drukuj

2014-11-21 14:18:37

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących


Numer ogłoszenia: 242579 - 2014; data zamieszczenia: 21.11.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Numer ogłoszenia: 263657 - 2014; data zamieszczenia: 23.12.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 242579 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, legalnych w świetle prawa patentowego, oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, nieuszkodzonych, nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich wyprodukowanych przez producenta drukarek (tzw. OEM). Zamawiający dopuszcza również legalne w świetle prawa patentowego produkty równoważne tj. nowe tonery refabrykowane, produkowane z wykorzystaniem zużytych tonerów oryginalnych OEM, z których wyselekcjonowuje się elementy pełnowartościowe, plastikowe np. obudowy lub elementy metalowe, wzbogacając je o elementy fabrycznie nowe, jak: bębny, wałki, proszki, chipy, plomby z zachowaniem równoważności z tonerami OEM pod względem wydajności, trwałości oraz jakości wydruków. Wszystkie nazwy oraz symbole materiałów eksploatacyjnych wskazane w zestawieniu zamawianych materiałów mają na celu określenie minimalnej jakości materiałów wymaganej przez Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować materiały równoważne innych producentów pod warunkiem, że ich wydajności, trwałości oraz jakości wydruków jest nie gorsza od jakości oryginalnych materiałów eksploatacyjnych OEM wskazanych w zestawieniu zamawianych materiałów i są legalne w świetle prawa patentowego. W przypadku zaproponowania w ofercie materiałów równoważnych lub lepszych od wskazanych w zestawieniu, należy załączyć do oferty foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne. Wykonawca zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zobowiązany jest wykazać równoważność. Za oryginalne materiały eksploatacyjne należy uznawać takie materiały eksploatacyjne, które są zalecane przez producentów urządzeń, w których mają być stosowane, nie będące naśladownictwem ani przeróbką. Muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych: logo i nazwę producenta, opis zawartości - symbol (kod) oferowanego produktu (typ tonera/tuszu/bębna), numer katalogowy, listę modeli urządzeń, do których dany materiał jest przeznaczony . Kompletne opakowanie musi zawierać: pojemnik z tonerem/bębnem z logo producenta posiadającym zabezpieczenia transportowe, zapakowanym w zgrzewana folię (pojemnik z tonerem musi być dodatkowo zabezpieczony folią przed wysypywaniem się; natomiast pojemnik z bębnem musi być zabezpieczony folią przed naświetlaniem powierzchni światłoczułej), instrukcję wymiany. Pod pojęciem materiał równoważny Zamawiający rozumie materiał o parametrach i standardach jakościowych nie gorszych, takich samych bądź lepszych (wydajność, trwałość i jakość wydruku) w stosunku do materiału oryginalnego (wzorcowego), w pełni kompatybilny z urządzeniami pochodzącymi od firm wskazanych w formularzu specyfikacji cenowej. Jednocześnie musi on być fabrycznie nowy i nieregenerowany, a po jego zainstalowaniu w sprzęcie, na monitorze oraz panelu