drukuj

2015-03-06 07:43:52

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 06.03.2015 roku


w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2014r., poz. 518 ze zm./

ogłasza się, co następuje:

1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę w drodze przetargu, na czas określony od 01.05.2015 r. do 30.09.2015 r. nieruchomość gruntową, stanowiącą mienie Powiatu Lęborskiego, położoną w Łebie przy ulicy Leśnej, stanowiącą działki nr 54/3 i nr 54/5 o łącznej powierzchni 5325m2, zapisaną w księdze wieczystej nr SL1L/00030202/8, z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową.

Nieruchomość niezabudowana, położona w bardzo atrakcyjnej części miasta  w odległości około 200 m od plaży. Uzbrojenie terenu - energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna. W najbliższym otoczeniu tereny zalesione, plaża i tereny rekreacyjne.

Gmina Miejska Łeba nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie E.4.1: przeznaczenie - usługi dla ruchu turystycznego i parkingi.

2. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: wysokość czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy zostanie ustalona w drodze przetargu. Wywoławcza stawka czynszu do przetargu stanowi kwotę 48.000 zł netto. Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry , w całości przed podpisaniem umowy dzierżawy.

3. Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby posiadające jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Powiatu Lęborskiego.

4. Posadowienie na gruncie obiektów handlowych lub usługowych, tymczasowych, nietrwale związanych z gruntem, przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce uwarunkowane będzie uzyskaniem zgody właściwego urzędu miejskiego, spełnieniem wymogów określonych przepisami prawa budowlanego oraz zachowaniem ładu architektonicznego. Projekt zabudowy będzie wymagał akceptacji Architekta Miejskiego w Łebie.

5. Dzierżawca, przed podpisaniem umowy dzierżawy, zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 10% ustalonego czynszu dzierżawnego brutto celem zabezpieczenia sprzątania terenu po zakończeniu okresu dzierżawy.

6. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia świadczeń publiczno-prawnych przypadających na przedmiot dzierżawy oraz innych kosztów związanych z prowadzoną działalnością.

7. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Starostwa  Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, Urzędów Miasta Lęborka i Łeby, Urzędów Gmin: Wicko, Cewice, Nowa Wieś Lęborska oraz umieszczenie na stronie internetowej Starostwa www.powiat-lebork.com na okres od 06 marca 2015 roku do 27 marca 2015 roku.

8. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lęborku, pok. 220, II piętro, tel. /59/ 863 28 41.        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wykaz dzierżawa Leśna.doc 2015-03-06 07:44:39 Administrator Admin
załącznik Wykaz dzierżawa Leśna.pdf 2015-03-06 07:44:42 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 06.03.2015 07:43
Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2015 07:51
Liczba wyświetleń: 521