drukuj

2015-01-22 15:41:37

Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom w ramach projektu pn. Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Numer ogłoszenia: 9679 - 2015; data zamieszczenia: 22.01.2015


Lębork, 09-02-2015
Zamawiający                                                                                                          
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork woj. pomorskie
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com


ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.2.2015 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:


Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom" w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Postępowanie we wszystkich częściach (od 1 do 4) zostało unieważnione.
 

Postępowanie w części:
Część 1 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom"- stoły montażowe do stanowisk z niezbędnym wyposażeniem

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

UZASADNIENIE

                W związku z tym, że do terminu składania ofert, tj. do 02-02-2015 r. do godziny 10.30, na realizację części 1 wpłynęła tylko jedna oferta, znacznie przewyższająca kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie we wskazanej części na powyższej podstawie prawnej.

Postępowanie w częściach:

Część 2 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom" PODZESPOŁY WYPOSAŻENIA DO STANOWISK LABORATORYJNYCH

Część 3 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom" STANOWISKO BADANIA NAPĘDÓW AUTOMATYKI DOMOWEJ, MASZYN ELEKTRYCZNYCH, SILNIKÓW PRĄDU STAŁEGO, SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH I SYNCHRONICZNYCH- niezbędne wyposażenie

Część 4 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom" STANOWISKO TESTOWANIA I SYMULACJI INSTALACJI „INTELIGENTNY DOM" - niezbędne wyposażenie

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

UZASADNIENIE

            W związku z tym, że do terminu składania ofert, tj. do 02-02-2015 r. do godziny 10.30, na realizację części 2, 3 i 4 nie wpłynęła żadna oferta, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie we wskazanych częściach na powyższej podstawie prawnej.W dniu 23.01.2015 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:


Część 1/Zadanie 1

Lp.

Nazwa elementu

Opis (wymagania minimalne)

Liczba sztuk

1.        

Stół montażowy z nadbudową perforowaną wraz z wyposażeniem

 • blat o wymiarach min. 1500x750 mm
 • perforowana nadbudowa o szerokości równej rozmiarowi blatu i wysokości minimalnej 800mm wraz z zestawem uchwytów - min. 20 sztuk
 • kontener metalowy z dwiema zamykanymi przegrodami (w formie szuflady lub szafki lub półki), o wymiarach umożliwiających pracę 2 osób z jednej strony blatu, wysokość przegrody min100 mm
 • wbudowana elektryczna szafka rozdzielcza wraz z wyposażeniem: wyłącznik instalacyjny nadprądowy B20, ogranicznik przepięć B+C, kabel zasilający min 3m
 • 2 zamontowane gniazda elektryczne
4

 

1) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu o parametrach jak poniżej:

- ustawienie ucznia również po dwóch stronach stołu + dwa panele montażowe o szerokości 1200 mm wysokości 800mm. Max wymiary płyty montażowej 1150mm x 785mm x 15 mm jak na rysunku poniżej

(w treści zapytania zamieszczono rysunek)

2) Jakie wypełnienie panelu montażowego ma być dostarczone? Czy ma to być płyta drewniana, czy ma to być metalowa siatka montażowa?

 
3) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednej z poniższych konsoli o parametrach:

Opcja 1
- 4 gniazda 230V, wyłącznik RCD30mA, lampka sygnalizująca obecność napięcia, konsola o długości 500mm w metalowej obudowie (w treści zapytania zamieszczono rysunek)

Opcja 2
- gniazda 230V - 2x (lampka sygnalizująca obecność napięcia)
- przycisk bezpieczeństwa odcinający zasilanie oraz włącznik START/STOP + zabezpieczenie
- izolowane wyjście 24VAC, dwa izolowane gniazda laboratoryjne + lampka sygnalizacyjna LED, przełącznik włącz/wyłącz, zabezpieczenie wyjścia
- konsola metalowa panel z płyty PCV
- konsola w kolorze szarym, długość konsoli 750 mm
- trwałe oznaczenie wyjść konsoli w języku polskim wypalane laserowo w PCV
(w treści zapytania zamieszczono rysunek)

 
Część 1/Zadanie 2


Lp.

Nazwa elementu

Opis (wymagania minimalne)

Liczba sztuk

1       

Stół montażowy z nadbudową perforowaną wraz z wyposażeniem

·         blat o wymiarach min 1500x750 mm

·         perforowana nadbudowa o szerokości równej rozmiarowi blatu i wysokości minimalnej 800mm.

