drukuj

2014-09-22 09:43:50

ZAPYTANIE OFERTOWE PO.272.2.10.2014


Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zakup usługi organizacji zajęć na basenie w Lęborku w wymiarze 32 godzin zajęć dla grupy 12 beneficjentów projektu „Samo-dzielni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania
zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Lęborku.
Referat Programów Pomocowych (PO)
Projekt „Samo-dzielni"
  

Symbol wnioskodawcy
PO.272.2.10.2014                                                                                     


PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

Dotyczy: zakupu usługi organizacji zajęć na basenie w Lęborku w wymiarze 32 godzin zajęć dla grupy 12 beneficjentów projektu „Samo-dzielni

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz 907
z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.)


Zapytanie skierowano (upubliczniono) pocztą, zaniesiono osobiście, faksem , emailem, telefonicznie, na stronie internetowej Starostwa, na tablicy informacyjnej Starostwa
(właściwe podkreślić)

 
1.     Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (data wpływu):

OFERTA
data wpływu

„TAX" S.C. Władysław Rutkiewicz-Nikorowicz, Jakub Rutkiewicz, Marta Rutkiewicz
30.09.2014, godzina 8.47
 

 
2.      Kryterium oceny ofert - cena oferty brutto - 100%

   

  cena= (cena oferowana minimalna/cena oferenta)*100


Oferty oceniane były punktowo w oparciu o ww. kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100,00 pkt.

Kwota, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosi: 12 800,00 zł brutto

3.     Ocena ofert:

 

OFERTA

 

ILOŚĆ PUNKTÓW

CENA
(podana w ofercie)

1.        „TAX" S.C. Władysław Rutkiewicz-Nikorowicz, Jakub Rutkiewicz, Marta Rutkiewicz

100,00

13 280,00 zł brutto

 

4.     W wyniku analizy złożonej oferty przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone firmie: „TAX" S.C. Władysław Rutkiewicz-Nikorowicz, Jakub Rutkiewicz, Marta Rutkiewicz


Uzasadnienie: Oferta firmy „TAX" S.C. Władysław Rutkiewicz-Nikorowicz, Jakub Rutkiewicz, Marta Rutkiewicz przewyższyła o 480,00 zł brutto środki przeznaczone na zakup usługi. W związku z tym, że zajęcia wymiarze 32 godzin zajęć dla grupy 12 beneficjentów projektu „Samo-dzielni" należy przeprowadzić do dnia 31.05.2015 r. proponuje się zwiększenie środków na ten cel o 480,00 zł brutto. Środki będą pochodzić z tego samego zadania w projekcie, tj. ZADANIE 1, poz. 11 zatrudnienie specjalisty - doradcy zawodowego z oligofrenopedagogiką, umowa zlecenie, 23 osoby x 3 godz. Kwota przeznaczona na realizację poz. 11 w całym projekcie wynosi łącznie 10 350,00 zł (, w 2014 roku oszczędności wynoszą 6 900,00 zł). Dzięki temu możliwe będzie rozpoczęcie zajęć na basenie, które będą mogły być zrealizowane w założonym terminie.

5.     Postępowanie prowadził: Kamil Chitruszko - Koordynator projektu „Samodzielni"
w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami
 i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.)

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zapytanie ofertowe - basen.doc 2014-09-22 09:44:07 Starostwo Informatyk
załącznik Zał 1 Formularz ofertowy.doc 2014-09-22 09:44:11 Starostwo Informatyk
załącznik Zał 2 oświadczenie.doc 2014-09-22 09:44:14 Starostwo Informatyk
załącznik Zał 3 oświadczenie.doc 2014-09-22 09:44:17 Starostwo Informatyk
załącznik Zał 4 Projekt umowy.doc 2014-09-22 09:44:20 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 22.09.2014 09:43
Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2014 13:11
Liczba wyświetleń: 616