drukuj

2014-08-22 12:18:02

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.50PLUS.272.2.7.2014


dotyczące: zakupu materiałów promocyjnych (plakaty i ulotki) w ramach projektu „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+”INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

odnośnie

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.50PLUS.272.2.7.2014
którego przedmiotem jest
zakup materiałów promocyjnych (plakaty i ulotki) w ramach projektu „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęło: 7 ofert, spośród których 7 spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz mieści się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertę uzyskując 100,00 pkt. wg kryterium oceny ofert złożyła:
Grupa Pinakolada, ul. Mikołowska 39/21, 40-066 Katowice

W/w  Wykonawca złożył ofertę najtańszą, spełniającą warunki udziału oraz mieszczącą się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację poszczególnych części zamówienia.

W związku z powyższym przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:
Grupa Pinakolada, ul. Mikołowska 39/21, 40-066 Katowice

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  

                W związku z realizacją projektu  pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

zakupu materiałów promocyjnych (plakaty i ulotki) w ramach projektu „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850,
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

39.29.41.00-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

22.46.20.00-6 - Materiały reklamowe

22.14.00.00-3 - Ulotki


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje zakup materiałów promocyjnych (plakaty i ulotki) w ramach projektu „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Wykaz materiałów z określeniem minimalnych wymogów, co do ich rodzaju i ilości, jak również wymagań technicznych i jakościowych znajduje się poniżej:

NAZWA PRZEDMIOTU

Liczba sztuk

SPECYFIKA

Zadanie 1 - plakaty

50

Format: A3

Surowiec: papier kreda błysk min. 170 g/m2

Nadruk: full kolor CMYK, jednostronnie, metodą trwałą, z obowiązkowymi logotypami i oznaczeniami określonymi w „Wytycznych dotyczących oznaczenia projektów w ramach PO KL" dla tego rodzaju materiałów (m.in. Logo PO KL, flaga Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, hasło PO KL, informacja o współfinansowaniu, logo Powiatu Lęborskiego) z zachowaniem ich określonych obszarów ochronnych.

Zadanie 2 - ulotki

200

Format: A4 składane do DL, z falcowaniem na 3 C do środka

Surowiec: papier kreda błysk, min.130g/m2

Nadruk: full kolor CMYK (4+4), dwustronnie z falcowaniem, metodą trwałą, z obowiązkowymi logotypami i oznaczeniami określonymi w "Wytycznych dotyczących oznaczenia projektów w ramach PO KL" dla tego rodzaju materiałów (m.in. Logo PO KL, flaga Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, hasło PO KL, informacja o współfinansowaniu, logo Powiatu Lęborskiego) z zachowaniem ich określonych obszarów ochronnych.

 

Zakres zamówienia obejmuje także:

- wykonanie materiałów promocyjnych zgodnie z wymaganiami techniczno-ilościowymi zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym,

- dostawę materiałów promocyjnych do siedziby Zamawiającego; dostarczone materiały muszą być zapakowane w kartonach

Dodatkowe informacje (wymogi i obowiązki Wykonawcy oraz Zamawiającego)

-Wszystkie materiały muszą posiadać niezbędne oznaczenie zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących „Wytycznych dotyczących oznaczenia projektów w ramach PO KL", rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8.12.2006 r. oraz Księgą identyfikacji wizualnej NSS.

- W dniu zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wzory materiałów promocyjnych w formacie cdr (lub w innym pliku możliwym do zapisania przez program corel) oraz w formacie pdf na płycie CD/DVD

- Wykonawca poprawi otrzymane projekty graficzne zgodnie z wymaganiami drukarskimi.

- Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu drogą poczty elektronicznej w formacie PDF do akceptacji wizualizację graficzną - wzory gotowych do druku, odpowiednio ologowanych materiałów promocyjnych w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i wprowadzić wszystkie uwagi Zamawiającego do wizualizacji graficznych, gdy będą np. niezgodne z materiałami otrzymanymi od Zamawiającego w formacie pdf lub „Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach PO KL". Zamawiający z tytułu wprowadzanych zmian, niezależnie od ich ilości, nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów.

- Wykonawca dokona wskazanych przez Zamawiającego zmian lub poprawek do przedstawionych wizualizacji graficznych w terminie 2 dni roboczych od dnia przedstawienia ww. wizualizacji i ponownie przedstawi je do zatwierdzenia. W przypadku nadal występujących uchybień Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich natychmiastowego usunięcia.

