drukuj

2015-03-02 09:03:29

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.9.2015


Organizacja i obsługa cyklu seminariów na terenie województwa pomorskiego w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Droga do samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Lębork 30.03.2015 r.

 

INFORMACJA

 

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami (wg. procedury dla zasady konkurencyjności) określonej w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

odnośnie

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.272.2.9.2015


Zawiadamia się, że w postępowaniu na Organizacja i obsługa cyklu seminariów na terenie województwa pomorskiego w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Droga do samodzielności" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
UpHotel S.C

Długa 13/1

58-500 Jelenia Góra


W/w  Wykonawca , którego oferta została wybrana odstąpił od zawarcia umowy.

W związku z powyższym Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,

ofertę firmy:

Firma Doradczo - Szkoleniowa CONSULTING

Julita Orłowska-Szczepańska

Ceynowy 13B/13

89-604 Chojnice

 

Data wysłania do Wykonawców 31.03.2015 r.

 


 

Lębork, dnia 23.03.2015r.

 

INFORMACJA

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami (wg. procedury dla zasady konkurencyjności) określonej w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

odnośnie

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.272.2.9.2015


Organizacja i obsługa cyklu seminariów na terenie województwa pomorskiego w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Droga do samodzielności" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęło 11 ofert w terminie, który określony był na dzień 18.03.2015r. godz.13:00 .

 

Najkorzystniejszą ofertę uzyskując 100,00 pkt. wg kryterium oceny ofert złożyła firma:
UpHotel S.C, 58-500 Jelenia Góra, ul. Długa 13/1


W/w  Wykonawca złożył ofertę najtańszą, spełniającą warunki udziału.

W związku z powyższym przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:
UpHotel S.C, 58-500 Jelenia Góra, ul. Długa 13/1.

KM/MJS/KD

 


 

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami
(wg. procedury dla zasady konkurencyjności) określonej w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                                   
W związku z realizacją projektu innowacyjnego testującego pn. „Droga do samodzielności", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej).

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na: Organizacja i obsługa cyklu seminariów na terenie województwa pomorskiego w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Droga do samodzielności" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Beneficjent projektu - Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com

2.    INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Głównym celem projektu - wprowadzenia innowacji jest zwiększenie oferty instytucji z terenu powiatu lęborskiego działających na rzecz integracji społecznej (PCPR  Lębork, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej Lębork i Łeba, Ośrodki Pomocy Społecznej Wicko i Cewice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowa Wieś Lęborska) w latach 2012-2015 poprzez wypracowanie kompleksowego programu nowych form i metod pracy oraz działania z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej - usamodzielnianymi (prowadzące do zatrudnienia) oraz jego upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu praktyki na terenie województwa pomorskiego.

Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej grupy 20 (13K, 7M) usamodzielnianych wychowanków z terenu powiatu lęborskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udział w wypracowanym innowacyjnym kompleksowym programie działania z usamodzielnianymi do 30.06.2014r.

Problem, na który odpowiada innowacja

Głównym problemem jest zbyt mała oferta instytucji działających w sferze integracji społecznej na terenie powiatu lęborskiego wynikająca z braku wypracowanego kompleksowego programu nowych form i metod pracy oraz działania z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej-usamodzielnianymi.

 

3.     OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kody CPV:

39.22.20.00-4 Artykuły cateringowe

55.30.00.00-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55.32.00.00-9 Usługi podawania posiłków

55.32.10.00-6 Usługi przygotowywania posiłków

55.32.20.00-3 Usługi gotowania posiłków

55.51.10.00-5 Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla ograniczonej grupy klientów

55.52.00.00-1 Usługi dostarczania posiłków

70.22.00.00-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

79.95.10.00-5 Usługi w zakresie organizowania seminariów

80.50.00.00-9 Usługi szkoleniowe

80.52.10.00-2 Usługi opracowywania programów szkoleniowych

80.59.00.00-6 Usługi seminaryjne

 
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa cyklu seminariów na terenie województwa pomorskiego
w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Droga do samodzielności",
w tym:

a)    przygotowanie, organizacja i obsługa seminariów,

b)    wynajem sal konferencyjnych,

c)    zapewnienie eksperta/prelegenta podczas seminariów,

d)    zapewnienie cateringu podczas seminariów.

