drukuj

2014-09-01 15:48:23

Zatrudnienie doradcy zawodowego w ramach projektu Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)


Numer ogłoszenia: 186685 - 2014; data zamieszczenia: 01.09.2014OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer ogłoszenia: 216583 - 2014; data zamieszczenia: 14.10.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 186685 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zatrudnienie doradcy zawodowego w ramach projektu Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie 3 zadania: a) Zadanie 1 - Zatrudnienie doradcy zawodowego do rekrutacji - 60 godzin b) Zadanie 2 - Poradnictwo zawodowe - sesje indywidualne z doradcą zawodowym - 90 godzin c) Zadanie 3 - Poradnictwo zawodowe - sesje grupowe z doradcą zawodowym - 16 godzin Wykonawca musi złożyć jedną ofertę na wszystkie ww. zadania. Oferta, która nie będzie obejmować realizacji wszystkich trzech zadań nie jest zgodna z SIWZ. Doradca zawodowy odpowiedzialny jest w projekcie za osiągnięcie następujących celów, rezultatów i produktów: Cel główny: Zaktywizowanie grupy 30 osób (14 kobiet, 16 mężczyzn) zamieszkujących powiat lęborski, pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako bezrobotne) powyżej 50 r.ż., w tym co najmniej 30% osób w wieku 55 lat i więcej zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami z uwzględnieniem panujących tendencji na lokalnym rynku pracy od 01.08.2014 do 31.08.2015 oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 35% Beneficjentów Ostatecznych Rezultaty: a) Liczba osób, które brały udział w grupowych spotkaniach z doradcą zawodowym - 30 osób, b) Liczba osób, które brały udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym - 30 osób. Produkty: a) 16 godz. sesji grupowych przeprowadzonych przez doradcę zawodowego, b) 90 godz. sesji indywidualnych przeprowadzonych przez doradcę zawodowego. W przypadku rezygnacji uczestników z udziału w projekcie, na ich miejsce wejdą kolejne osoby z list rezerwowych. Doradca zawodowy ma obowiązek w ramach godzin określonych odpowiednio dla każdego z zadań, przeprowadzić zajęcia indywidualne i grupowe (zadanie 2 i 3) z osobami nowymi i stworzyć dla każdej nowej osoby Indywidualny Plan Działania (jeśli godziny nie będą jeszcze zrealizowane przez doradcę). Przedmiot zamówienia musi być wykonywany przez osoby prowadzące zajęcia spełniające warunki opisane w rozdziale 8 ust.1 pkt. 4 SIWZ. Adresaci Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby spełniające równocześnie następujące warunki: 1. Osoby w wieku 50-64 lata (do wsparcia kwalifikują się również osoby w wieku powyżej 64 roku życia, gdy zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie), 2. pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne) - są to osoby w wieku 50-64 lata niezatrudnione, niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoby zarejestrowane we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt a-k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (Dz. U. tj. z 2013r., poz. 674 ze zm.), 3. posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie województwa pomorskiego - powiatu lęborskiego. Zgodnie z dokumentacją konkursową dot. konkursu otwartego nr 01/POKL/6.1.1/2013 dostępną pod adresem http://wup.gdansk.pl/g2/2013_03/e76edc492431e915cffde3fcd839c39d.pdf (pkt 2.6, str. 8), osoba pełniąca funkcję doradcy zawodowego w projekcie powinna posiadać w szczególności następujące kwalifikacje zawodowe: - ukończone studia (licencjackie/magisterskie/podyplomowe) lub kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego; - znajomość problematyki rynku pracy; - wiedzę z zakresu poradnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego; - znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów normatywnych tej ustawy; - posiadanie wiedzy z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego; - znajomość podstaw prawa pracy; - znajomość obowiązujących procedur administracyjnych; - umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej. Zajęcia będą odbywały się w salach bezpłatnie udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Lęborku. Koordynator projektu i specjalista ds. realizacji szkoleń i staży będą odpowiedzialni za zakupienie i rozdysponowanie artykułów spożywczych na sesje grupowe z uczestnikami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Zadanie 1 - Zatrudnienie doradcy zawodowego do rekrutacji (60 godzin), który odpowiedzialny będzie za zrekrutowanie grupy 30 osób (14 kobiet i 16 mężczyzn) zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+, w tym m.in.: - współpraca z koordynatorem projektu i specjalistą ds. realizacji