kontrolnym sprzętu nie mogą pojawiać się żadne negatywne komunikaty np. o nieoryginalności zastosowanego materiału (w przypadku, gdy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie tuszu/tonera, produkt równoważny musi posiadać analogiczny element). Materiały eksploatacyjne muszą być w 100% nowe, zgodne i równoważne z podanymi w zestawieniu modelami. Do produkcji materiałów eksploatacyjnych nie dopuszcza się użycie składników poprzednio uzupełnianych bądź przerabianych. Nie dopuszcza się materiałów eksploatacyjnych, w których chip bądź jakikolwiek inny element eksploatacyjny był powtórnie wykorzystany w procesie produkcji materiału. Koszty transportu i opakowania przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca Za wadliwy produkt równoważny, stanowiący przedmiot zamówienia, uznaje w szczególności: - produkt nielegalny w świetle obowiązujących przepisów prawnych dotyczących patentów - wysypany lub wysypujący się tusz/toner, pobrudzone elementy obudowy lub części mechaniczne oferowanego produktu a także produkt brudzący papier po jego zainstalowaniu w urządzeniu drukującym lub części użyte do jego produkcji noszą ślady użytkowania, - wszelkie pojawiające się na urządzeniu lub pulpicie roboczym stanowiska pracy informacje o braku możliwości zastosowanego tonera tuszu powodujące niemożność skorzystania z funkcji drukowania lub kopiowania, - po zainstalowaniu w sprzęcie, na monitorze oraz panelu kontrolnym sprzętu pojawiają się negatywne komunikaty. - w przypadku, gdy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie tuszu/tonera, produkt równoważny nie posiada analogicznego elementu. - zanieczyszczenie sprzętu drukującego powodujące konieczność czyszczenia i konserwacji wszelkich części i mechanizmów urządzenia - materiały eksploatacyjne, w których chip bądź jakikolwiek inny element eksploatacyjny był powtórnie wykorzystany w procesie produkcji materiału; - materiał eksploatacyjny który nie posiada zabezpieczenia transportowego - nie został zapakowanym w zgrzewana folię Zestawienie zamawianych materiałów 1 Toner HP CC530A (CP 2025) 1szt 2 Toner HP CC533A (CP 2025) 1szt 3 Samsung ML-D4550 B (ML 4050) 2szt 4 Toner Samsung M3320ND MLT-D203L 5szt 5 Kyocera TK-410 (KM 2035, KM 1650) 3szt 6 Panasonic KX-FA83E (KX 613, KX 653) 2szt 7 Toner HP 12A (Q2612A) 2szt 8 Toner HP CB540A (CP 1515, LJ CM 1312) 1szt 9 Toner HP CB541A (CP 1515, LJ CM 1312) 1szt 10 Toner HP CB542A (CP 1515, LJ CM 1312) 1szt 11 Toner HP CB543A (CP 1515, LJ CM 1312) 1szt 12 Toner Lexmark 12016SE (E 120) 4szt 13 Toner HP Q6000A (CLJ 1600) 2szt 14 Toner 43979202 do OKI-B430 1szt 15 Toner Minolta TN-210K [8938509] do Bizhub C250 1szt 16 Toner Minolta TN-114 (Bizhub 211) 2x413 1szt 17 Toner Minolta TN 217 (Bizhub C223) 2szt 18 Toner HP 92A (C4092A) 1szt 19 Toner Brother TN-3170 (HL 5250) 2szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.50.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 8.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Automatyka Biurowa Sp. z o.o., Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9650,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9842,46

