lub osób zastępujących w celu akceptacji. (zmiana osoby nie dotyczy Wykonawcy - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej). Zmiana kadry wymaga bezwzględnie pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków posiadania wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, polega na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków winien udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku powoływania się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, jego zobowiązanie powinno wskazywać, w jaki sposób jego wiedza i doświadczenie będzie wykorzystana w trakcie realizacji zamówienia. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawcy zobowiązani są załączyć Wykaz osób (kadry dydaktycznej), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wg załącznika nr 5 do SIWZ. Ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1. tj. według załącznika oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć: - wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 1 do SIWZ - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 2 do SIWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 5 do SIWZ - pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddanie do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów, umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia na okres korzystania z nich podczas realizacji zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 4 do SIWZ W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca oddzielnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział) 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zał. nr 7 do SIWZ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Doświadczenie wykładowcy - 30

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie: a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej w trakcie trwania umowy b) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, c) zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż określone w ofercie. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o zmianie, o której mowa powyżej i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2015 godzina 10:00, miejsce: w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ sieć matematyczna 06.03.2015 (7).doc 2015-03-06 14:49:04 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 06.03.2015 14:38
Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2015 10:38
Liczba wyświetleń: 705