drukuj

2014-09-24 15:07:16

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego: komputerów przenośnych i oprogramowania w ramach projektu Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).


Numer ogłoszenia: 317484 - 2014; data zamieszczenia: 24.09.2014OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Numer ogłoszenia: 231159 - 2014; data zamieszczenia: 04.11.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 317484 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego: komputerów przenośnych i oprogramowania w ramach projektu Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego: komputerów przenośnych i oprogramowania w ramach projektu Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę następującego sprzętu: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego: komputerów przenośnych i oprogramowania. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę następującego sprzętu: Dostawa komputera przenośnego i oprogramowania - Komputer przenośny (laptop) z oprogramowaniem systemowym - 3 szt. - Oprogramowanie biurowe do laptopa - 3 komplety Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego usterek. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą Starostwa, Wykonawca zapewni: - odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, na własny koszt; - dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego; - w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 7 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi; Przedmiot zamówienia należy dostarczyć wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami w ustalonym terminie pod adres : Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork (pok. 212) Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający parametry sprzętu, został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe o równoważnych lub lepszych parametrach. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały równoważne lub lepsze parametry techniczne. W przypadku zaproponowania w ofercie urządzeń równoważnych lub lepszych w stosunku do opisanych w SIWZ, należy załączyć do oferty foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych urządzeń. Wykonawca zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zobowiązany jest wykazać równoważność. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje realizację części zamówienia przy udziale podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań. Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być profesjonalny i fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie powystawowy. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje realizację części zamówienia przy udziale podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań. 1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu: a) dostarczony sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp. Całość dostawy objętej niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE lub innego równoważnego certyfikatu, co potwierdza oświadczenie złożone przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Deklarację zgodności z normą CE lub inny równoważny certyfikat Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić do wglądu wraz z dostawą. b) musi być ze sobą kompatybilny. 2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a) nie przewiduje się możliwości wypłacania Wykonawcy zaliczki. b) Zamówienie obejmuje również transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy) do Lęborka do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. 212). Razem z przedmiotem zamówienia dostarczy w języku polskim dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi zawierającą wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje, płyty CD wraz z dokumentacją i sterownikami (jeżeli dotyczy) oraz katalogi części zamiennych lub eksploatacyjnych (jeśli będą dostępne). c) Wykonawca dostarczy oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy dostarczonego sprzętu. d) Wykonawca dołączy do oferty karty techniczne (karty katalogowe, dane techniczne) określające parametry oferowanego sprzętu. e) jeśli dostarczone Wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu, montażu lub rozruchu, zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru. f) wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostawy i miejsca montażu. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie. g) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego. h) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego. i) dostarczone wyposażenie powinno być kompletne, uruchomione i gotowe do pracy. Gotowość techniczna powinna być poprzedzona testami, uzgodnionymi z Zamawiającym, przeprowadzonymi z użyciem materiałów, narzędzi i programów dobranych oraz dostarczonych przez Wykonawcę. Testy należy przeprowadzić z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, a fakt ten odnotować w protokole odbioru. j) Jeśli dostarczony sprzęt lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione w ciągu 7 dni. 3. Wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający wymaga co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji określonego w opisie parametrów na każdą pozycję sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego. b) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych sprzętów objętych przedmiotem zamówienia. Karty gwarancyjne muszą być dostarczone dla każdego urządzenia osobno. Każdy element zamówienia należy traktować jako osobną całość i musi zostać dostarczony jako urządzenie kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem. c) warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej). d) Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę. e) pierwsze uruchomienie urządzeń oraz ewentualne szkolenia z zakresu obsługi urządzeń zapewnia Wykonawca zgodnie z warunkami gwarancji przez uprawnionego serwisanta. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez przedstawiciela Zamawiającego usterek. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza Lęborkiem, Wykonawca zapewni : f) - odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, na własny koszt g) - dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby h) - w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 14 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi i) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia j) w okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają Wykonawcę. k) gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu a na wolne od wad lub nieodpłatnej jego naprawy. Wykonawca zobowiązany jest w zakresie gwarancji między innymi do świadczenia nieodpłatnej tj. wliczonej w cenę oferty bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji i naprawy w okresie gwarancyjnym w miejscu użytkowania (gwarancja on-site) l) gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy. m) w przypadku dwukrotnej awarii tego samego Wyposażenia lub jego elementu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego Wyposażenia lub jego elementu na nowy n) w okresie gwarancji Wykonawca zapewni wsparcie techniczne, które Zamawiający rozumie: Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze. o) W przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu Dostawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia tej wady. p) Gwarancja nie może ograniczać praw Odbiorcy do przekazywania dostarczonego sprzętu do innych jednostek Odbiorcy. q) Dostawca zapewni 24 godzinny dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem minimalnych wymogów co do rodzaju i ilości asortymentu, jak również wymagań technicznych i jakościowych znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 48.90.00.00-7, 30.23.72.70-2, 30.23.74.10-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiewspółfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Prime Computers Dariusz Leszczyński, ul. Kraszewskiego 15 A, 50-299 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7981,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7582,95