 • Oferta z najniższą ceną: 2067,87 / Oferta z najwyższą ceną: 9842,46

 • Waluta: PLN.
INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze OR.272.1.90.2014 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących"

 
Zamawiający:
Starostwo Powiatowe w Lęborku
ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork ;
woj. pomorskie
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com


informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wybrany Wykonawca

Automatyka Biurowa Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 103
01-424 Warszawa
Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.
Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
ARMA Artur Maciejkowicz
ul. Bohaterów znad Nysy 8/4
59-630 Mirsk
OFERTA NIE PODLEGAŁA OCENIE

Jes. Sp z o.o
ul. Śląska 22 lok.17A
42-200 Częstochowa
OFERTA NIE PODLEGAŁA OCENIE

BORD Ewelina Goliasz
ul. Prusa 5e/4
43-190 Mikołów
OFERTA NIE PODLEGAŁA OCENIE

mtl system
ul. Babimojska 9
54-426 Wrocław
OFERTA NIE PODLEGAŁA OCENIE

PRINT-JET
Han Przemysław
ul. Szosa Lubicka 133F/13
87-100 Toruń
OFERTA NIE PODLEGAŁA OCENIE

Automatyka Biurowa Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 103
01-424 Warszawa
100,00 pkt

tusz majster Sebastian Dawidowski
ul. Sienkiewicza 24
84-300 Lębork

OFERTA NIE PODLEGAŁA OCENIE

TECHNO BIURO Janusz Golla
Naprawa Sprzedaż Maszyn i Art. Biurowych
ul. 10 Lutego 4/5
84-200 Wejherowo

OFERTA NIE PODLEGAŁA OCENIE

RODAN  Sp. z o.o
ul. Górecka 17, 60-201 Poznań
Oddział ul. Koszalińska 5H
76-200 Słupsk
OFERTA NIE PODLEGAŁA OCENIE

 
Data wysłania informacji do Wykonawców 10-12-2014

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin ustalony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego mija z końcem dnia 15-12-2014
W dniu 25.11.2014 r do zamawiającego wpłynęło pismo o treści

"Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia punkt 3 pisze:

Zamawiający dopuszcza również legalne w świetle prawa patentowego produkty równoważne tj. nowe tonery refabrykowane, produkowane z wykorzystaniem zużytych tonerów oryginalnych OEM, z których wyselekcjonowuje się elementy pełnowartościowe, plastikowe np. obudowy lub elementy metalowe, wzbogacając je o elementy fabrycznie nowe, jak: bębny, wałki, proszki, chipy, plomby z zachowaniem równoważności z tonerami OEM pod względem wydajności, trwałości oraz jakości wydruków." Powyższy opis koliduje - wyklucza  opis poniższy: „nie mogą pojawiać się żadne negatywne komunikaty np. o nieoryginalności zastosowanego materiału (w przypadku, gdy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie tuszu/tonera, produkt równoważny musi posiadać analogiczny element)." Przy wysoko zaawansowanych technologiach wykorzystywanych dziś przy konstruowaniu urządzeń drukujących i kopiujących niejednokrotnie funkcjonują systemy, które za pośrednictwem odpowiednich komunikatów, kreują wrażliwość ww. urządzeń w zakresie stosowania zamiennych materiałów eksploatacyjnych. Należy jednak pamiętać, że komunikaty o „nieoryginalności zastosowanego materiału" absolutnie nie wykluczają faktycznej (technicznej) możliwości skorzystania z nich. Stosowane bowiem technologie, które wykorzystywane są przy wytwarzaniu zamiennych materiałów eksploatacyjnych, pomimo posiadanych układów scalonych, monitorujących proces samego druku jak i poziomu ich zużycia będą niejednokrotnie informowały, że zastosowany materiał nie jest produktem oryginalnym. Informacja taka nie oznacza jednak, że urządzenie nie będzie działało we właściwy sposób. Należy również pamiętać, że wskazana powyżej wrażliwość urządzeń drukujących i kserujących (zwłaszcza najnowszej generacji) w związku z prywatnym interesem ich producentów, niejednokrotnie