drukuj

2015-01-26 13:01:19

Wybór ekspertów zewnętrznych do przeprowadzenia cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach 3 sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakoś systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół)


Numer ogłoszenia: 17876 - 2015; data zamieszczenia: 26.01.2015OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer ogłoszenia: 25199 - 2015; data zamieszczenia: 25.02.2015


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 17876 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór ekspertów zewnętrznych do przeprowadzenia cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach 3 sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakoś systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia Wybór ekspertów zewnętrznych do przeprowadzenia cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach 3 sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakoś systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół). Część 1 - Przeprowadzenie cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach humanistycznej sieci współpracy i samokształcenia Jak rozwijać twórcze myślenie w wymiarze 15 godzin (5 godzin x 3 spotkania dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) Część 2 - Przeprowadzenie cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach matematycznej sieci współpracy i samokształcenia Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki w wymiarze 15 godzin (5 godzin x 3 spotkania dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) Część 3 - Przeprowadzenie cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach wychowawczej sieci współpracy i samokształcenia Praca z rodzicami i uczniami w wymiarze 15 godzin (5 godzin x 3 spotkania dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) Przedmiot zamówienia musi być wykonywany przez osoby prowadzące zajęcia spełniające warunki opisane w rozdziale 8 ust.1 pkt. 4 SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.00.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakoś systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Przeprowadzenie cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach humanistycznej sieci współpracy i samokształcenia Jak rozwijać twórcze myślenie w wymiarze 15 godzin (5 godzin x 3 spotkania dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Platforma Szkoleniowo - Doradcza, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Creative, Al. Niepodległości 751, 81-838 Sopot, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2100,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2775,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Przeprowadzenie cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach wychowawczej sieci współpracy i samokształcenia Praca z rodzicami i uczniami w wymiarze 15 godzin (5 godzin x 3 spotkania dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Platforma Szkoleniowo - Doradcza, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Creative, Al. Niepodległości 751, 81-838 Sopot, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2100,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2775,00

 • Waluta: PLN.
INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.3.2015 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

Wybór ekspertów zewnętrznych do przeprowadzenia cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach 3 sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakoś systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).

 
Część 1 - Przeprowadzenie cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach humanistycznej sieci współpracy
i samokształcenia „Jak rozwijać twórcze myślenie"
w wymiarze 15 godzin (5 godzin x 3 spotkania dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych)

Część 2 - Przeprowadzenie cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach matematycznej sieci współpracy
i samokształcenia „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki"
w wymiarze 15 godzin (5 godzin x 3 spotkania dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych)

Część 3 - Przeprowadzenie cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach wychowawczej sieci współpracy
i samokształcenia „Praca z rodzicami i uczniami"
w wymiarze 15 godzin (5 godzin x 3 spotkania dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych)

                                                            

Zamawiający:                                                                 
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork woj. pomorskie
NIP: 841-160-90-72
REGON: 770979648

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Część 1 - Przeprowadzenie cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach humanistycznej sieci współpracy i samokształcenia „Jak rozwijać twórcze myślenie" w wymiarze 15 godzin (5 godzin x 3 spotkania dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych)

Wybrany Wykonawca:

Platforma Szkoleniowo - Doradcza
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Creative"
Al. Niepodległości 751
81-838 Sopot                                                                                   

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium Cena 70 % + Doświadczenie wykładowcy 30%

Platforma Szkoleniowo - Doradcza

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Creative",

Al. Niepodległości 751, 81-838 Sopot

Liczba punktów uzyskana 100,00 pkt.

Elbląski Uniwersytet Robotniczy Spółka z o.o.

ul. 1 Maja 2, 82-300 Elbląg

Liczba punktów uzyskana 76,97 pkt.


Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 2015-02-12


Część 3 - Przeprowadzenie cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach wychowawczej sieci współpracy i samokształcenia „Praca z rodzicami i uczniami" w wymiarze 15 godzin (5 godzin x 3 spotkania dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych)

Wybrany Wykonawca:
Platforma Szkoleniowo - Doradcza
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Creative"
Al. Niepodległości 751
81-838 Sopot

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium Cena 70 % + Doświadczenie wykładowcy 30%

Platforma Szkoleniowo - Doradcza

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Creative",

Al. Niepodległości 751, 81-838 Sopot

Liczba punktów uzyskana 100,00 pkt.

Elbląski Uniwersytet Robotniczy Spółka z o.o.

ul. 1 Maja 2, 82-300 Elbląg

Liczba punktów uzyskana 76,97 pkt.


Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 2015-02-12Lębork, 12.02.2015r. 

Zamawiający
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
woj. pomorskie
Tel.: 59 863-28-25, fax. 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.3.2015 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

Wybór ekspertów zewnętrznych do przeprowadzenia cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach 3 sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).

w części:

Część 2 - Przeprowadzenie cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach matematycznej sieci współpracy i samokształcenia „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki" w wymiarze 15 godzin (5 godzin x 3 spotkania dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych)

Postępowanie w części 2 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.

