drukuj

2015-02-13 14:20:46

Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom w ramach projektu pn. Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Numer ogłoszenia: 19985 - 2015; data zamieszczenia: 13.02.2015


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Numer ogłoszenia: 35337 - 2015; data zamieszczenia: 13.03.2015


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 19985 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom w ramach projektu pn. Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom w ramach projektu pn. Zapal się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakres przedmiotu zamówienia zawiera 5 zadań: 1) Zadanie 1 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom- stoły montażowe do stanowisk 2) Zadanie 2 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom- wyposażenie podstawowe do stołów montażowych do stanowisk 3) Zadanie 3 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom PODZESPOŁY WYPOSAŻENIA DO STANOWISK LABORATORYJNYCH 4) Zadanie 4 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom STANOWISKO BADANIA NAPĘDÓW AUTOMATYKI DOMOWEJ, MASZYN ELEKTRYCZNYCH, SILNIKÓW PRĄDU STAŁEGO, SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH I SYNCHRONICZNYCH- niezbędne wyposażenie 5) Zadanie 5 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom STANOWISKO TESTOWANIA I SYMULACJI INSTALACJI INTELIGENTNY DOM - niezbędne wyposażenie Ww. sprzęt odpowiedniej jakości, pozwoli na realizację zajęć w formule nowoczesnej, niezbędnej z punktu widzenia aktualnego i przyszłego rynku pracy, na którym odnaleźć mają się uczniowie po ukończeniu szkoły. Sprzęt i wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi być profesjonalne i fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane, nie powystawowe, nie regenerowane. Przedmiot zamówienia musi odznaczać się wysoką trwałością, a ponadto w zakresie bezpieczeństwa musi odpowiadać w szczególności znakowi jakości CE lub równoważnemu wskazanemu w ofercie Dostawcy. Ww. sprzęt odpowiedniej jakości, pozwoli na realizację zajęć w formule nowoczesnej, niezbędnej z punktu widzenia aktualnego i przyszłego rynku pracy, na którym odnaleźć mają się uczniowie po ukończeniu szkoły. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane w 100% z fabrycznie nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wstępnego rozruchu dostarczonego wyposażenia najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dostawy. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający parametry sprzętu, został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe o równoważnych lub lepszych parametrach. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały równoważne lub lepsze parametry techniczne. W przypadku zaproponowania w ofercie urządzeń równoważnych lub lepszych w stosunku do opisanych w SIWZ, należy załączyć do oferty foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych urządzeń. Wykonawca zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zobowiązany jest wykazać równoważność. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje realizację części zamówienia przy udziale podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań. 1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu: a) dostarczone wyposażenie musi być zgodnie z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje, itp. Całość Wyposażenia objętego niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE lub innego równoważnego certyfikatu, co potwierdza oświadczenie złożone przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Deklarację zgodności z normą CE lub inny równoważny certyfikat Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z Wyposażeniem do wglądu. b) musi być ze sobą kompatybilny w zakresie poszczególnych zadań 2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a) nie przewiduje się możliwości wypłacania Wykonawcy zaliczki. b) Zamówienie obejmuje również transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy) oraz wstępne uruchomienie i przeprowadzenie testów działania wyposażenia wraz z jego rozruchem oraz przeprowadzeniem instruktażu w siedzibie Zespołu Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1. c) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia odpowiednio opakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Razem z przedmiotem zamówienia dostarczy w języku polskim dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi zawierającą wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje, płyty CD wraz z dokumentacją i sterownikami (jeżeli dotyczy) oraz katalogi części zamiennych lub eksploatacyjnych (jeśli będą dostępne) d) Wykonawca dostarczy oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy dostarczonego wyposażenia. e) Wykonawca dołączy do oferty karty techniczne (karty katalogowe, dane techniczne) określające parametry oferowanego wyposażenia f) dostawa wraz z uruchomieniem i rozruchem dostarczonego Wyposażenia musi być zgodna z