ma na celu wymuszanie zakupu ściśle określonych, oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Wydaje się zatem, że wprowadzenie wymogu zgodnie, z którym zaoferowane materiały przy ich bezpośrednim użytkowaniu nie mogą wywoływać komunikatów „o nieoryginalności zastosowanego materiału" prowadzą do konieczności zaproponowania produktów o identycznych parametrach technicznych co „wzorcowe materiały eksploatacyjne", a zatem istotnie podważa sens i ideę dopuszczania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego produktów równoważnych. Wydaje się również, że w świetle przyjętych zapisów, dopuszczenie przez zamawiającego możliwości składania ofert równoważnych, czyni ją niewykonalną i pozorną. Warto zatem w tym miejscu przywołać sentencję jednego z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17.05.2011r. o sygn. akt KIO/UZP 949/11 w którym Izba przypomina, że „niewątpliwym jest, iż oferta równoważna to taka oferta, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zamieszczone w SIWZ. Istotne jest przy tym to, aby to rozwiązanie (produkt) równoważne było rozwiązaniem, które nie jest identyczne, ani też tożsame z rozwiązaniem referencyjnym, ale aby posiadało pewne istotne dla zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry, które zostały przez zamawiającego określone." Pragniemy również przypomnieć, że przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych tonerów mających zabezpieczyć konkretne potrzeby zamawiającego w tym zakresie. Celem niniejszego postępowania powinno być zatem nabycie materiałów eksploatacyjnych, które gwarantują bezawaryjne korzystanie z posiadanych urządzeń drukujących i kserujących, jak również uzyskanie materiałów zapewniających estetyczny i najwyższej jakości wydruk. Sam komunikat informujący, że zaaplikowany materiał nie jest oryginalny w naszym uznaniu oraz w kontekście obowiązującej zasady uczciwej konkurencji nie może przesądzać o wadliwości zaoferowanych produktów równoważnych.
W związku z powyższym wnosimy o usunięcie wskazanych powyżej zapisów z treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia bądź doprecyzowania ich w taki sposób, aby za wadliwość uznane były wyłącznie okoliczności, które uniemożliwiają faktyczne (techniczne) korzystanie z posiadanych przez zamawiającego urządzeń drukujących lub kserujących. Należy jednocześnie zaznaczyć, że naszym celem nie jest dążenie do zaoferowania najtańszych i wątpliwej jakości zamiennych materiałów eksploatacyjnych uniemożliwiających lub istotnie ograniczających efektywne korzystanie z posiadanych przez zamawiającego urządzeń drukujących i kserujących, lecz zaoferowanie wydajnych produktów, dających rękojmię wysokiej jakości wydruku. Pragniemy również podkreślić, że zamawiający w sposób niedokładny i tym samym w sposób nieprawidłowy sformułował zapisy Rozdziału III, specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie, z którym za wadliwy uznaje produkt, który po zainstalowaniu w urządzeniu powoduje, że na monitorze lub panelu kontrolnym pojawiają się „negatywne komunikaty". Z uwagi na bezpieczeństwo realizacji ewentualnych transakcji handlowych, w ramach udzielonego zamówienia publicznego warto, aby zamawiający rozważył w ramach ewentualnej zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśnienie, co rozumie pod określeniem „negatywne komunikaty". Tak sformułowany warunek może bowiem realnie prowokować subiektywną ocenę zaoferowanych produktów równoważnych, co z kolei istotnie narusza dyspozycje ustawowe w zakresie formułowania zakresu równoważności, w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia został opisany za pośrednictwem znaków towarowych, patentu lub pochodzenia."

