drukuj

2014-09-22 12:01:21

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 22.09.2014


Starosta Lęborski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lęborku

1.   Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Lęborku z siedzibą w Lęborku przy ul. Czołgistów 5

2. Stanowisko pracy:   podinspektor  - specjalista ds. realizacji zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych  w projekcie pn." Tandemem do świetlanej przyszłości" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL, realizowanym w Referacie Programów Pomocowych.

3. Określenie wymagań  stawianych kandydatom związanych ze stanowiskiem

Niezbędne wymagania do podjęcia pracy na ww. stanowisku:

1) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, obywatelom którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)  znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków starszego specjalisty ( nie dotyczy obywateli RP);

5) nieposzlakowana opinia,

6) co najmniej  2 miesięczny  staż pracy ( do wymaganego stażu pracy liczone będą również okresy , o których mowa
w art. 79 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) ,

7)  wykształcenie wyższe,

Dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na ww. stanowisku:

1) wykształcenie preferowane - prawo, administracja, ekonomia, integracja europejska, zarządzanie  (dodatkowo punktowane),

2) ukończone szkolenia bądź studia podyplomowe z zakresu realizacji i rozliczenia projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego (dodatkowo punktowane),

3) doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu czynności podobnych ( dodatkowo punktowane)

4) znajomość zagadnień prawa administracyjnego, finansów publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym,
ustawy o systemie oświaty wraz z aktami wykonawczymi, ustawy Karta Nauczyciela,

5) bardzo dobra obsługa MS Office, w szczególności Word, Excel, PowerPoint,

6) umiejętność profesjonalnego sporządzania pism urzędowych

7) znajomość i umiejętność stosowania  procedur udzielania zamówień publicznych,

8) posiadanie zdolności organizatorskich,

9) znajomość zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, Zasad finansowania POKL oraz Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków
w ramach POKL oraz Wytycznych dotyczących promocji projektów,

10) znajomość problematyki systemu oświaty, w tym specyfiki i problematyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących 1 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących 2 w Lęborku

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

Przykładowe zadania wykonywane na stanowisku:

1) prawidłowa realizacja projektu „Tandemem do świetlanej przyszłości" zgodnie z prawodawstwem krajowym
i wspólnotowym oraz z dokumentami programowymi i wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów realizowanych
w ramach PO KL 2007-2013,

2) rozliczanie czasu pracy kadry zatrudnionej do realizacji zadań merytorycznych, w tym sprawdzanie list obecności, kart czasu pracy, protokołów i innych dokumentów związanych z realizacją zadań przez ww. kadrę,

3) organizacja zajęć, w tym ustalanie grafiku/harmonogramu zajęć we współpracy z koordynatorami merytorycznymi w szkołach i kadrą szkół oraz wykonawcami i uczestnikami/uczestniczkami, powiadamiania o terminach zajęć,

4) kontrola realizacji zadań zleconych, w tym kontrola merytoryczna - jakościowa i ilościowa zajęć,

5) monitoring wewnętrzny projektu, w tym sporządzanie comiesięcznych raportów z realizowanych zajęć, obejmujących m.in. frekwencję uczestników,

6) zbieranie i aktualizowanie  danych niezbędnych do załącznika PEFS,

7) bieżący i stały monitoring przepływu uczestników projektu,

8) sporządzanie, weryfikacja i aktualizacja załączników do wniosku o płatność - dot. uczestników projektu, poniesionych wydatków oraz osiągniętych rezultatów projektu,

9) sporządzanie, weryfikacja i aktualizacja zestawień dotyczących realizowanych zadań, w tym niezwłoczne informowanie o problemach czy braku uczestnictwa w zajęciach,

10) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji projektu, w tym sporządzanie projektów pism,

11) organizacja spotkań z uczestnikami, mediami, w tym prowadzenie rekrutacji uczestników we współpracy
ze specjalistami ds. rekrutacji,

12) dokonywanie zakupów dot. zajęć zgodnie z obowiązującymi procedurami,

13) prowadzenie promocji projektu, w tym m.in. ciągła, bieżąca aktualizacja strony internetowej projektu dot. realizowanych zajęć,

14) współpraca przy rozliczeniu projektu w zakresie realizowanych zajęć,

15) przygotowywanie dokumentacji związanej z procedurami zamówień publicznych i aktywny udział
w przeprowadzaniu postępowań dot. realizowanych zajęć,

16) tworzenie baz danych z zakresu realizowanych zajęć dla potrzeb sprawozdawczości i raportowania oraz ich weryfikacja i aktualizacja,

17) ścisła, ciągła współpraca z LO nr 1 i LO nr 2 w celu realizacji założeń projektu.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca przy komputerze,

2) praca w biurze zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy,

3) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

4) praca głównie  siedząca ale też  wymagająca sprawności ruchowej niezbędnej do monitoringu zajęć w miejscu ich odbywania,

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych - sierpień  2014 - 7,36 %

7. Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny,

2)     kwestionariusz osobowy - na formularzu dostępnym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku

3)     CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4)     oświadczenie  o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)     kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, staż pracy,

7)     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne kwalifikacje,

8)     opinie pracodawcy/ów  o  wywiązywaniu się kandydata z nałożonych obowiązków na danym stanowisku pracy.

9)     dokument potwierdzający znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się
o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz.U.  Nr 64, poz. 539)

 
8. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście  w Biurze Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Lęborku lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora - specjalisty ds. realizacji zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych
( specjalista ds. realizacji projektu) w projekcie pn." Tandem do świetlanej przyszłości"  do dnia 2 października 2014 r. do godz.15.30 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Lęborku po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko urzędnicze.

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej 3, 4 październik 2014 r. dla osób, które spełniły wymagania formalne
W związku z powyższym proszę o podanie numeru telefonu .

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w BIP pod adresem wskazanym wyżej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5

 
Możliwość zatrudnienia - od październik 2014 r.   do 31 grudnia 2014 r.

Wymagane dokumenty, t.j. list motywacyjny, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone podpisaną klauzulą :"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zmian.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. nr 223, poz. 1458 z póź.zmian).


Lębork, 2014-10-08

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU
ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork

 

podinspektor - specjalista ds. realizacji zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych w projekcie pn." Tandemem do świetlanej przyszłości" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL, realizowanym w Referacie Programów Pomocowych w Starostwie Powiatowym w Lęborku

nazwa stanowiska pracy

 

W wyniku zastosowanych metod i technik naboru konkurs wygrała Pani Magdalena Drywa, zamieszkała w Nowej Wsi Lęborskiej.
Jej wiedza z zakresu objętego postępowanie konkursowym została wysoko oceniona przez członków komisji , w ocenie której uzyskany wynik daje rękojmie należytego wykonywania zadań na powierzonym stanowisku pracy.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 22.09.2014 12:01
Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2014 10:14
Liczba wyświetleń: 1506