drukuj

2015-02-12 14:20:01

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.6.2015


Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczestników projektu biorących udział w zadaniu dot. rozwoju przedsiębiorczości do wybranego pracodawcy z terenu Trójmiasta.
INFORMACJA


dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr PO.272.2.6.2015

którego przedmiotem jest przewóz uczestników projektu biorących udział w zadaniu dot. rozwoju przedsiębiorczości do wybranego pracodawcy z terenu Trójmiasta

Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęło łącznie 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożył: PTUH „BOSMAN" Ryszard Frankowski, ul. Szkolna 9, 84-360 Łeba, cena oferty: 1269 zł brutto. Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do współpracy w przyszłości.

 


W związku z realizacją projektu „ZaPaL się do zawodu - zawodowo w Powiecie Lęborskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczestników projektu biorących udział w zadaniu dot. rozwoju przedsiębiorczości do wybranego pracodawcy z terenu Trójmiasta.

Szczegółowy opis:

Łączna liczba miejsc siedzących w 1 autokarze - minimum 55

Zapotrzebowanie - 2 autokary minimum 55 osobowe

Trasa 1 autokaru: Lębork (ul. Marcinkowskiego 1) - Gdańsk (ul. Elbląska 135), Gdańsk - Lębork.

Trasa 2 autokaru: Lębork (ul. Pionierów 16) - Gdynia (ul. K. Górskiego 2), Gdynia - Lębork.

Czas trwania wyjazdu dla każdego autokaru: około 6 godzin, planowana godzina wyjazdu 8.00-9.00. Postój autokaru z kierowcą w ww. czasie trwania wyjazdu lub przewóz po terenie zakładu pracy w przypadku takiej konieczności.

Planowany termin: 24.02.2015 r.

Dokładna godzina oraz termin wyjazdu zostaną potwierdzone co najmniej 3 dni przed wyjazdem.

Wykonawca zapewni przewóz uczniom z opiekunami własnym lub udostępnionym przez firmę przewozową autokarem, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu osób (tj. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 z późn. zm. oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1155 z późn. zm.). Przewoźnik zobowiązany jest:

·           posiadać wymagane przepisami dokumenty, m.in.: licencję przewoźnika,

·           do podstawienia pojazdów przeznaczonych do przewozu co najmniej 55 osób (sprawnego technicznie, posiadającego pełną dokumentację gwarantującą przejazd na ww. trasie zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce),

·           posiadać odpowiednie ubezpieczenie.


Autokary muszą posiadać ogrzewanie. W autokarze opiekę nad młodzieżą sprawować będą opiekunowie (3-4 osoby). Wykonawca na prośbę opiekuna/dyrektora przedłoży do wglądu dokumenty stwierdzające sprawność techniczną pojazdu, ważne prawo jazdy kierowcy. W razie awarii autokaru Wykonawca ma obowiązek zapewnienia transportu zastępczego w ciągu 1 godziny. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni środka transportu lub kierowców, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi, a kosztami tej obciążony zostanie Wykonawca. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia zastępczego środka transportu.  

 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - 24.02.2015 r.

KRYTERIUM WYBORU OFERTY- OCENY OFERT 
Cena oferty brutto-100%.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT  

Ofertę prosimy składać wg załączonego wzoru na formularzu ofertowym w terminie do dnia 19.02.2015 r. do godziny 12:00.

Ofertę można dostarczyć pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork lub faxem na numer (59) 8632 850 lub pocztą elektroniczną na adres: starostwo_lebork@poczta.onet.pl. Oferty, które zostaną złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.


INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY:  

Nie przewiduje się zawarcia umowy, wiążące będzie pisemne zamówienie.

 
INFORMACJE DODATKOWE:  

W przypadku dodatkowych pytań i informacji udziela: Ewelina Obolewska/Michalina Makurat, tel.: (59) 8632-859.

EO/KD

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ZAPYTANIE -USŁUGA TRANSPORTOWA.doc 2015-02-12 14:21:23 Starostwo Informatyk
załącznik INFORMACJA.docx 2015-02-23 13:13:22 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 12.02.2015 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2015 12:43
Liczba wyświetleń: 490