drukuj

2014-09-05 14:07:17

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.9.2014


Pełnienie funkcji opiekunów klasowych (łącznie 4 osoby) w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku oraz Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku., którzy będą zaangażowani w realizację zadania 4 projektu, dot. doradztwa zawodowego z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej przy pomocy e-learningu w roku szkolnym 2014/2015


INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


dotycząca postępowania nr  PO.272.2.9.2014 przeprowadzonego  w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na Pełnienie funkcji opiekunów klasowych (łącznie 4 osoby) w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku oraz Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku., którzy będą zaangażowani w realizację zadania 4 projektu, dot. doradztwa zawodowego z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej przy pomocy e-learningu w roku szkolnym 2014/2015 przedmiotowe zamówienie udzielone zostało w dniu 20.10.2014 roku:

- w Części 1 - Zatrudnienie 1 opiekuna klasowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku: Pani Joannie Zielińskiej, ul. Staszica 50/m4, 84-300 Lębork

- w Części 2 - Zatrudnienie 1 opiekuna klasowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku Pani Marii Kurowskiej, ul. 10 marca 5B/31, 84-300 Lębork

- w Części 3 - Zatrudnienie 1 opiekuna klasowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku: Pani Brygidzie Stasiak, Łebieniec 56, 84-360 Łeba

- w Części 4 - Zatrudnienie 1 opiekuna klasowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku Pani Irenie Małachowicz, ul. Kazimierza Wielkiego 20, 84-300 Lębork

 


Lębork, 2014-10-02


INFORMACJAdotycząca postępowania przeprowadzonego  w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotycząca

 
ZAPYTANIA OFERTOWEGO PO.272.2.9.2014

którego przedmiotem jest
Pełnienie funkcji opiekunów klasowych (łącznie 4 osoby) w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku oraz Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku., którzy będą zaangażowani w realizację zadania 4 projektu, dot. doradztwa zawodowego z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej przy pomocy e-learningu w roku szkolnym 2014/2015

Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęły oferty: po 1 na każdą część.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty spełniają warunki udziału oraz mieszczą się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację poszczególnych części zamówienia.
 

W związku z powyższym przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:

- w Części 1 - Zatrudnienie 1 opiekuna klasowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku: Pani Joannie Zielińskiej, ul. Staszica 50/m4, 84-300 Lębork

- w Części 2 - Zatrudnienie 1 opiekuna klasowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku Pani Marii Kurowskiej, ul. 10 marca 5B/31, 84-300 Lębork

- w Części 3 - Zatrudnienie 1 opiekuna klasowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku: Pani Brygidzie Stasiak, Łebieniec 56, 84-360 Łeba

- w Części 4 - Zatrudnienie 1 opiekuna klasowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku Pani Irenie Małachowicz, ul. Kazimierza Wielkiego 20, 84-300 Lębork

 w trybie art. 6a oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Powiat Lęborski zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym pełnienia funkcji opiekunów klasowych (łącznie 4 osoby) w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku oraz Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku., którzy będą zaangażowani w realizację zadania 4 projektu, dot. doradztwa zawodowego z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej przy pomocy e-learningu w roku szkolnym 2014/2015.

 

 

  1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiot zamówienia obejmuje 4 części:

 

Część 1 – Zatrudnienie 1 opiekuna klasowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku

Część 2 – Zatrudnienie 1 opiekuna klasowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku

Część 3 – Zatrudnienie 1 opiekuna klasowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku

Część 4 – Zatrudnienie 1 opiekuna klasowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku

 

 

 Opis dla wszystkich części:

 

Forma zatrudnienia – umowa zlecenia.

Termin wykonywania pracy i związania umową – od 20 października 2014 do 30 kwietnia 2015 roku.

Czas realizacja zadań każdego opiekuna klasowego - łącznie średnio 50h.

Zakres zadań dla każdego opiekuna klasowego:

·         uczestnictwo w spotkaniach organizacyjnych z koordynatorem projektu i administratorem platformy e-learning

·         przeprowadzenie testów predyspozycyjnych wśród uczniów szkoły i ich analiza

·         ustalenie list uczestników zadania

·         ustalanie harmonogramów realizacji zadania i grup uczniów biorących udział w zadaniu

·         czynny udział w spotkaniach z doradcą zawodowym

·         koordynowanie uczestnictwa w kursie i grze uczniów na platformie e-learning utworzonej w ramach projektu (motywacja, pomoc merytoryczna, pomoc w ukończeniu kursu i gry)

·         wybór osób/grup do udziału w konkursie, nadzorowanie uczestnictwa w konkursie zorganizowanym na platformie e-learning

·         motywowanie i wspomaganie merytoryczne uczniów

·         nadzorowanie bieżących postępów w realizacji swoich zadań oraz bieżące monitorowanie postępów uczniów, w tym podejmowanie ewentualnych działań naprawczych

·         przyjmowanie ewentualnych rezygnacji z udziału w projekcie od uczestników projektu i niezwłoczne przekazanie ich do Biura Projektu

·         terminowe i właściwe realizowanie zadań, w tym prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadania

·         staranność o osiągnięcie wskaźników projektu

·         współpraca z koordynatorem projektu oraz z innymi osobami zaangażowanymi w realizację zadania, w tym koordynatorami szkolnymi, administratorem platformy i Wykonawcą platformy e-learning

·         ewidencjonowanie godzin i zrealizowanych zadań dotyczących wykonywanych obowiązków w systemie miesięcznym, w sposób zgodny z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

·         przedstawianie dokumentów rozliczeniowych z wykonanej pracy po każdym zakończonym miesiącu kalendarzowym, zgodnie przekazanymi z wzorami


 

Wymagania dla każdego opiekuna:

 

1.        W ostatnich 3 latach doświadczenie w:

-         prowadzeniu zajęć z przedmiotu przedsiębiorczość lub pokrewnego w szkole ponadgimnazjalnej minimum 1 rok szkolny

-         prowadzeniu zajęć z zakresu przedsiębiorczości opierających się na e-learningu

2.        Przygotowanie pedagogiczne.

 

UWAGA! Jedna osoba może zostać opiekunem tylko 1 grupy.

 

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zapytanie ofertowe opiekun klasowy.pdf 2014-09-05 14:07:52 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 05.09.2014 14:07
Data ostatniej modyfikacji: 04.11.2014 08:30
Liczba wyświetleń: 713