drukuj

2015-02-27 13:32:19

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.8.2015


dostawy fabrycznie nowego, profesjonalnego sprzętu multimedialnego


PO.272.2.8.2015

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami (wg. procedury dla zasady konkurencyjności) określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.272.2.8.2015

którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego sprzętu multimedialnego w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego przedmiotowe zamówienie udzielone zostało w dniu 31.03.2015 następującemu Wykonawcy:

PESTAR Sp. z o.o.; ul. Iwaszkiewicza 15; 83-200 Starogard Gdański

 
 
 

 

PO.272.2.8.2015                                                                                                           Lębork, dn. 24.03.2015 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami (wg. procedury dla zasady konkurencyjności) określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.272.2.8.2015

którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego sprzętu multimedialnego w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęło łącznie 7 ofert

Zestawienie ofert z przyznaną punktacją, zgodnie z określonym kryterium oceny ofert:

1.

Biuro Inżynieryjne MARTEX
Marcin Puźniak
Gorzeszów 19,
58-405 Krzeszów

Oferta pozostaje bez rozpatrzenia

2.

JES Sp. z o.o.
ul. Śląska 22/17A
42-200 Częstochowa

Oferta pozostaje bez rozpatrzenia

3.

PHU LEGRANT
Katarzyna Nakoneczny-Kwartnik
ul. Podmiejska 51
57-220 Ziębice

Oferta pozostaje bez rozpatrzenia

4.

PESTAR Sp. z o.o.
ul. Iwaszkiewicza 15
83-200 Starogard Gdański

100,00

5.

KONCEPT Sp. z o.o. o/Gdańsk
ul. Wały Piastowskie 1
80-855 Gdańsk

93,93

6.

VOLTEX SA
ul. Wójta Henryka 45
59-300 Lublin

Oferta pozostaje bez rozpatrzenia

7.

Technologie Informatyczne Sp. z o.o.                                        ul. Hanki Ordonówny 19/16
03-139 Warszawa

92,80

 W związku z tym, iż Wykonawca, który uzyskał maksymalną liczbę punktów mieści się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację zamówienia oraz spełnia warunki udziału przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone: PESTAR Sp. z o.o.; ul. Iwaszkiewicza 15; 83-200 Starogard Gdański

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.8.2015

 

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (według procedury dla zasady konkurencyjności)

 

Powiat Lęborski zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy fabrycznie nowego, profesjonalnego sprzętu multimedialnego w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

 

  1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego sprzętu multimedialnego w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki            

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania:

 

Zadanie 1

Zestawy interaktywne składające się z następujących elementów:

- projektor multimedialny z uchwytem do zawieszenia go na suficie/ścianie – 1 szt. w zestawie, łącznie 2 szt.,

- tablica multimedialna z oprogramowaniem podstawowym – 1 szt. w zestawie, łącznie 2 szt.,

- laptop z systemem operacyjnym do zestawu multimedialnego, oprogramowaniem biurowym i antywirusowym –po 1 szt. w zestawie, łącznie 2 szt. – (sprzęt niezbędny do współpracy z zakupioną tablicą interaktywną i projektorem),

- nagłośnienie – głośniki komputerowe 2 szt. w jednym zestawie, łącznie po 2 szt. głośników w dwóch zestawach.

 

Ww. elementy zestawów muszą być ze sobą kompatybilne i zawierać wszystkie części niezbędne do funkcjonowania, uruchomienia i montażu.

Dwa zestawy interaktywne składające się z ww. elementów, będące przedmiotem zamówienia, to nagrody dla szkół za zajęcie I miejsca w konkursie rozwijającym przedsiębiorczość uczniów w dwóch kategoriach (osobno technika i osobno zasadnicze szkoły zawodowe) w II edycji konkursu „Wirtualna firma”, który zostanie zorganizowany w ramach zadania nr 4 projektu. Biorąc pod uwagę powyższe oba zestawy będą składały się z tych samych elementów i Wykonawca zaoferuje te same modele dla obu zestawów. Zakup powyższego sprzętu stanowi wkład własny JST.

 

Zadanie 2

Tablet multimedialny w opakowaniu (wyświetlacz min. 10 cali, pamięć min. 2 GB) – 8 szt.

 

Zadanie 3

Tablet multimedialny w opakowaniu (wyświetlacz min. 7 cali, pamięć min. 1 GB) – 8 szt.

 

Zadanie 4

Pendrive w opakowaniu (pojemność min. 16 GB) – 32 szt.

 

Ww. urządzenia multimedialne, będące przedmiotem zamówienia, to nagrody dla uczniów za zajęcie I, II miejsca oraz nagrody pocieszenia w konkursie rozwijającym przedsiębiorczość w dwóch kategoriach (osobno technika i osobno zasadnicze szkoły zawodowe) w II edycji konkursu „Wirtualna firma”, który zostanie zorganizowany w ramach zadania nr 4 projektu. Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawca zaoferuje te same modele w każdym zadaniu. Zakup powyższego sprzętu stanowi wkład własny JST.

Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być profesjonalny i fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie powystawowy. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku.

Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe o równoważnych lub lepszych parametrach. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach pod warunkiem, że będą posiadały równoważne lub lepsze parametry techniczne.

 

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami oraz zainstalować, zamontować, uruchomić i przeprowadzić testy działania zestawu interaktywnego wraz z jego rozruchem oraz przeprowadzeniem instruktażu w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu w Lęborku w ustalonym terminie pod adres:

Zadanie 1 – w siedzibie Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1 i/lub Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku, ul. Pionierów 16 (w zależności od tego, która szkoła zajmie I miejsce w konkursie).

 

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami
w ustalonym terminie pod adres:

Zadanie 2, 3, 4 - ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pokój 217, II piętro.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem minimalnych wymogów co do rodzaju i ilości asortymentu, jak również wymagań technicznych i jakościowych znajduje się w poniższym wykazie.

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zapytanie ofertowe SPRZĘT MULTIMEDIALNY.doc 2015-02-27 13:32:39 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 27.02.2015 13:32
Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2015 12:40
Liczba wyświetleń: 688