 
Seminaria mają na celu upowszechnienie i włączenie produktu finalnego pn. „Kompleksowy program nowych form
i metod pracy oraz działania z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej - usamodzielnianymi" opracowanego w ramach projektu innowacyjnego testującego „Droga do samodzielności" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZADANIA WYKONAWCY - PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA SEMINARIÓW

1.    Liczba seminariów: 5

2.    Liczba uczestników na każdym z seminariów: 40 osób

3.    Miasta, w których odbędą się seminaria: Tczew,  Kościerzyna, Pruszcz Gdański, Bytów, Gdynia.

4.    Termin organizacji każdego z seminariów:

Seminaria każdorazowo odbędą się w godzinach: od 10:00 do 14:00, w dzień roboczy terminie od 08.04.2015r. do 22.05.2015r, z wyłączeniem terminu od 30.04.2015r. do 04.05.2015r., z zachowaniem minimum dwóch dni roboczych odstępu pomiędzy poszczególnymi seminariami.

Wykonawca w oświadczeniu - zał. nr 5 oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia wskaże dwa różne terminy dla organizacji każdego z seminariów (dwa różne terminy dla seminarium w miejscowości Tczew, dwa różne terminy dla seminarium w miejscowości Kościerzyna, dwa różne terminy dla seminarium w miejscowości Pruszcz Gdański, dwa różne terminy dla seminarium w miejscowości Bytów, dwa różne terminy dla seminarium w miejscowości Gdynia). W dniu podpisania umowy Zamawiający dokona wyboru daty organizacji każdego z seminariów, spośród dwóch proponowanych przez Wykonawcę.

5.    Czas trwania: każde seminarium odbędzie się w godzinach: od 10:00 do 14:00, co stanowi 4 godziny zegarowe (godzina zegarowa seminarium liczy 60 minut)

6.    Program seminariów Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

7.    Każdorazowo, najpóźniej 5 dni przed planowanym seminarium, Wykonawca prześle Zamawiającemu drogą poczty elektronicznej na adres: droga@starostwolebork.pl przygotowaną przez eksperta/prelegenta prezentację na seminarium. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie uwagi Zamawiającego dotyczące treści merytorycznej jaką będzie poruszał ekspert/prelegent.

ZADANIA WYKONAWCY - WYNAJEM SAL KONFERENCYJNYCH

1.    Zapewnienie sali konferencyjnej do przeprowadzenia każdego z seminariów, położonej w granicach administracyjnych miasta w którym odbywa się seminarium:

a)       Tczew,

b)      Kościerzyna,

c)       Pruszcz Gdański,

d)      Bytów,

e)       Gdynia

2.    Sala konferencyjna musi być umiejscowiona w centrum miasta (Tczew, Kościerzyna, Pruszcz Gdański, Bytów, Gdynia) lub w miejscu dogodnym komunikacyjnie z łatwym dojazdem z/do dworca PKS/PKP (potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy w zał. nr 5 oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia).

3.    Seminaria każdorazowo odbędą się w godzinach: od 10:00 do 14:00, w dzień roboczy terminie od 08.04.2015r. do 22.05.2015r, z wyłączeniem terminu od 30.04.2015r. do 04.05.2015r., z zachowaniem minimum dwóch dni roboczych odstępu pomiędzy poszczególnymi seminariami.

4.    Wynajem sali konferencyjnej musi uwzględniać czas na wykonanie niezbędnych czynności organizacyjnych przed
i po zakończonym seminarium - min. 30 min.


