drukuj

2015-03-04 12:02:51

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego dostawy


Nr ogłoszenia 47192 – 2015 data zamieszczenia 04.03.2015

 Lębork, dnia 19.03.2015 r.

Dom  Pomocy  Społecznej  Nr  2

ul  I  Armii  W.P.  43 

84-300  Lębork

Tel. (0-59) 8622-823; Tel/Fax (0-59) 8621-141

e-mail: sekretariat@dps2.lebork.pl

REGON 001005198 NIP 841-13-38-615

 

                                                                                            

Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych

w przetargu nieograniczonym
                                                            

Nr sprawy: DPS-2-G.261.1.2015

Dotyczy postępowania: ”Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Domu Pomocy społecznej Nr 2 w Lęborku z podziałem na zadania”

Numer ogłoszenia w BZP: 47192-2015 zamieszczonego dnia 04.03.2015 r.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA OFERT DODATKOWYCH

W związku ze złożeniem w przedmiotowym postępowaniu na zadanie nr 9 – dostawa jaj kurzych dwóch ofert o takiej samej cenie, a tym samym niemożnością wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie do 26.03.2015 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku przy ul. I Armii WP 43. Przypominamy iż, zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy pzp cena oferty dodatkowej nie może być wyższa niż cena oferty złożonej wcześniej przez Państwa w przedmiotowym postępowaniu.
Termin otwarcia ofert dodatkowych 26.03.2015 r. o godz.11:00 w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta winna być oznaczona:
Oferta na dostawę artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 2

84-300 Lębork
ul. I Armii WP 43
”Nie otwierać przed 18.03.2013 r. godz. 11:00 - oferta dodatkowa”

Załącznik
formularz oferty dodatkowej należy złożyć na załączniku:

- nr 1 do siwz (załącznik ofertowy)

- nr 2 do siwz (załącznik asortymentowo-cenowy)

 


 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej nr 2 , ul. I Armii W.P. 43, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 8621141, faks 59 8621141.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps2.lebork.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku z podziałem na zadania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do siwz. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku w asortymencie i ilościach nie większych niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232)

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9, 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-1, 15.40.00.00-2, 15.50.00.00-3, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6, 15.81.00.00-9, 03.14.25.00-3, 03.22.00.00-9, 03.31.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/niespełna. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/niespełna. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/niespełna. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym wystarczającym do wykonania zamówienia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/niespełna. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/niespełna. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zadania

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 do siwz), - wypełniony formularz asortymentowo-cenowy (stanowiący załącznik nr 2 do siwz), - zaparafowany projekt umowy (stanowiący załącznik nr 3 do siwz)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.leborski.samorzody.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku; ul. I Armii WP 43; 84-300 Lębork, -Stronie internetowej www.powiat.leborski.samorzody.pl. / www.dps2.lebork.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku; ul. I Armii WP 43; 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Mięso wieprzowe i wołowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres zamówienia i jego wielkość określa załącznik nr 2 do siwz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mięso drobiowe i podroby.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres zamówienia i jego wielkość określa załącznik nr 2 do siwz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Produkty wędliniarskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres zamówienia i jego wielkość określa załącznik nr 2 do siwz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Warzywa, owoce i produkty podobne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - Szczegółowy zakres zamówienia i jego wielkość określa załącznik nr 2 do siwz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1, 03.22.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Produkty mleczarskie, tłuszcze zwierzęce i roślinne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres zamówienia i jego wielkość określa załącznik nr 2 do siwz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.40.00.00-2, 15.50.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Produkty piekarskie i ciastkarskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres zamówienia i jego wielkość określa załącznik nr 2 do siwz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Różne produkty spożywcze (artykuły sypkie, produkty przemiału ziarna, owoce i warzywa przetworzone, oleje roślinne).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres zamówienia i jego wielkość określa załącznik nr 2 do siwz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1, 15.40.00.00-2, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Ryby świeże, przetworzone i konserwowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - Szczegółowy zakres zamówienia i jego wielkość określa załącznik nr 2 do siwz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0, 03.31.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Jaja kurze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres zamówienia i jego wielkość określa załącznik nr 2 do siwz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie o udzielenia zamówienia.pdf 2015-04-02 13:33:55 Administrator Admin
załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty DPS_2015_zad9_fax.pdf 2015-03-26 12:22:58 Administrator Admin
załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty_DPS Nr 2_oferta dodatkowa.doc 2015-03-26 12:23:04 Administrator Admin
załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty DPS_2015_zad1_fax.pdf 2015-03-19 12:29:14 Administrator Admin
załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty DPS_2015_zad2_fax.pdf 2015-03-19 12:29:18 Administrator Admin
załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty DPS_2015_zad3_fax.pdf 2015-03-19 12:29:22 Administrator Admin
załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty DPS_2015_zad4_fax.pdf 2015-03-19 12:29:28 Administrator Admin
załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty DPS_2015_zad5_fax.pdf 2015-03-19 12:29:50 Administrator Admin
załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty DPS_2015_zad6_fax.pdf 2015-03-19 12:30:00 Administrator Admin
załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty DPS_2015_zad7_fax.pdf 2015-03-19 12:30:04 Administrator Admin
załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty DPS_2015_zad8_fax.pdf 2015-03-19 12:30:10 Administrator Admin
załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty DPS_2015_zad9_dodatkowe_fax.pdf 2015-03-19 12:30:18 Administrator Admin
załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty_DPS Nr 2.doc 2015-03-19 12:30:22 Administrator Admin
załącznik Załącznik nr 1_formularz ofertowy.pdf 2015-03-19 09:23:58 Administrator Admin
załącznik Załącznik nr 2_formularz asortymentowo-cenowy.pdf 2015-03-19 09:24:08 Administrator Admin
załącznik ogłoszenie o przetargu dla SP.doc 2015-03-04 12:03:19 Administrator Admin
załącznik żywność SIWZ_2014.pdf 2015-03-04 12:03:30 Administrator Admin
załącznik Załącznik nr 1_formularz ofertowy.pdf 2015-03-04 12:03:35 Administrator Admin
załącznik Załącznik nr 2_formularz asortymentowo-cenowy.pdf 2015-03-04 12:03:39 Administrator Admin
załącznik Załącznik nr 3_umowa.pdf 2015-03-04 12:03:43 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 04.03.2015 12:02
Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2015 09:23
Liczba wyświetleń: 731