drukuj

2014-10-17 14:06:21

Świadczenie usług psychologicznych (poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne - sesje grupowe) w ramach projektu Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Numer ogłoszenia: 221159 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer ogłoszenia: 242013 - 2014; data zamieszczenia: 21.11.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 221159 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług psychologicznych (poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne - sesje grupowe) w ramach projektu Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje świadczenie usług psychologicznych (poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne - sesje grupowe) w ramach projektu Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Sesje grupowe z psychologiem będą obejmować przynajmniej zagadnienia: 1. Efektywna komunikacja oraz autoprezentacja 2. Trening asertywności 3. Skuteczne zarządzanie sobą w czasie 4. Sposoby radzenia sobie ze stresem oraz efektywne podnoszenie poczucia własnej wartości 5. Moduł równości szans kobiet i mężczyzn, przejawy dyskryminacji i stereotypy funkcjonujące w środowisku pracy. Każda grupa będzie liczyła 15 osób, dla każdej grupy przewidziano po 15 godzin zajęć. Czas trwania 1 sesji grupowej będzie wynosił min. 3 godziny. Łącznie w ciągu całego projektu odbędzie się 30 godzin spotkań grupowych z psychologiem. Zajęcia prowadzone będą w celu podniesienia poczucia własnej wartości i przynależności społecznej uczestników. Zgodnie z dokumentacją konkursową dot. konkursu otwartego nr 01/POKL/6.1.1/2013 dostępną pod adresem http://wup.gdansk.pl/g2/2013_03/e76edc492431e915cffde3fcd839c39d.pdf (str. 21), wsparcie psychologiczne jest przedsięwzięciem, które towarzyszy tworzeniu Indywidualnego Planu Działania (IPD tworzone jest przez doradcę zawodowego). Podczas sesji grupowych z psychologiem rekomenduje się podejmowanie działań mających na celu wzmacnianie motywacji wewnętrznej uczestników. Działania te powinny bazować na pracy psychologicznej dot. wzmacniania poczucia własnej skuteczności, wewnętrznym poczuciu kontroli oraz dodatnim wartościowaniem efektów zatrudnienia. Psychologiem może być wyłącznie osoba posiadająca wykształcenie wyższe psychologiczne oraz doświadczenie w pracy z grupą zagrożoną wykluczeniem społecznym (np. 50+). Przedmiot zamówienia musi być wykonywany przez jedną osobę zapewniającą opiekę psychologiczną spełniającą warunki opisane w rozdziale 8 ust.1 pkt. 4 SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 1 ofertę. Sesje grupowe z psychologiem muszą przyczynić się do osiągnięcia następujących celów i produktów: - Cel główny projektu: Zaktywizowanie grupy 30 osób zamieszkujących powiat lęborski, pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako bezrobotne) powyżej 50 r.ż., w tym co najmniej 30% osób w wieku 55 lat i więcej zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami z uwzględnieniem panujących tendencji na lokalnym rynku pracy od 01.08.2014 do 31.08.2015 oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 35% Beneficjentów Ostatecznych - Cel szczegółowy dotyczący poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego: Liczba osób, które brały udział w grupowych spotkaniach z psychologiem (30 osób) - Produkt dotyczący poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego: 30 godz. sesji grupowych przeprowadzonych przez psychologa. Adresaci Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby spełniające równocześnie następujące warunki: 1. Osoby w wieku 50-64 lata (do wsparcia kwalifikują się również osoby w wieku powyżej 64 roku życia, gdy zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie), 2. pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne) - są to osoby w wieku 15-64 lata niezatrudnione, niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoby zarejestrowane we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt a-k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (Dz. U. tj. z 2013r., poz. 674 ze zm.), 3. posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie województwa pomorskiego - powiatu lęborskiego. Wśród osób zaliczających się do tej grupy co najmniej 30% będą stanowić osoby w wieku 55 lat i więcej. Zajęcia będą odbywały się w salach bezpłatnie udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Lęborku. Koordynator projektu będzie odpowiedzialny za zakupienie i rozdysponowanie artykułów spożywczych na ww. sesje.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.70-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA TY i JA Anna Suligowska, Ul. Sikorskiego 162/110, 84-200 Wejherowo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1322,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2040,00

 • Waluta: PLN.

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.84.2014 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest

świadczenie usług psychologicznych (poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne - sesje grupowe) w ramach projektu „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego       Zamawiający:                                                                  

Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork woj. pomorskie
NIP: 841-160-90-72
REGON: 770979648
 

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Wybrany Wykonawca:          PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA „TY i JA"
Anna Suligowska
Ul. Sikorskiego 162/110
84-200 Wejherowo               

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt)
w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.


Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

CENTRUM PSYCHOTECHNIKI
JOANNA ROSIELEWSKA
Ul. Starowiejska 1
81-356 Gdynia

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
88,24 pkt

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA „TY i JA"
Anna Suligowska
Ul. Sikorskiego 162/110
84-200 Wejherowo

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

100,00 pkt

Informacja o Wykonawcach wykluczonych z postępowania

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia

brak

 

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia

brak

 


Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty 2014-11-07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia: 221159 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług psychologicznych (poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne - sesje grupowe) w ramach projektu Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje świadczenie usług psychologicznych (poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne - sesje grupowe) w ramach projektu Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Sesje grupowe z psychologiem będą obejmować przynajmniej zagadnienia: 1. Efektywna komunikacja oraz autoprezentacja 2. Trening asertywności 3. Skuteczne zarządzanie sobą w czasie 4. Sposoby radzenia sobie ze stresem oraz efektywne podnoszenie poczucia własnej wartości 5. Moduł równości szans kobiet i mężczyzn, przejawy dyskryminacji i stereotypy funkcjonujące w środowisku pracy. Każda grupa będzie liczyła 15 osób, dla każdej grupy przewidziano po 15 godzin zajęć. Czas trwania 1 sesji grupowej będzie wynosił min. 3 godziny. Łącznie w ciągu całego projektu odbędzie się 30 godzin spotkań grupowych z psychologiem. Zajęcia prowadzone będą w celu podniesienia poczucia własnej wartości i przynależności społecznej uczestników. Zgodnie z dokumentacją konkursową dot. konkursu otwartego nr 01/POKL/6.1.1/2013 dostępną pod adresem http://wup.gdansk.pl/g2/2013_03/e76edc492431e915cffde3fcd839c39d.pdf (str. 21), wsparcie psychologiczne jest przedsięwzięciem, które towarzyszy tworzeniu Indywidualnego Planu Działania (IPD tworzone jest przez doradcę zawodowego). Podczas sesji grupowych z psychologiem rekomenduje się podejmowanie działań mających na celu wzmacnianie motywacji wewnętrznej uczestników. Działania te powinny bazować na pracy psychologicznej dot. wzmacniania poczucia własnej skuteczności, wewnętrznym poczuciu kontroli oraz dodatnim wartościowaniem efektów zatrudnienia. Psychologiem może być wyłącznie osoba posiadająca wykształcenie wyższe psychologiczne oraz doświadczenie w pracy z grupą zagrożoną wykluczeniem społecznym (np. 50+). Przedmiot zamówienia musi być wykonywany przez jedną osobę zapewniającą opiekę psychologiczną spełniającą warunki opisane w rozdziale 8 ust.1 pkt. 4 SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 1 ofertę. Sesje grupowe z psychologiem muszą przyczynić się do osiągnięcia następujących celów i produktów: - Cel główny projektu: Zaktywizowanie grupy 30 osób zamieszkujących powiat lęborski, pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako bezrobotne) powyżej 50 r.ż., w tym co najmniej 30% osób w wieku 55 lat i więcej zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami z uwzględnieniem panujących tendencji na lokalnym rynku pracy od 01.08.2014 do 31.08.2015 oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 35% Beneficjentów Ostatecznych - Cel szczegółowy dotyczący poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego: Liczba osób, które brały udział w grupowych spotkaniach z psychologiem (30 osób) - Produkt dotyczący poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego: 30 godz. sesji grupowych przeprowadzonych przez psychologa. Adresaci Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby spełniające równocześnie następujące warunki: 1. Osoby w wieku 50-64 lata (do wsparcia kwalifikują się również osoby w wieku powyżej 64 roku życia, gdy zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie), 2. pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne) - są to osoby w wieku 15-64 lata niezatrudnione, niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoby zarejestrowane we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt a-k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (Dz. U. tj. z 2013r., poz. 674 ze zm.), 3. posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie województwa pomorskiego - powiatu lęborskiego. Wśród osób zaliczających się do tej grupy co najmniej 30% będą stanowić osoby w wieku 55 lat i więcej. Zajęcia będą odbywały się w salach bezpłatnie udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Lęborku. Koordynator projektu będzie odpowiedzialny za zakupienie i rozdysponowanie artykułów spożywczych na ww. sesje..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.70-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Psychologiem może być wyłącznie osoba posiadająca wykształcenie wyższe psychologiczne oraz doświadczenie (z ostatnich 3 lat) w pracy z grupą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, tj. według załącznika nr 5 oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć: - wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 1 do SIWZ - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 2 do SIWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia (z ostatnich 3 lat) i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 5 do SIWZ 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 4 do SIWZ W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca oddzielnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział). 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie: a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej w trakcie trwania umowy b) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, c) zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż określone w ofercie. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o zmianie, o której mowa powyżej i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2014 godzina 12:00, miejsce: w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik PO.272.1.84.2014 - Psycholog SIWZ.doc 2014-10-17 14:07:23 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 17.10.2014 14:06
Data ostatniej modyfikacji: 02.12.2014 11:34
Liczba wyświetleń: 856