- Wykonawca wydrukuje materiały promocyjne wg specyfiki i ilości określonej w zapytaniu ofertowym.

- Wykonawca w terminie wskazanym w § 4 pkt.6 umowy wykona materiały promocyjne i dostarczy je do Starostwa Powiatowego w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5, pok. 212 (II piętro) bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów z tego tytułu.

- Po dostarczeniu przez Wykonawcę materiałów promocyjnych określonych w Zapytaniu ofertowym przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy.

- Wszystkie artykuły muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku, wolne od wad.

- Wszystkie artykuły muszą spełniać łącznie następujące kryteria: funkcjonalność, trwałość, estetyka i bezpieczeństwo:

• nie występują zarysowania, przebarwienia, pęknięcia, ewentualnie inne uszkodzenia artykułu widoczne gołym okiem (odpowiednio do rodzaju artykułu),

• graficzne elementy artykułu nie są starte, rozmazane, popękane ani nie zmieniły kolorów podczas pocierania ręką lub drapania paznokciem, nie kalkują,

• krawędzie artykułów są wykończone i nie niosą niebezpieczeństwa skaleczeń

• dany artykuł pod względem wyglądu nie odbiega od dostępnych na rynku standardów oraz wszystkie jego elementy są względem siebie proporcjonalne

• sposób wykonania i użyte materiały nie wywołują wątpliwości co do jakości produktu

• logotypy zamieszczone na materiałach są widoczne i odpowiednio wyeksponowane.

Informacje dodatkowe:

·         Termin realizacji zamówienia: 7 dni roboczych od dnia akceptacji przez Zamawiającego wizualizacji graficznych ulotek i plakatów.

·         Faktury/rachunki za wykonane usługi wystawiane będą przez Wykonawcę na: Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, NIP 841-160-90-72

·         Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone odpowiednio
w formularzu ofertowym oraz w zawartej umowie. Zamawiający zapłaci za wykonanie Zamówienia na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

·         O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi  każdego Wykonawcę, który złożył ofertę.

·         Beneficjent podpisze umowę z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności wykonawcą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania.

·         W przypadku, gdy 2 najkorzystniejsze oferty złożone przez dwóch różnych Wykonawców będą opiewać na taką samą kwotę, Zamawiający wystąpi do każdego z nich z prośbą o ponowne wypełnienie formularza ofertowego, aby wybrać 1 ofertę najkorzystniejszą.

·         Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 30 dni kalendarzowych.

·         Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  1. WARUNKI UDZIAŁU
W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć:

a)   formularz ofertowy - wg załącznika nr 1

b)   oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych - wg załącznika nr 2

c)   oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia) - wg załącznika nr 3

 

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału
w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie „spełnia/ nie spełnia" 


  1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Kryterium oceny ofert - cena oferty brutto - 100%

CENA = (cena ofertowa minimalna/cena oferenta) x 100         

Oferty oceniane będą punktowo w oparciu o w/w kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100,00 pkt.

  1. WYMAGANIA DOT. ZAWARTOŚCI OFERTY - DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ
W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć:

a)    formularz ofertowy - wg załącznika nr 1

b)    oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych - wg załącznika nr 2

c)    oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia) - wg załącznika nr 3

Niekompletna oferta (np. bez załączonych ww. wymaganych dokumentów, niepodpisana, niewypełniona we wszystkich wymaganych miejscach) pozostaje bez rozpatrzenia.

  1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 9 września 2014r. do godziny 12:00 w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Zaklejoną kopertę należy zaadresować:

Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork

Winna również posiadać napis:

 
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.50PLUS.272.2.7.2014

Na zakup materiałów promocyjnych (plakaty i ulotki) w ramach projektu „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+"
  1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 30 dni kalendarzowych.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  1. INFORMACJE DODATKOWE
W przypadku pytań dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udziela Marta Aftyka, pod numerem
tel. 59 848-08-67

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zapytanie_ofertowe materiały promocyjne 50 plus z załącznikami.pdf 2014-08-22 12:18:33 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 22.08.2014 12:18
Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2014 13:54
Liczba wyświetleń: 710