·         kontener metalowy z dwiema zamykanymi przegrodami (w formie szuflady lub szafki lub półki), o wymiarach umożliwiających pracę 2 osób z jednej strony blatu, wysokość przegrody min100 mm

·         wbudowana elektryczna szafka rozdzielcza wraz z wyposażeniem: wyłącznik instalacyjny nadprądowy B20, wyłącznik instalacyjny nadprądowy C20, ogranicznik przepięć B+C, kabel zasilający min 3m,

·         dwa gniazda elektryczne 1f +PE 230V 10A

·         dwa gniazda elektryczne 3f +N+PE 16A

3


 
1) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu o parametrach jak poniżej:

- ustawienie ucznia również po dwóch stronach stołu + dwa panele montażowe o szerokości 1200 mm wysokości 800mm. Max wymiary płyty montażowej 1150mm x 785mm x 15 mm jak na rysunku poniżej

(w treści zapytania zamieszczono rysunek)

 

2) Jakie wypełnienie panelu montażowego ma być dostarczone? Czy ma to być płyta drewniana, czy ma to być metalowa siatka montażowa?

 

3) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednej konsoli o parametrach:

 

- wyjście zasilania 3-fazowe (lampka sygnalizująca obecność napięcia, wyjście w postaci gniazd laboratoryjnych, wyjście zabezpieczone wyłącznikiem RCD 30mA)
- przycisk bezpieczeństwa odcinający zasilanie oraz włącznik START/STOP
- izolowane wyjście 24VAC, dwa izolowane gniazda laboratoryjne
- dwa gniazda 230V z lampką sygnalizującą obecność napięcia
- konsola metalowa panel z płyty PCV
- trwałe oznaczenie wyjść konsoli w języku polskim wypalane laserowo w PCV
(w treści zapytania zamieszczono rysunek)
 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający w SIWZ określił minimalne parametry dot. stołów montażowych i tak:

- w części 1 zadanie 1

Parametry minimalne:

 

Lp.

Nazwa elementu

Opis (wymagania minimalne)

Liczba sztuk

1.        

Stół montażowy z nadbudową perforowaną wraz z wyposażeniem

 • blat o wymiarach min. 1500x750 mm
 • perforowana nadbudowa o szerokości równej rozmiarowi blatu i wysokości minimalnej 800mm wraz z zestawem uchwytów - min. 20 sztuk
 • kontener metalowy z dwiema zamykanymi przegrodami (w formie szuflady lub szafki lub półki), o wymiarach umożliwiających pracę 2 osób z jednej strony blatu, wysokość przegrody min100 mm
 • wbudowana elektryczna szafka rozdzielcza wraz z wyposażeniem: wyłącznik instalacyjny nadprądowy B20, ogranicznik przepięć B+C, kabel zasilający min 3m
 • 2 zamontowane gniazda elektryczne
4


- w części 1 zadanie 2
Parametry minimalne:


Lp.

Nazwa elementu

Opis (wymagania minimalne)

Liczba sztuk

1

Stół montażowy z nadbudową perforowaną wraz z wyposażeniem

·         blat o wymiarach min 1500x750 mm

·         perforowana nadbudowa o szerokości równej rozmiarowi blatu i wysokości minimalnej 800mm.

·         kontener metalowy z dwiema zamykanymi przegrodami (w formie szuflady lub szafki lub półki), o wymiarach umożliwiających pracę 2 osób z jednej strony blatu, wysokość przegrody min100 mm

·         wbudowana elektryczna szafka rozdzielcza wraz z wyposażeniem: wyłącznik instalacyjny nadprądowy B20, wyłącznik instalacyjny nadprądowy C20, ogranicznik przepięć B+C, kabel zasilający min 3m,

·         dwa gniazda elektryczne 1f +PE 230V 10A

·         dwa gniazda elektryczne 3f +N+PE 16A

3

 
Dot. pytania: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu o parametrach jak poniżej?