UZASADNIENIE

W związku z tym, że do terminu składania ofert tj. 06.02.2015r. do godziny 10:00 nie złożono żadnej oferty na część 2, Zamawiający zmuszony jest unieważnić przedmiotowe postępowanie na powyższej podstawie prawnej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór ekspertów zewnętrznych do przeprowadzenia cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach 3 sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakoś systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia Wybór ekspertów zewnętrznych do przeprowadzenia cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach 3 sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakoś systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół). Część 1 - Przeprowadzenie cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach humanistycznej sieci współpracy i samokształcenia Jak rozwijać twórcze myślenie w wymiarze 15 godzin (5 godzin x 3 spotkania dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) Część 2 - Przeprowadzenie cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach matematycznej sieci współpracy i samokształcenia Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki w wymiarze 15 godzin (5 godzin x 3 spotkania dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) Część 3 - Przeprowadzenie cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach wychowawczej sieci współpracy i samokształcenia Praca z rodzicami i uczniami w wymiarze 15 godzin (5 godzin x 3 spotkania dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) Przedmiot zamówienia musi być wykonywany przez osoby prowadzące zajęcia spełniające warunki opisane w rozdziale 8 ust.1 pkt. 4 SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jedną osobą spełniającą warunki odpowiednio ze względu na poszczególne części zamówienia: Część I: Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą (z zastrzeżeniem, że jedna osoba prowadzi jedno zadanie całe dla obu grup) zdolną do wykonania zamówienia, która posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie w prowadzeniu kursów, szkoleń, warsztatów związanych z zakresem tematycznym przedmiotu zamówienia: - posiada co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia pedagogiczne lub wraz z przygotowaniem pedagogicznym (lub równoważne, tj. posiada tytuł magistra, magistra inżyniera albo tytuł równorzędny), - posiada doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 5 szkoleń/warsztatów dla nauczycieli przedszkoli/szkół podstawowych/gimnazjów/szkół ponadgimnazjalnych (tj. CEN, ODN, KO, Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna) - (trwających min. 5 godzin) w zakresie tematyki tożsamej lub zbliżonej merytorycznie do tematu danej części zamówienia - praktyczne doświadczenie w pracy trenerskiej, w tym prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów z nauczycielami, - posiada wiedzę z zakresu krajowych wytycznych związanych z realizacją projektu w ramach PO KL oraz znajomość struktury i zasad funkcjonowania systemu oświaty, - posiada znajomość zasady równości płci Część II: Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą (z zastrzeżeniem, że jedna osoba prowadzi jedno zadanie całe dla obu grup) zdolną do wykonania zamówienia, która posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń związanych z zakresem tematycznym przedmiotu zamówienia: - posiada co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia psychologiczne lub pedagogiczne, - posiada doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 5 szkoleń/warsztatów dla nauczycieli przedszkoli/szkół podstawowych/gimnazjów/szkół ponadgimnazjalnych (tj. CEN, ODN, KO, Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna) - (trwających min. 5 godzin) w zakresie tematyki tożsamej lub zbliżonej merytorycznie do tematu danej części zamówienia - praktyczne doświadczenie w pracy trenerskiej, w tym prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów z nauczycielami, - posiada wiedzę z zakresu krajowych wytycznych związanych z realizacją projektu w ramach PO KL oraz znajomość struktury i zasad funkcjonowania systemu oświaty, - posiada znajomość zasady równości płci Część III: Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą (z zastrzeżeniem, że jedna osoba prowadzi jedno zadanie całe dla obu grup) zdolną do wykonania zamówienia, która posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń związanych z zakresem tematycznym przedmiotu zamówienia: - posiada co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia psychologiczne lub pedagogiczne wraz z przygotowaniem pedagogicznym (lub równoważne, tj. posiada tytuł magistra, magistra inżyniera albo tytuł równorzędny), - posiada doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 5 szkoleń/warsztatów dla nauczycieli przedszkoli/szkół podstawowych/gimnazjów/szkół ponadgimnazjalnych (tj. CEN, ODN, KO, Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna) - (trwających min. 5 godzin) w zakresie tematyki tożsamej lub zbliżonej merytorycznie do tematu danej części zamówienia - praktyczne doświadczenie w pracy trenerskiej, w tym prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów z nauczycielami, - posiada wiedzę z zakresu krajowych wytycznych związanych z realizacją projektu w ramach PO KL oraz znajomość struktury i zasad funkcjonowania systemu oświaty, - posiada znajomość zasady równości płci Uwaga! Szkolenie prowadzone będzie tylko przez kadrę dydaktyczną wykazaną w ofercie. W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w wyniku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych (np. długotrwała choroba, śmierć, rozwiązanie stosunku pracy/stosunku cywilno-prawnego ze strony wykładowcy) przez osoby wskazane w wykazie kadry dydaktycznej zaangażowanej do przeprowadzenia szkolenia Wykonawca zapewni zastępstwo przez osobę lub osoby o doświadczeniu zawodowym równym lub większym niż osoby prowadzące zajęcia spełniające warunki opisane w rozdziale 8 ust.1 pkt. 4 SIWZ oraz w złożonej przez Wykonawcę ofercie. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie potrzeby zmiany kadry i wskazać osobę zastępowaną, przyczyny nieobecności osoby zastępowanej, okres zastępstwa, dostarczyć kserokopię zwolnienia lekarskiego, kserokopię aktu zgonu lub kserokopię podania o rozwiązanie stosunku pracy/ stosunku cywilno-prawnego ze strony wykładowcy, a także przedstawić Zamawiającemu kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia kursów/szkoleń osoby lub osób zastępujących w celu akceptacji. (zmiana osoby nie dotyczy Wykonawcy - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej). Zmiana kadry wymaga bezwzględnie pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków posiadania wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, polega na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków winien udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku powoływania się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, jego zobowiązanie powinno wskazywać, w jaki sposób jego wiedza i doświadczenie będzie wykorzystana w trakcie realizacji zamówienia. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawcy zobowiązani są załączyć Wykaz osób (kadry dydaktycznej), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wg załącznika nr 5 do SIWZ. Ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1. tj. według załącznika oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć: - wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 1 do SIWZ - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 2 do SIWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 5 do SIWZ - pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddanie do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów, umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia na okres korzystania z nich podczas realizacji zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 4 do SIWZ W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca oddzielnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział) 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zał. nr 7 do SIWZ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Doświadczenie - 30

