drukuj

2015-03-06 07:50:03

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 06.03.2015 roku


ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego

ogłasza się, co następuje:


1.      Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego opisane niżej nieruchomości:

 

Nr działki

Pow.

 w m2

Położenie nieruchomości

Nr KW

Cena wywoławcza nieruchomości

Wadium

Opis i przeznaczenie nieruchomości

184/43

5044

Obręb 7, Lębork

SL1L/00006622/1

950.000 zł*

95.000 zł

Działka położona w Lęborku przy ulicy I Armii Wojska Polskiego i Traugutta, zabudowana budynkiem hali warsztatowej o powierzchni 1340,40m². Teren płaski. Dojazd do nieruchomości od ulicy I Armii Wojska Polskiego. Nieruchomość nieogrodzona. Uzbrojenie terenu - wodociąg, kanalizacja, energia elektryczna, ciepłociąg. W najbliższym otoczeniu nieruchomości produkcyjne i zespół garaży.

      *zwolnione z VAT

 

     Przeznaczenie w/w nieruchomości:


W miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość usytuowana jest na terenie oznaczonym „11.03.UG"
o dominującej funkcji komercyjnej (przemysłowej, produkcyjnej, usługowej, składowej).

 
Termin i miejsce przetargu: 08.05.2015r. godz. 10:00, Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. Nr 13

 

Nr działki

Pow.

 w m²

Położenie nieruchomości

Nr KW

Cena wywoławcza

nieruchomości

Wadium

Opis nieruchomości

211/29

8210

Obręb 8, Lębork

 

SL1L/00031144/0

1.400.000 zł*

140.000 zł

Nieruchomość położona w Lęborku przy ulicy Gdańskiej 40, zabudowana budynkiem trzykondygnacyjnym z poddaszem o łącznej powierzchni użytkowej 1639,94m² oraz budynkiem gospodarczym. Na działce miejsca postojowe, place i ciągi piesze zapewniające dojścia do budynku. Uzbrojenie w media: prąd, woda, kanalizacja, gaz.

             * zwolnione z VAT

           

Przeznaczenie w/w nieruchomości:


Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym jednostkę terytorialna T.3 i część T.7 zatwierdzoną Uchwałą nr XXXII-316/2000 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 7 lipca 2000 roku /Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 88 z dnia 18 września 2000 roku, poz. 573/ znajduje się na terenie elementarnym 07.03.MW o dominującej funkcji mieszkaniowej.

Termin i miejsce przetargu:  08.05.2015r. godz. 10:30, Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. Nr 13

 

Nr działki

Pow.

w ha

Położenie nieruchomości

Nr KW

Cena wywoławcza

nieruchomości

Wadium

Opis nieruchomości

825/10

2,82

Obręb: Nowa Wieś Lęborska

Gmina Nowa Wieś

Lęborska

SL1L/00032506/3

800.000 zł*

80.000 zł

Działka położona w centrum wsi /ul. Dworcowa/, wykorzystywana
do celów rolnych, jako gospodarstwo ogrodnicze. Kształt działki nieregularny. Część działki o pow. około 0,60ha jest zabudowana, pozostała część wykorzystywana była do celów upraw polowych. Na gruntach działki znajdują się: budynek portierni, wiata na maszyny, magazyny z pomieszczeniem socjalnym, cztery szklarnie, budynek kotłowni, budynek magazynowy, plac betonowy i drogi. Teren ogrodzony. Uzbrojenie terenu - energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna.

   *  zwolnione z VAT

      Przeznaczenie w/w nieruchomości:

Dla działki oznaczonej nr 825/10 gmina nie posiada planu miejscowego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego cały obszar działki położony jest na terenach istniejącego zainwestowania.

Część obszaru działki o powierzchni około 1,00ha objęta została decyzją o warunkach zabudowy, zgodnie z którą ta część nieruchomości przeznaczona została do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz mieszkalno-usługowej.

Termin i miejsce przetargu: 08.05.2015r. godz. 11:00, Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. Nr 13

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż opisanych wyżej nieruchomości zostały przeprowadzone w dniu 22.08.2014 roku, drugie w dniu 14.11.2014 roku.

2. Wadium na poszczególne działki, należy wpłacić w pieniądzu na konto: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Bank Spółdzielczy w Łebie, Filia Lębork Nr 07 9324 0008 0002 8701 2000 0380 najpóźniej do dnia 04.05.2015 roku. Środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 04.05.2015r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

 
      3. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

a.       dowód wpłaty wadium,

b.      w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,

c.       w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

d.      w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,

e.       w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości reprezentujących podmiot.

 

4.      Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

5.      Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami określonymi w ogłoszeniu. Granice nieruchomości objętych przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej.

6.      Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

7.      Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabywanej nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

8.      Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
 i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9.      Cudzoziemcy /w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz.U z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 ze zm./ w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

10.  Koszty notarialne, sądowe oraz koszty przygotowania dokumentacji związanej ze sprzedażą przedmiotowej nieruchomości, ponosi jej nabywca.

11.  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lęborku, pok. 220, II piętro, tel. /59/ 863 28 41.

12.  Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres od 06.03.2015 r. do 08.05.2015 r.

13.  Zastrzega się prawo do odwołania przetargu. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem przyczyny.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik NWL, Traugutta, Gdańska.doc 2015-03-06 07:51:03 Administrator Admin
załącznik NWL, Traugutta, Gdańska.pdf 2015-03-06 07:51:08 Administrator Admin
załącznik Mapy.pdf 2015-03-06 07:51:12 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 06.03.2015 07:50
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1227