drukuj

2015-02-17 15:28:53

Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania na terenie powiatu lęborskiego w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół)


Numer ogłoszenia: 21553 - 2015; data zamieszczenia: 17.02.2015

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer ogłoszenia: 39315 - 2015; data zamieszczenia: 20.03.2015


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 21553 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania na terenie powiatu lęborskiego w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania na terenie powiatu lęborskiego w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół). Część I Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania - SORE I w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim Część II Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania - SORE II w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim Część III Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania - SORE III w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim Część IV Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania - SORE IV w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim Przedmiot zamówienia musi być wykonywany przez osoby prowadzące zajęcia spełniające warunki opisane w rozdziale 8 ust.1 pkt. 4 SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.00.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania - SORE I w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MENTORZY ROZWOJU Ryszard Jan Jurkowski, ul. Portowa 6 lok. 1, 81-350 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 27108,00

 • Oferta z najniższą ceną: 27108,00 / Oferta z najwyższą ceną: 27108,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania - SORE II w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MENTORZY ROZWOJU Ryszard Jan Jurkowski, ul. Portowa 6 lok. 1, 81-350 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 27108,00

 • Oferta z najniższą ceną: 27108,00 / Oferta z najwyższą ceną: 27108,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania - SORE III w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MENTORZY ROZWOJU Ryszard Jan Jurkowski, ul. Portowa 6 lok. 1, 81-350 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 27108,00

 • Oferta z najniższą ceną: 27108,00 / Oferta z najwyższą ceną: 27108,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania - SORE IV w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MENTORZY ROZWOJU Ryszard Jan Jurkowski, ul. Portowa 6 lok. 1, 81-350 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 27108,00

 • Oferta z najniższą ceną: 27108,00 / Oferta z najwyższą ceną: 27108,00

 • Waluta: PLN.

 


 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.7.2015 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są:

 

Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania na terenie powiatu lęborskiego w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).

 

Zamawiający

Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork woj. Pomorskie
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com

 

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Część I   Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania - SORE I w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim

Wybrany Wykonawca:

MENTORZY ROZWOJU
Ryszard Jan Jurkowski

ul. Portowa 6 lok. 1
81-350 Gdynia

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium

Cena 80 % + Doświadczenie 20%

Mentorzy Rozwoju

Ryszard Jan Jurkowski
ul. Portowa 6 lok. 1

81-350 Gdynia

Liczba punktów uzyskana 100 pkt.

Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty 16.03.2015 r.

 

Część II   Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania - SORE II w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim

Wybrany Wykonawca:

MENTORZY ROZWOJU
Ryszard Jan Jurkowski

ul. Portowa 6 lok. 1
81-350 Gdynia

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium

Cena 80 % + Doświadczenie 20%

Mentorzy Rozwoju

Ryszard Jan Jurkowski
ul. Portowa 6 lok. 1

81-350 Gdynia

Liczba punktów uzyskana 100 pkt.

Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty 16.03.2015 r.

 

Część III Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania - SORE III w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim

Wybrany Wykonawca:

MENTORZY ROZWOJU
Ryszard Jan Jurkowski

ul. Portowa 6 lok. 1
81-350 Gdynia

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium

Cena 80 % + Doświadczenie 20%

Mentorzy Rozwoju

Ryszard Jan Jurkowski
ul. Portowa 6 lok. 1

81-350 Gdynia

Liczba punktów uzyskana 100 pkt.

Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty 16.03.2015 r.

 

Część IV Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania - SORE IV w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim

Wybrany Wykonawca:

MENTORZY ROZWOJU
Ryszard Jan Jurkowski

ul. Portowa 6 lok. 1
81-350 Gdynia

 

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium

Cena 80 % + Doświadczenie 20%

Mentorzy Rozwoju

Ryszard Jan Jurkowski
ul. Portowa 6 lok. 1

81-350 Gdynia

Liczba punktów uzyskana 100 pkt.

Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty 16.03.2015 r.

 


 

 

Dotyczy: Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania na terenie powiatu lęborskiego w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).

W dniu 18.02.2015r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o udostępnienie informacji:

- Wykonawca napisał:

Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwracam się z prośbą o udostępnienie pierwszej strony protokołu zamówienia publicznego dotyczącego przetargu na Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania, w tym przekazanie informacji o szacunkowej wartości zamówienia.

- Zamawiający odpowiada:

Zamawiający informuje o udostępnieniu pierwszej strony protokołu zamówienia publicznego dotyczącego przetargu na Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania, wraz z informacją o szacunkowej wartości zamówienia.

pierwsza strona protokołu BIP - ORE.JPG

 


 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia: 21553 - 2015; data zamieszczenia: 17.02.2015


