drukuj

2014-10-31 13:14:03

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.15.2014


Dostawa fabrycznie nowych materiałów dydaktycznych dla uczniów do realizacji zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych oraz pozaszkolnych w ramach projektu „ZaPaL się do zawodu – Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lębork  01 grudnia 2014 roku


INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


dotycząca postępowania przeprowadzonego w trybie art. 6a oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZAPYTANIE OFERTOWE PO.272.2.15.2014

na Dostawę fabrycznie nowych materiałów dydaktycznych dla uczniów do realizacji zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno - wyrównawczych oraz pozaszkolnych w ramach projektu „ZaPaL się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      

 
Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego przedmiotowe zamówienie udzielone zostało w dniu 26.11.2014 roku: PPPHU Vika Renata Musielska, Lubanów 28b, 98-235 Błaszki w Części I - Dostawa materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych  i Części II - Dostawa materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć pozaszkolnych.
            Lębork, 2014-11-18
INFORMACJA


dotycząca postępowania przeprowadzonego w trybie art. 6a oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZAPYTANIE OFERTOWE PO.272.2.15.2014

na Dostawę fabrycznie nowych materiałów dydaktycznych dla uczniów do realizacji zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno - wyrównawczych oraz pozaszkolnych w ramach projektu „ZaPaL się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      

 
 
Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęły oferty 3 oferty na część 1 i 2.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu.

 
Ocena ofert:

Część I - Dostawa materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych

  1. PPPHU Vika Renata Musielska, Lubanów 28b, 98-235 Błaszki,
Liczba uzyskanych punktów -100,00 pkt.

  1. Polanglo Sp. z o.o., ul. Szyszkowa 20, 02-285 Warszawa,
Liczba uzyskanych punktów -98,29 pkt.

  1. Księgarnia Fachowa EKOBIS Kamila Bądkowska-Bagińska, ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk,
Liczba uzyskanych punktów -88,95 pkt.

 

Część II - Dostawa materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć pozaszkolnych

  1. PPPHU Vika Renata Musielska, Lubanów 28b, 98-235 Błaszki,
Liczba uzyskanych punktów -100,00 pkt.

  1. Polanglo Sp. z o.o., ul. Szyszkowa 20, 02-285 Warszawa,
Liczba uzyskanych punktów -94,82 pkt.

  1. Księgarnia Fachowa EKOBIS Kamila Bądkowska-Bagińska, ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk,
Liczba uzyskanych punktów -86,11 pkt.


W związku z tym, iż Wykonawca, który uzyskał maksymalną liczbę punktów w części 1 i 2 mieści się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację poszczególnych części zamówienia przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy: PPPHU Vika Renata Musielska, Lubanów 28b, 98-235 Błaszki.w trybie art. 6a oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
                Powiat Lęborski zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy fabrycznie nowych materiałów dydaktycznych dla uczniów do realizacji zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno - wyrównawczych oraz pozaszkolnych w ramach projektu „ZaPaL się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych (podręczników, książek, ćwiczeń, płyt) dla uczniów do realizacji zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno - wyrównawczych i pozaszkolnych w ramach projektu „ZaPaL się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

Część I - Dostawa materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych.

Na część I składają się 2 zadania:

a)        Zadanie 1 - Dostawa materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych do PCE-ZSP w Lęborku

b)       Zadanie 2 - Dostawa materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych do ZSMI w Lęborku

Część II - Dostawa materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć pozaszkolnych.

Na część II składają się 2 zadania:

a)        Zadanie 1 - Dostawa materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć pozaszkolnych do PCE-ZSP w Lęborku

b)       Zadanie 2 - Dostawa materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć pozaszkolnych do ZSMI w Lęborku

Przedmiot zamówienia należy zapakować w papierowe kartony, osobno dla każdego wyodrębnionego zestawu w każdym zadaniu i/lub cześci. Kartony oznaczone będą przyporządkowanym numerem zestawu, wg wykazu.

