drukuj

2015-02-24 15:05:02

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.7.2015


Dostawa fabrycznie nowych tonerów oraz materiałów biurowych w ramach projektu „ZaPaL się do zawodu – Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

dotycząca postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wg. procedury określonej dla zasady konkurencyjności).ZAPYTANIE OFERTOWE PO.272.2.7.2015

na Dostawę fabrycznie nowych tonerów oraz materiałów biurowych w ramach projektu „ZaPaL się do zawodu – Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego przedmiotowe zamówienie udzielone zostało w dniu 17.03.2015 następującym Wykonawcom:


- w Części 1 - Dostawa tonerów do realizacji zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych:

NIKA 1 Sp. z o.o., ul. Czerniakowska 145 nr lok 1/B88, 00-453 Warszawa

 

- w Części II - Dostawa tonerów do realizacji zajęć pozaszkolnych:

HURTOWNIA PAPIERNICZA GRAFIT II Krystyna Jędrzejczyk, ul. Czołgistów 32, 84-300 Lębork

 

- w Części III - Dostawa tonerów i materiałów biurowych do zarządzania projektem

HURTOWNIA PAPIERNICZA GRAFIT II Krystyna Jędrzejczyk, ul. Czołgistów 32, 84-300 Lębork

 


 

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wg. procedury określonej dla zasady konkurencyjności).

 

Powiat Lęborski zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy fabrycznie nowych tonerów oraz materiałów biurowych do zarządzania projektem oraz do realizacji zajęć w szkołach w ramach projektu „ZaPaL się do zawodu – Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, oryginalnych tonerów i fabrycznie nowych materiałów biurowych do zarządzania projektem oraz do realizacji zajęć w szkołach w ramach projektu „ZaPaL się do zawodu – Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

Część I - Dostawa tonerów do realizacji zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych

Na część I składają się 2 zadania:

a)        Zadanie 1 – Dostawa tonerów do realizacji zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych do PCE-ZSP w Lęborku

b)       Zadanie 2 – Dostawa tonerów do realizacji zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych do ZSMI w Lęborku

Część II - Dostawa tonerów do realizacji zajęć pozaszkolnych

Na część II składają się 2 zadania:

a)        Zadanie 1 – Dostawa tonerów do realizacji zajęć pozaszkolnych do PCE-ZSP w Lęborku

b)       Zadanie 2 – Dostawa tonerów do realizacji zajęć pozaszkolnych do ZSMI w Lęborku

Część III - Dostawa tonerów i materiałów biurowych do zarządzania projektem

 

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami
w ustalonym terminie pod adres:

- część I Zadanie 1 i część II Zadanie 1 – ul. Pionierów 16, 84-300 Lębork

- część I Zadanie 2 i część II Zadanie 2 – ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork

- część III – ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, II piętro, pok. 216.

 

Wszystkie materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą być oryginalne, profesjonalne i fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane, nie powystawowe, nie regenerowane, nie prefabrykowane. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku.

 

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA DOSTAWY TONERÓW REGENEROWANYCH/ZAMIENNIKÓW. DOSTARCZONE TONERY MUSZĄ BYĆ ORYGINALNE, POLECANE PRZEZ PRODUCENTA DRUKARKI.

 

Tonery muszą posiadać znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy i termin jego ważności. Za produkt fabrycznie nowy (nowo wytworzony w całości) nie uznaje się wyrobu eksploatowanego wcześniej, czy przerabianego, w którym jedynie wyczyszczony został pojemnik i ponownie napełniony lub uzupełniony, bądź też wyrobu wykonanego z zastosowaniem używanych elementów. Muszą też być kompatybilne ze wskazanymi urządzeniami.

Jeżeli w trakcie użytkowania Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien wymienić materiał oferowany w asortymencie, którego żądanie dotyczy, na materiał spełniający wszystkie wymagania, na koszt Wykonawcy.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem minimalnych wymogów co do rodzaju i ilości asortymentu, jak również wymagań technicznych i jakościowych znajduje się w poniższym wykazie.


 Lębork, 2015-03-13INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotycząca postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wg. procedury określonej dla zasady konkurencyjności).ZAPYTANIE OFERTOWE PO.272.2.7.2015

na Dostawę fabrycznie nowych tonerów oraz materiałów biurowych w ramach projektu „ZaPaL się do zawodu – Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 
Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęło łącznie 8 ofert złożonych na części 1, 2 i 3.


