drukuj

2014-10-14 14:52:00

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 14.10.2014


Starosta Lęborski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lęborku

1. Stanowisko pracy:   inspektor w Wydziale Organizacyjnym.

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)  znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków starszego specjalisty ( nie dotyczy obywateli RP);

5) nieposzlakowana opinia,

6)  wykształcenie wyższe

7) 3 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego 


2. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)  znajomość zagadnień postępowania administracyjnego, ustaw: o samorządzie powiatowym, Prawo o stowarzyszeniach, o petycjach, imprezach masowych, o partnerstwie publiczno-prawnym, ustawy o samorządzie powiatowym, o zatrudnianiu i instytucjach rynku pracy, o statystyce publicznej

2)  bardzo dobra obsługa MS Office, w szczególności Word, Excel, PowerPoint,

3)  umiejętność profesjonalnego sporządzania pism urzędowych,

4)  bardzo dobra znajomość organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu lęborskiego


3. Przykładowe zadania wykonywane na stanowisku:

1)  realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o stowarzyszeniach

2)  współpraca z partnerami dialogu społecznego, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz włączania tych organizacji w działalność powiatu.

3)  opracowywanie planów pracy, kontrola ich realizacji, inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy starostwa,

4)  prowadzenie kontroli działania wydziałów, załatwiania indywidualnych spraw obywateli oraz realizacji aktów prawnych rady zarządu i starosty,

5)   koordynacja realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli zewnętrznych,

6)  koordynacja zadań wynikających z ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym

7)  koordynacja  i podejmowanie działań związanych z zapewnieniem kompleksowej obsługi klienta w urzędzie.

8)  realizacja zadań wynikających z ustawy o petycjach.

9)  prowadzenie zbioru porozumień  w sprawie przyjęcia lub powierzenia zadań,

10) prowadzenie zbioru statutów i regulaminów organizacyjnych powiatowych jednostek organizacyjnych

11) koordynacja realizacji zadań komórek organizacyjnych wynikających z ustawy o statystyce publicznej

12) prowadzenie spraw związanych z zakazem prowadzenia imprez masowych na terenie powiatu,

13) przygotowywanie projektów umów najmu lokali użytkowych i garaży położonych w obrębie budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku

14) prowadzenie spraw związanych z organizacją prac społeczno-użytecznych.


4. Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny,

2)     kwestionariusz osobowy - na formularzu dostępnym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku

3)     CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4)     oświadczenie  o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)     kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, staż pracy,

7)     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne kwalifikacje,

8)     dokument potwierdzający znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz.U.  Nr 64, poz. 539)

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca przy komputerze,

2) praca w biurze zlokalizowanym na parterze,

3) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

4) praca głównie siedząca.

 
6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  wrzesień 2014 - 8 %

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

            Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście  w Biurze Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Lęborku lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacyjnym"  do dnia 24 października 2014 r. do godz.14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Lęborku po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko urzędnicze.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej dla osób, które spełniły wymagania formalne podany zostanie do wiadomości po ocenie formalnej ofert.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w BIP pod adresem wskazanym wyżej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5

Możliwość zatrudnienia - październik 2014 r.  -  pełny wymiar czasu pracy

Wymagane dokumenty, t.j. list motywacyjny, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone podpisaną klauzulą :"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zmian.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. nr 223, poz. 1458).


Lębork, 2014-10-28

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
   
STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU
ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork

na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

nazwa stanowiska pracy


W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze wybrano Panią Żanetę Płotkę, zamieszkałą w Lęborku.
Ww. uzyskała wymaganą do pozytywnego zakończenia postępowania kwalifikacyjnego  liczbę punktów dająca gwarancję należytego wykonywania zadań na powierzonym stanowisku pracy.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 14.10.2014 14:52
Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2014 14:14
Liczba wyświetleń: 1846