Propozycja stołu dla części 1 / zadanie 1 oraz części 1 / zadanie 2 - wymiary blatu stołu i nadbudowy muszą spełniać minimalne wymagania opisane w tabeli dla zadania 1 to znaczy minimum blat o wymiarach 1500x750 mm oraz perforowana nadbudowa o szerokości równej rozmiarowi blatu i wysokości minimalnej 800mm. Zamawiający informuje, iż sprzęt musi odpowiadać parametrom opisanym w SIWZ - szerokość stołu równa min. 1500 mm została tak dobrana, aby mogła umożliwić pracę 2 uczniom z jednej strony (stoły ustawione zostaną w pracowni przy ścianie i nie będzie istniała możliwość pracy z drugiej strony), co przy niespełnieniu tego parametru nie zostanie zagwarantowane). W związku z powyższym Zamawiający nie widzi uzasadnienia do wprowadzenia zmian do specyfikacji w tym zakresie.

Dot. pytania: Jakie wypełnienie panelu montażowego ma być dostarczone? Czy ma to być płyta drewniana, czy ma to być metalowa siatka montażowa?

Zamawiający w SIWZ nie określił wymogu dot. wypełnienia panelu montażowego.

Dot. pytania: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednej konsoli o parametrach?

Zamawiający w SIWZ określił minimalne parametry dot. ww:
- w części 1 zadanie 1

Parametry minimalne:

 • wbudowana elektryczna szafka rozdzielcza wraz z wyposażeniem: wyłącznik instalacyjny nadprądowy B20, ogranicznik przepięć B+C, kabel zasilający min 3m
 • 2 zamontowane gniazda elektryczne

- w części 1 zadanie 2

Parametry minimalne:
·         wbudowana elektryczna szafka rozdzielcza wraz z wyposażeniem: wyłącznik instalacyjny nadprądowy B20, wyłącznik instalacyjny nadprądowy C20, ogranicznik przepięć B+C, kabel zasilający min 3m,
·         dwa gniazda elektryczne 1f +PE 230V 10A
·         dwa gniazda elektryczne 3f +N+PE 16A

Biorąc pod uwagę powyższe wyposażenie elektryczne musi spełniać wymagania minimalne określone w SIWZ.