Zestawienie ofert z przyznaną punktacją, zgodnie z określonym kryterium oceny ofert:

- w Części 1 - Dostawa tonerów do realizacji zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych:

 

 1. Hurtownia Wakat DK Dariusz Krasiński, ul. Narutowicza 7, 84-200 Wejherowo – ilość punktów 90,47 pkt.
 2. PHU AGAT Alicja Gołąbek, ul. Dębogórska 50, 84-230 Rumia - oferta nie podlegała ocenie
 3. ZALESKI DESIGN Maciej Zaleski, ul. Spacerowa 48, 83-00 Pruszcz Gdański– ilość punktów 60,78 pkt.
 4. NIKA 1 Sp. z o.o., ul. Czerniakowska 145 nr lok 1/B88, 00-453 Warszawa– ilość punktów 100,00 pkt.
 5. AN2 Sp. z o.o., ul. Promienna 35, 03-672 Warszawa– ilość punktów 93,38 pkt.
 6. DEMO Marek Makowicz, Kcyńska 27, 81-005 Gdynia– ilość punktów 87,30 pkt.
 7. QTONER Agata Michałowska, ul. Perseusza 11, 01-934 Warszawa– ilość punktów 90,88 pkt.
 8. HURTOWNIA PAPIERNICZA GRAFIT II Krystyna Jędrzejczyk, ul. Czołgistów 32, 84-300 Lębork – ilość punktów 96,10 pkt.

 

- w Części II - Dostawa tonerów do realizacji zajęć pozaszkolnych:

 

 1. Hurtownia Wakat DK Dariusz Krasiński, ul. Narutowicza 7, 84-200 Wejherowo – ilość punktów 94,33 pkt.
 2. PHU AGAT Alicja Gołąbek, ul. Dębogórska 50, 84-230 Rumia - oferta nie podlegała ocenie
 3. ZALESKI DESIGN Maciej Zaleski, ul. Spacerowa 48, 83-00 Pruszcz Gdański– ilość punktów 43,93 pkt.
 4. NIKA 1 Sp. z o.o., ul. Czerniakowska 145 nr lok 1/B88, 00-453 Warszawa– ilość punktów 99,96 pkt.
 5. AN2 Sp. z o.o., ul. Promienna 35, 03-672 Warszawa– ilość punktów 82,33 pkt.
 6. DEMO Marek Makowicz, Kcyńska 27, 81-005 Gdynia– ilość punktów 89,64 pkt.
 7. QTONER Agata Michałowska, ul. Perseusza 11, 01-934 Warszawa– ilość punktów 91,64 pkt.
 8. HURTOWNIA PAPIERNICZA GRAFIT II Krystyna Jędrzejczyk, ul. Czołgistów 32, 84-300 Lębork – ilość punktów 100,00 pkt.

 

- w Części III - Dostawa tonerów i materiałów biurowych do zarządzania projektem

 

 1. Hurtownia Wakat DK Dariusz Krasiński, ul. Narutowicza 7, 84-200 Wejherowo – ilość punktów 93,84 pkt.
 2. PHU AGAT Alicja Gołąbek, ul. Dębogórska 50, 84-230 Rumia - oferta nie podlegała ocenie
 3. ZALESKI DESIGN Maciej Zaleski, ul. Spacerowa 48, 83-00 Pruszcz Gdański– ilość punktów 75,28 pkt.
 4. NIKA 1 Sp. z o.o., ul. Czerniakowska 145 nr lok 1/B88, 00-453 Warszawa– ilość punktów 85,93 pkt.
 5. AN2 Sp. z o.o., ul. Promienna 35, 03-672 Warszawa– ilość punktów 79,35 pkt.
 6. DEMO Marek Makowicz, Kcyńska 27, 81-005 Gdynia– ilość punktów 68,68 pkt.
 7. QTONER Agata Michałowska, ul. Perseusza 11, 01-934 Warszawa– ilość punktów 84,50 pkt.
 8. HURTOWNIA PAPIERNICZA GRAFIT II Krystyna Jędrzejczyk, ul. Czołgistów 32, 84-300 Lębork – ilość punktów 100,00 pkt.

 

W związku z tym, iż Wykonawcy, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów mieszczą się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację poszczególnych części zamówienia, przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:

 

- w Części 1 - Dostawa tonerów do realizacji zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych:

NIKA 1 Sp. z o.o., ul. Czerniakowska 145 nr lok 1/B88, 00-453 Warszawa

 

- w Części II - Dostawa tonerów do realizacji zajęć pozaszkolnych:

HURTOWNIA PAPIERNICZA GRAFIT II Krystyna Jędrzejczyk, ul. Czołgistów 32, 84-300 Lębork

 

- w Części III - Dostawa tonerów i materiałów biurowych do zarządzania projektem

HURTOWNIA PAPIERNICZA GRAFIT II Krystyna Jędrzejczyk, ul. Czołgistów 32, 84-300 Lębork

 

 

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zapytanie ofertowe tonery.doc 2015-02-24 15:05:43 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 24.02.2015 15:05
Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2015 14:11
Liczba wyświetleń: 673