drukuj

2015-01-09 13:18:49

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - 09.01.2015


Starosta Lęborski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lęborku

1. Stanowisko pracy:   specjalista  – koordynator sieci samopomocy i współpracy w projekcie „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Referacie Programów Pomocowych w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

 

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)   obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)   brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)  znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków starszego specjalisty ( nie dotyczy obywateli RP);

5)   nieposzlakowana opinia,

6)  wykształcenie wyższe – preferowane prawo, administracja, pedagogika, psychologia, kierunki nauczycielskie

7)  minimum dwa lata pracy  ( w tym minimum roczne doświadczenie zawodowe w administracji oświatowej lub w oświacie – w szczególności jako nauczyciel, psycholog szkolny , pedagog szkolny, dyrektor szkoły ( przedszkola), doradca metodyczny, placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)  merytoryczna wiedza i doświadczenie życiowe, empatia, naturalność i poczucie humoru, tolerancja, otwartość i samoświadomość, rozwój osobisty , posiadanie zdolności organizatorskich,

2)  pozytywne podejście do klienta, zdolność planowania i organizacji pracy,

3)   umiejętność pracy w zespole oraz pracy samodzielnej, odporność na stres, opanowanie,

4) samodzielność, kreatywność, operatywność, dokładność, umiejętność analizowania danych posiadanych
i zdobytych,

5)   chęć do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i ciągłego uczenia się ,

6)   bardzo dobra obsługa MS Office, w szczególności Word, Excel, PowerPoint,

7)   ukończone studia/kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczania– uprawnienia pedagogiczne (dodatkowo punktowane),

8) doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu czynności podobnych określonych w pkt 3 (dodatkowo punktowane),

9)   ukończone szkolenie dla koordynatorów sieci w ramach projektu systemowego ORE (dodatkowo punktowane),

10) znajomość założeń systemu,

11) umiejętność profesjonalnego sporządzania pism urzędowych,

12) znajomość zagadnień prawa administracyjnego, finansów publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela wraz z aktami wykonawczymi,

13) personel projektu musi wykazywać się znajomością i stosować w realizacji zadań projektowych zasadę równości płci.,

14) znajomość zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL dot. działania 3.5, Zasad finansowania POKL oraz Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL oraz Wytycznych dotyczących promocji projektów,

15) znajomość i umiejętność stosowania  procedur udzielania zamówień publicznych,

16) znajomość sieci szkół i przedszkoli na terenie Powiatu Lęborskiego, znajomość środowiska nauczycieli,

  

4. Przykładowe zadania wykonywane na stanowisku:

 

1) prawidłowa realizacja projektu  „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim” zgodnie z prawodawstwem krajowym i wspólnotowym oraz z dokumentami programowymi i wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów realizowanych w ramach PO KL 2007-2013,

2) zorganizowanie co najmniej 4 sieci współpracy, w tym co najmniej 2 wypracowanych w projekcie systemowym ORE,

3) kontrola wydatkowania środków w ramach zadań merytorycznych projektu,

4) zlecanie usług/ dostaw zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, współpraca z wykonawcami oraz kontrola realizacji zadań zleconych,

5) monitoring wewnętrzny projektu, w tym sporządzanie comiesięcznych raportów z realizowanych zajęć, obejmujących m.in. frekwencję uczestników,

6) realizacja działań projektowych, w tym współpraca z SORE, szkołami, przedszkolami, organami prowadzącymi,

7) bieżący i stały monitoring przepływu uczestników projektu,

8) rekrutacja uczestników projektu,

9) sporządzanie, weryfikacja i aktualizacja zestawień dotyczących realizowanych zadań, w tym niezwłoczne informowanie o problemach czy braku uczestnictwa w zajęciach,

10) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji projektu, w tym sporządzanie projektów pism,

11) organizacja spotkań z uczestnikami, mediami,

12) dokonywanie zakupów dot. zajęć zgodnie z obowiązującymi procedurami,

13) prowadzenie promocji projektu, w tym m.in. ciągła, bieżąca aktualizacja strony internetowej projektu dot. realizowanych zajęć,

14) współpraca z IP w zakresie prawidłowej realizacji projektu,

15) przygotowywanie dokumentacji związanej z procedurami zamówień publicznych i aktywny udział w przeprowadzaniu postępowań dot. realizowanych zajęć,

16) tworzenie baz danych z zakresu realizowanych zajęć dla potrzeb sprawozdawczości i raportowania oraz ich weryfikacja i aktualizacja,

17) odpowiedzialność za osiągnięcie zaplanowanych produktów i rezultatów projektu,

18) współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Lęborku, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lęborku, PCE-ZSP w Lęborku,

19) koordynacja zadań sieci, opisywanie przedmiotów zamówienia w zakresie sieci współpracy, współpraca z ekspertami, rekrutacja uczestników sieci, powiadamianie o spotkaniach, ustalanie harmonogramów zajęć, prowadzenie dokumentacji dot. realizowanych zadań,

20) przygotowanie planu dziania sieci współpracy i samokształcenia zgodnego z potrzebami zgłoszonymi przez uczestników, organizacja spotkań (przygotowanie i prowadzenie, zapraszanie metodyków, ekspertów z określonych dziedzin – w ramach realizacji zaplanowanych działań), moderowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej, zamieszczanie na platformie cyfrowej materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci, sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy sieci i przedstawienie go uczestnikom, promocja działań sieci.

 

5.Szczególne wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

odpowiedzialność za osiągnięcie rezultatów oraz produktów projektu

 

6. Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny,

2)     kwestionariusz osobowy – na formularzu dostępnym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku

3)     CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4)     oświadczenie  o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)     kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, staż pracy,

7)     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne kwalifikacje,

8)     dokument potwierdzający znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz.U.  Nr 64, poz. 539)

 

 

7. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca przy komputerze,

2) praca w biurze zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy,

3) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

4) praca głównie siedząca.

 

8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  grudzień  2015 – 7,14 %

 

9.Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 

            Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście  w Biurze Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Lęborku lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalista – koordynator sieci samopomocy
i współpracy w projekcie :Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim”  do dnia
23 stycznia 2015 r. do godz.15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Lęborku po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko urzędnicze.

 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej dla osób, które spełniły wymagania formalne podany zostanie do wiadomości po ocenie formalnej ofert.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w BIP pod adresem wskazanym wyżej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5

 

Możliwość zatrudnienia – od dnia 1 lutego 2015 do dnia 31 lipca  2015 r.    pełny wymiar czasu pracy

 

Wymagane dokumenty, t.j. list motywacyjny, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone podpisaną klauzulą :”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zmian.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. nr 223, poz. 1458).

 


Lębork, 2015-01-28

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
   
STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU
ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork


na stanowisko specjalisty- koordynatora sieci samopomocy i współpracy w projekcie „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Referacie Programów Pomocowych w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

nazwa stanowiska pracyW wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze wybrano Panią Katarzynę Solską, zamieszkałą w Lęborku.
Ww. uzyskała wymaganą do pozytywnego zakończenia postępowania kwalifikacyjnego  liczbę punktów dająca gwarancję należytego wykonywania zadań na powierzonym stanowisku pracy.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 09.01.2015 13:18
Data ostatniej modyfikacji: 28.01.2015 10:52
Liczba wyświetleń: 2174