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania na terenie powiatu lęborskiego w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania na terenie powiatu lęborskiego w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół). Część I Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania - SORE I w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim Część II Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania - SORE II w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim Część III Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania - SORE III w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim Część IV Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania - SORE IV w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim Przedmiot zamówienia musi być wykonywany przez osoby prowadzące zajęcia spełniające warunki opisane w rozdziale 8 ust.1 pkt. 4 SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ponadto Zamawiający uzna warunek za spełniony z zastrzeżeniem, że każda osoba, którą dysponuje Wykonawca jest zdolna do wykonywania zamówienia w wymiarze godzinowym właściwym dla danej części zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej określoną liczbą ekspertów - osób zdolnych do wykonania zamówienia, z których każdy spełnia poniższe warunki, tj: a) posiada doświadczenie w pracy z grupami nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego w charakterze wykładowcy lub eksperta w zakresie tematyki tożsamej lub zbliżonej merytorycznie do tematu danej części zamówienia w ciągu ostatnich trzech lat, b) posiada znajomość zasady równości płci, c) posiada wiedzę z zakresu krajowych wytycznych związanych z realizacją projektu w ramach PO KL oraz znajomość struktury i zasad funkcjonowania systemu oświaty, oraz dla Części I co najmniej 28 ekspertami - osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi wykształcenie: Moduł I: co najmniej jedną osobą - posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia, Moduł II: co najmniej dwiema osobami - posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych, psychologicznych, Moduł III: co najmniej jedną osobą - posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia, Moduł IV: co najmniej dwiema osobami - jedną osobą posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych, psychologicznych - jedną osobą - ukończone studia medyczne o specjalizacji psychiatra dziecięcy - praktyk, Moduł V: co najmniej czterema osobami: - dwiema osobami posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych (oligofrenopedagog), psychologicznych, - jedną osobą posiadającą ukończone studia medyczne o specjalizacji psychiatra dziecięcy - praktyk, - jedną osobą - posiadającą wykształcenie wyższe o specjalności logopedia, Moduł VI: co najmniej pięcioma osobami: - jedną osobą - posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk psychologicznych, - jedną osobą - posiadającą wykształcenie wyższe o specjalności logopedia, - jedną osobą - instruktor fitness - posiadającą ukończone studia wyższe z zakresu Wychowania Fizycznego lub Specjalizację Instruktora Rekreacji Ruchowej Fitness lub uprawnienia Instruktora aerobiku lub fizjoterapeuta -posiadającą dyplom licencjata lub magistra fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej - jedną osobą - plastyk- posiadającą ukończone studia wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych lub posiadająca kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji plastycznej, - jedną osobą - animator zabaw - posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie z pedagogiki przedszkolnej oraz trener pedagogiki zabawy lub wykształcenie wyższe magisterskie z pedagogiki wczesnoszkolnej oraz trener pedagogiki zabawy, wykształcenie wyższe magisterskie i podyplomowe o specjalności animacji społeczno-kulturowej, Moduł VII: co najmniej dwiema osobami - posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk psychologicznych, Moduł VIII: co najmniej dwiema osobami - posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych, psychologicznych, Moduł IX: co najmniej dwiema osobami - posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, Moduł X: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych, psychologicznych, Moduł XI: co najmniej dwiema osobami - posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych i studia podyplomowe z zarządzania oświatą, Moduł XII: co najmniej trzema osobami: - dwiema osobami posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk psychologicznych, - jedną osobą posiadającą ukończone studia prawnicze lub studia wyższe II stopnia i studia podyplomowe w zakresie prawa oświaty, prawa pracy, Karty Nauczyciela, zadań pracy dyrektora/wicedyrektora w przedszkolu/szkole podstawowej/gimnazjum/szkołach ponadgimnazjalnych, dla Części II co najmniej 29 ekspertami - osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi wykształcenie: Moduł I: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych, psychologicznych Moduł II: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych, psychologicznych Moduł III: co najmniej trzema osobami: - jedną osobą posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk psychologicznych, - jedną osobą posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia, praktyk w obszarze obsługi tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem, wykorzystanie narzędzia e-dziennik, wykorzystania Internetu i tablicy interaktywnej w pracy szkoły, - jedną osobą - instruktor fitness - posiadającą ukończone studia wyższe z zakresu Wychowania Fizycznego lub Specjalizację Instruktora Rekreacji Ruchowej Fitness lub uprawnienia Instruktora aerobiku lub fizjoterapeuta -posiadającą dyplom licencjata lub magistra fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej, Moduł IV: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych, psychologicznych Moduł V: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, Moduł VI: co najmniej czterema osobami: - jedną osobą posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk psychologicznych, - jedną osobą posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia, praktyk w obszarze obsługi tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem, wykorzystanie narzędzia e-dziennik, wykorzystania Internetu i tablicy interaktywnej w pracy szkoły, - jedną osobą - instruktor fitness - posiadającą ukończone studia wyższe z zakresu Wychowania Fizycznego lub Specjalizację Instruktora Rekreacji Ruchowej Fitness lub uprawnienia Instruktora aerobiku lub fizjoterapeuta -posiadającą dyplom licencjata lub magistra fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej, - jedną osobą - posiadającą wykształcenie wyższe o specjalności logopedia, Moduł VII: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych, psychologicznych Moduł VIII: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych, psychologicznych Moduł IX: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych, psychologicznych Moduł X: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych, psychologicznych Moduł XI: co najmniej dwiema osobami: - jedną osobą posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych, psychologicznych, - jedną osobą posiadającą ukończone studia wyższe z zakresu psychologii lub dietetyk z uprawnieniami min. młodszego asystenta dietetyki - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, Moduł XII: co najmniej czterema osobami: - jedną osobą posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk psychologicznych, - jedną osobą posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia, praktyk w obszarze obsługi tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem, wykorzystanie narzędzia e-dziennik, wykorzystania Internetu i tablicy interaktywnej w pracy szkoły, - jedną osobą - instruktor fitness - posiadającą ukończone studia wyższe z zakresu Wychowania Fizycznego lub Specjalizację Instruktora Rekreacji Ruchowej Fitness lub uprawnienia Instruktora aerobiku lub fizjoterapeuta -posiadającą dyplom licencjata lub magistra fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej, - jedną osobą - posiadającą wykształcenie wyższe o specjalności logopedia, dla Części III co najmniej 25 ekspertami - osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi wykształcenie: Moduł I: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych, psychologicznych, Moduł II: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych, psychologicznych, Moduł III: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych, psychologicznych, Moduł IV: co najmniej dwiema osobami - jedną osobą posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych, psychologicznych, - jedną osobą posiadającą ukończone studia wyższe z zakresu psychologii lub dietetyk z uprawnieniami min. młodszego asystenta dietetyki - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, Moduł V: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych, psychologicznych, Moduł VI: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych, psychologicznych, Moduł VII: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych, psychologicznych, Moduł VIII: co najmniej dwiema osobami - jedną osobą posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych, psychologicznych , - jedną osobą posiadającą ukończone studia wyższe z zakresu psychologii lub dietetyk z uprawnieniami min. młodszego asystenta dietetyki - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, Moduł IX: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych, Moduł X: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych, Moduł XI: co najmniej dwiema osobami - jedną osobą posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych (oligofrenopedagog), psychologicznych, - jedną osobą posiadającą ukończone studia medyczne o specjalizacji psychiatra dziecięcy - praktyk, Moduł XII: co najmniej trzema osobami - jedną osoba posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych, - jedną osobą - instruktor fitness - posiadającą ukończone studia wyższe z zakresu Wychowania Fizycznego lub Specjalizację Instruktora Rekreacji Ruchowej Fitness lub uprawnienia Instruktora aerobiku lub fizjoterapeuta -posiadającą dyplom licencjata lub magistra fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej, - jedną osobą posiadającą ukończone studia prawnicze lub studia wyższe II stopnia i studia podyplomowe w zakresie prawa oświaty, prawa pracy, Karty Nauczyciela, zadań pracy dyrektora/wicedyrektora w przedszkolu/szkole podstawowej/gimnazjum/szkołach ponadgimnazjalnych, dla Części IV co najmniej 24 ekspertami - osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi wykształcenie: Moduł I: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych, Moduł II: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych, Moduł III: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych i studia podyplomowe z zarządzania oświatą, Moduł IV co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk psychologicznych, Moduł V: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk psychologicznych, Moduł VI: co najmniej dwiema osobami - posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk psychologicznych, - uprawnienia trenera do prowadzenia zajęć/warsztatów Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, wraz z zaświadczeniem potwierdzającym prowadzenie zajęć RR w wymiarze minimum 1 godz. tygodniowo przez okres 6 miesięcy z miejsca gdzie te zajęcia się odbywały (ośrodek rehabilitacyjny, szkoła, przedszkole itp.) potwierdzone przez kierownika placówki. Zaświadczenie ma zawierać kto, gdzie i jak często (od kiedy do kiedy) prowadził zajęcia Ruchu Rozwijającego). Moduł VII: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk psychologicznych, Moduł VIII: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk psychologicznych, Moduł IX: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk psychologicznych, Moduł X: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, Moduł XI: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych, Moduł XII: co najmniej dwiema osobami- posiadającymi co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych, UWAGA: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dla każdej części odrębnie. Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem ilością osób nie mniejszą niż łączna ilość osób wymagana na potwierdzenie dla tych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę, z zastrzeżeniem, że ta sama osoba może figurować w wykazie osób jednocześnie w części nr I, części nr II, części nr III i części nr IV jednak nie może być to więcej niż 8 modułów, ze względu na ryzyko realizacji zajęć dla kilku placówek w tym samym czasie. Ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1. tj. według załącznika oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć: - wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 1 do SIWZ - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 2 do SIWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 5 do SIWZ - pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddanie do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów, umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia na okres korzystania z nich podczas realizacji zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 4 do SIWZ W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca oddzielnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział) 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zał. nr 7 do SIWZ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 80
 • 2. Doświadczenie wykładowcy - 20
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie: a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej w trakcie trwania umowy b) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, c) zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż określone w ofercie, Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o zmianie, o której mowa powyżej i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej wprowadzenie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2015 godzina 11:30, miejsce: w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania - SORE I w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: 1. Wykonawca przeprowadzi a) Spotkanie z ekspertem - 10 h (jedna godzina rozumiana jest jako 60 min.) w każdej placówce, razem 120 godz. b) Warsztaty - 8 h (jedna godzina rozumiana jest jako 60 min.) w każdej placówce, razem 96 godz. 2. Wykonawca powinien zabezpieczyć kompleksową realizację form doskonalenia nauczycieli na najwyższym poziomie merytorycznym w następujących ofertach doskonalenia, których założenia zostały wypracowane w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim: MODUŁ I: Projekt edukacyjny w przedszkolu - Przedszkole Nr 1 w Lęborku Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Istota metody projektu edukacyjnego - zalety i wady. Projekt - etapy wprowadzania - 5 h b) Projekt edukacyjny w przedszkolu - realizacja i dostosowanie metody projektu do wieku przedszkolnego - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h) Techniki aktywizujące i ćwiczenia usprawniające realizację projektu w przedszkolu. Dostosowanie metody projektu do różnych grup wiekowych, sposoby prezentacji rezultatów projektu w przedszkolu. MODUŁ II. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - Przedszkole Nr 2 w Lęborku Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Charakterystyka dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 5 h b) Metody pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h) Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego - 8 h (w tym spotkania indywidualne, dyskusje, analiza wypracowanych zadań). MODUŁ III. Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym - Przedszkole Nr 5 w Lęborku Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Współpraca ze środowiskiem lokalnym a promocja placówki - 5 h b) Oferta edukacyjna przedszkola w powiązaniu ze współpracą placówki ze środowiskiem lokalnym - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h) a) Warsztaty w celu wypracowania przez grupę nauczycieli mapy zasobów środowiska lokalnego - 4 h b) Wypracowanie programu inicjatyw, form, zasad i obszarów współpracy ze środowiskiem lokalnym, który staje się elementem koncepcji pracy przedszkola na rok 2014/2015 - 4 h MODUŁ IV. Wspieranie pracy wychowawców grup - bezpieczne przedszkole - Przedszkole Nr 6 w Lęborku Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Dziecko z zaburzeniami zachowania w przedszkolu - edukacja i wychowanie - 6 h b) Spotkania, konsultacje indywidualne z ekspertem z zakresu zaburzeń zachowań u dzieci - 4 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h) a) Radzenia sobie z emocjami dzieci w wieku 5-6 lat - 1 h b) Nabywanie umiejętności społecznych u dzieci w wieku 5-6 lat - 1 h c) Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w wieku przedszkolnym - 4 h d) Agresja u dzieci - podłoże i metody reagowania na takie sytuacje - 2 h MODUŁ V. Rodzice są partnerami przedszkola - Przedszkole Nr 9 w Lęborku Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Komunikacja interpersonalna w placówce - 4 h b) Spotkania, konsultacje indywidualne spotkanie z ekspertem zorganizowane dla nauczycieli wraz z rodzicami dzieci niepełnosprawnych- 6 h. (po 2 h: logopeda, oligofrenopedagog, psychiatra dziecięcy) Zadanie 2. Warsztaty (8 h) a) Asertywność w relacjach z rodzicami - 2 h b) Jak formułować komunikaty do rodzica o trudnościach i problemach dziecka - 2 h c) Praca z rodzicem trudnym - roszczeniowym - 2 h d) Rozwiązywanie problemów wychowawczych - 2 h MODUŁ VI. Nauczyciel 45+ - Przedszkole Nr 10 w Lęborku Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Zabawy muzyczno - ruchowe oraz taneczne dla dzieci w wieku przedszkolnym - 5 h b) Techniki artystyczne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h) a) Emisja głosu - jak właściwie dbać o narząd artykulacyjny - 2 h b) Sposoby wzmacniania kondycji psychofizycznej. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Poznanie technik budowania odporności psychicznej, umiejętność regeneracji organizmu po doznanych stresach - 2 h c) Regeneracja odcinka kręgosłupa szyjnego- przesilenie podczas pracy siedzącej, umiejętność regeneracji organizmu po doznanych stresach, techniki relaksacyjne (m.in. techniki oddechowe, kinezjologia, taniec) - 2 h MODUŁ VII. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lęborku Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Poszukiwanie ciekawych form i metod pracy z uczniem zdolnym i z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (nauczyciele klas I -III - 2,5 h; nauczyciele klas IV - VI - 2,5 h) b) Doradztwo indywidualne i grupowe - z zakresu form i metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h) a) Sukces edukacyjny a możliwości dziecka w młodszym wieku szkolnym - 4 h b) Budowanie wspólnej strategii pracy nauczyciela i ucznia na rzecz wspierania rozwoju dziecka - 4 h MODUŁ VIII. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Typy uczenia się a metody nauczania - 3 h b) Nauczanie wyprzedzające jako metoda aktywizująca proces nauczania - 3 h c) Komunikacja z rodzicami jako pomoc w motywowaniu uczniów - 2 h d) Wprowadzenie nowych sposobów promocji szkoły w środowisku lokalnym - 2 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h) a) Mnemotechniki i techniki uczenia w nauczaniu przedmiotów bloku: 1. matematyczno - przyrodniczego; 2. humanistycznego; 3. nauczania zintegrowanego MODUŁ IX. Ocenianie kształtujące - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lęborku Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Ocenianie kształtujące - postawy - 3 h b) Ocenianie kształtujące w szkole - 2 h c) Konsultacje indywidualne nauczycieli z ekspertem dot. oceniania kształtującego - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h) Ocenianie kształtujące i jego zastosowanie na lekcjach - 8 h (3 h nauczyciele przedmiotów humanistycznych, 3 h nauczyciele przedmiotów ścisłych, 2h nauczyciele klas I - III) MODUŁ X. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - Szkoła Podstawowa Nr 8 Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - 5 h b) Terapia pedagogiczna z uczniem posiadającym orzeczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (1 gr. nauczyciele kl. I - III, 2 gr. nauczyciele kl. IV -VI) - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h) a) Tworzenie Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny - 4 h b) Zasady współpracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zakres i sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do aktualnych możliwości psychofizycznych ucznia - 4 h MODUŁ XI. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły - Gimnazjum Nr 3 w Lęborku Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły - 3 h b) Spotkania grupowe i indywidualne z ekspertem dla Zespół wewnątrzszkolnych ewaluatorów ds. EWD - 7 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h) a) Szczegółowa obsługa Kalkulatora EWD Plus - 4 h b) Wykorzystanie w prowadzonej ewaluacji wewnętrznej informacji dostępnych na platformach EWD - 4 h MODUŁ XII. Rodzice są partnerami szkoły - Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa w Lęborku Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Zagadnienia prawne dotyczące praw i obowiązków nauczycieli i rodziców - 4 h b) Zasady tworzenia wspólnego frontu oddziaływania na ucznia (rodzic - nauczyciel) - 3 h c) Zasady i sposoby prowadzenia konstruktywnych rozmów z rodzicami, bycia asertywnym, postępowania w sytuacjach konfliktowych - 3 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h) a) Prowadzenie mediacji, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych - 4 h b) Socjotechniki: nauczyciel - rodzic - uczeń - 4 h 3. Formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą w następujących placówkach: MODUŁ I: Przedszkole Nr 1, ul. Czołgistów 37, Lębork MODUŁ II: Przedszkole Nr 2, ul. E. Plater, Lębork MODUŁ III: Przedszkole Nr 5, ul. Wyspiańskiego 1, Lębork MODUŁ IV: Przedszkole Nr 6, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7, Lębork MODUŁ V: Przedszkole Nr 9, ul. Mireckiego 9, Lębork MODUŁ VI: Przedszkole Nr 10, ul. Krzywoustego 6, Lębork MODUŁ VII: Szkoła Podstawowa Nr 4- Zespół Szkół nr 3 w Lęborku, Aleja Wolności 31, Lębork MODUŁ VIII: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kossaka 103, Lębork MODUŁ IX: Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Kościuszki 14, Lębork MODUŁ X: Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Mireckiego 10, Lębork MODUŁ XI: Gimnazjum Nr 3- Zespół Szkół nr 3 w Lęborku, ul. Aleja Wolności 31, Lębork MODUŁ XII: Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO, ul. Malczewskiego 34, Lębork 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za merytoryczną realizację form doskonalenia nauczycieli. 5. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcom harmonogram zajęć w roku szkolnym 2014/2015 najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Szkolenia odbywać się będą poza obowiązkowymi godzinami pracy lub w weekendy (w przypadku wyrażenia takiej woli przez uczestników lub uczestniczki). Terminy i godziny zajęć pozaszkolnych dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców zajęć. Przeważająca część szkół określiła termin spotkań na dni, w których przypadają rekolekcje. Zamawiający wymaga, by szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z opisem. 6. Obowiązki Wykonawcy : a) zapewnienie trenerów, szkoleniowców, wykładowców, konsultantów, ekspertów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia; b) przesyłanie Zamawiającemu nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem każdego ze szkoleń szczegółowych scenariuszy szkoleń wraz z załącznikami np. materiałami szkoleniowymi wykorzystywanymi na potrzeby przeprowadzenia form doskonalenia nauczycieli. Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia proponowanego scenariusza, jeżeli nie będzie on zgodny z wytycznymi zawartymi w opisie szkoleń/warsztatów. Zamawiający wydrukuje materiały szkoleniowe dla uczestników spotkania na podstawie opracowanych i przesłanych materiałów od Wykonawcy - zaakceptowanych przez Zamawiającego. c) zapewnienie sprzętu multimedialnego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia; d) prowadzenie dziennika zajęć i list obecności oraz rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie danego Modułu, zawierającego: numer, imię i nazwisko uczestnika spotkania oraz nazwę tematu spotkań/warsztatów i datę wydania zaświadczenia lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie i przesłanie ich Zamawiającemu do 7 dni po zakończeniu każdego Modułu. Wszystkie opracowane przez Wykonawcę materiały muszą być sporządzone w języku polskim i zawierać logotypy Unii Europejskiej i Zamawiającego oraz informację o współfinansowaniu obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 znajdujące się na stronie internetowej: www.efs.2007-2013.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx. Za prawidłowe użycie logotypów odpowiada Wykonawca. e) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej minimum 10 zdjęć z każdego Modułu. f) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w związku z realizacją zamówienia. g) Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania wszystkich materiałów szkoleniowych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach PO KL wydanymi przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego - 31 grudzień 2013r. Za prawidłowe użycie logotypów odpowiada Wykonawca. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli poprzez wizyty monitoringowe oraz kontrolę prowadzonej dokumentacji, w tym także do sporządzania zdjęć oraz wszelkiej dokumentacji obrazującej realizację przedmiotu umowy. Zamawiający przeprowadzi na zakończenie zajęć ankiety ewaluacyjne dotyczące przeprowadzonych spotkań oraz oceny osoby prowadzącej zajęcia. 8. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia nie może być zatrudniony (dot. wyłącznie osób zatrudnionych w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy) w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie. 9. W przypadku zaangażowania Wykonawcy / kadry realizującej zadanie w imieniu Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia w więcej niż w jednym projekcie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, obciążenie wynikające z pracy w kilku projektach nie może wykluczać prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, łączne zaangażowanie w realizację zadań projektowych nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie - Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć miesięczną ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO - miesięczna karta czasu pracy (pracy Wykładowcy prowadzącego spotkania). 10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wraz z podpisaniem umowy złoży oświadczenie o zaangażowaniu w innych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz nie występowaniu konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania w przypadku zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL przez niego / kadrę realizującej zadanie w imieniu Wykonawcy. Informacje dodatkowe: 1. Treści zajęć muszą być przekazywane uczestnikom z zachowaniem równości szans i równości płci. 2. Czas dojazdu do miejsca prowadzenia spotkania nie wlicza się do rozliczenia godzin pracy 3. Koszt dojazdu na miejsce spotkania pokrywa Wykonawca 4. Nie przewiduje się dodatkowych opłat za wykonanie usługi.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Doświadczenie wykładowcy - 20
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania - SORE II w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: 1. Wykonawca przeprowadzi a) Spotkanie z ekspertem - 10 h (jedna godzina rozumiana jest jako 60 min.) w każdej placówce, razem 120 godz. b) Warsztaty - 8 h (jedna godzina rozumiana jest jako 60 min.) w każdej placówce, razem 96 godz. 2. Wykonawca powinien zabezpieczyć kompleksową realizację form doskonalenia nauczycieli na najwyższym poziomie merytorycznym w następujących ofertach doskonalenia, których założenia zostały wypracowane w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim: MODUŁ I: Praca z uczniem młodszym - Przedszkole Gminne w Charbrowie Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i przygotować je do roli ucznia - 3,5 h (w szkoleniu mogą brać udział również rodzice - 1 h) b) Zaburzenia integracji sensorycznej - 2,5 h c) Jak budować i wspomagać emocjonalną dojrzałość dziecka do podjęcia nauki w szkole - 4 h (w szkoleniu mogą brać udział również rodzice - 1 h) Zadanie 2. Warsztaty (8 h): a) Jak mówić, żeby dziecko w wieku przedszkolnym słuchało - 3 h b) Zaburzenia integracji sensorycznej - 3 h c) Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i przygotować je do roli ucznia - 1 h (w spotkaniu mogą brać udział również rodzice). d) Jak budować i wspomagać emocjonalną dojrzałość dziecka do podjęcia nauki w szkole - 1 h (w spotkaniu mogą brać udział również rodzice). MODUŁ II: Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych - Przedszkole Gminne w Wicku Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Praca z uczniem (dzieckiem) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz pisanie Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych - 5 h b) Praca z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo i opóźnionym psychoruchowo związanym z encefalopatią - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h): Praca z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo i opóźnionym psychoruchowo związanym z encefalopatią - 8 h MODUŁ III: Nauczyciel 45+ - Szkoła Podstawowa w Garczegorzu Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Nabycie nowych umiejętności w wykorzystaniu tablic interaktywnych. Praca z tablica interaktywną na zajęciach dydaktycznych ( ćwiczenia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej) - 5 h b) Radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Poznanie technik budowania odporności psychicznej, umiejętność regeneracji organizmu po doznanych stresach, emisja głosu, regeneracja odcinka kręgosłupa szyjnego- przesilenie podczas pracy siedzącej - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h): a) Wypalenie zawodowe i radzenie sobie w sytuacjach trudnych (3 h) b) Poznanie technik budowania odporności psychicznej, umiejętność regeneracji organizmu po doznanych stresach (3 h). c) Emisja głosu, regeneracja odcinka kręgosłupa szyjnego - przesilenie podczas pracy siedzącej (2 h). MODUŁ IV: Postawy uczniowskie - jak je kształtować? - Szkoła Podstawowa w