zapisami SIWZ, instrukcjami producenta, obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, normami oraz projektem budowlanym szkoły oraz wskazaniami Zamawiającego. Instalacja Wyposażenia obejmuje również wymagane podłączenie do istniejących instalacji w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku oraz wskazaniami Zamawiającego. Instalacja Wyposażenia obejmuje również wymagane podłączenie do istniejących instalacji w budynku szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami - koszt uwzględniony w cenie oferty. g) Instalacja i montaż dostarczonego wyposażenia należy do Zamawiającego. h) Wykonawca zobowiązany jest do wstępnego rozruchu dostarczonego wyposażenia najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dostawy, w celu potwierdzenia sprawności i zgodności sprzętu. i) jeśli dostarczone Wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu lub rozruchu, zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru. j) wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac rozruchowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw i miejsca rozruchu. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas dostawy i rozruchu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie. k) Wykonawca do 4 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu wstępny harmonogram dostaw z podaniem terminów dostaw i rozruchu. Przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram musi być zatwierdzony i podpisany przez Zamawiającego. Harmonogram może być w każdej chwili zmieniony na pisemną prośbę każdej ze stron pod warunkiem, że zmiana jest uzasadniona. Wniosek o zmianę harmonogramu i jego zmiana wymaga formy pisemnej. l) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego. m) dostarczone wyposażenie powinno być kompletne, sprawne i gotowe do pracy. Gotowość techniczna powinna być poprzedzona testami, uzgodnionymi z Zamawiającym, przeprowadzonymi z użyciem materiałów, narzędzi i programów dobranych oraz dostarczonych przez Wykonawcę. Testy należy przeprowadzić z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, a fakt ten odnotować w protokole odbioru. 3. Wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia : a) Zamawiający wymaga, co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji na zestawy komputerowe, monitory oraz co najmniej 12 miesięcznego okresu gwarancji na wszystkie pozostałe pozycje wyposażenia wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego b) bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego c) karty gwarancyjne muszą być dostarczone dla każdego urządzenia osobno. Każdy element zamówienia należy traktować jako osobną całość i musi zostać dostarczony jako urządzenie kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem d) warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej) e) Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę f) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych sprzętów objętych przedmiotem zamówienia g) pierwsze uruchomienie urządzeń oraz ewentualne szkolenia z zakresu obsługi urządzeń zapewnia Wykonawca zgodnie z warunkami gwarancji przez uprawnionego serwisanta. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez przedstawiciela Zamawiającego usterek. h) W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą szkoły, Wykonawca zapewni: -odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, na własny koszt -dostawę naprawionego sprzętu do szkoły na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 25 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby szkoły -w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 25 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby szkoły, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi i) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia j) w okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają Wykonawcę k) gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiającego do żądania wymiany Wyposażenia na wolne od wad lub nieodpłatnej jego naprawy. Wykonawca zobowiązany jest w zakresie gwarancji między innymi do świadczenia nieodpłatnej tj. wliczonej w cenę oferty bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji i naprawy w okresie gwarancyjnym w miejscu użytkowania (gwarancja on-site) l) gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy m) w przypadku dwukrotnej awarii tego samego Wyposażenia lub jego elementu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego Wyposażenia lub jego elementu na nowy n) w okresie gwarancji Wykonawca zapewni wsparcie techniczne, które Zamawiający rozumie: Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 31.00.00.00-6, 31.70.00.00-3, 42.10.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Zapal się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SZYDŁOWSKI, Łukasz Szydłowski, ul. Św. Antoniego 35 lok. 19, 50-073 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52463,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 75298,14