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami
w ustalonym terminie pod adres:

- część I Zadanie 1 i część II Zadanie 1 - ul. Pionierów 16, 84-300 Lębork

- część II Zadanie 2 i część II Zadanie 2 - ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork

Wszystkie pomoce dydaktyczne stanowiące przedmiot zamówienia muszą być profesjonalne i fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane, nie powystawowe. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku.

Na dzień składania ofert Zamawiający wymaga, aby każda z wymienionych w przedmiocie zamówienia pozycji była najnowszym wydaniem dostępnym na rynku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem minimalnych wymogów co do rodzaju i ilości asortymentu, jak również wymagań technicznych i jakościowych znajduje się w poniższym wykazie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

22.11.10.00-1          Podręczniki szkolne

22.83.00.00-7       Zeszyty ćwiczeń

39.16.21.00-6          Pomoce dydaktyczne

 

3.        WARUNKI UDZIAŁU

Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania w/w powiązań - zał. nr 2

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć:

a)        formularz ofertowy - wg załącznika nr 1

b)       oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych - wg załącznika nr 2


Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu winni udowodnić spełnianie warunku niepodlegania wykluczeniu, którego podstawy zostały określone w art. 24 ustawy PZP.

Na potwierdzenie tego warunku Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty oświadczenie w trybie art. 24 ustawy na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania - zał. nr 3.

 

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie „spełnia/ nie spełnia".

Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Maksymalny termin wykonania zamówienia: 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, nie później niż do 10 grudnia 2014 r.

 
5. DOPUSZCZALNOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

Część I - Dostawa materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych.

Część II - Dostawa materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć pozaszkolnych

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia.

6. KRYTERIUM WYBORU OFERTY- OCENY OFERT Kryterium oceny ofert - cena oferty brutto - 100%

                                                                                        
Oferty oceniane będą punktowo w oparciu o w/w kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w danej części wynosi 100,00 pkt.

 
W przypadku niemożności dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o takiej samej cenie w danej części, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

W przypadku przekroczenia kwoty, jaką posiada Zamawiający na realizację części zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość nie wybrania Wykonawcy i unieważnienia postępowania w tej części.

 
7. WYMAGANIA DOT. ZAWARTOŚCI OFERTY - DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ

a) formularz ofertowy - wg załącznika nr 1

b) oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych - wg załącznika nr 2

c) oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia) - wg załącznika nr 3

 

Niekompletna oferta (np. bez załączonych ww. wymaganych dokumentów, niepodpisana, niewypełniona we wszystkich wymaganych miejscach) pozostaje bez rozpatrzenia.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 
8. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT  

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 18 listopada 2014r. do godziny 10:00 w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Zaklejoną kopertę należy zaadresować:

 

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

Winna również posiadać napis:

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.272.2.15.2014

 

Dostawa fabrycznie nowych materiałów dydaktycznych dla uczniów do realizacji zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno - wyrównawczych oraz pozaszkolnych w ramach projektu „ZaPaL się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Część......................

 
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 30 dni kalendarzowych.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 
10. INFORMACJE DODATKOWE  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą poczty elektronicznej (mail lub fax).

W przypadku pytań dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udziela Ewelina Obolewska, Michalina Makurat, pod numerem tel. 59 8632859.

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta projektu:

Zarząd Powiatu Lęborskiego reprezentowany przez Starostę Lęborskiego - Wiktora Tyburskiego, Wicestarostę Lęborskiego - Ryszarda Wentę, Skarbnika Powiatu  - Grażynę Janik.


Osoby wykonujące w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy:

- Anita Pirycka - Specjalista ds. zamówień publicznych,

- Katarzyna Dampc - Kierownik Referatu Programów Pomocowych

- Ewelina Obolewska - Koordynator projektu

- Michalina Makurat - Specjalista ds. monitoringu

         Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zapytanie ofertowe mat.dydaktyczne.pdf 2014-10-31 13:14:26 Administrator Admin
załącznik zapytanie ofertowe mat.dydaktyczne.doc 2014-10-31 14:01:03 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 31.10.2014 13:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.12.2014 12:28
Liczba wyświetleń: 734