drukuj

2014-10-23 13:47:18

Zapytanie Ofertowe nr PO.TDŚP.272.2.14.2014


Organizacja i dwukrotne wystawienie spektaklu teatralnego/musicalu dla uczniów/uczennic ZSO nr 1 w Lęborku oraz ZSO nr 2 w Lęborku w ramach projektu „Tandemem do świetlanej przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Lębork, dnia 24.11.2014r.

INFORMACJA


w trybie art. 6a oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

odnośnie

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.TDŚP.272.2.14.2014


którego przedmiotem jest organizacja i dwukrotne wystawienie spektaklu teatralnego/musicalu dla uczniów/uczennic ZSO nr 1 w Lęborku oraz ZSO nr 2 w Lęborku w ramach projektu „Tandemem do świetlanej przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty.


Najkorzystniejszą ofertę uzyskując 100,00 pkt. wg kryterium oceny ofert złożyła Pani:


LA PRIMA PRODUCTION Alina Różankiewicz, ul. Hery 11/95; 01-497 Warszawa
Zapytanie Ofertowenr PO.TDŚP.272.2.14.2014

 
w trybie art. 6a oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1232) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.               
                                              
W związku z realizacją projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Organizacja i dwukrotne wystawienie spektaklu teatralnego/musicalu dla uczniów/uczennic ZSO nr 1 w Lęborku oraz ZSO nr 2 w Lęborku w ramach projektu „Tandemem do świetlanej przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.      NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com

2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.31.20.00-1  Usługi artystyczne
92.31.21.10-5  Usługi świadczone przez producentów teatralnych
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Organizacja i dwukrotne wystawienie spektaklu teatralnego/musicalu dla uczniów/uczennic ZSO nr 1 w Lęborku oraz ZSO nr 2 w Lęborku w ramach projektu „Tandemem do świetlanej przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wystawienie spektaklu „Proces. Spektakl muzyczny", w reż. Jakuba Szydłowskiego, w wykonaniu: Ewy Lachowicz, Anny Sroka-Hryń, Jakuba Szydłowskiego, Pawła Kubata, Grzegorza Pierczyńskiego i Roberta Rozmusa w ramach projektu „Tandemem do świetlanej przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 Informacje dodatkowe:

1.     Nawiązanie współpracy z teatrem/aktorami prezentującymi spektakl, uregulowanie kwestii związanych z prawami autorskimi, (uwzględnienie kosztów transportu, wypożyczenia sprzętu oraz kosztu ZAIKS-u);
2.     Zorganizowanie przyjazdu jednej grupy teatralnej do Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku (aula), ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork,
3.     Dostosowanie sceny teatralnej do spełniania wszystkich wymagań technicznych dotyczących m.in. nagłośnienia, oświetlenia, multimediów, montażu elementów dekoracji i wykorzystywanych w spektaklu rekwizytów, zgodnie z riderem technicznym określonym dla spektaklu;
4.     Zapewnienie obsługi technicznej podczas spektaklu;
5.     Projekt, wydruk i dostarczenie do Zleceniodawcy 5 sztuk plakatów informujących o spektaklu;
6.     Sprawowanie stałego nadzoru nad prawidłową realizacją zamówienia.
7.     Odegranie dwóch następujących po sobie spektakli dla uczniów/uczennic ZSO nr 1 w Lęborku i uczniów/uczennic ZSO nr 2 w Lęborku. Pierwszy spektakl powinien rozpocząć się w godzinach pomiędzy 10:00 a 12:00, drugi w godzinach pomiędzy 13:00 a 15:00. Po każdym spektaklu aktorzy poświęcą ok. 30 minut na pytania zadawane przez młodzież. Aktorzy udzielą wywiadu uczniom/uczennicom kółka dziennikarskiego realizowanego w ramach w/w projektu.
8.     Miejsce świadczenia usług:
Świadczenie usługi odbywać się będzie na terenie Lęborka, w auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, wyposażonej w krzesła dla widowni jak również o podanych poniżej parametrach:

Aula duża:
szerokość - 14,65 m
długość - 22,40 m
wysokość - 7,00 m
ilość krzeseł ok. 440 szt.
Scena:
głębokość od schodów do garderoby 5,65 m
szerokość sceny  9,57 m
wysokość  6,00 m
Możliwość wysunięcia sceny  ok. 5,00 m x 9,00 m
Na scenie znajduje się ekran podwieszany, sterowany elektrycznie + projektor.
Garderoba:
szerokość - 3,97 m
długość - 12,30 m
wysokość - 2,40 m
Możliwość przejścia z garderoby na scenę z dwóch stron.
W 2013 r. w auli zainstalowano oświetlenie ewakuacyjno-awaryjne zgodnie z decyzją Straży Pożarnej.

9.     Spektakl teatralny powinien zostać wystawiony w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2014 roku, po uprzednim zaakceptowaniu konkretnego terminu przez Zamawiającego.

Pozostałe postanowienia:

1)    Wykonawca odpowiedzialny będzie m.in. za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania usługi, przy czym Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

2)    Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego informowania (nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia) Zamawiającego o trudnościach w realizacji umowy, w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji.

3)    Faktury/rachunki za wykonane usługi wystawiane będą przez Wykonawcę na: Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, NIP 841-160-90-72

4)    Zamawiający będzie płacił za wykonaną usługę w ciągu 14 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

3.      WARUNKI UDZIAŁU
W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć:

a) formularz ofertowy - wg załącznika nr 1
b) oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych - wg załącznika nr 2
c) oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia) - wg załącznika nr 3.

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału
w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie „spełnia/ nie spełnia" 

4.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2014 r. po uprzednim zaakceptowaniu konkretnego terminu przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w dniach od poniedziałku do piątku. Pierwszy spektakl powinien rozpocząć się w godzinach pomiędzy 10:00 a 12:00, drugi w godzinach pomiędzy 13:00 a 15:00.
 
5.      DOPUSZCZALNOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

6.      KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Kryterium oceny ofert - cena oferty brutto - 100%
 
cena=(cena oferowana minimalna / cena oferenta) * 100

Oferty oceniane będą punktowo w oparciu o w/w kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100,00 pkt.

7.      WYMAGANIA DOT. ZAWARTOŚCI OFERTY - DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ
W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć:

a)    formularz ofertowy - wg załącznika nr 1
b)   oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych - wg załącznika nr 2
c)    oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia) - wg załącznika nr 3

Niekompletna oferta (np. bez załączonych ww. wymaganych dokumentów, niepodpisana, niewypełniona we wszystkich wymaganych miejscach) pozostaje bez rozpatrzenia.

8.      MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 12 listopada 2014r. do godziny 12:00 w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Zaklejoną kopertę należy zaadresować:

Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork

Winna również posiadać napis:
 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.TDŚ.272.2.14.2014

Organizacja i dwukrotne wystawienie spektaklu teatralnego/musicalu dla uczniów/uczennic ZSO nr 1 w Lęborku oraz ZSO nr 2 w Lęborku w ramach projektu „Tandemem do świetlanej przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 30 dni kalendarzowych.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.  INFORMACJE DODATKOWE
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało dodatkowo opublikowane na stronie internetowej www.powiat.leborski.samorzady.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą poczty elektronicznej (e-mail lub fax).
W przypadku pytań dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udzielają: Aleksandra Majchrzak - koordynator projektu i Katarzyna Solska - asystent koordynatora pod numerem tel. 59 8632853.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zapytanie ofertowe 2_14_14 .docx 2014-10-23 13:47:53 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 23.10.2014 13:47
Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2014 15:59
Liczba wyświetleń: 714