 • Oferta z najniższą ceną: 13776,00 / Oferta z najwyższą ceną: 81143,10

 • Waluta: PLN.

 

 


 

 

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.5.2015 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom" w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zamawiający
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork woj. pomorskie
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com

 

Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:


Wybrany Wykonawca:
SZYDŁOWSKI, Łukasz Szydłowski
ul. Św. Antoniego 35 lok. 19
50-073 Wrocław
 

Uzasadnienie wyboru
Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonym w SIWZ.
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty
Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
PHPU ZUBER Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław
Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 83,52 pkt

Liczba punktów uzyskana w kryterium FUNKCJONALNOŚĆ - 10,00 pkt

Łączna liczba punktów - 93,52 pkt
BENER Michał Benka

ul. Wileńska 59B/15

80-215 Gdańsk
Oferta nie podlegała ocenie
BIURO KOSZTORYSOWO-HANDLOWE „MATEO"

Mateusz Słomiński

ul. Sławieńska 9

76-010 Polanów
Oferta nie podlegała ocenie
SZYDŁOWSKI, Łukasz Szydłowski

ul. Św. Antoniego 35 lok. 19

50-073 Wrocław
Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 90,00 pkt

Liczba punktów uzyskana w kryterium FUNKCJONALNOŚĆ - 10,00 pkt

Łączna liczba punktów - 100,00 pkt
IRON TRONIC Szymon Podsiadły

ul. Wybickiego 7/1

76-200 Słupsk
Oferta nie podlegała ocenie

 
Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty 27-02-2015


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 19985 - 2015; data zamieszczenia: 13.02.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom w ramach projektu pn. Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom w ramach projektu pn. Zapal się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakres przedmiotu zamówienia zawiera 5 zadań: 1) Zadanie 1 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom- stoły montażowe do stanowisk 2) Zadanie 2 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom- wyposażenie podstawowe do stołów montażowych do stanowisk 3) Zadanie 3 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom PODZESPOŁY WYPOSAŻENIA DO STANOWISK LABORATORYJNYCH 4) Zadanie 4 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom STANOWISKO BADANIA NAPĘDÓW AUTOMATYKI DOMOWEJ, MASZYN ELEKTRYCZNYCH, SILNIKÓW PRĄDU STAŁEGO, SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH I SYNCHRONICZNYCH- niezbędne wyposażenie 5) Zadanie 5 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom STANOWISKO TESTOWANIA I SYMULACJI INSTALACJI INTELIGENTNY DOM - niezbędne wyposażenie Ww. sprzęt odpowiedniej jakości, pozwoli na realizację zajęć w formule nowoczesnej, niezbędnej z punktu widzenia aktualnego i przyszłego rynku pracy, na którym odnaleźć mają się uczniowie po ukończeniu szkoły. Sprzęt i wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi być profesjonalne i fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane, nie powystawowe, nie regenerowane. Przedmiot zamówienia musi odznaczać się wysoką trwałością, a ponadto w zakresie bezpieczeństwa musi odpowiadać w szczególności znakowi jakości CE lub równoważnemu wskazanemu w ofercie Dostawcy. Ww. sprzęt odpowiedniej jakości, pozwoli na realizację zajęć w formule nowoczesnej, niezbędnej z punktu widzenia aktualnego i przyszłego rynku pracy, na którym odnaleźć mają się uczniowie po ukończeniu szkoły. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane w 100% z fabrycznie nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wstępnego rozruchu dostarczonego wyposażenia najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dostawy. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający parametry sprzętu, został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe o równoważnych lub lepszych parametrach. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały równoważne lub lepsze parametry techniczne. W przypadku zaproponowania w ofercie urządzeń równoważnych lub lepszych w stosunku do opisanych w SIWZ, należy załączyć do oferty foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych urządzeń. Wykonawca zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zobowiązany jest wykazać równoważność. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje realizację części zamówienia przy udziale podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań. 1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu: a) dostarczone wyposażenie musi być zgodnie z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje, itp. Całość Wyposażenia objętego niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE lub innego równoważnego certyfikatu, co potwierdza oświadczenie złożone przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Deklarację zgodności z normą CE lub inny równoważny certyfikat Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z Wyposażeniem do wglądu. b) musi być ze sobą kompatybilny w zakresie poszczególnych zadań 2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a) nie przewiduje się możliwości wypłacania Wykonawcy zaliczki. b) Zamówienie obejmuje również transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy) oraz wstępne uruchomienie i przeprowadzenie testów działania wyposażenia wraz z jego rozruchem oraz przeprowadzeniem instruktażu w siedzibie Zespołu Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1. c) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia odpowiednio opakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Razem z przedmiotem zamówienia dostarczy w języku polskim dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi zawierającą wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje, płyty CD wraz z dokumentacją i sterownikami (jeżeli dotyczy) oraz katalogi części zamiennych lub eksploatacyjnych (jeśli będą dostępne) d) Wykonawca dostarczy oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy dostarczonego wyposażenia. e) Wykonawca dołączy do oferty karty techniczne (karty katalogowe, dane techniczne) określające parametry oferowanego wyposażenia