drukuj

2014-11-21 07:42:03

Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5


ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego

ogłasza się, co następuje:


1.       Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych nieruchomości niezabudowane położone w obrębie 5 miasta Lęborka przy ulicy Spółdzielczej, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00031815/5.


Lp.

Nr działki

Powierzchnia w m²

Cena wywoławcza
nieruchomości netto
Wadium w zł

Godzina przetargu

1

63/32

900

38.000

3.800

10:00

2

63/33

910

39.000

3.900

10:15

3

63/34

910

39.000

3.900

10:30

4

63/35

910

39.000

3.900

10:45

5

63/36

847

36.000

3.600

11:00

6

63/48

1008

40.000

4.000

11:15

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

Działki będące przedmiotem sprzedaży położone są w południowo-zachodniej części miasta, w okolicy Osiedla Roszarniczego. Teren działek nie posiada uzbrojenia. Bezpośredni dojazd drogą utwardzoną płytami betonowymi łączącą się z ul. Spółdzielczą. Bezpośrednie sąsiedztwo terenu stanowią grunty niezabudowane.

Nieruchomości wolne są od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie w/w nieruchomości:

Zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym część jednostki terytorialnej T.I dla terenu elementarnego 01.04.ER w rejonie ulicy Spółdzielczej zatwierdzonej uchwałą Nr LXIII-628/2002 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30 sierpnia 2002 roku /Dz.Urz. Woj. Pomorskiego nr 75 z dnia 12 listopada 2002 roku, poz. 1654/ nieruchomości przeznaczone do sprzedaży znajdują się na terenie elementarnym 01.32.MN o dominującej funkcji mieszkaniowej.

2. Wadium na poszczególne działki, należy wpłacić w pieniądzu na konto: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Bank Spółdzielczy w Łebie, Filia Lębork Nr 07 9324 0008 0002 8701 2000 0380 najpóźniej do dnia 05.01.2015 roku. Środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 05.01.2015r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Chcąc uczestniczyć w przetargach na kilka działek należy wnieść wadium oddzielnie na każdą z nich, powołując się na konkretny numer działki.

      3. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

a.        dowód wpłaty wadium,

b.       w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,

c.        w przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego  z nich ze stosownym pełnomocnictwem /niekoniecznie  w formie aktu notarialnego/ drugiego małżonka, upoważniającym do reprezentowania go w przetargu na zbycie nieruchomości, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

d.       w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,

e.        w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości reprezentujących podmiot.

4.       Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

5.       Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami określonymi w ogłoszeniu. Granice nieruchomości objętych przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej.

6.       Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

7.       Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabywanej nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

8.       Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9.       Cudzoziemcy /w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz.U z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 ze zm./ w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

10.    Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

11.    Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lęborku, pok. 220, II piętro, tel. /59/ 863 28 41.

12.    Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  w Lęborku www.powiat-lebork.com oraz na tablicy ogłoszeń urzędu /parter/na okres od 21.11.2014 r. do 09.01.2015 r.

13.    Zastrzega się prawo do odwołania przetargu. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem przyczyny.


Przetargi odbędą się w dniu 09.01.2015r. w sali nr 13 Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Przetarg Spółdzielcza.doc 2014-11-21 07:42:48 Administrator Admin
załącznik mapa.jpg 2014-11-21 08:20:11 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 21.11.2014 07:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 828