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie: a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej w trakcie trwania umowy b) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, c) zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż określone w ofercie. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o zmianie, o której mowa powyżej i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.02.2015 godzina 10:00, miejsce: w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakoś systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przeprowadzenie cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach humanistycznej sieci współpracy i samokształcenia Jak rozwijać twórcze myślenie w wymiarze 15 godzin dla 2 grup (2,5 godziny x 2 grupy x 3 spotkania ogółem 15 godzin);.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1a. Analiza i interpretacja dzieła ikonicznego, filmowego na różnych poziomach edukacyjnych:(gimnazjum / liceum) a) jak nauczyć ucznia czytać dzieło sztuki - na poziomie znaczeń i na poziomie symboliki, b) jak interpretować dzieło sztuki, c) przykładowy plan, wg którego należy interpretować dzieło sztuki, d) jak motywować uczniów nie tylko do czytania lektur + terapia poprzez książkę e) nie tylko papier - książka niejedno ma imię Zadanie 1b. Analiza i interpretacja dzieła ikonicznego, filmowego na różnych poziomach edukacyjnych:(przedszkole / szkoła podstawowa) a) jak nauczyć ucznia czytać dzieło sztuki - na poziomie znaczeń i na poziomie symboliki, b) jak interpretować dzieło sztuki, c) przykładowy plan, wg którego należy interpretować dzieło sztuki, d) jak motywować uczniów nie tylko do czytania lektur + terapia poprzez książkę e) nie tylko papier - książka niejedno ma imię, Szkolenie powinno odbywać się metodami aktywnymi w formie warsztatów z dużą ilością przykładów rozwiązań (1 gr. x 2,5 godziny) Prowadzenie spotkania w formie szkoleń łącznie całe zadanie 1a+1b= 5 godzin może prowadzić tylko jeden wykładowca. Zadanie 2a. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i specyfika jego funkcjonowania: (gimnazjum/szkoły ponadgimnazjalne) a) diagnoza potrzeb uczniów - wczesne rozpoznanie; b) dostosowanie metod, form i wymagań edukacyjnych do możliwości pracy z uczniem trudnym; c) praca w klasie integracyjnej; d) dostosowanie metod, form do pracy z uczniem zdolnym e) opinie i orzeczenia ppp - czytanie, interpretacja oraz planowanie pracy korekcyjnej, f) indywidualizacja pracy z uczniem, Szkolenie powinno odbywać się metodami aktywnymi w formie warsztatów z dużą ilością przykładów rozwiązań (1 gr. x 2,5 godziny) Zadanie 2b. Praca z uczniem o specyficznych potrzebach - praca z uczniem trudnym i z uczniem zdolnym: (przedszkole/szkoła podstawowa) a) diagnoza potrzeb uczniów - wczesne rozpoznanie; b) dostosowanie metod, form i wymagań edukacyjnych do możliwości pracy z uczniem trudnym, planowanie działań własnych - omówienie przykładowego scenariusza c) dostosowanie metod, form i wymagań edukacyjnych do możliwości pracy z uczniem zdolnym, planowanie działań własnych - omówienie przykładowego scenariusza d) motywacja ucznia do pracy (metody, formy, narzędzia) e) indywidualizacja pracy z uczniem trudnym, z uczniem zdolnym, w tym nowe metody pracy z uczniem trudnym i zdolnym f) możliwości wspierania ucznia w warunkach szkoły masowej g) Nowoczesne technologie informacyjne do nauki dziecka trudnego i zdolnego. h) opinie i orzeczenia ppp - czytanie, interpretacja oraz planowanie pracy korekcyjnej Szkolenie powinno odbywać się metodami aktywnymi w formie warsztatów z dużą ilością przykładów rozwiązań (1 gr. x 2,5 godz.) Prowadzenie spotkania w formie szkoleń łącznie całe zadanie 2a+2b= 5 godzin może prowadzić tylko jeden wykładowca. Zadanie 3a. Multimedia w pracy na lekcjach: (gimnazjum/ szkoły ponadgimnazjalne) a) praktyczne wykorzystanie zasobów materiałów multimedialnych dołączonych do podręczników; b) tablica interaktywna na lekcjach przedmiotów humanistycznych; c) wykorzystanie zasobów internetu na lekcjach przedmiotów humanistycznych: portale społecznościowe, blogi i fora jako współczesne media komunikacyjne; d) ciekawe narzędzia i programy na zajęciach, kreatywne nauczanie z wykorzystaniem tik - przykłady Szkolenie powinno odbywać się metodami aktywnymi w formie warsztatów z dużą ilością przykładów rozwiązań (1 gr. x 2,5 godz.) Zadanie 3b. Praca w klasie integracyjnej: (przedszkole/szkoła podstawowa) a) dostosowanie metod, form i wymagań edukacyjnych do możliwości pracy każdego ucznia - omówienie przykładowego scenariusza b) motywacja uczniów (metody, formy, narzędzia) c) TIK na lekcji - nowoczesne środki dydaktyczne, multimedia na lekcji, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, e-learning, ciekawe pomysły na lekcje. Szkolenie powinno odbywać się metodami aktywnymi w formie warsztatów z dużą ilością przykładów rozwiązań (1 gr. x 2,5 godz.) Prowadzenie spotkania w formie szkoleń łącznie całe zadanie 3a+3b= 5 godzin może prowadzić tylko jeden wykładowca.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Doświadczenie - 30