5.    Sala konferencyjna powinna:

  • posiadać minimum 50 miejsc siedzących w ustawieniu teatralnym,
  • spełniać warunki do przeprowadzenia seminarium m.in. system wentylacyjny, oświetlenie,
  • być wyposażona w co najmniej w:

- odpowiednią ilość stołów niezbędnych do serwowania cateringu w postaci stołu szwedzkiego,

- swobodny dostęp do gniazd elektrycznych,

- projektor multimedialny,

- szerokokątny ekran o wymiarach dostosowanych do wielkości sali konferencyjnej i zapewniających dobrą widoczność dla uczestników seminarium z każdego miejsca sali.

- tablicę typu „flipchart", pisaki,

- odpowiednie nagłośnienie (w sali konferencyjnej powinny znaleźć się min. 2 bezprzewodowe mikrofony - jeden dla eksperta/prelegenta, drugi - dający możliwość wypowiedzi uczestnikom seminarium),

- sala powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są konferencje/seminaria,

- Wykonawca  ma obowiązek utrzymać pomieszczenia w czystości i porządku.

 
6.    Wykonawca zapewni:

- podłączenie wszelkiego sprzętu oświetleniowego, nagłośnieniowego i audiowizualnego użytego podczas seminarium i jego obsługę podczas jego trwania,

- odpowiedniej ilości sanitariatów.

ZADANIA WYKONAWCY - OBSŁUGA SEMINARIÓW

1. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy obsłudze każdego z seminariów,  w tym celu wyznaczy obecnego na miejscu organizowanego seminarium przedstawiciela.

2. W zakresie obsługi seminariów Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania nadzoru nad całościową oprawą organizacyjną seminariów, w tym:

·       przygotowanie i podanie cateringu dla 40 osób w postaci stałego serwisu kawowego,

·       zapewnienie sprzątnięcia sali konferencyjnej i pomieszczeń pomocniczych w obiekcie po zakończeniu wydarzenia;

ZADANIA WYKONAWCY - ZATRUDNIENIE EKSPERTA/PRELEGENTA

1. Zapewnienie eksperta/prelegenta podczas każdego z seminariów upowszechniająco-włączających produkt finalny „Kompleksowy program nowych form  i metod pracy oraz działania z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej - usamodzielnianymi" będzie polegało na:

- opracowaniu materiałów w oparciu o dokumenty powstałe w ramach projektu i wygłoszenie prelekcji z modułem warsztatowym na temat: „Rola specjalistycznego wsparcia i otoczenia podopiecznego w procesie usamodzielnienia"

- wymiar czasowy świadczonej usługi wynosi 2 godziny.


2. Świadczenie usług musi odbywać się w oparciu o dokumenty powstałe w ramach projektu „Droga do samodzielności", tj.

Kompleksowy program nowych form i metod pracy oraz działania z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej - usamodzielnianymi", którego nieodłącznymi elementami są:

a.         „Konspekt działania Biura Mentoringu";

b.         „Program instrumentów aktywizacyjnych mający doprowadzić do wejścia i/lub przywrócenia osób usamodzielnianych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem";

c.         „Skrypt dla pracowników Instytucji Integracji Społecznej z zakresu nowoczesnych i skutecznych metod pracy, efektywnie zwiększających aktywność zawodową i społeczną grupy osób usamodzielnianych".

Ww. dokumenty dostępne są na stronie http://www.powiat-lebork.com/index.php?id=326,2863,0,0,1,0

pod adresem: Starostwo Powiatowe w Lęborku ul. Czołgistów 5, pok.213.

3. Zakres tematyczny prelekcji z modułem warsztatowym powinien obejmować takie zagadnienia jak:

- znaczenie specjalistycznego wsparcia w procesie usamodzielnienia tj. psychologa, doradcy zawodowego, radcy prawnego oraz trenera aktywizacji;

- znaczenie mentoringu w procesie usamodzielnienia i możliwości jego wykorzystania w praktyce również przez pracowników instytucji działających na rzecz Integracji Społecznej (OPS, PCPR);

