drukuj

2014-10-17 10:41:04

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.12.2014


Na przedmiot zamówienia składają się 3 zadania: Zadanie 1. Systemowe wsparcie szkół i przedszkoli oraz doskonalenie nauczycieli w powiecie lęborskim – oferty doskonalenia. Zadanie 2. Systemowe wsparcie szkół i przedszkoli oraz doskonalenie nauczycieli w powiecie lęborskim – sieci współpracy i samokształcenia. Zadanie 3. Koszty pośrednie.


INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


dotycząca postępowania nr PO.ORE.272.2.12.2014 przeprowadzonego  w trybie art.6a oraz  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na Zakup materiałów biurowych w ramach projektu „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji  w powiecie lęborskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedmiotowe zamówienie udzielone zostało w dniu 18.11.2014 roku firmie:


RODAN Sp. z o.o., 60-201 Poznań ul. Górecka 17, Oddział Słupsk 76-200INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


dotycząca postępowania nr PO.ORE.272.2.12.2014 przeprowadzonego  w trybie art.6a oraz  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na Zakup materiałów biurowych w ramach projektu „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedmiotowe zamówienie udzielone zostało w dniu 18.11.2014 roku firmie:

RODAN Sp. z o.o., 60-201 Poznań ul. Górecka 17, Oddział Słupsk 76-200


INFORMACJA

dotycząca postępowania  przeprowadzonego w trybie art. 6a oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotycząca

ZAPYTANIA OFERTOWEGO PO.ORE.272.2.12.2014

którego przedmiotem jest zakup materiałów biurowych w ramach projektu „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim"

Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęły 3 oferty.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Ocena ofert:

1)       Partner XXI Kleks Sp. J ul. Szosa Lubicka 22, 87-100 Toruń,

Liczba uzyskanych punktów - 36,14%

2)       Hurtownia Papiernicza Grafit II Krystyna Jędrzejczyk ul. Czołgistów 32, 84-300 Lębork,

Liczba uzyskanych punktów - 99,60%

3)       RODAN Sp. z o.o., 60-201 Poznań ul. Górecka 17 Oddział Słupsk 76-200, ul. Koszalińska 5H,.

Liczba uzyskanych punktów - 100%

 
W związku z tym, iż Wykonawca, który uzyskał maksymalną liczbę punktów mieści się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację poszczególnych części zamówienia przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy: RODAN Sp. z o.o., 60-201 Poznań ul. Górecka 17, Oddział Słupsk 76-200
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr PO.ORE.272.2.12.2014

na dostawę materiałów biurowych

 

w trybie art. 6a oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

data zamieszczenia: 17.10.2014 r.

Tekst, który należy zmienić: pkt. 8 MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- w ogłoszeniu jest: - Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 28 października 2014 r. do godziny 09:00 w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.

- w ogłoszeniu powinno być: Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 06 listopada 2014 r. do godziny 09:00 w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.12.2014
w trybie art. 6a oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                                                             

          W związku z realizacją projektu „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zwracamy się z zapytaniem ofertowym na dostawę materiałów biurowych w ramach ww. projektu.

 

  1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
 

Beneficjent projektu - Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com

 

2.      OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Kody CPV:

30.19.20.00-1 Wyroby biurowe

30.19.00.00-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe

30.19.76.30-1 Papier do drukowania

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje zakup materiałów biurowych w ramach projektu „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Na przedmiot zamówienia składają się 3 zadania:

Zadanie 1. Systemowe wsparcie szkół  i przedszkoli oraz doskonalenie nauczycieli w powiecie lęborskim - oferty doskonalenia.

Zadanie 2. Systemowe wsparcie szkół i przedszkoli oraz doskonalenie nauczycieli w powiecie lęborskim - sieci współpracy
i samokształcenia.

Zadanie 3. Koszty pośrednie.

 

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego w Lęborku, przy ul. Czołgistów 5, pok. 212 (II piętro).

Materiały biurowe stanowiące przedmiot zamówienia muszą być profesjonalne i fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane, nie powystawowe. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku.

W ramach wykonania umowy Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami przedmiot umowy w ustalonym terminie do siedziby Zamawiającego - pokoju 212 Starostwa Powiatowego w Lęborku. Termin realizacji przedmiotu umowy:
7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, podpisanego bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Po podpisaniu protokołu i uregulowaniu płatności wynikającej z faktury przedmiot umowy przechodzi na własność Zamawiającego. Minimum jeden dzień przed dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy. Dostarczany przedmiot umowy musi być tak zapakowany, aby zapobiec jego uszkodzeniu lub pogorszeniu stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i ilość przekazanego przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonych materiałów Wykonawca wymieni niezwłocznie wadliwe materiały i dostarczy nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, na spełniające warunki określone w niniejszej umowie. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w ramach wynagrodzenia, określonego w ofercie. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na objęty przedmiotem umowy asortyment na okres gwarancji udzielonej przez producenta.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z określeniem minimalnych wymogów co do rodzaju i ilości asortymentu, jak również wymagań technicznych i jakościowych znajduje się poniżej:

Zadanie 1. Systemowe wsparcie szkół  i przedszkoli oraz doskonalenie nauczycieli w powiecie lęborskim - oferty doskonalenia.

Zadanie 2. Systemowe wsparcie szkół i przedszkoli oraz doskonalenie nauczycieli w powiecie lęborskim - sieci współpracy i samokształcenia.

Zadanie 3. Koszty pośrednie.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik korekta Zapytanie ofertowe materiały biurowe ORE 22 październik 2014.pdf 2014-10-22 11:10:06 Starostwo Informatyk
załącznik Zapytanie ofertowe materiały biurowe ORE.docx 2014-10-17 10:41:41 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 17.10.2014 10:41
Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2014 13:46
Liczba wyświetleń: 687