Wicku Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Rodzic partnerem nauczyciela i nauczyciel partnerem rodzica w kształtowaniu postaw ucznia - 4 h b) Co działa jak nic nie działa - dwa światy dyscypliny - 2 h c) Trening umiejętności wychowawczych. Jak reagować na agresywne zachowanie uczniów - 2 h d) Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły - 2 h (w tym 1 h szkolenia, w której mogą brać udział również rodzice) Zadanie 2. Warsztaty (8 h): a) Trening umiejętności wychowawczych - 2 h b) Co działa jak nic nie działa - dwa światy dyscypliny - 2 h c) Warsztaty dla nauczyciela wraz z uczniami: Nauczyciel jest moim partnerem - jak radzę sobie z emocjami i gdzie szukam pomocy - 4 h MODUŁ V: Ocenianie kształtujące - Szkoła Podstawowa w Łebie Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Cele i kryteria oceniania - 3h b) Informacja zwrotna dla ucznia i rodzica - 3 h c) Ocena koleżeńska i samoocena - 3 h d) Ocena kształtująca i sumująca - 1h (w szkoleniu mogą brać udział również rodzice) Zadanie 2. Warsztaty (8 h): Samoocena i ocena koleżeńska - warsztaty dla nauczyciela wraz z uczniami (kl. IV i V) - 8 h (4 grupy x 2 h ) MODUŁ VI: Nauczyciel 45+ - Szkoła Podstawowa w Łebieniu Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Nowoczesne technologie IT i wykorzystanie aplikacji pakietu MS Office - 5 h b) Radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Poznanie technik budowania odporności psychicznej, umiejętność regeneracji organizmu po doznanych stresach, emisja głosu, regeneracja odcinka kręgosłupa szyjnego - przesilenie podczas pracy siedzącej - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h): a) Program wzmocnienia sił psychicznych. Poznanie technik budowania odporności psychicznej, umiejętność regeneracji organizmu po doznanych stresach, emisja głosu, regeneracja odcinka kręgosłupa szyjnego - przesilenie podczas pracy siedzącej. - 2,5 h b) Nowoczesne technologie IT - ekspert - 3 h c) Emisja głosu - 2,5 h MODUŁ VII. Techniki uczenia się i metody aktywizujące do nauki - Szkoła Podstawowej w Siemirowicach Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Trudny rodzic - 3,5 h b) Jak radzić sobie z dzieckiem- jak mówić żeby słuchało, jak słuchać, aby mówiło - 1,5 h (w szkoleniu mogą brać udział również rodzice) c) Metody aktywizujące uczniów - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h): Metody aktywizujące mające na celu zwiększenie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie stosowania technik i metod nauczania - 8 h MODUŁ VIII. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki - Szkoła Podstawowa w Szczenurzy Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h): a) Poznanie nowych metod motywujących i ich zastosowanie w zależności od sytuacji, kontekstu i ucznia - 5 h b) Efektywne metody współpracy z rodzicami - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h): a) Jak zachęcić dziecko do nauki wykorzystując nowoczesne metody uczenia się - 1 h (w warsztatach mogą brać udział również rodzice). b) Poznanie i wykorzystanie technik uczenia się oraz zarządzania czasem w planowaniu nauki własnej. Techniki zapamiętywania - warsztaty dla nauczyciela wraz z uczniami - 3 h c) Nowe metody i techniki uczenia się. Zastosowanie ich w praktyce. Opracowanie materiałów - 4 h MODUŁ IX. Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła - Szkoła Podstawowa w Maszewku Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów - rozwiązywanie konfliktów w szkole - szkolenie w zakresie sposobów reagowania na trudne sytuacje wychowawcze, podejmowania skutecznych interwencji i tworzenia skutecznych procedur we współpracy z rodzicami i instytucjami zewnętrznymi - 5 h b) Budowanie autorytetu nauczyciela - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h): a) Jak skutecznie wspierać uczniów niepotrafiących radzić sobie z presją grupy rówieśniczej - 6 h b) Współodpowiedzialność uczniów i ich rodziców za ich rozwój emocjonalny i intelektualny - 2 h MODUŁ X. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki - Gimnazjum w Wicku Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Trudny i niezainteresowany rodzic - 4 h b) Rola rodzica w sukcesie edukacyjnym dziecka - 1 h (w spotkaniu mogą uczestniczyć też rodzice). c) Różne sposoby na to, aby uczniowi chciało się chcieć. Metody uczenia się i zapamiętywania - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h) : a) Motywacja do pracy dydaktyczno - wychowawczej - 2 h b) Techniki uczenia się i zapamiętywania - warsztaty dla nauczyciela wraz z uczniami - 6 h MODUŁ XI. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny - Gimnazjum w Łebie Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h): a) Udzielanie informacji zwrotnej w procesie uczenia się. Czynniki sprzyjające i hamujące proces uczenia się. Dominujący kanał sensoryczny - wpływ na proces uczenia się - 5 h b) Działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. Od aspiracji po motywację sukcesu - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h): a) Jak odżywiać się prawidłowo - warsztaty dla nauczyciela wraz z uczniami - 4 h b) Jak się uczyć i pracować, aby osiągnąć sukces edukacyjny - warsztaty dla nauczyciela wraz z uczniami - 4 h MODUŁ XII. Nauczyciel 45+ - Gimnazjum w Łebieniu Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10h): a) Nowoczesne technologie IT i wykorzystanie aplikacji pakietu MS Office (wraz z praktycznym wykorzystaniem) - 5 h b) Program wzmocnienia sil psychicznych i odporności na stres. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Poznanie technik budowania odporności psychicznej, umiejętność regeneracji organizmu po doznanych stresach, emisja głosu, regeneracja odcinka kręgosłupa szyjnego- przesilenie podczas pracy siedzącej - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h): a) Emisja głosu - 2,5 h b) Program wzmocnienia sił psychicznych - 2,5 h c) Nowoczesne technologie IT ułatwiające pracę - 3 h 4. Formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą w następujących placówkach: MODUŁ I: Przedszkole Gminne w Charbrowie; Charbrowo 7, 84-352 Wicko MODUŁ II: Przedszkole Gminne w Wicku, Wicko 61, 84-352 Wicko MODUŁ III: Szkoła Podstawowa w Garczegorzu, Garczegorze 24a,84-351 Nowa Wieś Lęborska MODUŁ IV: Szkoła Podstawowa w Wicku - Zespół Szkół w Wicku, Wicko, 84-352 Wicko MODUŁ V: Szkoła Podstawowa w Łebie, ul. Tysiąclecia 11, 84-360 Łeba MODUŁ VI: Szkoła Podstawowa w Łebieniu- Zespół Szkół w Łebieniu, Łebień 93, 84-351 Nowa Wieś Lęborska MODUŁ VII: Szkoła Podstawowa w Siemirowicach, ul. Szkolna 15, 84-313 Siemirowice MODUŁ VIII: Szkoła Podstawowa w Szczenurzy, Szczenurze 32, 84-360 Łeba MODUŁ IX: Szkoła Podstawowa w Maszewku, Maszewko 7, 84-352 Maszewko MODUŁ X: Gimnazjum w Wicku - Zespół Szkół w Wicku, Wicko 61, 84-352 Wicko MODUŁ XI: Gimnazjum w Łebie, ul. Nadmorska 21, 84-360 Łeba MODUŁ XII: Gimnazjum w Łebieniu - Zespół Szkół w Łebieniu, Łebień 93, 84-351 Nowa Wieś Lęborska 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za merytoryczną realizację form doskonalenia nauczycieli. 5. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcom harmonogram zajęć w roku szkolnym 2014/2015 najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Szkolenia odbywać się będą poza obowiązkowymi godzinami pracy lub w weekendy (w przypadku wyrażenia takiej woli przez uczestników lub uczestniczki). Terminy i godziny zajęć pozaszkolnych dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców zajęć. Przeważająca część szkół określiła termin spotkań na dni, w których przypadają rekolekcje. Zamawiający wymaga, by szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z opisem. 6. Obowiązki Wykonawcy : a) zapewnienie trenerów, szkoleniowców, wykładowców, konsultantów, ekspertów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia; b) przesyłanie Zamawiającemu nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem każdego ze szkoleń szczegółowych scenariuszy szkoleń wraz z załącznikami np. materiałami szkoleniowymi wykorzystywanymi na potrzeby przeprowadzenia form doskonalenia nauczycieli. Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia proponowanego scenariusza, jeżeli nie będzie on zgodny z wytycznymi zawartymi w opisie szkoleń/warsztatów. Zamawiający wydrukuje materiały szkoleniowe dla uczestników spotkania na podstawie opracowanych i przesłanych materiałów od Wykonawcy - zaakceptowanych przez Zamawiającego. c) zapewnienie sprzętu multimedialnego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia; d) prowadzenie dziennika zajęć i list obecności oraz rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie danego Modułu, zawierającego: numer, imię i nazwisko uczestnika spotkania oraz nazwę tematu spotkań/warsztatów i datę wydania zaświadczenia lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie i przesłanie ich Zamawiającemu do 7 dni po zakończeniu każdego Modułu. Wszystkie opracowane przez Wykonawcę materiały muszą być sporządzone w języku polskim i zawierać logotypy Unii Europejskiej i Zamawiającego oraz informację o współfinansowaniu obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 znajdujące się na stronie internetowej: www.efs.2007-2013.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx. Za prawidłowe użycie logotypów odpowiada Wykonawca. e) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej minimum 10 zdjęć z każdego Modułu. f) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w związku z realizacją zamówienia. g) Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania wszystkich materiałów szkoleniowych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach PO KL wydanymi przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego - 31 grudzień 2013r. Za prawidłowe użycie logotypów odpowiada Wykonawca. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli poprzez wizyty monitoringowe oraz kontrolę prowadzonej dokumentacji, w tym także do sporządzania zdjęć oraz wszelkiej dokumentacji obrazującej realizację przedmiotu umowy. Zamawiający przeprowadzi na zakończenie zajęć ankiety ewaluacyjne dotyczące przeprowadzonych spotkań oraz oceny osoby prowadzącej zajęcia. 8. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia nie może być zatrudniony (dot. wyłącznie osób zatrudnionych w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy) w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie. 9. W przypadku zaangażowania Wykonawcy / kadry realizującej zadanie w imieniu Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia w więcej niż w jednym projekcie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, obciążenie wynikające z pracy w kilku projektach nie może wykluczać prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, łączne zaangażowanie w realizację zadań projektowych nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie - Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć miesięczną ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO - miesięczna karta czasu pracy (pracy Wykładowcy prowadzącego spotkania). 10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wraz z podpisaniem umowy złoży oświadczenie o zaangażowaniu w innych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz nie występowaniu konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania w przypadku zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL przez niego / kadrę realizującej zadanie w imieniu Wykonawcy. Informacje dodatkowe: 1. Treści zajęć muszą być przekazywane uczestnikom z zachowaniem równości szans i równości płci. 2. Czas dojazdu do miejsca prowadzenia spotkania nie wlicza się do rozliczenia godzin pracy 3. Koszt dojazdu na miejsce spotkania pokrywa Wykonawca 4. Nie przewiduje się dodatkowych opłat za wykonanie usługi.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Doświadczenie wykładowcy - 20
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania - SORE III w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonawca przeprowadzi a) Spotkanie z ekspertem - 10 h (jedna godzina rozumiana jest jako 60 min.) w każdej placówce, razem 120 godz. b) Warsztaty - 8 h (jedna godzina rozumiana jest jako 60 min.) w każdej placówce, razem 96 godz. 2. Wykonawca powinien zabezpieczyć kompleksową realizację form doskonalenia nauczycieli na najwyższym poziomie merytorycznym w następujących ofertach doskonalenia, których założenia zostały wypracowane w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim: MODUŁ I. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny - Szkoła Podstawowa w Bukowinie Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10h): a) Podłoże trudnych zachowań uczniów i co dalej? - 5 h. b) Kluczowa rola rodzica w procesie edukacji i sposoby dobrej komunikacji: nauczyciel - rodzic - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h): Metody aktywizujące i motywujące ucznia do pracy, w tym, m.in. ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych - 8 h MODUŁ II. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki - Szkoła Podstawowa w Maszewie Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10h): a) Techniki uczenia się i metody motywujące uczniów do nauki - 5 h b) Praca z uczniem młodszym w szkole po reformie oświatowej - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h): Jak radzić sobie z problemami współczesnego dziecka i jak mu pomóc - 8 h MODUŁ III. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? - Szkoła Podstawowa w Popowie Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10h): a) Indywidualne strategie uczenia się oraz dopasowywania metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych ucznia - 5 h b) Metody aktywizujące i motywujące ucznia do pracy - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h): Szkoła dla rodziców - 8 h MODUŁ IV. Praca z uczniem młodszym - Szkoła Podstawowa w Cewicach Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10h): a) Prawidłowe odżywianie się dzieci (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym) - 5 h b) Wczesne wspomaganie dziecka - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h): a) Praca z uczniem młodszym w szkole po reformie oświatowej - 5 h b) Jak radzić sobie z problemami współczesnego dziecka - 3 h MODUŁ V. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Szkoła Podstawowa w Redkowicach Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10h): a) Praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze - 5 h b) Praca z uczniem z zespołem Aspergera - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h): Jak pracować z dziećmi z dostosowaniem wymagań (opinie, orzeczenia) oraz resztą klasy - 8 h MODUŁ VI. Nauczyciel 45+ - Gimnazjum w Redkowicach Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10h): a) Program rozwoju osobistego nauczyciela - budowanie poczucia własnej wartości - 5 h b) Zapoznanie się w przepisami prawa dotyczącym m.in.: chorób zawodowych, stosunku pracy nauczyciela, urlopy i zwolnienia od pracy pracowników oświaty - 5 h z ekspertem z zakresu prawa Zadanie 2. Warsztaty (8 h): a) Wypalenie zawodowe - jak temu zaradzić? Wzmocnienie poczucia własnej wartości. - 5 h b) Radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Poznanie technik budowania odporności psychicznej, umiejętność regeneracji organizmu po doznanych stresach, regeneracja odcinka kręgosłupa szyjnego- przesilenie podczas pracy siedzącej - techniki relaksacyjne (m.in. techniki oddechowe, kinezjologia, taniec) - 3 h MODUŁ VII. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej - Gimnazjum w Bukowinie Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10h): a) Moderacja - nowoczesny warsztat pracy nauczyciela - 5 h b) Tworzenie autorskich programów nauczania - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h): Metody aktywizujące i motywujące ucznia do pracy, w tym również ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych - 8 h MODUŁ VIII. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? - Szkoła Podstawowa w Łebuni Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10h): a) Spotkanie z dietetykiem - wpływ diety na zachowanie i uczenie się dzieci - 5 h b) Praca z uczniem nadpobudliwym - 1 h c) Jak zmotywować ucznia do pracy - 4 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h): a) Jak radzić sobie ze stresem - 4 h b) Podnoszenie własnego poczucie wartości nauczyciela - 4 h MODUŁ IX. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Szkoła Podstawowa w Leśnicach Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10h): a) Metody aktywizujące uczniów do pracy na lekcjach w klasach 0 - III - 5 h b) Jak prowadzić zajęcia lekcyjne z uczniami z zaburzeniami zachowań (diagnoza zaburzeń) - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h): a) Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - 4 h b) Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - 4 h MODUŁ X. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? - Gimnazjum w Leśnicach Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10h): a) Praca z uczniem z dysleksją - 5 h b) Komunikacja interpersonalna na poziomie: rodzic - nauczyciel, nauczyciel - uczeń - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h): a) Praca z uczniem zdolnym. Indywidualizacja jego procesu kształcenia - 4 h b) Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Indywidualizowanie nauczania - 4 h MODUŁ XI. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Szkoła Podstawowa w Przerytem Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10h): a) Uczeń z zespołem Downa - 5 h b) Dziecko z zaburzeniami zachowań w klasach 0-III - przyczyny zaburzeń emocjonalnych, metody pracy z dzieckiem przejawiającym trudności wychowawcze (ze szczególnym uwzględnieniem FAS i upośledzenia w stopniu lekkim) - 5 h spotkanie z psychiatrą dziecięcym. Zadanie 2. Warsztaty (8 h): a) Dziecko z zaburzeniami zachowań w klasach 0-III (przyczyny zaburzeń emocjonalnych, metody pracy z dzieckiem przejawiającym trudności wychowawcze (ze szczególnym uwzględnieniem FAS i upośledzenia w stopniu lekkim) - 4 h b) Praca w grupie integracyjnej - 4 h MODUŁ XII. Nauczyciel 45+ - Gimnazjum w Cewicach Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10h): a) Program rozwoju osobistego -budowanie poczucia własnej wartości - 5 h b) Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami uczniów - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h): a) Wypalenie zawodowe - jak jemu zaradzić - 4 h b) Radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Poznanie technik budowania odporności psychicznej, umiejętność regeneracji organizmu po doznanych stresach, regeneracja odcinka kręgosłupa szyjnego- przesilenie podczas pracy siedzącej - techniki relaksacyjne (m.in. techniki oddechowe, kinezjologia, taniec) - 4 h 3. Formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą w następujących placówkach: MODUŁ I: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie, Bukowina 5, 84-312 Cewice MODUŁ II: Szkoła Podstawowa w Maszewie, ul. Szkolna 5, 84-312 Cewice MODUŁ III: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie, Popowo 2,84-312 Cewice MODUŁ IV: Szkoła Podstawowa w Cewicach- Zespół Szkół w Cewicach , ul. Witosa 65, 84-312 Cewice MODUŁ V: Szkoła Podstawowa w Redkowicach- Zespół Szkół w Redkowicach, Redkowice 18, MODUŁ VI: Gimnazjum w Redkowicach- Zespół Szkół w Redkowicach, Redkowice 18a, 84-351 Nowa Wieś Lęborska MODUŁ VII: Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie, Bukowina 5, 84-312 Cewice MODUŁ VIII: Szkoła Podstawowa w Łebuni, ul. Sportowa 7, 84-312 Łebunia MODUŁ IX: Szkoła Podstawowa w Leśnicach- Zespół Szkół w Leśnicach, Leśnice 18a, 84-300 Lębork MODUŁ X: Gimnazjum w Leśnicach- Zespół Szkół w Leśnicach, Leśnice 18 a, 84-300 Lębork MODUŁ XI: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem, Pieski 45, 84-313 Pieski, 84-351 Nowa Wieś Lęborska MODUŁ XII: Gimnazjum w Cewicach- Zespół Szkół w Cewicach, ul. Witosa 65, 84-312 Cewice 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za merytoryczną realizację form doskonalenia nauczycieli. 5. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcom harmonogram zajęć w roku szkolnym 2014/2015 najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Szkolenia odbywać się będą poza obowiązkowymi godzinami pracy lub w weekendy (w przypadku wyrażenia takiej woli przez uczestników lub uczestniczki). Terminy i godziny zajęć pozaszkolnych dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców zajęć. Przeważająca część szkół określiła termin spotkań na dni, w których przypadają rekolekcje. Zamawiający wymaga, by szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z opisem. 