drukuj

2015-02-16 08:23:12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.2.2015


dostawa fabrycznie nowych tonerów oraz materiałów biurowych dla Powiatu Lęborskiego

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami (wg. procedury dla zasady konkurencyjności) określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
    

W związku z realizacją projektu innowacyjnego testującego „Droga do samodzielności" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej" Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej" Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy fabrycznie nowych tonerów oraz materiałów biurowych dla Powiatu Lęborskiego.

  1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO


Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów 

30192000-1 Wyroby biurowe

30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe

30197644-2 Papier kserograficzny

30197630-1 Papier do drukowania

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych tonerów oraz materiałów biurowych dla Powiatu Lęborskiego w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Droga do samodzielności" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej" Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu
i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej" Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej".


Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami w ustalonym terminie pod adres: 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 pok. 213 (II piętro).


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem minimalnych wymogów co do rodzaju i ilości asortymentu, jak również wymagań technicznych i jakościowych znajduje się w poniższym wykazie.


 

INFORMACJA

 w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r.,
poz. 907 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami (wg. procedury dla zasady konkurencyjności)
określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

odnośnie

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.272.2.2.2015


Dostawa fabrycznie nowych tonerów oraz materiałów biurowych dla Powiatu Lęborskiego w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Droga do samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęły 3 oferty w terminie, który określony był na dzień 05.03.2015r. godz.13:00 .

Najkorzystniejszą ofertę uzyskując 100,00 pkt. wg kryterium oceny ofert złożyła firma:
RODAN Oddział Słupsk, 76 - 200 Słupsk, ul. Koszalińska 5H


W/w  Wykonawca złożył ofertę najtańszą, spełniającą warunki udziału oraz mieszczącą się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację zamówienia.

W związku z powyższym przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:
RODAN Oddział Słupsk, 76 - 200 Słupsk, ul. Koszalińska 5H

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zapytanie ofertowe biurowe i tonery PO.272.2.2.2015.doc 2015-02-16 08:23:28 Administrator Admin
załącznik zapytanie ofertowe biurowe i tonery PO.272.2.2.2015.pdf 2015-02-16 08:23:33 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 16.02.2015 08:23
Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2015 10:10
Liczba wyświetleń: 429