drukuj

2014-11-28 12:44:08

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLII/358/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 07.11.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2015 rok

Zarząd Powiatu Lęborskiego
ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert
na realizację w 2015 roku zadań publicznych
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)I.   Rodzaj zadania:

1.  Imprezy i zawody sportowe o zasięgu powiatowym i ponadlokalnym - 55.000 zł,
2.  Pielęgnowanie tradycji, dóbr kultury i promowanie kultury społeczności powiatu lęborskiego -  15.000 zł,

3.  Pierwsza pomoc przedmedyczna - organizowanie warsztatów szkoleniowo - edukacyjnych dla uczniów szkół z powiatu lęborskiego - 5.000 zł,

4.  Aktywizacja młodzieży w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym, procesie edukacyjnym oraz przygotowania do przyszłej kariery zawodowej - 5.000 zł,

5.  Integracja, warsztaty szkoleniowe, rehabilitacja, terapia i socjoterapia osób niepełnosprawnych - 6.000 zł,

6. Wypoczynek dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w  tym osób niepełnosprawnych - 7.000 zł,

7. Dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym - 10.000 zł,

8. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy - 2.000 zł,

8. Edukacja ekologiczna, ukierunkowana na ochronę  środowiska naturalnego w powiecie lęborskim - 5.000 zł,

9. Przeciwdziałanie agresji, przestępczości wśród dzieci i młodzieży, jak również zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu lęborskiego - 5.000 zł,

10.  Ochrona zdrowia psychicznego - 11.500 zł.

 

II.  Wysokość środków publicznych:

Współfinansowanie w postaci dotacji z budżetu Powiatu w wysokości łącznej 126.500 zł (brutto), do 80% całkowitego kosztu ww. zadania, a w przypadku zadań z zakresu kultury fizycznej do 60% całkowitego kosztu zadania.


III.  Termin realizacji zadań:

Realizacja zadań nastąpi w okresie od marca do grudnia 2015 r.


IV.  Zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadania:

Określa specyfikacja dostępna w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.powiat.leborski.samorzady.pl (dział ,,organizacje pozarządowe"), na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego
w Lęborku oraz na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego http://www.powiat-lebork.com.V.  Termin składania ofert:

1.      Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 , poz. 25) w terminie do 29.12.2014 r. w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku, ulica Czołgistów 5, do godziny 16.00 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 (liczy się data
i godz. wpływu do Starostwa).

2.      Oferty należy złożyć z dopiskiem ,,I Otwarty Konkurs Ofert" i z podaniem rodzaju zadania.

3.      Oferty winny być złożone w zamkniętych kopertach.

4.      Oferty złożone bez koperty, bądź w niezaklejonej kopercie pozostają bez rozpatrzenia.

5.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.      Zarząd Powiatu Lęborskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia otwartego konkursu ofert w zakresie rodzaju zadania z podaniem przyczyny.


VI.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 27.02.2015 r. Skład i tryb pracy Komisji Konkursowej oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty, określa Regulamin Otwartego Konkursu znajdujący się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego, na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.


VII.    Koszty zadań w roku 2013 i 2014:

Powiat Lęborski przekazał na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym z zakresu kultury fizycznej w 2013 r. -  55.000 zł, w 2014 r. - 55.000 zł, z zakresu kultury w 2013 r. - 15.000 zł, w 2014r. - 15.000 zł, z zakresu  ratownictwa i ochrony ludności  w 2013 r. - 5.000 zł, w 2014r. - 5.000 zł,  z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w 2013 r. - 5.000 zł,  w 2014r. - 0 zł, z zakresu pomocy społecznej  w 2013 r. -  22.000 zł, w 2014r. - 25.000 zł, z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2013r. - 0zł, w 2014r. - 0 zł, z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013r. -  11.500 zł, w 2014r. -11.500 zł,  z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013r. - 0 zł, w 2014r. -  0 zł, z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2013r. - 0 zł, w 2014r. -  0 zł, działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy w 2013r. - 0 zł, w 2014r. - 0 zł.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OGŁOSZENIE (4).doc 2014-11-28 12:44:17 Administrator Admin
załącznik REGULAMIN I OTWARTEGO KONKURSU OFERT.doc 2014-11-28 12:44:21 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 28.11.2014 12:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1834