drukuj

2015-02-16 11:45:03

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.3.2015


zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy fabrycznie nowych tonerów 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r.,
poz. 907 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami (wg. procedury dla zasady konkurencyjności) określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.272.2.3.2015
którego przedmiotem jest
dostawa fabrycznie nowych tonerów  dla Powiatu Lęborskiego w ramach projektu pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęło: 9 ofert, spośród których 8 spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym, 6 mieści się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację zamówienia.
 

Najkorzystniejszą ofertę uzyskując 100,00 pkt. wg kryterium oceny ofert złożyła firma:
Grafit II ul. Czołgistów 32 84-300 Lębork


W/w  Wykonawca złożył ofertę najtańszą, spełniającą warunki udziału oraz mieszczącą się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację poszczególnych części zamówienia.

W związku z powyższym przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:
Grafit II ul. Czołgistów 32 84-300 Lęborkw trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami (wg. procedury dla zasady konkurencyjności) określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                                   
W związku z realizacją projektu „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy fabrycznie nowych tonerów.


NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
 
Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30.12.51.20-8 Toner do fotokopiarek

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych tonerów dla Powiatu Lęborskiego w ramach projektu pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami w ustalonym terminie pod adres: 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 pok. 215 (II piętro).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem minimalnych wymogów co do rodzaju i ilości asortymentu, jak również wymagań technicznych i jakościowych znajduje się w poniższym wykazie.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 

poz.

Rodzaj

Jednostka miary

Ilość sztuk

1.                  

Toner do drukarki Samsung CLX-3160FN kolor black (oryginał) nie mniej niż 2.000 stron dla każdej sztuki

sztuka

2

2.                  

Toner do drukarki Samsung CLX-3160FN kolor cyan (oryginał) nie mniej niż 1.000 stron dla każdej sztuki

sztuka

2

3.                  

Toner do drukarki Samsung CLX-3160FN kolor magenta(oryginał) nie mniej niż 1.000 stron dla każdej sztuki

sztuka

2

4.                  

Toner do drukarki Samsung CLX-3160FN kolor yellow (oryginał) nie mniej niż 1.000 stron dla każdej sztuki

sztuka

2

5.                  

Toner do drukarki Xerox Phaser 6180 MFP kolor żółty (oryginał) o zwiększonej wydajności (średnia wydajność do 6.000 stron A4 przy 5% pokryciu)

sztuka

1

6.                  

Toner do drukarki Xerox Phaser 6180 MFP kolor błękitny  (oryginał) o zwiększonej wydajności (średnia wydajność do 6.000 stron A4 przy 5% pokryciu)

sztuka

1

7.                  

Toner do drukarki Xerox Phaser 6180 MFP kolor purpurowy (oryginał) o zwiększonej wydajności (średnia wydajność do 6.000 stron A4 przy 5% pokryciu)

sztuka

1

8.                  

Toner do drukarki Xerox Phaser 6180 MFP kolor czarny (oryginał) o zwiększonej wydajności (średnia wydajność do 8.000 stron A4 przy 5% pokryciu)

sztuka

1

9.                  

Toner do urządzenia wielofunkcyjnego OKI MC 561 dn  kolor czarny (oryginał) - wydajność 5 000 stron

sztuka

1

10.              

Toner do urządzenia wielofunkcyjnego OKI MC 561 dn  kolor purpurowy (oryginał) - wydajność 2 000 stron

sztuka

1

11.              

Toner do urządzenia wielofunkcyjnego OKI MC 561 dn  kolor błękitny (oryginał) - wydajność 2 000 stron

sztuka

1

12.              

Toner do urządzenia wielofunkcyjnego OKI MC 561 dn  kolor żółty (oryginał) - wydajność 2 000 stron

sztuka

1

 
Tonery stanowiące przedmiot zamówienia muszą być profesjonalne i fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane, nieregenerowane, nieprefabrykowane. Pod pojęciem „fabrycznie nowe" Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku.

Tonery do obsługi projektu muszą posiadać znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy i termin jego ważności. Za produkt fabrycznie nowy (nowo wytworzony w całości) nie uznaje się wyrobu eksploatowanego wcześniej, czy przerabianego, w którym jedynie wyczyszczony został pojemnik i ponownie napełniony lub uzupełniony, bądź też wyrobu wykonanego z zastosowaniem używanych elementów.

Jeżeli w trakcie użytkowania Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien wymienić materiał oferowany w asortymencie, którego żądanie dotyczy, na materiał spełniający wszystkie wymagania, na koszt Wykonawcy.

WARUNKI UDZIAŁU
 
W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć:

a) formularz ofertowy - wg załącznika nr 1

b) oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych - wg załącznika nr 2

c) oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia) - wg załącznika nr 3

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie „spełnia/ nie spełnia".

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 
Realizacja zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy.

DOPUSZCZALNOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 1 ofertę.

KRYTERIUM WYBORU OFERTY  
Kryterium oceny ofert - cena oferty brutto - 100%
 
CENA =  (cena ofertowa minimalna / cena oferentax 100

Oferty oceniane będą punktowo w oparciu o w/w kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100,00 pkt.

WYMAGANIA DOT. ZAWARTOŚCI OFERTY - DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ  

a)        formularz ofertowy - wg załącznika nr 1

b)        oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych - wg załącznika nr 2

c)        oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia) - wg załącznika nr 3

Niekompletna oferta (np. bez załączonych ww. wymaganych dokumentów, niepodpisana, niewypełniona we wszystkich wymaganych miejscach) pozostaje bez rozpatrzenia.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT  

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 2 marca 2015 r. do godziny 12:30 w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Zaklejoną kopertę należy zaadresować:

Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
 

Winna również posiadać napis:

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.272.2.3.2015

Dostawa fabrycznie nowych tonerów dla Powiatu Lęborskiego w ramach projektu pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+"

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 30 dni kalendarzowych.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

INFORMACJE DODATKOWE
 
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało dodatkowo opublikowane na stronie internetowej www.powiat.leborski.samorzady.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta projektu:

Zarząd Powiatu Lęborskiego reprezentowany przez:
Przewodniczącego Zarządu (Starosta Lęborski) - Edmund Głombiewski,
Członek Zarządu (Wicestarosta Lęborski) - Maciej Barański,
Członek Zarządu - Teresa Ossowska-Szara,
Członek Zarządu - Jacek Perłak,
Członek Zarządu - Jarosław Pruski,
Wraz z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu - Grażyna Janik.

Osoby wykonujące w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy:

- Anita Pirycka - Specjalista ds. zamówień publicznych,
- Katarzyna Dampc - Kierownik Referatu Programów Pomocowych
- Marta Aftyka - Koordynator projektu
- Aleksandra Majchrzak - Specjalista ds. realizacji szkoleń i staży

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą poczty tradycyjnej/elektronicznej.

W przypadku pytań dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udziela:
Marta Aftyka, Aleksandra Majchrzak  pod numerem  tel. 59 8632853.
MA/AM/KD                                                                      

Załączniki:

1.        Formularz ofertowy
2.        Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych - wg załącznika nr 2
3.        Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 3
4.        Umowa dostawy - wzór

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zapytanie ofertowe biurowe i tonery 50plus.doc 2015-02-16 11:54:59 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 16.02.2015 11:45
Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2015 15:07
Liczba wyświetleń: 748