drukuj

2015-02-16 11:15:00

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE, Lębork, 2015-02-16


Starosta Lęborski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lęborku

1. Stanowisko pracy:   inspektor - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Lęborku.
 

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)   obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)   brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)   znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków inspektora (nie dotyczy obywateli RP);

5)   nieposzlakowana opinia,

6)   wykształcenie wyższe -profil pedagogiczny preferowany sportowy, promocja zdrowia (dodatkowo punktowany)

7)   minimum trzy lata pracy  (w tym doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej przy realizacji zadań wynikających z ustaw: o sporcie, Prawo o stowarzyszeniach - dodatkowo punktowane).
 

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)   dobra organizacja pracy,

2)   sumienność i terminowość w realizacji zadań,

3)   umiejętność współpracy i bezkonfliktowość,

4)   obsługa urządzeń biurowych,

5)   umiejętność profesjonalnego sporządzania pism urzędowych,

6)   bardzo dobra obsługa MS Office, w szczególności Word, Excel, PowerPoint,

7)   znajomość zagadnień postępowania administracyjnego, krzewienia kultury fizycznej, promocji i ochrony zdrowia,
 

4. Przykładowe zadania wykonywane na stanowisku:
 

1) organizowanie i koordynowanie zawodów sportowych w ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, we współdziałaniu z Powiatową Rada Sportu,

2) współpraca  z Powiatową Radą Sportu w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie lęborskim,

3) analiza formalna wniosków o przyznanie nagród rzeczowych laureatom konkursów  i turniejów sportowych poza PIMS,

4) analizowanie wniosków o Nagrody/Wyróżnienia  Starosty Lęborskiego za osiągnięcia sportowe,

5) prowadzenie ewidencji klubów sportowych

6) przygotowanie Gali Sportu i podsumowania roku sportowego w ramach PIMS,

7) aktualizacja portalu sportowego  w obszarze PIMS,

8) przygotowanie wniosków o dodatkowe środki finansowe na realizację zadań z zakresu sportu i promocji zdrowia,

9) przygotowanie propozycji budżetu oraz analiza i bieżąca realizacja budżetu w zakresie zadań sportowych i promocji zdrowia,

10) przygotowanie czynności organizacyjno-prawnych w stosunku do SPSZOZ,

11) przygotowanie projektu dyżurów aptek na terenie powiatu lęborskiego,

12) planowanie i realizacja  profilaktycznych badań zdrowotnych,

13) działania  profilaktyczne  mające na celu  propagowanie zdrowego stylu życia  wśród młodzieży szkolnej  w ramach edukacji prozdrowotnej  we współpracy z jednostkami,

14) sporządzanie sprawozdawczości  z realizacji  zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia na potrzeby instytucji zewnętrznych  oraz Komisji Rady Powiatu Lęborskiego

15) promocja  zdrowego stylu życia  wśród mieszkańców powiatu  poprzez profilaktykę  chorób zakaźnych, nowotworowych, chorób psychicznych, uzależnień   i in.

16) pomoc jednostkom powiatu w przygotowaniu małych grantów na rzecz programów  promujących  działania edukacyjne, zdrowotne ,

17) przygotowanie skierowań do SOSW  dla dzieci i młodzieży mających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

18) naliczanie i rozliczanie środków przyznanych  SOSW na potrzeby kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży mających orzeczenia  z poradni psychologiczno-pedagogicznej

19) przygotowanie folderów promujących szkoły i innych czynności o charakterze promocji szkół,

20) prowadzenie spraw związanych  z realizacja  zadań pomocy społecznej  we współdziałaniu  z PCPR

21) przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu w zakresie spraw merytorycznych

22) realizacja wniosków i uchwał Zarządu i Rady

23) analiza Strategii Powiatu Lęborskiego

24) przygotowanie projektów pism urzędowych  zgodnie z zapisami kpa, instrukcją kancelaryjną,

25) pomoc w opracowaniu informacji o stanie oświaty w powiecie lęborskim

26) pomoc przy realizacji uchwał Rady Powiatu  w sprawie przyznania stypendiów Starosty współudział przy analizie formalnej wniosków

27) pomoc w przygotowaniu wszystkich niezbędnych czynności organizacyjno-prawnych koniecznych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko  dyrektora szkoły placówki
 

5. Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny,

2)     kwestionariusz osobowy - na formularzu dostępnym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku

3)     CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4)     oświadczenie  o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)     kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, staż pracy,

7)     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne kwalifikacje,

8)     dokument potwierdzający znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz.U.  Nr 64, poz. 539)
 

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 

1) praca przy komputerze,

2) praca w biurze zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy,

3) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

4) praca głównie siedząca.
 
7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  styczeń  2015 - 8,42 %
 
8.Miejsce i termin złożenia dokumentów.

            Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście  w Biurze Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Lęborku lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych"  do dnia
26 lutego 2015 r. do godz.14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).
 
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Lęborku po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko urzędnicze.
 
Termin rozmowy kwalifikacyjnej dla osób, które spełniły wymagania formalne podany zostanie do wiadomości po ocenie formalnej ofert.
 
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w BIP pod adresem wskazanym wyżej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5
 
Możliwość zatrudnienia - od pierwszej połowy marca 2015 r.  -  pełny wymiar czasu pracy

Wymagane dokumenty, t.j. list motywacyjny, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone podpisaną klauzulą :"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych( t.j. z 2014.poz. 1182 ze zmianami).  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( t.j. z 2014.poz. 1202 ze zmianami). Brak podpisanej klauzuli na ww. dokumentach skutkować będzie odrzuceniem oferty.


Lębork, 2015-03.02

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU
ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork


na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Lęborku.
nazwa stanowiska pracy

Informuję, że żadna ze złożonych ofert nie przeszła pozytywnie oceny formalnej w związku z powyższym dalsze postępowanie konkursowe podlega umorzeniu.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 16.02.2015 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2015 10:03
Liczba wyświetleń: 2026