 W dniu 26.01.2015 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie wszystkich części wynosił 5 tygodni od daty podpisania umowy?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający określił w SIWZ termin dostawy - do 2 marca 2015 r. i nie wprowadza zmian w tym zakresie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 9679 - 2015; data zamieszczenia: 22.01.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom w ramach projektu pn. Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom w ramach projektu pn. Zapal się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na 4 części: 1) Część 1 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom- stoły montażowe do stanowisk z niezbędnym wyposażeniem 2) Część 2 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom PODZESPOŁY WYPOSAŻENIA DO STANOWISK LABORATORYJNYCH 3) Część 3 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom STANOWISKO BADANIA NAPĘDÓW AUTOMATYKI DOMOWEJ, MASZYN ELEKTRYCZNYCH, SILNIKÓW PRĄDU STAŁEGO, SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH I SYNCHRONICZNYCH- niezbędne wyposażenie 4) Część 4 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom STANOWISKO TESTOWANIA I SYMULACJI INSTALACJI INTELIGENTNY DOM - niezbędne wyposażenie Ww. sprzęt odpowiedniej jakości, pozwoli na realizację zajęć w formule nowoczesnej, niezbędnej z punktu widzenia aktualnego i przyszłego rynku pracy, na którym odnaleźć mają się uczniowie po ukończeniu szkoły. Sprzęt i wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi być profesjonalne i fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane, nie powystawowe, nie regenerowane. Przedmiot zamówienia musi odznaczać się wysoką trwałością, a ponadto w zakresie bezpieczeństwa musi odpowiadać w szczególności znakowi jakości CE lub równoważnemu wskazanemu w ofercie Dostawcy. Ww. sprzęt odpowiedniej jakości, pozwoli na realizację zajęć w formule nowoczesnej, niezbędnej z punktu widzenia aktualnego i przyszłego rynku pracy, na którym odnaleźć mają się uczniowie po ukończeniu szkoły. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane w 100% z fabrycznie nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wstępnego rozruchu dostarczonego wyposażenia najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dostawy. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający parametry sprzętu, został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe o równoważnych lub lepszych parametrach. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały równoważne lub lepsze parametry techniczne. W przypadku zaproponowania w ofercie urządzeń równoważnych lub lepszych w stosunku do opisanych w SIWZ, należy załączyć do oferty foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych urządzeń. Wykonawca zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zobowiązany jest wykazać równoważność. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje realizację części zamówienia przy udziale podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 31.00.00.00-6, 31.70.00.00-3, 42.10.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć: - wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 3 do SIWZ 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 4 do SIWZ b) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 5 do SIWZ W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca oddzielnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział). 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Funkcjonalność - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie: a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej w trakcie trwania umowy b) zastąpienia przedmiotu umowy innym modelem o niegorszych parametrach niż oferowane w ofercie w przypadku wystąpienia sytuacji, gdy pojawi się nowy model, a produkcja obecnego zostanie zaprzestana. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o zmianie, o której mowa powyżej i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.02.2015 godzina 10:30, miejsce: w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Zapal się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom- stoły montażowe do stanowisk z niezbędnym wyposażeniem.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być profesjonalny i fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie powystawowy. Przedmiot zamówienia musi odznaczać się wysoką trwałością, a ponadto w zakresie bezpieczeństwa musi odpowiadać w szczególności znakowi jakości CE lub równoważnemu wskazanemu w ofercie Dostawcy. Ww. sprzęt odpowiedniej jakości, pozwoli na realizację zajęć w formule nowoczesnej, niezbędnej z punktu widzenia aktualnego i przyszłego rynku pracy, na którym odnaleźć mają się uczniowie po ukończeniu szkoły. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane w 100% nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Stoły montażowe do stanowisk w pracowni muszą zostać złożone i uruchomione przez Wykonawcę oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do montażu i uruchomienia w siedzibie szkoły. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wstępnego rozruchu dostarczonego wyposażenia najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dostawy. Zadanie 1 Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom- stoły montażowe z niezbędnym wyposażeniem do stanowisk: a) AUTOMATYKI OŚWIETLENIA b) AUTOMATYKI ROLET, MARKIZ I ŻALUZJI c) AUTOMATYKI REGULACJI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI d) AUTOMATYKI OCHRONY BUDYNKU PPOŻ I ANTYWŁAMANIOWEJ Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być profesjonalny i fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie powystawowy. Przedmiot zamówienia musi odznaczać się wysoką trwałością, a ponadto w zakresie bezpieczeństwa musi odpowiadać w szczególności znakowi jakości CE lub równoważnemu wskazanemu w ofercie Dostawcy. Ww. sprzęt odpowiedniej jakości, pozwoli na realizację zajęć w formule nowoczesnej, niezbędnej z punktu widzenia aktualnego i przyszłego rynku pracy, na którym odnaleźć mają się uczniowie po ukończeniu szkoły. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane w 100% nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Stoły montażowe do stanowisk w pracowni muszą zostać złożone i uruchomione przez Wykonawcę oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do montażu i uruchomienia w siedzibie szkoły. Zamawiający wymaga spójności estetycznej stołów dostarczonych w ramach zadania, w związku z tym oferowane przez Wykonawcę w ramach zadania stoły muszą być jednakowe. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wstępnego rozruchu dostarczonego wyposażenia najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dostawy. Zadanie 2 Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom- stoły montażowe z niezbędnym wyposażeniem do stanowisk: a) NAUKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW I NAUKI PODSTAW STEROWANIA b) BADANIA NAPĘDÓW AUTOMATYKI DOMOWEJ, MASZYN ELEKTRYCZNYCH, SILNIKÓW PRĄDU STAŁEGO, SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH I SYNCHRONICZNYCH c) STANOWISKO TESTOWANIA I SYMULACJI INSTALACJI INTELIGENTNY DOM Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być profesjonalny i fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie powystawowy. Przedmiot zamówienia musi odznaczać się wysoką trwałością, a ponadto w zakresie bezpieczeństwa musi odpowiadać w szczególności znakowi jakości CE lub równoważnemu wskazanemu w ofercie Dostawcy. Ww. sprzęt odpowiedniej jakości, pozwoli na realizację zajęć w formule nowoczesnej, niezbędnej z punktu widzenia aktualnego i przyszłego rynku pracy, na którym odnaleźć mają się uczniowie po ukończeniu szkoły. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane w 100% nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Stoły montażowe do stanowisk w pracowni muszą zostać złożone i uruchomione przez Wykonawcę oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do montażu i uruchomienia w siedzibie szkoły. Zamawiający wymaga spójności estetycznej stołów dostarczonych w ramach zadania, w związku z tym oferowane przez Wykonawcę w ramach zadania stoły muszą być jednakowe. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wstępnego rozruchu dostarczonego wyposażenia najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dostawy..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 31.00.00.00-6, 31.70.00.00-3, 42.10.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Funkcjonalność - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom PODZESPOŁY WYPOSAŻENIA DO STANOWISK LABORATORYJNYCH.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) AUTOMATYKI OŚWIETLENIA b) AUTOMATYKI ROLET, MARKIZ I ŻALUZJI c) AUTOMATYKI REGULACJI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI d) AUTOMATYKI OCHRONY BUDYNKU PPOŻ I ANTYWŁAMANIOWEJ Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być profesjonalny i fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie powystawowy. Przedmiot zamówienia musi odznaczać się wysoką trwałością, a ponadto w zakresie bezpieczeństwa musi odpowiadać w szczególności znakowi jakości CE lub równoważnemu wskazanemu w ofercie Dostawcy. Ww. sprzęt odpowiedniej jakości, pozwoli na realizację zajęć w formule nowoczesnej, niezbędnej z punktu widzenia aktualnego i przyszłego rynku pracy, na którym odnaleźć mają się uczniowie po ukończeniu szkoły. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane w 100% nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Stanowisko będzie składało się z elementów wymienionych w tabeli poniżej, wszystkie elementy (wymienione w kolumnie 2), zostaną dostarczone przez Dostawcę osobno do samodzielnego złożenia przez Zamawiającego. Sprzęt musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do montażu i uruchomienia w siedzibie szkoły. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wstępnego rozruchu dostarczonego wyposażenia najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dostawy..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 31.00.00.00-6, 31.70.00.00-3, 42.10.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Funkcjonalność - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom STANOWISKO BADANIA NAPĘDÓW AUTOMATYKI DOMOWEJ, MASZYN ELEKTRYCZNYCH, SILNIKÓW PRĄDU STAŁEGO, SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH I SYNCHRONICZNYCH- niezbędne wyposażenie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być profesjonalny i fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie powystawowy. Przedmiot zamówienia musi odznaczać się wysoką trwałością, a ponadto w zakresie bezpieczeństwa musi odpowiadać w szczególności znakowi jakości CE lub równoważnemu wskazanemu w ofercie Dostawcy. Ww. sprzęt odpowiedniej jakości, pozwoli na realizację zajęć w formule nowoczesnej, niezbędnej z punktu widzenia aktualnego i przyszłego rynku pracy, na którym odnaleźć mają się uczniowie po ukończeniu szkoły. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane w 100% nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Stanowisko będzie składało się z elementów wymienionych w tabeli poniżej, wszystkie elementy (wymienione w kolumnie 2), zostaną dostarczone przez Dostawcę osobno do samodzielnego złożenia przez Zamawiającego. Stanowisko musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do montażu i uruchomienia w siedzibie szkoły. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wstępnego rozruchu dostarczonego wyposażenia najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dostawy..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 31.00.00.00-6, 31.70.00.00-3, 42.10.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Funkcjonalność - 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania Inteligentny dom STANOWISKO TESTOWANIA I SYMULACJI INSTALACJI INTELIGENTNY DOM - niezbędne wyposażenie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być profesjonalny i fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie powystawowy. Przedmiot zamówienia musi odznaczać się wysoką trwałością, a ponadto w zakresie bezpieczeństwa musi odpowiadać w szczególności znakowi jakości CE lub równoważnemu wskazanemu w ofercie Dostawcy. Ww. sprzęt odpowiedniej jakości, pozwoli na realizację zajęć w formule nowoczesnej, niezbędnej z punktu widzenia aktualnego i przyszłego rynku pracy, na którym odnaleźć mają się uczniowie po ukończeniu szkoły. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane w 100% nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Stanowisko będzie składało się z elementów wymienionych w tabeli poniżej, wszystkie elementy (wymienione w kolumnie 2), zostaną dostarczone przez Dostawcę osobno do samodzielnego złożenia przez Zamawiającego. Stanowisko musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do montażu i uruchomienia w siedzibie szkoły. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wstępnego rozruchu dostarczonego wyposażenia najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dostawy..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 31.00.00.00-6, 31.70.00.00-3, 42.10.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Funkcjonalność - 10

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ pracownia.doc 2015-01-22 15:43:33 Starostwo Informatyk
załącznik załącznik 1.doc 2015-01-22 15:42:14 Starostwo Informatyk
załącznik załączniki 2-6.doc 2015-01-22 15:42:18 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 22.01.2015 15:41
Data ostatniej modyfikacji: 09.02.2015 13:22
Liczba wyświetleń: 697