drukuj

2015-02-24 10:08:21

Prawa jazdy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


2015/S 013-01904920/01/2015
   S13    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu

Polska-Lębork: Prawa jazdy

2015/S 013-019049

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Powiat Lęborski
Czołgistów 5
84-300 Lębork
POLSKA
Tel.: +48 598632810
E-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
Faks: +48 598632850

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.powiat-lebork.com

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń – prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki legalizacyjne, nalepki kontrolne.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Starostwo Powiatowe, Czołgistów 5, 84-300 Lębork.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń – prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki legalizacyjne, nalepki kontrolne.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

22454000, 22456000, 22458000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 436 066,01 EUR
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załączniku D1)
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE

Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na: procedurę ograniczoną
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
związanych z ochroną wyłącznych praw

2) Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE

Zamówienie nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy.
Wybór w/w trybu uzasadniony jest następującymi ustawowymi przesłankami: w związku z Komunikatem Ministra Infrastruktury z 18.8.2008 w sprawie wyboru producenta blankietów dokumentów komunikacyjnych (Dz. Urzędowy MI nr 11, poz. 64).
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: K.3421.1.2014.DB Nazwa: Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń – prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki legalizacyjne, nalepki kontrolne
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
R. Samguszki 1
00-222 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 436 066,01 EUR
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 04
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Wybór w/w trybu uzasadniony jest następującymi ustawowymi przesłankami: w związku z Komunikatem Ministra Infrastruktury z 18.8.2008 w sprawie wyboru producenta blankietów dokumentów komunikacyjnych (Dz. Urzędowy MI nr 11, poz. 64).
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:15.1.2015

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 24.02.2015 10:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 510