drukuj

2014-08-18 12:53:37

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.TDŚP.272.3.6.2014


zatrudnienie dwóch opiekunówLębork, dnia 03.09.2014r.

INFORMACJA

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

odnośnie

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.TDŚP.272.3.6.2014


którego przedmiotem jest zatrudnienie dwóch opiekunów, którzy przygotują grupę 3 uczniów z ZSO nr 1 w Lęborku oraz ZSO nr 2 w Lęborku do mini olimpiady  przedsiębiorczości - pojedynku szkół w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty.

Najkorzystniejszą ofertę uzyskując 100,00 pkt. wg kryterium oceny ofert złożyła Pani:


Część I - Zatrudnienie opiekuna grupy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku w wymiarze 30 godzin, który przygotuje grupę 3 uczniów i uczennic do mini olimpiady przedsiębiorczości - Irena Małachowicz, ul. Kazimierza Wielkiego 20, 84-300 Lębork

Część II - Zatrudnienie opiekuna grupy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr  2 w Lęborku w wymiarze 30 godzin, który przygotuje grupę 3 uczniów i uczennic do mini olimpiady przedsiębiorczości - Joanna Zielińska, ul. Staszica 50/m4, 84-300 Lębork

W/w  Wykonawca złożył ofertę najtańszą, spełniającą warunki udziału oraz mieszczącą się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację zamówienia.w trybie art. 4 pkt. 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami (wg procedury dla zasady konkurencyjności) określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


                                                             
Powiat Lęborski zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zatrudnienia dwóch opiekunów, którzy przygotują grupę 3 uczniów z ZSO nr 1 w Lęborku oraz ZSO nr 2 w Lęborku do mini olimpiady  przedsiębiorczości - pojedynku szkół w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).
 


1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
 

Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com

 


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

Część 1 - Zatrudnienie opiekuna grupy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku w wymiarze 30 godzin, który przygotuje grupę 3 uczniów i uczennic do mini olimpiady przedsiębiorczości.
 

Część 2 - Zatrudnienie opiekuna grupy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr  2 w Lęborku w wymiarze 30 godzin, który przygotuje grupę 3 uczniów i uczennic do mini olimpiady przedsiębiorczości.
 

Mini olimpiada przedsiębiorczości - pojedynek dwóch szkół (zwana dalej Olimpiadą) przeznaczona jest dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku. Celem Olimpiady jest zwiększenie zainteresowania problematyką gospodarczą i dostarczenie dodatkowej wiedzy ekonomicznej, służącej zrozumienia zachodzących procesów gospodarczych, a także przybliżenie problematyki związanej z zakładaniem i prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa. Olimpiada ma kształtować i wzmacniać wśród młodzieży postawy przedsiębiorcze.

W ramach działania utworzone zostaną 2 grupy - każda licząca po 3 osoby - jedna grupa  w ZSO nr 1 w Lęborku oraz  jedna grupa w ZSO nr 2 w Lęborku. Zadaniem opiekunów grup (1 osoba w ZSO nr 1 w Lęborku oraz 1 osoba w ZSO nr 2 w Lęborku) będzie przeprowadzenie 30 godzinnych zajęć (średnio 3 godziny w tygodniu) i przygotowanie uczniów do międzyszkolnej rywalizacji z wiedzy o przedsiębiorczości. Zakres merytoryczny dotyczyć będzie zagadnień związanych
z zakładaniem własnej działalności, w szczególności:

1)       Koncepcji uruchamiania biznesu,
2)       Form organizacyjno-prawnych,
3)       Rozwoju i finansowania działalności,
4)       Form rozliczania działalności,
5)       Marketingu,
6)       Analizy SWOT,
7)       Pozyskiwanie środków na otworzenie własnej działalności.

Ponadto za pomocą bezpłatnej platformy e-learningowej wskazanej przez Zamawiającego każda grupa utworzy wirtualną firmę, którą będą musieli rozwijać minimum 1 miesiąc.

Na podstawie punktacji za rozwój firmy i punktów uzyskanych z konkursu wiedzy o przedsiębiorczości zostanie wyłoniona zwycięska grupa.
 

Wymagania:

 

1.       W ostatnich 5 latach:

-         minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotu przedsiębiorczość lub pokrewnego
w szkole ponadgimnazjalnej lub minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.


2.       Przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA! Jedna osoba może zostać opiekunem tylko 1 grupy.

Forma zatrudnienia - umowa zlecenia.

Termin wykonania pracy i związania umową - od września do 30 listopada 2014 r.

Czas realizacji zadań opiekuna szkolnego - łącznie 30 godzin (średnio 3 godziny w tygodniu). Na jedną godzinę zegarową składa się jedna godzina lekcyjna = 45 minut.