- znaczenie innych osób zaangażowanych w proces usamodzielnienia, m.in. opiekuna usamodzielnienia, pracowników instytucji działających na rzecz Integracji Społecznej (OPS, PCPR), pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Wszystkie opracowane materiały powinny być  oznakowane przez Wykonawcę zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL", w szczególności posiadać odpowiednie logotypy, a także zawierać informację o współfinansowaniu działań ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z uwagi na zagadnienia prezentowane przez eksperta/prelegenta w trakcie seminariów Wykonawca musi dysponować osobą spełniającą poniższe wymagania:

1) Wymagane wykształcenie (potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy w zał. nr 4 Wykaz osób
(kadry dydaktycznej), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia):

- posiada tytuł magistra psychologii;

- orientacja w problematyce związanej z usamodzielnianiem;

- orientacja w tematyce związanej z pracą pracowników instytucji działających na rzecz Integracji Społecznej;

- rozległa wiedza na temat mentoringu, coachingu i tutoringu oraz korzystania z tych metod w praktyce;

2) Wymagane doświadczenie: (potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy w zał. nr 4 Wykaz osób
(kadry dydaktycznej), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia)

- doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym;

- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/wykładów/prelekcji z zakresu mentoringu
(co najmniej 1 szkolenie/wykład/prelekcja).

Uwaga! Prelekcja z modułem warsztatowym prowadzone będzie tylko przez osoby wskazane w ofercie.

W przypadku braku możliwości pełnienia funkcji eksperta/prelegenta przez osobę wskazaną w ofercie w wyniku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych (długotrwała choroba, śmierć, rozwiązanie stosunku pracy ze strony eksperta/prelegenta). Wykonawca zapewni zastępstwo przez osobę o wykształceniu i doświadczeniu równym lub większym niż osoba zastępowana. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wskazać osobę zastępującą, przyczyny nieobecności osoby zastępowanej, okres zastępstwa, dostarczyć kserokopię zwolnienia lekarskiego, kserokopię aktu zgonu lub kserokopię podania o rozwiązanie stosunku pracy ze strony eksperta/prelegenta, a także przedstawić Zamawiającemu kwalifikacje, poziom wykształcenia w zakresie osoby lub osób zastępujących (zmiana osoby nie dotyczy Zleceniobiorcy - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej).

Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zleceniodawcę z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje
i doświadczenie nie niższe niż określone w zapytaniu ofertowym i w przedstawionej ofercie (nie dotyczy Zleceniobiorcy - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej),


 
Odbiorcami usługi będą:

- Decydenci polityczni na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim,

- Instytucje bezpośrednio zaangażowane w pomoc osobom usamodzielnianym (na poziomie gminy, powiatu, województwa - powiatowe/miejskie centra pomocy rodzinie, miejskie/gminne OPS, ROPS oraz ich pracownicy)

- Organizacje pozarządowe,

- Członkowie Regionalnej Sieci Tematycznej,

- Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej,

- Inne osoby/instytucje zainteresowane problematyką usamodzielnienia.


ZADANIA WYKONAWCY - ZAPEWNIENIE CATERINGU PODCZAS SEMINARIUM

1. Catering podczas każdego z pięciu seminariów (Tczew,  Kościerzyna, Pruszcz Gdański, Bytów, Gdynia)
będzie składał się ze stałego serwisu kawowego.

2. Każdorazowo catering musi być serwowany w sali konferencyjnej, w której odbywać się będzie seminarium.

3. Wykonawca zapewni:

a)    wyposażenie do organizacji cateringu: termosy/warniki, naczynia, sztućce, obrusy, stoły,

b)    przygotowanie dekoracji stołów i estetycznego podawania posiłków,

c)    przygotowanie, dowóz i podanie zamawianych posiłków i artykułów spożywczych w formie stołu szwedzkiego,

d)    obsługę bieżącą stołu szwedzkiego podczas trwania seminarium,

e)    zebranie naczyń i uprzątnięcie stołów po opuszczeniu sali przez uczestników seminarium,

f)     usunięcie odpadków i śmieci po wykonanej usłudze.

