drukuj

2015-02-25 07:41:45

Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko DYREKTORA


Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13.

Kandydatem na stanowisko będące przedmiotem postępowania konkursowego, może być osoba, która spełnia wymogi zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien złożyć następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska;

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy  jeżeli stosunek pracy trwa nadal);

5) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

6) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych  z  dysponowaniem środkami publicznymi;

7) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

8) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

Dokumenty należy przedłożyć w oryginale lub jako  kopie dokumentów, poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza (na żądanie komisji konkursowej kandydat będzie obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów).

Dokumenty należy przesłać w zamkniętej kopercie w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork  lub składać w tym samym terminie bezpośrednio w  Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku  (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Lęborku, oferty, które nie wpłyną do Urzędu w powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie przesłane do nadawcy).

Na kopercie kandydat umieszcza: swoje imię i nazwisko,  adres do korespondencji oraz  adres email do korespondencji i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku".

Komisja rozpatrzy zgłoszone kandydatury w terminie do 60 dni od dnia upływu terminu zgłaszania kandydatów, w oparciu o Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SPSZOZ w Lęborku. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Dodatkowe informacje i materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:30-16:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-15:00. tel. 59 8632 832.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 25.02.2015 07:41
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1422