szkoleń i staży podczas weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej, - przeprowadzenie testu kwalifikacyjno - motywacyjnego wśród kandydatów podczas sesji indywidualnych, w tym: -- opracowanie i przeprowadzenie testu kwalifikacyjno - motywacyjnego wśród kandydatów, -- sporządzenie dokumentacji związanej z przeprowadzanym testem, w tym sprawdzenie testów i przyznanie punktacji zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+, -- zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych uczestników projektu, -- praca w komisji rekrutacyjnej, w tym współpraca z pozostałymi członkami Komisji rekrutacyjnej w zakresie wyboru grupy docelowej. b) Zadanie 2 - Poradnictwo zawodowe - Poradnictwo zawodowe - sesje indywidualne z doradcą zawodowym (30 osób x 3 godziny na osobę), mające na celu przede wszystkim opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla 30 beneficjentów ostatecznych. Zgodnie z dokumentacją konkursową dot. konkursu otwartego nr 01/POKL/6.1.1/2013 dostępną pod adresem http://wup.gdansk.pl/g2/2013_03/e76edc492431e915cffde3fcd839c39d.pdf (pkt 2.8, str. 9), sesje indywidualne z doradcą zawodowym w ramach realizacji IPD będą obejmować przynajmniej następujące etapy: 1. Analiza potrzeb klienta 2. Indywidualna ocena zawodowa 3. Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania Spotkania będą obejmować rozpoznanie sytuacji zawodowej Beneficjentów Ostatecznych, analizę jego oczekiwań i preferencji zawodowych. Spotkania indywidualne będą obejmować po 3 godz. dla każdego uczestnika i powinny być realizowane podczas kilku sesji. Łącznie w ciągu całego projektu odbędzie się 90 godz. spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym. Więcej informacji nt. Indywidualnego Planu Działania można znaleźć w publikacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy Indywidualny Plan Działania Podręcznik metodyczny dostępnej na stronie www.wup.gdansk.pl. c) Zadanie 2 - Poradnictwo zawodowe - sesje grupowe z doradcą zawodowym (zajęcia 2 dwóch grupach 15-osobowych, 8 godzin zajęć na grupę), mające na celu przede wszystkim opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla 30 beneficjentów ostatecznych. Zgodnie z dokumentacją konkursową dot. konkursu otwartego nr 01/POKL/6.1.1/2013 dostępną pod adresem http://wup.gdansk.pl/g2/2013_03/e76edc492431e915cffde3fcd839c39d.pdf (pkt 2.8, str. 9), sesje grupowe z doradcą zawodowym będą obejmować przynajmniej zagadnienia: - Warsztat samopoznania, - Rynek pracy i oferta edukacyjna, - Poszukiwanie pracy, - Tworzenie dokumentów aplikacyjnych, - Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej w sprawie pracy, - Przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej Więcej informacji nt. Indywidualnego Planu Działania można znaleźć w publikacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy Indywidualny Plan Działania Podręcznik metodyczny dostępnej na stronie www.wup.gdansk.pl. Każda grupa będzie liczyła po 15 osób, dla każdej grupy przewidziano po 8 godz. Czas trwania 1 sesji grupowej będzie wynosił min. 3 godz. Łącznie w ciągu całego projektu odbędzie się 16 godz. spotkań grupowych z doradcą zawodowym. Wymagania ogólne dotyczące zadań 1, 2 i 3 1. Czas trwania: wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. 2. Wytyczne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 1. Harmonogram zajęć: a) osoba zatrudniona w ramach przedmiotu zamówienia będzie zobowiązana do opracowania harmonogramu w ramach przedmiotu zamówienia. Harmonogram należy ustalić we współpracy z Zamawiającym i uczestnikami projektu. Wstępny harmonogram należy przedstawić Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Zamawiający ustali z uczestnikami terminy spotkań na podstawie harmonogramu wstępnego. Harmonogram ustalony z uczestnikami jest harmonogramem ostatecznym, na podstawie którego Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia. b) harmonogram zawiera datę świadczenia usług i wymiar godzin przeznaczonych na ich realizację. c) harmonogram podlega akceptacji przedstawiciela Zamawiającego d) wszelkie zmiany w harmonogramie wymagają zgody przedstawiciela Zamawiającego i nie spowodują konieczności dokonania zmian Umowy w formie aneksu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8, 80.57.00.00-0, 80.50.00.00-9, 80.40.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DW Com s.c. Dorota Wołosiuk - Kondratowicz Waldemar Tabaka, Ul. Al. Wolności 30, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6591,45 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5728,66

 • Oferta z najniższą ceną: 5728,66 / Oferta z najwyższą ceną: 14889,60

 • Waluta: PLN.