 • Oferta z najniższą ceną: 7582,95 / Oferta z najwyższą ceną: 9210,24

 • Waluta: PLN.


INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY


 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.75.2014 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego: komputerów przenośnych i oprogramowania w ramach projektu pn. Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).

Zamawiający:                                                                  

Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork woj. pomorskie
NIP: 841-160-90-72
REGON: 770979648

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Wybrany Wykonawca:
Prime Computers,
ul. Kraszewskiego 15 A,
50 - 299 Wrocław

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt)
w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.


Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Prime Computers, ul. Kraszewskiego 15 A, 50 - 299 Wrocław

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
100 pkt

ALLTECH Sp.J., ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
82,33 pkt

Informacja o Wykonawcach wykluczonych z postępowania

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia

brak

 

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia

brak

 

Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty 2014-10-1501.10.2014
UWAGA

W związku z zapytaniem oraz ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia w załączniku znajduje się aktualny SIWZ po zmianach
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 208049 - 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 317484-2014 data 24.09.2014r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, fax. 059 8632850.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork..W dniu 01.10.2014r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy:

- treść zapytania:

W zapytaniu jest opis dotyczący Microsoft Office Microsoft Office 2013 PL Home and Business dla użytkowników domowych i małych firm lub równoważny. Natomiast w tabelce opisu przedmiotu widnieje także oprogramowanie Access, które jest elementem pakietu Office ale w wersji Professional. Proszę o informacje czy chodzi o wersję Office H&B czy o wersje Office Professional.

- zamawiający odpowiada:

Zamawiający informuje, że w wyniku pomyłki do opisu parametrów programu Microsoft Office 2013 PL Home and Business - dla użytkowników domowych i małych firm, do zawartości pakietu wpisany został program Access. W związku z tym proszę o zapoznanie się z nową Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 317484 - 2014; data zamieszczenia: 24.09.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat-lebork.com/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego: komputerów przenośnych i oprogramowania w ramach projektu Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego: komputerów przenośnych i oprogramowania w ramach projektu Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę następującego sprzętu: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego: komputerów przenośnych i oprogramowania. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę następującego sprzętu: Dostawa komputera przenośnego i oprogramowania - Komputer przenośny (laptop) z oprogramowaniem systemowym - 3 szt. - Oprogramowanie biurowe do laptopa - 3 komplety Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego usterek. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą Starostwa, Wykonawca zapewni: - odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, na własny koszt; - dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego; - w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 7 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi; Przedmiot zamówienia należy dostarczyć wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami w ustalonym terminie pod adres : Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork (pok. 212) Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający parametry sprzętu, został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe o równoważnych lub lepszych parametrach. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały równoważne lub lepsze parametry techniczne. W przypadku zaproponowania w ofercie urządzeń równoważnych lub lepszych w stosunku do opisanych w SIWZ, należy załączyć do oferty foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych urządzeń. Wykonawca zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zobowiązany jest wykazać równoważność. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje realizację części zamówienia przy udziale podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań. Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być profesjonalny i fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie powystawowy. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje realizację części zamówienia przy udziale podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań. 1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu: a) dostarczony sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp. Całość dostawy objętej niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE lub innego równoważnego certyfikatu, co potwierdza oświadczenie złożone przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Deklarację zgodności z normą CE lub inny równoważny certyfikat Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić do wglądu wraz z dostawą. b) musi być ze sobą kompatybilny. 2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a) nie przewiduje się możliwości wypłacania Wykonawcy zaliczki. b) Zamówienie obejmuje również transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy) do Lęborka do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. 212). Razem z przedmiotem zamówienia dostarczy w języku polskim dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi zawierającą wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje, płyty CD wraz z dokumentacją i sterownikami (jeżeli dotyczy) oraz katalogi części zamiennych lub eksploatacyjnych (jeśli będą dostępne). c) Wykonawca dostarczy oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy dostarczonego sprzętu. d) Wykonawca dołączy do oferty karty techniczne (karty katalogowe, dane techniczne) określające parametry oferowanego sprzętu. e) jeśli dostarczone Wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu, montażu lub rozruchu, zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru. f) wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostawy i miejsca montażu. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie. g) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego. h) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego. i) dostarczone wyposażenie powinno być kompletne, uruchomione i gotowe do pracy. Gotowość techniczna powinna być poprzedzona testami, uzgodnionymi z Zamawiającym, przeprowadzonymi z użyciem materiałów, narzędzi i programów dobranych oraz dostarczonych przez Wykonawcę. Testy należy przeprowadzić z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, a fakt ten odnotować w protokole odbioru. j) Jeśli dostarczony sprzęt lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione w ciągu 7 dni. 3. Wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający wymaga co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji określonego w opisie parametrów na każdą pozycję sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego. b) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych sprzętów objętych przedmiotem zamówienia. Karty gwarancyjne muszą być dostarczone dla każdego urządzenia osobno. Każdy element zamówienia należy traktować jako osobną całość i musi zostać dostarczony jako urządzenie kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem. c) warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej). d) Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę. e) pierwsze uruchomienie urządzeń oraz ewentualne szkolenia z zakresu obsługi urządzeń zapewnia Wykonawca zgodnie z warunkami gwarancji przez uprawnionego serwisanta. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez przedstawiciela Zamawiającego usterek. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza Lęborkiem, Wykonawca zapewni : f) - odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, na własny koszt g) - dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby h) - w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 14 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi i) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia j) w okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają Wykonawcę. k) gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu a na wolne od wad lub nieodpłatnej jego naprawy. Wykonawca zobowiązany jest w zakresie gwarancji między innymi do świadczenia nieodpłatnej tj. wliczonej w cenę oferty bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji i naprawy w okresie gwarancyjnym w miejscu użytkowania (gwarancja on-site) l) gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy. m) w przypadku dwukrotnej awarii tego samego Wyposażenia lub jego elementu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego Wyposażenia lub jego elementu na nowy n) w okresie gwarancji Wykonawca zapewni wsparcie techniczne, które Zamawiający rozumie: Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze. o) W przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu Dostawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia tej wady. p) Gwarancja nie może ograniczać praw Odbiorcy do przekazywania dostarczonego sprzętu do innych jednostek Odbiorcy. q) Dostawca zapewni 24 godzinny dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem minimalnych wymogów co do rodzaju i ilości asortymentu, jak również wymagań technicznych i jakościowych znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 48.90.00.00-7, 30.23.72.70-2, 30.23.74.10-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć: - wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 3 do SIWZ 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 i 2 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji; zał. nr 4 do SIWZ b) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 5 do SIWZ W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy Wykonawca oddzielnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

- Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3 niniejszego rozdziału. - W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie: a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej w trakcie trwania umowy b) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia w sytuacji niemożności wykonania przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie z powodu działania siły wyższej, c) zastąpienia przedmiotu umowy innym modelem o nie gorszych parametrach niż oferowane w ofercie w przypadku wystąpienia sytuacji, gdy pojawi się nowy model, a produkcja obecnego zostanie zaprzestana. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o zmianie, o której mowa powyżej i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ - Laptopy 22.09.2014 ZMIANA 01.10.2014.doc ZMIANA 01.10.2014 2014-10-01 15:07:29 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 24.09.2014 15:07
Data ostatniej modyfikacji: 04.11.2014 12:08
Liczba wyświetleń: 902