Zamawiający odpowiada:
"Zamawiający opisując przedmiot zamówienia miał na celu uzyskanie materiałów o bardzo wysokiej jakości oraz o funkcjonalnościach nie gorszych od materiałów wzorcowych ponieważ będą one wykorzystywane między innymi do druku dokumentów komunikacyjnych oraz do drukowania map i innych materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.
Zamawiający dopuszcza materiały równoważne o parametrach i standardach jakościowych nie gorszych, takich samych bądź lepszych (wydajność, trwałość i jakość wydruku) w stosunku do materiału oryginalnego (wzorcowego), w pełni kompatybilny z urządzeniami pochodzącymi od firm wskazanych w formularzu specyfikacji cenowej. Jednocześnie musi on być fabrycznie nowy i nieregenerowany, a po jego zainstalowaniu w sprzęcie, na monitorze oraz panelu kontrolnym sprzętu nie mogą pojawiać się żadne negatywne komunikaty np. o nieoryginalności zastosowanego materiału (w przypadku, gdy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie tuszu/tonera, produkt równoważny musi posiadać analogiczny element).
Monitorowanie ilości zużycia tonera oraz ilości wykonanych wydruków jest niezbędne do planowania zamówień i utrzymania ciągłości pracy w danych komórkach a także nadzorowania wydajnością i poprawności pracy danego tonera.
Komunikat informujący, że zaaplikowany materiał nie jest oryginalny świadczy o braku odpowiedniej funkcjonalności danego produktu i o nieodpowiedniej równoważności co prowadzi do nie spełnienia standardów wymaganych przez zamawiającego. Nie narusza jednak zasady uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawca ma możliwość dostarczyć materiały spełniające wymagania zamawiającego.
Zamawiający nie odpowiada za technologię stosowaną przez producentów w urządzeniach drukujących oraz nie ma wpływu na stosowane rozwiązania oraz patenty wykorzystywane przy produkcji tonerów. Przypadki braku równoważności tonera zamiennego ze wzorcowym świadczą o stosowaniu nieodpowiedniej technologii produkcji a co się z tym wiąże nieodpowiedniej jakości tonera równoważnego. Nie podważa jednak to sensu i idei dopuszczania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego produktów równoważnych.
Zamawiający posiada wiele negatywnych doświadczeń związanych z zakupem tonerów o niższych parametrach niż wymagane w przedmiotowym postępowaniu i dlatego nie jest w jego interesie usuwanie wskazanych zapisów lub wprowadzania zmian w SIWZ."
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 242579 - 2014; data zamieszczenia: 21.11.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, legalnych w świetle prawa patentowego, oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, nieuszkodzonych, nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich wyprodukowanych przez producenta drukarek (tzw. OEM). Zamawiający dopuszcza również legalne w świetle prawa patentowego produkty równoważne tj. nowe tonery refabrykowane, produkowane z wykorzystaniem zużytych tonerów oryginalnych OEM, z których wyselekcjonowuje się elementy pełnowartościowe, plastikowe np. obudowy lub elementy metalowe, wzbogacając je o elementy fabrycznie nowe, jak: bębny, wałki, proszki, chipy, plomby z zachowaniem równoważności z tonerami OEM pod względem wydajności, trwałości oraz jakości wydruków. Wszystkie nazwy oraz symbole materiałów eksploatacyjnych wskazane w zestawieniu zamawianych materiałów mają na celu określenie minimalnej jakości materiałów wymaganej przez Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować materiały równoważne innych producentów pod warunkiem, że ich wydajności, trwałości oraz jakości wydruków jest nie gorsza od jakości oryginalnych materiałów eksploatacyjnych OEM wskazanych w zestawieniu zamawianych materiałów i są legalne w świetle prawa patentowego. W przypadku zaproponowania w ofercie materiałów równoważnych lub lepszych od wskazanych w zestawieniu, należy załączyć do oferty foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne. Wykonawca zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zobowiązany jest wykazać równoważność. Za oryginalne materiały eksploatacyjne należy uznawać takie materiały eksploatacyjne, które są zalecane przez producentów urządzeń, w których mają być stosowane, nie będące naśladownictwem ani przeróbką. Muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych: logo i nazwę producenta, opis zawartości - symbol (kod) oferowanego produktu (typ tonera/tuszu/bębna), numer katalogowy, listę modeli urządzeń, do których dany materiał jest przeznaczony . Kompletne opakowanie musi zawierać: pojemnik z tonerem/bębnem z logo producenta posiadającym zabezpieczenia transportowe, zapakowanym w zgrzewana folię (pojemnik z tonerem musi być