4. Świadczenie usług cateringowych musi odbywać się w zastawie szklanej lub porcelanowej (z wyłączeniem plastiku) z użyciem sztućców ze stali nierdzewnej, serwetek jednorazowych oraz obrusów materiałowych). Wszystkie niezbędne naczynia zapewnia Wykonawca.

5. Świadczenie usług cateringu wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych.

6. Dostawa w odpowiednich, czystych pojemnikach, zapewniających zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników.

7. Transport przedmiotu zamówienia oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności
i wyżywienia zbiorowego.

8. Przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych,
m.in. ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914).

9. Wykonawcę obowiązują następujące minimalne wymagania dotyczące stałego serwisu kawowego:


Wykonawca zapewni dla 1 uczestnika/uczestniczki co najmniej:

●          Napoje gorące, w tym:

- kawa czarna rozpuszczalna w filiżankach co najmniej po 0,2 l na osobę;

- herbata czarna tradycyjna oraz owocowa w filiżankach, co najmniej 0,2 l na osobę;

- dodatki do napojów bez ograniczeń: cukier, mleczko lub śmietanki do kawy w płynie bez ograniczeń,

- cytryna w plasterkach do herbaty i serwetki dla wszystkich uczestników.

 

●          Napoje zimne, w tym:

- woda mineralna niegazowana - w ilości minimum 0,5 l na osobę;

- sok owocowy 100% - w ilości minimum 0,3 l na osobę.

 

●          Dania deserowe:

- ciasta co najmniej po 4 rodzaje - każdego typu minimum po 20  porcji, co najmniej po 100 gram każda porcja;

- mieszanka ciastek kruchych, co najmniej po 50g na osobę.

 

●          Przystawka na zimno typu:

- tartinki, co najmniej 100g na osobę.

 

Serwis kawowy musi być przygotowany na 30 minut przed rozpoczęciem seminarium, z możliwością korzystania, aż do jego zakończenia.

 
DODATKOWE INFORMACJE (WYMOGI I OBOWIĄZKI WYKONAWCY ORAZ ZAMAWIAJĄCEGO)

1.    Wykonawca będzie zobowiązany do:

a)    wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem terminów zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
i obowiązującymi przepisami, złożoną ofertą oraz treścią zapytania ofertowego;

b)    zachowania należytej staranności oraz rzetelnego przygotowania się do realizacji seminariów, w tym:

- wykorzystania podczas prelekcji  materiałów opracowanych w ramach projektu Droga do samodzielności,

- sporządzenia listy potwierdzającej obecność uczestników seminarium,

- sporządzenia dokumentacji fotograficznej z przebiegu seminariów,

c)    współpracy z personelem projektu „Droga do samodzielności";

d)    sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego wykonania usługi w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia jej świadczenia;

e)    odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu umowy, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych wychodzących od Wykonawcy, prezentacji multimedialnych. Miejsca i dokumenty bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy powinny być  oznakowane przez Wykonawcę zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL" (www.efs.gov.pl), w szczególności posiadać odpowiednie logotypy, a także zawierać informację o współfinansowaniu działań ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego logotypów Unii Europejskiej;

f)     przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182;

2.    Wykonawca:

a)    jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą oraz postanowieniami zapytania ofertowego.

b)    jest zobowiązany do stosowania regulacji prawnych dotyczących wykonania zamówienia zgodnych ze stanem prawnym obowiązującym w trakcie trwania umowy.

3.    Zamawiający:

a)       przeprowadzi nabór uczestników na seminaria. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia skierowanych przez Zamawiającego uczestników,

b)      nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników/uczestniczki podczas wykonywania przedmiotu umowy.

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zapytanie ofertowe PO.272.2.9.2015.doc 2015-03-02 09:04:38 Administrator Admin
załącznik Zapytanie ofertowe PO.272.2.9.2015.pdf 2015-03-02 09:04:43 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 02.03.2015 09:03
Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2015 08:08
Liczba wyświetleń: 714