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przeprowadzenie cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach matematycznej sieci współpracy i samokształcenia Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki w wymiarze 15 godzin dla 3 grup (5 godzin x 3 spotkani a ogółem 15 godzin).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1. Jak stosować i czytać w praktyce opinie poradni, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, praca z uczniem trudnym na matematyce i przedmiotach pokrewnych a) opinie i orzeczenia ppp - czytanie, interpretacja + podstawa programowa b) praca z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie c) dostosowanie wymagań edukacyjnych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, d) organizowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Szkolenie powinno odbywać się metodami aktywnymi w formie warsztatów z dużą ilością przykładów rozwiązań (łącznie 5 godzin dla nauczycieli z przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej) Prowadzenie spotkania w formie szkoleń łącznie całe zadanie 1 trwające 5 godzin może prowadzić tylko jeden wykładowca. Zadanie 2. Praca z uczniem zdolnym na matematyce i przedmiotach pokrewnych a) metody i formy pracy z dzieckiem zdolnym, planowanie działań własnych, b) możliwości wspierania dziecka w warunkach szkoły masowej c) nowe metody w pracy z dzieckiem zdolnym, d) motywacja do działań własnych ucznia, e) nowoczesne technologie informacyjne do nauki ucznia zdolnego, Szkolenie powinno odbywać się metodami aktywnymi w formie warsztatów z dużą ilością przykładów rozwiązań (2 grupy x2,5 godzin łącznie 5 godzin dla poszczególnych grup odbiorców: 1 gr. - przedszkola, szkoła podstawowa; 2 gr. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) Prowadzenie spotkania w formie szkoleń łącznie całe zadanie 2 (gr. 1+gr. 2) trwające 5 godzin może prowadzić tylko jeden wykładowca. Zadanie 3. Mobilizacja i zachęcanie dzieci do nauki matematyki, trudności w uczeniu się matematyki a) rozpoznanie, diagnozowanie trudności w uczeniu się matematyki, efektywna praca z uczniem b) nowe formy i metody pracy z uczniem, nowe narzędzia pracy, c) jak motywować dziecko do nauki - stymulowanie uczniów przez gry i zabawy matematyczne, d) TIK na lekcji - nowoczesne środki dydaktyczne, multimedia na lekcji, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, e-learning, ciekawe pomysły na lekcje, Szkolenie powinno odbywać się metodami aktywnymi w formie warsztatów z dużą ilością przykładów rozwiązań (2 grupy x2,5 godzin łącznie 5 godzin dla poszczególnych grup odbiorców: 1 gr. - przedszkola, szkoła podstawowa; 2 gr. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) Prowadzenie spotkania w formie szkoleń łącznie całe zadanie 3 (gr. 1+gr. 2) trwające 5 godzin może prowadzić tylko jeden wykładowca..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Doświadczenie - 30

