drukuj

2014-10-17 07:36:02

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 17 października 2014 roku


w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2014 roku, Dz. U., poz. 518 ze zm./ ogłasza się, co następuje:

1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Powiatu Lęborskiego, położoną w obrębie 9 miasta Lęborka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 88/9 o powierzchni 0.0119ha.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1L/00030213/8.

2. Działka nr 88/9 położona jest na terenie, który od dnia 01.01.2004 roku nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 12.000 zł /słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100/ netto. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedaż następuje za cenę niższą niż jej wartość rynkowa zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U z 2014r. poz. 518 ze zm./

4. Osoby, którym może przysługiwać pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm./, mogą złożyć stosowny wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 28.11.2014 roku.

5. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 oraz umieszczenie na stronie internetowej Starostwa www.powiat-lebork.com na okres od 17 października 2014 roku do 07 listopada 2014 roku.

6. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lęborku, pok. nr 220 i 221, tel. /59/ 863 28 41.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 17.10.2014 07:36
Data ostatniej modyfikacji: 17.10.2014 07:36
Liczba wyświetleń: 665