 

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.79.2014 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest

Zatrudnienie doradcy zawodowego w ramach projektu „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
                                             

Zamawiający:                                                                  
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork woj. pomorskie
NIP: 841-160-90-72
REGON: 770979648

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wybrany Wykonawca:
DW Com s.c. Dorota Wołosiuk - Kondratowicz
Waldemar Tabaka
84-300 Lębork
Ul. Al. Wolności 30

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt)
w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.


Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

CENTRUM DORADCZO SZKOLENIOWE
Stanisław Podlaski
67-300 Szprotawa
Ul. B. Prusa 11/4

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

57,62 pkt

e-pro work & education
Aleksandra Borkowska
70-965 Szczecin
Plac Jana Kilińskiego 3, pok. 116-117

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

38,48 pkt

KB Project Consulting
Karol Bieniek
86-300 Grudziądz
Mały Rudnik 77A

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

49,30 pkt

Katarzyna Bigus
84-300 Lębork
Ul. Wł. Łokietka 3/7
Emilia Rumińska
84-300 Lębork
Laska 3

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

89,41 pkt

AKADEMIA BIZNESU
Zyta Klonowska
84-100 Puck
Ul. Mickiewicza 22

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

97,27 pkt

CONSULTING
Firma Doradczo - Szkoleniowa
Julita Orłowska - Szczepańska
89-620 Chojnice
Ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 30a/206

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

87,63 pkt

Lidia Zegler - Stolz
84-300 Lębork
Ul. Jagiellońska 4B/12

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

90,82 pkt

DW Com s.c. Dorota Wołosiuk - Kondratowicz Waldemar Tabaka
84-300 Lębork
Ul. Al. Wolności 30

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

100,00 pkt

Informacja o Wykonawcach wykluczonych z postępowania

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia

brak

 

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia

brak

 

Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty 2014-09-19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia: 186685 - 2014; data zamieszczenia: 01.09.2014Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zatrudnienie doradcy zawodowego w ramach projektu Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie 3 zadania: a) Zadanie 1 - Zatrudnienie doradcy zawodowego do rekrutacji - 60 godzin b) Zadanie 2 - Poradnictwo zawodowe - sesje indywidualne z doradcą zawodowym - 90 godzin c) Zadanie 3 - Poradnictwo zawodowe - sesje grupowe z doradcą zawodowym - 16 godzin Wykonawca musi złożyć jedną ofertę na wszystkie ww. zadania. Oferta, która nie będzie obejmować realizacji wszystkich trzech zadań nie jest zgodna z SIWZ. Doradca zawodowy odpowiedzialny jest w projekcie za osiągnięcie następujących celów, rezultatów i produktów: Cel główny: Zaktywizowanie grupy 30 osób (14 kobiet, 16 mężczyzn) zamieszkujących powiat lęborski, pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako bezrobotne) powyżej 50 r.ż., w tym co najmniej 30% osób w wieku 55 lat i więcej zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami z uwzględnieniem panujących tendencji na lokalnym rynku pracy od 01.08.2014 do 31.08.2015 oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 35% Beneficjentów Ostatecznych Rezultaty: a) Liczba osób, które brały udział w grupowych spotkaniach z doradcą zawodowym - 30 osób, b) Liczba osób, które brały udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym - 30 osób. Produkty: a) 16 godz. sesji grupowych przeprowadzonych przez doradcę zawodowego, b) 90 godz. sesji indywidualnych przeprowadzonych przez doradcę zawodowego. W przypadku rezygnacji uczestników z udziału w projekcie, na ich miejsce wejdą kolejne osoby z list rezerwowych. Doradca zawodowy ma obowiązek w ramach godzin określonych odpowiednio dla każdego z zadań, przeprowadzić zajęcia indywidualne i grupowe (zadanie 2 i 3) z osobami nowymi i stworzyć dla każdej nowej osoby Indywidualny Plan Działania (jeśli godziny nie będą jeszcze zrealizowane przez doradcę). Przedmiot zamówienia musi być wykonywany przez osoby prowadzące zajęcia spełniające warunki opisane w rozdziale 8 ust.1 pkt. 4 SIWZ. Adresaci Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby spełniające równocześnie następujące warunki: 1. Osoby w wieku 50-64 lata (do wsparcia kwalifikują się również osoby w wieku powyżej 64 roku życia, gdy zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie), 2. pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne) - są to osoby w wieku 50-64 lata niezatrudnione, niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoby zarejestrowane we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt a-k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (Dz. U. tj. z 2013r., poz. 674 ze zm.), 3. posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie województwa pomorskiego - powiatu lęborskiego. Zgodnie z dokumentacją konkursową dot. konkursu otwartego nr 01/POKL/6.1.1/2013 dostępną pod adresem http://wup.gdansk.pl/g2/2013_03/e76edc492431e915cffde3fcd839c39d.pdf (pkt 2.6, str. 8), osoba pełniąca funkcję doradcy zawodowego w projekcie powinna posiadać w szczególności następujące kwalifikacje zawodowe: - ukończone studia (licencjackie/magisterskie/podyplomowe) lub kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego; - znajomość problematyki rynku pracy; - wiedzę z zakresu poradnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego; - znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów normatywnych tej ustawy; - posiadanie wiedzy z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego; - znajomość podstaw prawa pracy; - znajomość obowiązujących procedur administracyjnych; - umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej. Zajęcia będą odbywały się w salach bezpłatnie udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Lęborku. Koordynator projektu i specjalista ds. realizacji szkoleń i staży będą odpowiedzialni za zakupienie i rozdysponowanie artykułów spożywczych na sesje grupowe z uczestnikami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Zadanie 1 - Zatrudnienie doradcy zawodowego do rekrutacji (60 godzin), który odpowiedzialny będzie za zrekrutowanie grupy 30 osób (14 kobiet i 16 mężczyzn) zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+, w tym m.in.: - współpraca z koordynatorem projektu i specjalistą ds. realizacji szkoleń i staży podczas weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej, - przeprowadzenie testu kwalifikacyjno - motywacyjnego wśród kandydatów podczas sesji indywidualnych, w tym: -- opracowanie i przeprowadzenie testu kwalifikacyjno - motywacyjnego wśród kandydatów, -- sporządzenie dokumentacji związanej z przeprowadzanym testem, w tym sprawdzenie testów i przyznanie punktacji zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+, -- zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych uczestników projektu, -- praca w komisji rekrutacyjnej, w tym współpraca z pozostałymi członkami Komisji rekrutacyjnej w zakresie wyboru grupy docelowej. b) Zadanie 2 - Poradnictwo zawodowe - Poradnictwo zawodowe - sesje indywidualne z doradcą zawodowym (30 osób x 3 godziny na osobę), mające na celu przede wszystkim opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla 30 beneficjentów ostatecznych. Zgodnie z dokumentacją konkursową dot. konkursu otwartego nr 01/POKL/6.1.1/2013 dostępną pod adresem http://wup.gdansk.pl/g2/2013_03/e76edc492431e915cffde3fcd839c39d.pdf (pkt 2.8, str. 9), sesje indywidualne z doradcą zawodowym w ramach realizacji IPD będą obejmować przynajmniej następujące etapy: 1. Analiza potrzeb klienta 2. Indywidualna ocena zawodowa 3. Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania Spotkania będą obejmować rozpoznanie sytuacji zawodowej Beneficjentów Ostatecznych, analizę jego oczekiwań i preferencji zawodowych. Spotkania indywidualne będą obejmować po 3 godz. dla każdego uczestnika i powinny być realizowane podczas kilku sesji. Łącznie w ciągu całego projektu odbędzie się 90 godz. spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym. Więcej informacji nt. Indywidualnego Planu Działania można znaleźć w publikacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy Indywidualny Plan Działania Podręcznik metodyczny dostępnej na stronie www.wup.gdansk.pl. c) Zadanie 2 - Poradnictwo zawodowe - sesje grupowe z doradcą zawodowym (zajęcia 2 dwóch grupach 15-osobowych, 8 godzin zajęć na grupę), mające na celu przede wszystkim opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla 30 beneficjentów ostatecznych. Zgodnie z dokumentacją konkursową dot. konkursu otwartego nr 01/POKL/6.1.1/2013 dostępną pod adresem http://wup.gdansk.pl/g2/2013_03/e76edc492431e915cffde3fcd839c39d.pdf (pkt 2.8, str. 9), sesje grupowe z doradcą zawodowym będą obejmować przynajmniej zagadnienia: - Warsztat samopoznania, - Rynek pracy i oferta edukacyjna, - Poszukiwanie pracy, - Tworzenie dokumentów aplikacyjnych, - Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej w sprawie pracy, - Przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej Więcej informacji nt. Indywidualnego Planu Działania można znaleźć w publikacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy Indywidualny Plan Działania Podręcznik metodyczny dostępnej na stronie www.wup.gdansk.pl. Każda grupa będzie liczyła po 15 osób, dla każdej grupy przewidziano po 8 godz. Czas trwania 1 sesji grupowej będzie wynosił min. 3 godz. Łącznie w ciągu całego projektu odbędzie się 16 godz. spotkań grupowych z doradcą zawodowym. Wymagania ogólne dotyczące zadań 1, 2 i 3 1. Czas trwania: wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. 2. Wytyczne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 1. Harmonogram zajęć: a) osoba zatrudniona w ramach przedmiotu zamówienia będzie zobowiązana do opracowania harmonogramu w ramach przedmiotu zamówienia. Harmonogram należy ustalić we współpracy z Zamawiającym i uczestnikami projektu. Wstępny harmonogram należy przedstawić Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Zamawiający ustali z uczestnikami terminy spotkań na podstawie harmonogramu wstępnego. Harmonogram ustalony z uczestnikami jest harmonogramem ostatecznym, na podstawie którego Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia. b) harmonogram zawiera datę świadczenia usług i wymiar godzin przeznaczonych na ich realizację. c) harmonogram podlega akceptacji przedstawiciela Zamawiającego d) wszelkie zmiany w harmonogramie wymagają zgody przedstawiciela Zamawiającego i nie spowodują konieczności dokonania zmian Umowy w formie aneksu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8, 80.57.00.00-0, 80.50.00.00-9, 80.40.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Co najmniej jedną osobą spełniającą warunki: DORADCA ZAWODOWY, zgodnie z dokumentacją konkursową dot. konkursu otwartego nr 01/POKL/6.1.1/2013 dostępną pod adresem http://wup.gdansk.pl/g2/2013_03/e76edc492431e915cffde3fcd839c39d.pdf (pkt 2.6, str. 8) musi posiadać następujące kwalifikacje zawodowe: - ukończone studia (licencjackie/magisterskie/podyplomowe) lub kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego; - znajomość specyfiki pracy, m.in.: znajomość problematyki rynku pracy; wiedza z zakresu poradnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego; znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów normatywnych tej ustawy; wiedza z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego; znajomość podstaw prawa pracy; znajomość obowiązujących procedur administracyjnych; - 2-letnie doświadczenie zawodowe: umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej. W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby - każda z osób uczestniczących w realizacji zamówienia musi spełniać ww. warunki. Spełnianie warunku na podstawie Załącznika nr 5 do SIWZ (wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia) oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 1 do SIWZ b) oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 2 do SIWZ c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 5 do SIWZ 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 3 do SIWZ b) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 4 do SIWZ W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca oddzielnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział) 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie: a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej w trakcie trwania umowy, b) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, c) zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż określone w SIWZ i przedstawionej ofercie (nie dotyczy Wykonawcy - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej), Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o zmianie, o której mowa powyżej i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamówienia.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2014 godzina 12:00, miejsce: w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ-doradca PO 272 1 79 2014 poprawiony.doc 2014-09-01 15:49:13 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 01.09.2014 15:48
Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2014 13:22
Liczba wyświetleń: 960