drukuj

2014-09-16 10:20:29

Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Numer ogłoszenia: 196797 - 2014; data zamieszczenia: 16.09.2014OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer ogłoszenia: 226333 - 2014; data zamieszczenia: 27.10.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 196797 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia musi być wykonywany przez osoby prowadzące zajęcia spełniające warunki opisane w rozdziale 8 ust.1 pkt. 4 SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część I - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy dla 12 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 1. Część II - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy dla 12 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 2. 2. Podział na części W ramach przedmiotu zamówienia do udziału w zajęciach pozaszkolnych dla części I i II skierowanych zostanie po 12 uczniów lub uczennic. Część I - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy dla 12 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 55 godzin zajęć w zakresie kółka pierwszej pomocy dla uczniów lub uczennic z ZSO nr 1 oraz ZSO nr 2 w Lęborku w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 4 godziny tygodniowo w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2014 r. 3. Zorganizowanie jednego pokazu z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów/uczennic ZSO nr 1 i uczniów/uczennic ZSO nr 2 w Lęborku. 4. Przygotowanie jednego folderu/ ulotki informacyjnej o tematyce z zakresu pierwszej pomocy. 5. Praktyczne zajęcia z nauki na zakupionym do realizacji zajęć: manekinie treningowym (postać osoby dorosłej), defibrylatorze treningowym oraz materiałach i środkach pomocy przedmedycznej. Osoba prowadząca zajęcia odpowiedzialna jest za sprzęt wykorzystywany podczas zajęć. Cele ogólne zajęć: 1. Poznanie przykładów wielu nieprzewidzianych zdarzeń, w których konieczne są działania pierwszej pomocy. 2. Zaznajomienie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych. 3. Nauka zachowania się na miejscu wypadku i sposobu prowadzenia akcji ratunkowej. 4. Zrozumienie przez uczniów potrzeby nabywania umiejętności ratownictwa przedmedycznego, co wiąże się z możliwością niesienia pomocy innym. 5. Uczulenie młodego człowieka na krzywdę drugiego. 6. Uświadomienie uczniom wagi udzielania pomocy przedlekarskiej. 7. Doskonalenie umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy. 8. Kształtowanie postaw humanitarnych. 9. Nabycie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. 10. Nauczenie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się jej umownym zasadom. Rezultaty do osiągnięcia: 1. Zorganizowanie jednego pokazu z zakresu pierwszej pomocy Część II - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy dla 12 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 55 godzin zajęć w zakresie kółka pierwszej pomocy dla uczniów lub uczennic z ZSO nr 1 oraz ZSO nr 2 w Lęborku w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 4 godziny tygodniowo w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2014 r. 3. Zorganizowanie jednego pokazu z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów/uczennic ZSO nr 1 i uczniów/uczennic ZSO nr 2 w Lęborku. 4. Przygotowanie jednego folderu/ ulotki informacyjnej o tematyce z zakresu pierwszej pomocy. 5. Praktyczne zajęcia z nauki na zakupionym do realizacji zajęć: manekinie treningowym (postać osoby dorosłej), defibrylatorze treningowym oraz materiałach i środkach pomocy przedmedycznej. Osoba prowadząca zajęcia odpowiedzialna jest za sprzęt wykorzystywany podczas zajęć. Cele ogólne zajęć: 1. Poznanie przykładów wielu nieprzewidzianych zdarzeń, w których konieczne są działania pierwszej pomocy. 2. Zaznajomienie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych. 3. Nauka zachowania się na miejscu wypadku i sposobu prowadzenia akcji ratunkowej. 4. Zrozumienie przez uczniów potrzeby nabywania umiejętności ratownictwa przedmedycznego, co wiąże się z możliwością niesienia pomocy innym. 5. Uczulenie młodego człowieka na krzywdę drugiego. 6. Uświadomienie uczniom wagi udzielania pomocy przedlekarskiej. 7. Doskonalenie umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy. 8. Kształtowanie postaw humanitarnych. 9. Nabycie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. 10. Nauczenie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się jej umownym zasadom. Rezultaty do osiągnięcia: 1. Zorganizowanie jednego pokazu z zakresu pierwszej pomocy 3. Czas trwania zajęć pozaszkolnych 1. Zajęcia będą się odbywać w 2 grupach. W ramach przedmiotu zamówienia do udziału w zajęciach pozaszkolnych dla części I i II skierowanych zostanie po 12 uczniów lub uczennic. 2. Łączna liczba godzin zajęć pozaszkolnych to 55 godziny na każdą grupę uczestników zajęć, w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2014 r. 3. Na jedną godzinę zegarową składa się jedna godzina lekcyjna = 45 minut. 4. Zajęcia pozaszkolne należy przeprowadzić w dni robocze dla uczniów lub uczennic ZSO nr 1 i ZSO nr 2 w Lęborku poza obowiązkowymi godzinami lekcyjnymi lub w weekendy (w przypadku wyrażenia takiej woli przez uczestników lub uczestniczki) według harmonogramu w ujęciu tygodniowym ustalonym z koordynatorem merytorycznym każdej ze szkół, personelem projektu oraz musi on być przedstawiony do zatwierdzenia przedstawicielowi Zamawiającego. Terminy i godziny zajęć pozaszkolnych dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców zajęć. Zajęcia pierwszej pomocy dla grupy 1 i grupy 2 nie mogą odbywać się w tych samych godzinach ze względu na wykorzystywany sprzęt.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS (POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy dla 12 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CENTRUM PSYCHOLOGII, EDUKACJI I MEDYCYNY, ul. Aleksandra Gierymskiego 10, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3025,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3025,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4345,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy dla 12 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CENTRUM PSYCHOLOGII, EDUKACJI I MEDYCYNY, ul. Aleksandra Gierymskiego 10, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3025,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3025,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4345,00