f) dostawa wraz z uruchomieniem i rozruchem dostarczonego Wyposażenia musi być zgodna z zapisami SIWZ, instrukcjami producenta, obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, normami oraz projektem budowlanym szkoły oraz wskazaniami Zamawiającego. Instalacja Wyposażenia obejmuje również wymagane podłączenie do istniejących instalacji w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku oraz wskazaniami Zamawiającego. Instalacja Wyposażenia obejmuje również wymagane podłączenie do istniejących instalacji w budynku szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami - koszt uwzględniony w cenie oferty. g) Instalacja i montaż dostarczonego wyposażenia należy do Zamawiającego. h) Wykonawca zobowiązany jest do wstępnego rozruchu dostarczonego wyposażenia najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dostawy, w celu potwierdzenia sprawności i zgodności sprzętu. i) jeśli dostarczone Wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu lub rozruchu, zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru. j) wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac rozruchowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw i miejsca rozruchu. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas dostawy i rozruchu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie. k) Wykonawca do 4 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu wstępny harmonogram dostaw z podaniem terminów dostaw i rozruchu. Przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram musi być zatwierdzony i podpisany przez Zamawiającego. Harmonogram może być w każdej chwili zmieniony na pisemną prośbę każdej ze stron pod warunkiem, że zmiana jest uzasadniona. Wniosek o zmianę harmonogramu i jego zmiana wymaga formy pisemnej. l) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego. m) dostarczone wyposażenie powinno być kompletne, sprawne i gotowe do pracy. Gotowość techniczna powinna być poprzedzona testami, uzgodnionymi z Zamawiającym, przeprowadzonymi z użyciem materiałów, narzędzi i programów dobranych oraz dostarczonych przez Wykonawcę. Testy należy przeprowadzić z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, a fakt ten odnotować w protokole odbioru. 3. Wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia : a) Zamawiający wymaga, co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji na zestawy komputerowe, monitory oraz co najmniej 12 miesięcznego okresu gwarancji na wszystkie pozostałe pozycje wyposażenia wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego b) bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego c) karty gwarancyjne muszą być dostarczone dla każdego urządzenia osobno. Każdy element zamówienia należy traktować jako osobną całość i musi zostać dostarczony jako urządzenie kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem d) warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej) e) Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę f) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych sprzętów objętych przedmiotem zamówienia g) pierwsze uruchomienie urządzeń oraz ewentualne szkolenia z zakresu obsługi urządzeń zapewnia Wykonawca zgodnie z warunkami gwarancji przez uprawnionego serwisanta. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez przedstawiciela Zamawiającego usterek. h) W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą szkoły, Wykonawca zapewni: -odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, na własny koszt -dostawę naprawionego sprzętu do szkoły na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 25 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby szkoły -w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 25 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby szkoły, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi i) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia j) w okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają Wykonawcę k) gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiającego do żądania wymiany Wyposażenia na wolne od wad lub nieodpłatnej jego naprawy. Wykonawca zobowiązany jest w zakresie gwarancji między innymi do świadczenia nieodpłatnej tj. wliczonej w cenę oferty bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji i naprawy w okresie gwarancyjnym w miejscu użytkowania (gwarancja on-site) l) gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy m) w przypadku dwukrotnej awarii tego samego Wyposażenia lub jego elementu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego Wyposażenia lub jego elementu na nowy n) w okresie gwarancji Wykonawca zapewni wsparcie techniczne, które Zamawiający rozumie: Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 31.00.00.00-6, 31.70.00.00-3, 42.10.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć: - wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 3 do SIWZ 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 4 do SIWZ b) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 5 do SIWZ W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca oddzielnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział). 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Funkcjonalność - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie: a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej w trakcie trwania umowy b) zastąpienia przedmiotu umowy innym modelem o niegorszych parametrach niż oferowane w ofercie w przypadku wystąpienia sytuacji, gdy pojawi się nowy model, a produkcja obecnego zostanie zaprzestana. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o zmianie, o której mowa powyżej i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2015 godzina 10:30, miejsce: w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Zapal się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ pracownia.doc 2015-02-13 14:22:10 Starostwo Informatyk
załącznik załącznik 1 szczegółowy opis.doc 2015-02-13 14:22:14 Starostwo Informatyk
załącznik załączniki 2-6.doc 2015-02-13 14:22:17 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 13.02.2015 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 13.03.2015 08:40
Liczba wyświetleń: 637