6. Obowiązki Wykonawcy : a) zapewnienie trenerów, szkoleniowców, wykładowców, konsultantów, ekspertów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia; b) przesyłanie Zamawiającemu nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem każdego ze szkoleń szczegółowych scenariuszy szkoleń wraz z załącznikami np. materiałami szkoleniowymi wykorzystywanymi na potrzeby przeprowadzenia form doskonalenia nauczycieli. Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia proponowanego scenariusza, jeżeli nie będzie on zgodny z wytycznymi zawartymi w opisie szkoleń/warsztatów. Zamawiający wydrukuje materiały szkoleniowe dla uczestników spotkania na podstawie opracowanych i przesłanych materiałów od Wykonawcy - zaakceptowanych przez Zamawiającego. c) zapewnienie sprzętu multimedialnego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia; d) prowadzenie dziennika zajęć i list obecności oraz rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie danego Modułu, zawierającego: numer, imię i nazwisko uczestnika spotkania oraz nazwę tematu spotkań/warsztatów i datę wydania zaświadczenia lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie i przesłanie ich Zamawiającemu do 7 dni po zakończeniu każdego Modułu. Wszystkie opracowane przez Wykonawcę materiały muszą być sporządzone w języku polskim i zawierać logotypy Unii Europejskiej i Zamawiającego oraz informację o współfinansowaniu obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 znajdujące się na stronie internetowej: www.efs.2007-2013.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx. Za prawidłowe użycie logotypów odpowiada Wykonawca. e) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej minimum 10 zdjęć z każdego Modułu. f) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w związku z realizacją zamówienia. g) Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania wszystkich materiałów szkoleniowych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach PO KL wydanymi przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego - 31 grudzień 2013r. Za prawidłowe użycie logotypów odpowiada Wykonawca. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli poprzez wizyty monitoringowe oraz kontrolę prowadzonej dokumentacji, w tym także do sporządzania zdjęć oraz wszelkiej dokumentacji obrazującej realizację przedmiotu umowy. Zamawiający przeprowadzi na zakończenie zajęć ankiety ewaluacyjne dotyczące przeprowadzonych spotkań oraz oceny osoby prowadzącej zajęcia. 8. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia nie może być zatrudniony (dot. wyłącznie osób zatrudnionych w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy) w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie. 9. W przypadku zaangażowania Wykonawcy / kadry realizującej zadanie w imieniu Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia w więcej niż w jednym projekcie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, obciążenie wynikające z pracy w kilku projektach nie może wykluczać prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, łączne zaangażowanie w realizację zadań projektowych nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie - Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć miesięczną ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO - miesięczna karta czasu pracy (pracy Wykładowcy prowadzącego spotkania). 10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wraz z podpisaniem umowy złoży oświadczenie o zaangażowaniu w innych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz nie występowaniu konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania w przypadku zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL przez niego / kadrę realizującej zadanie w imieniu Wykonawcy. Informacje dodatkowe: 1. Treści zajęć muszą być przekazywane uczestnikom z zachowaniem równości szans i równości płci. 2. Czas dojazdu do miejsca prowadzenia spotkania nie wlicza się do rozliczenia godzin pracy 3. Koszt dojazdu na miejsce spotkania pokrywa Wykonawca 4. Nie przewiduje się dodatkowych opłat za wykonanie usługi.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Doświadczenie wykładowcy - 20
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wybór ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzą spotkania i warsztaty w ramach Rocznych Planów Wspomagania - SORE IV w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonawca przeprowadzi a) Spotkanie z ekspertem - 10 h (jedna godzina rozumiana jest jako 60 min.) w każdej placówce, razem 120 godz. b) Warsztaty - 8 h (jedna godzina rozumiana jest jako 60 min.) w każdej placówce, razem 96 godz. 2. Wykonawca powinien zabezpieczyć kompleksową realizację form doskonalenia nauczycieli na najwyższym poziomie merytorycznym w następujących ofertach doskonalenia, których założenia zostały wypracowane w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim: MODUŁ I. Nauczyciel 45+ - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Zapobieganie i radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym w pracy z uczniami oraz radzenia sobie z jego objawami - 5 h b) Budowanie programu rozwoju psychofizycznego - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h) a) Trening wzmocnienia sił psychicznych i odpornościowych na stres - 8 h (4 gr. x 2 h) Warsztaty muszą odbyć się jednego dnia w 4 grupach: I grupa- nauczyciele przedmiotów humanistycznych, II grupa - nauczyciele przedmiotów ścisłych, III grupa - nauczyciele przedmiotów: biologia, geografia, chemia; IV grupa- nauczyciele przedmiotów różnych MODUŁ II. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? - Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Lęborku Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Umiejętności komunikacyjne - budowanie relacji z rodzicami, trudne postawy, komunikaty do rodzica trudnego, roszczeniowego - 5 h b) Komunikacja interpersonalna w relacjach międzyludzkich; postawy komunikacyjne: uległość, agresja, asertywność; komunikacja jako klucz do rozwiązywania konfliktów - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h) a) Budowanie postaw, relacji i współpracy, oczekiwania i możliwości obu stron, wypracowanie zasad komunikacji i współpracy, praw i zobowiązań dla: - rodzice - 2 h - nauczyciele przedmiotów ogólnych - 3 h - nauczyciele przedmiotów zawodowych - 3 h MODUŁ III. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły - Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych - technikum w Lęborku Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Szkolenie dla nauczycieli i przedstawicieli rodziców na temat koncepcji EWD i powiązanej z nią możliwości podejmowania działań doskonalących pracę szkoły - 5 h b) Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji szkolnej - Co to jest? Po co jest wyznaczana? Jak jest wyznaczana? Jak może być wykorzystywana przez różnych interesariuszy szkoły - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h) a) Diagnoza dotychczas prowadzonej w szkole ewaluacji wewnętrznej, ustalenie zakresu wykorzystania w niej EWD. Wyłonienie zespołu ds. EWD i określenie jego zadań - 4 h b) Jak można wykorzystać EWD do doskonalenia pracy zespołów nauczycielskich? - 4 h MODUŁ IV. Nauczyciel 45+ - Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Zapobieganie i radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym w pracy z uczniami oraz radzenia sobie z jego objawami - 5 h b) Budowanie programu rozwoju psychofizycznego dotyczącego siły i odporności psychicznej, komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h) a) Trening wzmocnienia sił psychicznych i odporności na stres - 8 h (4 gr. x 2 h) Warsztaty muszą odbyć się jednego dnia w 4 grupach: I grupa- nauczyciele przedmiotów humanistycznych (2 h) II grupa - nauczyciele przedmiotów ścisłych (2 h) III grupa - nauczyciele przedmiotów: biologia, geografia, chemia (2 h) IV grupa- nauczyciele przedmiotów różnych (2 h) MODUŁ V. Nauczyciel 45+ - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Zapobieganie i radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym w pracy z uczniami oraz radzenia sobie z jego objawami - 5 h b) Budowanie programu rozwoju psychofizycznego dotyczącego siły i odporności psychicznej, komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h) Trening wzmocnienia sił psychicznych i odporności na stres Warsztaty muszą odbyć się jednego dnia w 4 grupach: I grupa- nauczyciele przedmiotów humanistycznych (2 h) II grupa - nauczyciele przedmiotów ścisłych (2 h) III grupa - nauczyciele przedmiotów: biologia, geografia, chemia (2 h) IV grupa- nauczyciele przedmiotów różnych (2 h) MODUŁ VI. Oferta edukacyjna drogą właściwej realizacji podstawy programowej - Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Założenia i cele metody Ruchu Rozwijającego. Struktura zajęć w metodzie Ruchu Rozwijającego. Motywacja do pracy metodą Ruchu Rozwijającego - 5 h b) Doświadczenia w zakresie posługiwania się RUCHEM jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka o prawidłowym rozwoju, zastosowania RUCHU w terapii zaburzeń rozwojowych - 5h Zadanie 2. Warsztaty (8 h) a) Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR) - Weroniki Sherborne - 8 h MODUŁ VII. Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła - Powiatowe Centrum Edukacyjne - Technikum w Lęborku Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów - rozwiązywanie konfliktów w szkole. Sposoby reagowania na trudne sytuacje wychowawcze, podejmowania skutecznych interwencji wychowawczych i tworzenia skutecznych procedur umożliwiających oddziaływanie na uczniów we współpracy z rodzicami i instytucjami zewnętrznymi (sąd, policja, straż miejska ) - 5 h b) Jak radzić sobie z trudnymi, prowokującymi zachowaniami uczniów i jak skutecznie wspierać młodzież w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h) a) Budowanie autorytetu nauczyciela - 4 h b) Trening umiejętności interpersonalnych nauczyciela. Metody pracy z grupą - 4 h MODUŁ VIII. Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła - Powiatowe Centrum Edukacyjne - zasadnicza szkoła zawodowa w Lęborku Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów - rozwiązywanie konfliktów w szkole. Szkolenie rady pedagogicznej w zakresie sposobów reagowania na trudne sytuacje wychowawcze, podejmowania skutecznych interwencji wychowawczych i tworzenia skutecznych procedur umożliwiających oddziaływanie na uczniów we współpracy z rodzicami i instytucjami zewnętrznymi (sąd, policja, straż miejska) - 5 h b) Jak radzić sobie z trudnymi, prowokującymi zachowaniami uczniów i jak skutecznie wspierać młodzież w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h) a) Budowanie autorytetu nauczyciela - 4 h b) Trening umiejętności interpersonalnych nauczyciela. Metody pracy z grupą - 4 h MODUŁ IX. Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła - Gimnazjum Nr 2 w Lęborku Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów- rozwiązywanie konfliktów w szkole. Szkolenie rady pedagogicznej w zakresie sposobów reagowania na trudne sytuacje wychowawcze, podejmowania skutecznych interwencji wychowawczych i tworzenia skutecznych procedur umożliwiających oddziaływanie na uczniów we współpracy z rodzicami i instytucjami zewnętrznymi (sąd, policja, straż miejska) - 5 h b) Jak skutecznie wspierać uczniów nie potrafiących radzić sobie z presją grupy rówieśniczej, zapobiegać próbom samobójczym? - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h) a) Budowanie autorytetu nauczyciela - 4 h b) Trening umiejętności interpersonalnych nauczyciela. Metody pracy z grupą - 4 h MODUŁ X Ocenianie kształtujące - Gimnazjum Nr 1 w Lęborku Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Jak oceniać, aby uczyć? - 5 h b) Ocenianie kształtujące i jego zastosowanie na zajęciach - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h) a) Zasady oceniania kształtującego i budowanie informacji zwrotnej w ocenianiu (w tym przeprowadzenie przez eksperta zewnętrznego lekcji otwartej z uczniami gimnazjum Nr 1 wraz z rodzicami ) - 8 h MODUŁ XI Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Zespół Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej - Gimnazjum Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 5 h b) Tworzenie IPET - Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutyczny (analiza orzeczenia, sformułowanie potrzeb ucznia, określenie form, sposobów i metod pracy z uczniem) - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h) a) Metody i techniki pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 8h (2 gr. po 4 h) I grupa - nauczyciele przedmiotów humanistycznych - 4 h II grupa - nauczyciele przedmiotów matematycznych - 4 h MODUŁ XII Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki - Zespół Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej - Szkoła Podstawowa Zadanie 1. Spotkanie z ekspertem (10 h) a) Szkolenia dla nauczycieli z zakresu - 5 h 1. Organizacja procesów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów na podstawie dobrych praktyk 2. Wpływ klasy na indywidualne motywacje uczniów. 3. Pochwała jako metoda motywująca do nauki. b) Szkolenia dla nauczycieli nt. poszerzenia kompetencji nauczycieli, w tym pedagoga i logopedy w zakresie rozpoznawania indywidualnych strategii uczenia się oraz dopasowywania metod pracy do indywidualnych potrzeb - 5 h Zadanie 2. Warsztaty (8 h) a) Techniki uczenia się - warsztaty dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych - 3 h b) Techniki uczenia się - warsztaty dla nauczycieli przedmiotów matematycznych - 2 h c) Metody motywujące do nauki - warsztaty dla nauczycieli przedmiotów ścisłych - 3 h 3. Formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą w następujących placówkach: MODUŁ I: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork MODUŁ II: Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku- Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork MODUŁ III: Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku - Technikum, ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork MODUŁ IV: Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agroturystyki w Lęborku - Technikum, ul. Warszawska 17, 84-300 Lębork MODUŁ V: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku, ul. Dygasińskiego 14, 84-300 Lębork MODUŁ VI: Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 6, 84-351 Nowa Wieś Lęborska MODUŁ VII: Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku, ul. Pionierów 16 - Technikum, ul. Pionierów 16, 84-300 Lębork MODUŁ VIII: Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku, ul. Pionierów 16 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Pionierów 16, 84-300 Lębork MODUŁ IX: Gimnazjum Nr 2 w Lęborku, ul. P. Skargi 52, 84-300 Lębork MODUŁ X: Gimnazjum Nr 1 w Lęborku, ul. I Armii Wojska Polskiego 10, 84-300 Lębork MODUŁ XI: Gimnazjum w Nowej Wsi Lęborskiej- Zespół Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Polna 9a, 84-351 Nowa Wieś Lęborska MODUŁ XII: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskie - Zespół Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej j, ul. Polna 9a, 84-351 Nowa Wieś Lęborska 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za merytoryczną realizację form doskonalenia nauczycieli. 5. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcom harmonogram zajęć w roku szkolnym 2014/2015 najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Szkolenia odbywać się będą poza obowiązkowymi godzinami pracy lub w weekendy (w przypadku wyrażenia takiej woli przez uczestników lub uczestniczki). Terminy i godziny zajęć pozaszkolnych dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców zajęć. Przeważająca część szkół określiła termin spotkań na dni, w których przypadają rekolekcje. Zamawiający wymaga, by szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z opisem. 6. Obowiązki Wykonawcy : a) zapewnienie trenerów, szkoleniowców, wykładowców, konsultantów, ekspertów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia; b) przesyłanie Zamawiającemu nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem każdego ze szkoleń szczegółowych scenariuszy szkoleń wraz z załącznikami np. materiałami szkoleniowymi wykorzystywanymi na potrzeby przeprowadzenia form doskonalenia nauczycieli. Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia proponowanego scenariusza, jeżeli nie będzie on zgodny z wytycznymi zawartymi w opisie szkoleń/warsztatów. Zamawiający wydrukuje materiały szkoleniowe dla uczestników spotkania na podstawie opracowanych i przesłanych materiałów od Wykonawcy - zaakceptowanych przez Zamawiającego. c) zapewnienie sprzętu multimedialnego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia; d) prowadzenie dziennika zajęć i list obecności oraz rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie danego Modułu, zawierającego: numer, imię i nazwisko uczestnika spotkania oraz nazwę tematu spotkań/warsztatów i datę wydania zaświadczenia lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie i przesłanie ich Zamawiającemu do 7 dni po zakończeniu każdego Modułu. Wszystkie opracowane przez Wykonawcę materiały muszą być sporządzone w języku polskim i zawierać logotypy Unii Europejskiej i Zamawiającego oraz informację o współfinansowaniu obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 znajdujące się na stronie internetowej: www.efs.2007-2013.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx. Za prawidłowe użycie logotypów odpowiada Wykonawca. e) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej minimum 10 zdjęć z każdego Modułu. f) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w związku z realizacją zamówienia. g) Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania wszystkich materiałów szkoleniowych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach PO KL wydanymi przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego - 31 grudzień 2013r. Za prawidłowe użycie logotypów odpowiada Wykonawca. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli poprzez wizyty monitoringowe oraz kontrolę prowadzonej dokumentacji, w tym także do sporządzania zdjęć oraz wszelkiej dokumentacji obrazującej realizację przedmiotu umowy. Zamawiający przeprowadzi na zakończenie zajęć ankiety ewaluacyjne dotyczące przeprowadzonych spotkań oraz oceny osoby prowadzącej zajęcia. 8. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia nie może być zatrudniony (dot. wyłącznie osób zatrudnionych w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy) w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie. 9. W przypadku zaangażowania Wykonawcy / kadry realizującej zadanie w imieniu Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia w więcej niż w jednym projekcie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, obciążenie wynikające z pracy w kilku projektach nie może wykluczać prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, łączne zaangażowanie w realizację zadań projektowych nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie - Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć miesięczną ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO - miesięczna karta czasu pracy (pracy Wykładowcy prowadzącego spotkania). 10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wraz z podpisaniem umowy złoży oświadczenie o zaangażowaniu w innych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz nie występowaniu konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania w przypadku zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL przez niego / kadrę realizującej zadanie w imieniu Wykonawcy. Informacje dodatkowe: 1. Treści zajęć muszą być przekazywane uczestnikom z zachowaniem równości szans i równości płci. 2. Czas dojazdu do miejsca prowadzenia spotkania nie wlicza się do rozliczenia godzin pracy 3. Koszt dojazdu na miejsce spotkania pokrywa Wykonawca 4. Nie przewiduje się dodatkowych opłat za wykonanie usługi.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2015.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ SORE 17 02 2015 - (2).doc 2015-02-17 15:29:00 Starostwo Informatyk
załącznik pierwsza strona protokołu BIP - ORE.JPG 2015-02-19 13:31:24 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 17.02.2015 15:28
Data ostatniej modyfikacji: 20.03.2015 11:12
Liczba wyświetleń: 858