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przeprowadzenie cyklu spotkań w formie szkoleń w ramach wychowawczej sieci współpracy i samokształcenia Praca z rodzicami i uczniami w wymiarze 15 godzin dla 2 grup (2,5 godziny x 2 grupy x 3 spotkania ogółem 15 godzin).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1. Praca z uczniem trudnym, zaburzenia funkcjonowania społecznego u dzieci/ praca z dzieckiem z zespołem Aspergera/Autyzm: a) Poznanie form aktywizowania dziecka zamkniętego, nieśmiałego, wycofanego; b) Organizacja pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze; c) Rozpoznawanie, określanie słabych i mocnych stron dziecka z trudnościami wychowawczymi; d) Zespół Aspergera/Autyzm -symptomy, sposoby postępowania w szkole Szkolenie powinno odbywać się metodami aktywnymi w formie warsztatów z dużą ilością przykładów rozwiązań (2 grupy x2,5 godzin łącznie 5 godzin dla poszczególnych grup odbiorców: 1 gr. - przedszkola, szkoła podstawowa; 2 gr. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) Prowadzenie spotkania w formie szkoleń łącznie całe zadanie 1 (gr. 1+gr. 2) trwające 5 godzin może prowadzić tylko jeden wykładowca. Zadanie 2. Agresja - Określenie przyczyn zachowań agresywnych u dzieci i radzenia sobie z nimi w sytuacjach codziennych; - Jak reagować na zachowania agresywne? - Agresja słowna, fizyczna; - Agresja w Internecie/ bezpieczeństwo w sieci, - Przejawy agresji w szkole; - Czynniki sprzyjające zachowaniom agresywnym. - Sposoby przeciwdziałania agresji rówieśniczej. - Stymulowanie rozwoju społecznego uczniów i umiejętności radzenia sobie z agresją. Szkolenie powinno odbywać się metodami aktywnymi w formie warsztatów z dużą ilością przykładów rozwiązań (2 grupy x2,5 godzin łącznie 5 godzin dla poszczególnych grup odbiorców: 1 gr. - przedszkola, szkoła podstawowa; 2 gr. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) Prowadzenie spotkania w formie szkoleń łącznie całe zadanie 2 (gr. 1+gr. 2) trwające 5 godzin może prowadzić tylko jeden wykładowca. Zadanie 3. Kontakty na linii nauczyciel -rodzic - Formy współpracy z rodzicami, - Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów dziecka, - Wzmocnienie i uatrakcyjnienie współpracy szkoły z rodzicami, - Pozyskiwanie rodziców jako partnerów szkoły, - Formy integracji i komunikacji szkoły z rodzicami, - Jak radzić sobie z roszczeniową, opiekuńczą postawą rodziców - Rodzic trudny, poznanie sposobów pracy z rodzicem dziecka trudnego wychowawczo - Asertywność nauczyciela w relacji rodzic - nauczyciel - dziecko, - Eurosieroctwo; Szkolenie powinno odbywać się metodami aktywnymi w formie warsztatów z dużą ilością przykładów rozwiązań (2 grupy x2,5 godzin łącznie 5 godzin dla poszczególnych grup odbiorców: 1 gr. - przedszkola, szkoła podstawowa; 2 gr. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) Prowadzenie spotkania w formie szkoleń łącznie całe zadanie 3 (gr. 1+gr. 2) trwające 5 godzin może prowadzić tylko jeden wykładowca..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Doświadczenie - 30

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Aktualny ORE - SIWZ 3 sieci 23.01.2015.doc 2015-01-26 13:03:21 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 26.01.2015 13:01
Data ostatniej modyfikacji: 25.02.2015 08:50
Liczba wyświetleń: 916