dodatkowo zabezpieczony folią przed wysypywaniem się; natomiast pojemnik z bębnem musi być zabezpieczony folią przed naświetlaniem powierzchni światłoczułej), instrukcję wymiany. Pod pojęciem materiał równoważny Zamawiający rozumie materiał o parametrach i standardach jakościowych nie gorszych, takich samych bądź lepszych (wydajność, trwałość i jakość wydruku) w stosunku do materiału oryginalnego (wzorcowego), w pełni kompatybilny z urządzeniami pochodzącymi od firm wskazanych w formularzu specyfikacji cenowej. Jednocześnie musi on być fabrycznie nowy i nieregenerowany, a po jego zainstalowaniu w sprzęcie, na monitorze oraz panelu kontrolnym sprzętu nie mogą pojawiać się żadne negatywne komunikaty np. o nieoryginalności zastosowanego materiału (w przypadku, gdy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie tuszu/tonera, produkt równoważny musi posiadać analogiczny element). Materiały eksploatacyjne muszą być w 100% nowe, zgodne i równoważne z podanymi w zestawieniu modelami. Do produkcji materiałów eksploatacyjnych nie dopuszcza się użycie składników poprzednio uzupełnianych bądź przerabianych. Nie dopuszcza się materiałów eksploatacyjnych, w których chip bądź jakikolwiek inny element eksploatacyjny był powtórnie wykorzystany w procesie produkcji materiału. Koszty transportu i opakowania przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca Za wadliwy produkt równoważny, stanowiący przedmiot zamówienia, uznaje w szczególności: - produkt nielegalny w świetle obowiązujących przepisów prawnych dotyczących patentów - wysypany lub wysypujący się tusz/toner, pobrudzone elementy obudowy lub części mechaniczne oferowanego produktu a także produkt brudzący papier po jego zainstalowaniu w urządzeniu drukującym lub części użyte do jego produkcji noszą ślady użytkowania, - wszelkie pojawiające się na urządzeniu lub pulpicie roboczym stanowiska pracy informacje o braku możliwości zastosowanego tonera tuszu powodujące niemożność skorzystania z funkcji drukowania lub kopiowania, - po zainstalowaniu w sprzęcie, na monitorze oraz panelu kontrolnym sprzętu pojawiają się negatywne komunikaty. - w przypadku, gdy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie tuszu/tonera, produkt równoważny nie posiada analogicznego elementu. - zanieczyszczenie sprzętu drukującego powodujące konieczność czyszczenia i konserwacji wszelkich części i mechanizmów urządzenia - materiały eksploatacyjne, w których chip bądź jakikolwiek inny element eksploatacyjny był powtórnie wykorzystany w procesie produkcji materiału; - materiał eksploatacyjny który nie posiada zabezpieczenia transportowego - nie został zapakowanym w zgrzewana folię Zestawienie zamawianych materiałów 1 Toner HP CC530A (CP 2025) 1szt 2 Toner HP CC533A (CP 2025) 1szt 3 Samsung ML-D4550 B (ML 4050) 2szt 4 Toner Samsung M3320ND MLT-D203L 5szt 5 Kyocera TK-410 (KM 2035, KM 1650) 3szt 6 Panasonic KX-FA83E (KX 613, KX 653) 2szt 7 Toner HP 12A (Q2612A) 2szt 8 Toner HP CB540A (CP 1515, LJ CM 1312) 1szt 9 Toner HP CB541A (CP 1515, LJ CM 1312) 1szt 10 Toner HP CB542A (CP 1515, LJ CM 1312) 1szt 11 Toner HP CB543A (CP 1515, LJ CM 1312) 1szt 12 Toner Lexmark 12016SE (E 120) 4szt 13 Toner HP Q6000A (CLJ 1600) 2szt 14 Toner 43979202 do OKI-B430 1szt 15 Toner Minolta TN-210K [8938509] do Bizhub C250 1szt 16 Toner Minolta TN-114 (Bizhub 211) 2x413 1szt 17 Toner Minolta TN 217 (Bizhub C223) 2szt 18 Toner HP 92A (C4092A) 1szt 19 Toner Brother TN-3170 (HL 5250) 2szt.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.50.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć: - wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - zał. nr 2 do SIWZ 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 3 do SIWZ b) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 4 do SIWZ W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca oddzielnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie: a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej w trakcie trwania umowy b) zastąpienia przedmiotu umowy innym modelem o niegorszych parametrach niż oferowane w ofercie w przypadku wystąpienia sytuacji, gdy pojawi się nowy model, a produkcja obecnego zostanie zaprzestana. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o zmianie, o której mowa powyżej i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2014 godzina 09:30, miejsce: w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ tonery - listopad .doc 2014-11-21 14:19:05 Starostwo Informatyk
załącznik umowa Starostwo Lębork tonery 11_2014.docx 2014-11-21 14:19:47 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 21.11.2014 14:18
Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2014 12:43
Liczba wyświetleń: 1221