Zakres zadań opiekuna szkolnego:

-         Przygotowanie merytoryczne uczniów do międzyszkolnej rywalizacji z wiedzy o przedsiębiorczości,

-         Sprawowanie nadzoru nad uczniami podczas tworzenia i prowadzenia wirtualnej firmy na platformie
e-learningowej,

-         Terminowe i właściwe realizowanie zadań,

-         Nadzorowanie bieżących postępów w realizacji zadań oraz bieżące monitorowanie postępów uczniów, w tym podejmowanie ewentualnych działań naprawczych,

-         Współpraca z koordynatorem projektu oraz innymi osobami zaangażowanymi w realizację zadania, w tym koordynatorami szkolnymi,

-         Ewidencjonowanie godzin i zrealizowanych zadań dotyczących wykonywanych obowiązków,

-         Przedstawienie dokumentów rozliczeniowych z wykonanej pracy po każdym miesiącu kalendarzowym (miesięczne karty czasu pracy + rachunek).
 

Dodatkowe informacje (wymogi i obowiązki Wykonawcy oraz Zamawiającego):

1.     Osoba prowadząca zajęcia w ramach danej części przedmiotu zamówienia będzie zobowiązana do opracowania harmonogramu zajęć w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Harmonogram zawiera wymiar godzin przeznaczonych na ich realizację oraz terminy realizacji zajęć. Harmonogram należy ustalić z koordynatorem merytorycznym danej szkoły, personelem projektu. Wszelkie zmiany terminów realizacji zajęć dokonywane w harmonogramie zajęć powinny zostać co najmniej 5 dni przed planowaną zmianą przedstawione Zamawiającemu, a w przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy najpóźniej w dniu zaistnienia takiej okoliczności. Wszystkie zmiany dokonywane w harmonogramie wymagają zgody Zamawiającego i nie spowodują konieczności dokonania zmian Umowy w formie aneksu.

2.     Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia skierowanych przez przedstawiciela Zamawiającego (koordynatora szkolnego) uczestników.

3.     Zamawiający zastrzega sobie (w związku z finansowaniem ze środków unijnych) oraz instytucjom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowaniem zamówienia, w tym dokumentów finansowych. 

4.     Usługi należy przeprowadzić w wybrane przez Zamawiającego dni robocze dla ZSO nr 1/ ZSO nr 2 w Lęborku po obowiązkowych godzinach lekcyjnych. Terminy i godziny dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców - godziny od 8:00 do 19:00. W weekendy, dni wolne od zajęć szkolnych oraz poza wyznaczonymi godzinami - w przypadku wyrażenia pisemnej woli przez uczestników i uczestniczki.

5.     Harmonogram należy ustalić z dyrekcją szkoły i personelem projektu oraz musi on być przedstawiony do zatwierdzenia Zamawiającemu.

6.     Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenia: salę wyposażoną w stoły i krzesła, z dostępem do WC, niezbędne do wykonania zamówienia. Materiały papiernicze Zleceniobiorca zapewni we własnym zakresie.  

7.     Przedmiot zamówienia należy zrealizować w miejscu wskazanym przez Powiat Lęborski na terenie miasta Lęborka.

8.     W ramach projektu nie przewiduje się przyznawania uczestnikom stypendiów i zwrotów kosztów dojazdu.

9.     Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów w czasie trwania zajęć.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

11. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników lub uczestniczki podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
 

Kryterium wyboru ofert - najniższa cena w danej części.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko na części zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.00.00.00-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80.50.00.00-9 - Usługi szkoleniowe

 

3. WARUNKI UDZIAŁU

W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć:

a) formularz ofertowy - wg załącznika nr 1

b) oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych - wg załącznika nr 2

c) oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia) - wg załącznika nr 3.

d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 4 do SIWZ

 

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie „spełnia/ nie spełnia" 

 


4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Maksymalny termin wykonania zamówienia: 30 listopada 2014 r.


5. DOPUSZCZALNOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Każdy Wykonawca może złożyć oferty na jedną część zamówienia.
 

6. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Kryterium oceny ofert - cena oferty brutto - 100%
 
CENA = (cena ofertowa minimalna/cena oferenta) x 100

Oferty oceniane będą punktowo w oparciu o w/w kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100,00 pkt.

 


7. WYMAGANIA DOT. ZAWARTOŚCI OFERTY - DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ

a)             formularz ofertowy - wg załącznika nr 1

b)             oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych - wg załącznika nr 2

c)             oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia) - wg załącznika nr 3

d)           wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 4 do SIWZ

 

Niekompletna oferta (np. bez załączonych ww. wymaganych dokumentów, niepodpisana, niewypełniona we wszystkich wymaganych miejscach) pozostaje bez rozpatrzenia.

 


8. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 1 września 2014r. do godziny 14:00 w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Zaklejoną kopertę należy zaadresować:

Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
 

Winna również posiadać napis:


DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.TDŚP.272.3.6.2014
 

Zatrudnienie dwóch opiekunów, którzy przygotują grupę 3 uczniów z ZSO nr 1 w Lęborku oraz ZSO nr 2
w Lęborku do mini olimpiady  przedsiębiorczości - pojedynku szkół w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Część: ...........................................
 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 

Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 30 dni kalendarzowych.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


10. INFORMACJE DODATKOWE
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą poczty elektronicznej (mail lub fax).

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zapytanie_ofertowe PO.TDŚP.doc 2014-08-18 12:53:49 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 18.08.2014 12:53
Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2014 12:51
Liczba wyświetleń: 773