drukuj

2015-03-06 07:46:14

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 06.03.2015 roku


w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2014r., poz. 518 ze zm./

ogłasza się, co następuje:

1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę w drodze przetargu, na czas określony od 01.05.2015r. do 30.09.2015r., nieruchomość gruntową, stanowiącą mienie Powiatu Lęborskiego, położoną w Łebie przy ulicy Jachtowej, stanowiącą działkę nr 365/62 o powierzchni 1,0841ha, zapisaną w księdze wieczystej nr SL1L/00043336/0, z przeznaczeniem na działalność turystyczną, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość położona w odległości około 200 m od Portu Jachtowego. Nieruchomość w części zalesiona i zakrzaczona.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego część działki o powierzchni 0,5135ha oznaczona jest w planie symbolem „15.UT" - Usługi turystyczne. Teren przeznaczony pod usługi hotelowe, gastronomiczne oraz handlowe jako funkcje uzupełniające podstawowe funkcje portu - gospodarkę i turystykę morską. Część działki o powierzchni 0,5706ha oznaczona jest w planie symbolem „14.ZL" - istniejący nadmorski bór bażynowy.

2. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: wysokość czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy zostanie ustalona w drodze przetargu. Wywoławcza stawka czynszu do przetargu stanowi kwotę 30.000 zł netto. Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry, w całości przed podpisaniem umowy dzierżawy.

3. Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby posiadające jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Powiatu Lęborskiego.

4. Posadowienie na gruncie obiektów handlowych lub usługowych, tymczasowych, nietrwale związanych z gruntem, przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce uwarunkowane będzie uzyskaniem zgody właściwego urzędu miejskiego, spełnieniem wymogów określonych przepisami prawa budowlanego oraz zachowaniem ładu architektonicznego. Projekt zabudowy będzie wymagał akceptacji Architekta Miejskiego w Łebie.

5. Dzierżawca, przed podpisaniem umowy dzierżawy, zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 10% ustalonego czynszu dzierżawnego brutto celem zabezpieczenia sprzątania terenu po zakończeniu okresu dzierżawy.

6. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia świadczeń publiczno-prawnych przypadających na przedmiot dzierżawy oraz innych kosztów związanych z prowadzoną działalnością.

7. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, Urzędów Miasta Lęborka i Łeby, Urzędów Gmin: Wicko, Cewice, Nowa Wieś Lęborska oraz umieszczenie na stronie internetowej Starostwa www.powiat-lebork.com na okres od 06 marca 2015 roku do 27 marca 2015 roku.

8. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lęborku, pok. 220, II piętro, tel. /59/ 863 28 41.


        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wykaz dzierżawa - Jachtowa.doc 2015-03-06 07:47:09 Administrator Admin
załącznik Wykaz dzierżawa - Jachtowa.pdf 2015-03-06 07:47:13 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 06.03.2015 07:46
Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2015 07:51
Liczba wyświetleń: 564