drukuj

2014-11-28 12:48:08

Ogłoszenie


Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLII/358/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 07.11.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2015 rok

Zarząd Powiatu Lęborskiego
zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych

lub innych uprawnionych podmiotów,
do prac w komisjach konkursowych
w ramach ogłaszanych Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

 

I.             Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowych:

Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2014 r. Dz. U. poz. 1118 z późn. zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1.      są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,

2.      reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3.      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.


II.          Udział w pracach komisji konkursowych jest bezpłatny.

III.       Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Lęborku
Ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork

lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w  Lęborku, w terminie do 12.12.2014 r., do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do BOI).

 
IV.       Zarząd Powiatu Lęborskiego dokonuje wyboru przedstawicieli do komisji konkursowych w ramach ogłoszonych Otwartych Konkursów Ofert, spośród złożonych do Starostwa Powiatowego w Lęborku zgłoszeń.

V.          W przypadku braku zgłoszeń Zarząd Powiatu Lęborskiego dokona wyboru przedstawicieli do danej komisji konkursowej zgodnie z kompetencjami wynikającymi z uchwały Nr XLII/358/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 07.11.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2015 rok.

VI.       Kandydaci wytypowani do komisji konkursowych zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub w formie elektronicznej.

VII.    Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.


        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie-zaproszenie do pracy w komisji.doc 2014-11-28 12:48:27 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 28.11.2014 12:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1452