 • Waluta: PLN.

 

 


Lębork, dnia 02.10.2014

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.80.2014 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są:

Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie  9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).


Zamawiający

Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork woj. Pomorskie
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com

 
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Część I -Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy dla 12 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 1.

 
Wybrany Wykonawca :

CENTRUM PSYCHOLOGII,
EDUKACJI I MEDYCYNY
ul. Aleksandra Gierymskiego 10
84-300 Lębork

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.
Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
Europejska Grupa Konsultingowa
Anna Kazimierczak
ul. Żwirki 1c/4
90-448 Łódź
69,62 pkt.

CENTRUM PSYCHOLOGII,
EDUKACJI I MEDYCYNY
ul. Aleksandra Gierymskiego 10
84-300 Lębork
100,00 pkt.

Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty 02.10.2014 r.

Część II - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy dla 12 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 2.

Wybrany Wykonawca :

CENTRUM PSYCHOLOGII,
EDUKACJI I MEDYCYNY
ul. Aleksandra Gierymskiego 10
84-300 Lębork

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Europejska Grupa Konsultingowa
Anna Kazimierczak
ul. Żwirki 1c/4
90-448 Łódź
69,62 pkt.

CENTRUM PSYCHOLOGII,
EDUKACJI I MEDYCYNY
ul. Aleksandra Gierymskiego 10
84-300 Lębork
100,00 pkt.

Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty 02.10.2014 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 196797 - 2014; data zamieszczenia: 16.09.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia musi być wykonywany przez osoby prowadzące zajęcia spełniające warunki opisane w rozdziale 8 ust.1 pkt. 4 SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część I - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy dla 12 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 1. Część II - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy dla 12 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 2. 2. Podział na części W ramach przedmiotu zamówienia do udziału w zajęciach pozaszkolnych dla części I i II skierowanych zostanie po 12 uczniów lub uczennic. Część I - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy dla 12 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 55 godzin zajęć w zakresie kółka pierwszej pomocy dla uczniów lub uczennic z ZSO nr 1 oraz ZSO nr 2 w Lęborku w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 4 godziny tygodniowo w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2014 r. 3. Zorganizowanie jednego pokazu z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów/uczennic ZSO nr 1 i uczniów/uczennic ZSO nr 2 w Lęborku. 4. Przygotowanie jednego folderu/ ulotki informacyjnej o tematyce z zakresu pierwszej pomocy. 5. Praktyczne zajęcia z nauki na zakupionym do realizacji zajęć: manekinie treningowym (postać osoby dorosłej), defibrylatorze treningowym oraz materiałach i środkach pomocy przedmedycznej. Osoba prowadząca zajęcia odpowiedzialna jest za sprzęt wykorzystywany podczas zajęć. Cele ogólne zajęć: 1. Poznanie przykładów wielu nieprzewidzianych zdarzeń, w których konieczne są działania pierwszej pomocy. 2. Zaznajomienie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych. 3. Nauka zachowania się na miejscu wypadku i sposobu prowadzenia akcji ratunkowej. 4. Zrozumienie przez uczniów potrzeby nabywania umiejętności ratownictwa przedmedycznego, co wiąże się z możliwością niesienia pomocy innym. 5. Uczulenie młodego człowieka na krzywdę drugiego. 6. Uświadomienie uczniom wagi udzielania pomocy przedlekarskiej. 7. Doskonalenie umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy. 8. Kształtowanie postaw humanitarnych. 9. Nabycie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. 10. Nauczenie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się jej umownym zasadom. Rezultaty do osiągnięcia: 1. Zorganizowanie jednego pokazu z zakresu pierwszej pomocy Część II - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy dla 12 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 55 godzin zajęć w zakresie kółka pierwszej pomocy dla uczniów lub uczennic z ZSO nr 1 oraz ZSO nr 2 w Lęborku w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 4 godziny tygodniowo w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2014 r. 3. Zorganizowanie jednego pokazu z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów/uczennic ZSO nr 1 i uczniów/uczennic ZSO nr 2 w Lęborku. 4. Przygotowanie jednego folderu/ ulotki informacyjnej o tematyce z zakresu pierwszej pomocy. 5. Praktyczne zajęcia z nauki na zakupionym do realizacji zajęć: manekinie treningowym (postać osoby dorosłej), defibrylatorze treningowym oraz materiałach i środkach pomocy przedmedycznej. Osoba prowadząca zajęcia odpowiedzialna jest za sprzęt wykorzystywany podczas zajęć. Cele ogólne zajęć: 1. Poznanie przykładów wielu nieprzewidzianych zdarzeń, w których konieczne są działania pierwszej pomocy. 2. Zaznajomienie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych. 3. Nauka zachowania się na miejscu wypadku i sposobu prowadzenia akcji ratunkowej. 4. Zrozumienie przez uczniów potrzeby nabywania umiejętności ratownictwa przedmedycznego, co wiąże się z możliwością niesienia pomocy innym. 5. Uczulenie młodego człowieka na krzywdę drugiego. 6. Uświadomienie uczniom wagi udzielania pomocy przedlekarskiej. 7. Doskonalenie umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy. 8. Kształtowanie postaw humanitarnych. 9. Nabycie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. 10. Nauczenie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się jej umownym zasadom. Rezultaty do osiągnięcia: 1. Zorganizowanie jednego pokazu z zakresu pierwszej pomocy 3. Czas trwania zajęć pozaszkolnych 1. Zajęcia będą się odbywać w 2 grupach. W ramach przedmiotu zamówienia do udziału w zajęciach pozaszkolnych dla części I i II skierowanych zostanie po 12 uczniów lub uczennic. 2. Łączna liczba godzin zajęć pozaszkolnych to 55 godziny na każdą grupę uczestników zajęć, w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2014 r. 3. Na jedną godzinę zegarową składa się jedna godzina lekcyjna = 45 minut. 4. Zajęcia pozaszkolne należy przeprowadzić w dni robocze dla uczniów lub uczennic ZSO nr 1 i ZSO nr 2 w Lęborku poza obowiązkowymi godzinami lekcyjnymi lub w weekendy (w przypadku wyrażenia takiej woli przez uczestników lub uczestniczki) według harmonogramu w ujęciu tygodniowym ustalonym z koordynatorem merytorycznym każdej ze szkół, personelem projektu oraz musi on być przedstawiony do zatwierdzenia przedstawicielowi Zamawiającego. Terminy i godziny zajęć pozaszkolnych dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców zajęć. Zajęcia pierwszej pomocy dla grupy 1 i grupy 2 nie mogą odbywać się w tych samych godzinach ze względu na wykorzystywany sprzęt..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jedną osobą spełniającą warunki odpowiednio ze względu na poszczególne części zamówienia: Część I: Zamawiający wymaga dysponowania jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach ogólnokształcących zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013, poz. 757, z późn. zm.), tj. osoba ta musi posiadać odpowiednio: 1. w przypadku nauczycieli posiadających uprawnienia do prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, tj.: a) ukończone studia wyższe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa magisterskie studia na kierunku, który w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmował treści programowe edukacji dla bezpieczeństwa, lub inne studia magisterskie pod warunkiem ukończenia studia podyplomowe o specjalności edukacji dla bezpieczeństwa, ratownictwa medycznego lub pokrewne, b) kwalifikacje określone w §10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji, wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 1207) tj. aktualne zaświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013, poz. 757, z późn. zm.) 2. w przypadku lekarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego: a) aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza systemu, tj. odpowiednio: - lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, albo - lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii albo - lekarz posiadający 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala b) przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania w szkole - określone w § 1 ww. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji, wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 1207) 3. w przypadku pielęgniarek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego: a) aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki systemu, przy czym za pielęgniarkę systemu należy rozumieć pielęgniarkę posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3 letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym b) przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania w szkole - określone w § 1 ww. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji, wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 1207) 4. w przypadku ratowników medycznych systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego: a) aktualne prawo wykonywania ratownika medycznego, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013, poz. 757, z późn. zm.) b) przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania w szkole - określone w § 1 ww. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji, wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 1207) Część II: Zamawiający wymaga dysponowania jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach ogólnokształcących zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013, poz. 757, z późn. zm.), tj. osoba ta musi posiadać odpowiednio: 1. w przypadku nauczycieli posiadających uprawnienia do prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, tj.: a) ukończone studia wyższe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa magisterskie studia na kierunku, który w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmował treści programowe edukacji dla bezpieczeństwa, lub inne studia magisterskie pod warunkiem ukończenia studia podyplomowe o specjalności edukacji dla bezpieczeństwa, ratownictwa medycznego lub pokrewne, b) kwalifikacje określone w §10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji, wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 1207) tj. aktualne zaświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013, poz. 757, z późn. zm.) 2. w przypadku lekarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego: a) aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza systemu, tj. odpowiednio: - lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, albo - lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii albo - lekarz posiadający 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala b) przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania w szkole - określone w § 1 ww. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji, wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 1207) 3. w przypadku pielęgniarek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego: a) aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki systemu, przy czym za pielęgniarkę systemu należy rozumieć pielęgniarkę posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3 letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym b) przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania w szkole - określone w § 1 ww. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji, wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 1207) 4. w przypadku ratowników medycznych systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego: a) aktualne prawo wykonywania ratownika medycznego, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013, poz. 757, z późn. zm.) b) przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania w szkole - określone w § 1ww. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji, wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 1207) Ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1. tj. według załącznika oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć: - wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 1 do SIWZ - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 2 do SIWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 5 do SIWZ 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 4 do SIWZ W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca oddzielnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział) 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zał. nr 7 do SIWZ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie: a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej w trakcie trwania umowy b) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, c) zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż określone w ofercie. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o zmianie, o której mowa powyżej i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2014 godzina 09:30, miejsce: w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy dla 12 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 55 godzin zajęć w zakresie kółka pierwszej pomocy dla uczniów lub uczennic z ZSO nr 1 oraz ZSO nr 2 w Lęborku w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 4 godziny tygodniowo w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2014 r. 3. Zorganizowanie jednego pokazu z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów/uczennic ZSO nr 1 i uczniów/uczennic ZSO nr 2 w Lęborku. 4. Przygotowanie jednego folderu/ ulotki informacyjnej o tematyce z zakresu pierwszej pomocy. 5. Praktyczne zajęcia z nauki na zakupionym do realizacji zajęć: manekinie treningowym (postać osoby dorosłej), defibrylatorze treningowym oraz materiałach i środkach pomocy przedmedycznej. Osoba prowadząca zajęcia odpowiedzialna jest za sprzęt wykorzystywany podczas zajęć..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy dla 12 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 55 godzin zajęć w zakresie kółka pierwszej pomocy dla uczniów lub uczennic z ZSO nr 1 oraz ZSO nr 2 w Lęborku w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 4 godziny tygodniowo w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2014 r. 3. Zorganizowanie jednego pokazu z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów/uczennic ZSO nr 1 i uczniów/uczennic ZSO nr 2 w Lęborku. 4. Przygotowanie jednego folderu/ ulotki informacyjnej o tematyce z zakresu pierwszej pomocy. 5. Praktyczne zajęcia z nauki na zakupionym do realizacji zajęć: manekinie treningowym (postać osoby dorosłej), defibrylatorze treningowym oraz materiałach i środkach pomocy przedmedycznej. Osoba prowadząca zajęcia odpowiedzialna jest za sprzęt wykorzystywany podczas zajęć..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zajęcia pozaszkolne 2014 II częśći.doc 2014-09-16 10:25:57 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 16.09.2014 10:20
Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2014 14:02
Liczba wyświetleń: 892