drukuj

2014-09-23 14:15:16

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 23.09.2014


Starosta Lęborski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lęborku

1.   Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Lęborku z siedzibą w Lęborku przy ul. Czołgistów 5

2. Stanowisko pracy:   księgowa w Wydziale Finansowo-Budżetowym

3. Określenie wymagań  stawianych kandydatom związanych ze stanowiskiem

Niezbędne wymagania do podjęcia pracy na ww. stanowisku:

1) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, obywatelom którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)  znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków starszego specjalisty ( nie dotyczy obywateli RP);

5) nieposzlakowana opinia,

6)  wykształcenie wyższe ( rachunkowość, ekonomia) i co najmniej 3 letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych lub wykształcenie średnie (rachunkowość, ekonomia)  i co najmniej 6 letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych

Dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na ww. stanowisku:

1) znajomość ustaw: o rachunkowości, finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów  w sprawie sprawozdawczości budżetowej ,

2) bardzo dobra obsługa MS Office, w szczególności Word, Excel oraz  programów finansowo-księgowych,

3) kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

Przykładowe zadania wykonywane na stanowisku:

1) ewidencja operacji finansowych dotyczących dochodów Starostwa Powiatowego w Lęborku i Skarbu Państwa,

2) bieżące uzgadnianie kont księgowych,

3) sporządzanie sprawozdawczości z dochodów Starostwa Powiatowego w Lęborku i Skarbu Państwa,

4) przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu w zakresie dochodów Starostwa Powiatowego w Lęborku i Skarbu Państwa.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca przy komputerze,

2) praca w biurze zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy,

3) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

4) praca głównie  siedząca ale też  wymagająca sprawności ruchowej .

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych - sierpień  2014 - 7,36 %

7. Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny,

2)     kwestionariusz osobowy - na formularzu dostępnym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku

3)     CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4)     oświadczenie  o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)     kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, staż pracy, posiadane uprawnienia bądź orzeczenia.

7)     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne kwalifikacje,

8)     dokument potwierdzający znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz.U.  Nr 64, poz. 539)

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście  w Biurze Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Lęborku lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko księgowej w Wydziale Finansowo-Budżetowym "  do dnia 3 października 2014 r. do godz.15.30 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Lęborku po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko urzędnicze.

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej 7, 8 październik 2014 r. dla osób, które spełniły wymagania formalne
W związku z powyższym proszę o podanie numeru telefonu .

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w BIP pod adresem wskazanym wyżej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5

Możliwość zatrudnienia - od października 2014 r.  pełny wymiar czasu pracy.

Wymagane dokumenty, t.j. list motywacyjny, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone podpisaną klauzulą :"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zmian.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. nr 223, poz. 1458 z póź.zmian).


Lębork, 2014-10-13

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU
ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork


na stanowisko księgowej w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

nazwa stanowiska pracy

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze wybrano Panią Dorotę Lejk, zamieszkałą w Lęborku.
Ww. uzyskała wymaganą do pozytywnego zakończenia postępowania kwalifikacyjnego liczbę punktów dająca gwarancję należytego wykonywania zadań na powierzonym stanowisku pracy.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 23.09.2014 14:15
Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2014 11:01
Liczba wyświetleń: 1595