drukuj

2014-08-08 07:37:19

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 08 sierpnia 2014 roku


w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2014 roku, Dz. U., poz. 518 ze zm./ ogłasza się, co następuje:

1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, nieruchomość gruntową stanowiącą własność Powiatu Lęborskiego, położoną w obrębie 3 miasta Lęborka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 102/1 o powierzchni 0.0027ha.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1L/00005612/1.

Sprzedaż nastąpi na rzecz właściciela budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, z przeznaczeniem na cele publiczne - urządzenia infrastruktury technicznej.

Dojazd do nieruchomości zostanie zapewniony poprzez ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez teren działki stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 102/2.

2. Działka nr 102/1 zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym jednostki terytorialne T.8, T.II i część T.7 zatwierdzoną Uchwałą nr LXV-643/2002 Rady Miejskiej
w Lęborku z dnia 27 września 2002 roku /Dz.Urz. Woj. Pomorskiego nr 5 z dnia 8 stycznia 2003 roku poz. 46/ znajduje się na terenie elementarnym 02.03.MN o dominującej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności,  w wydzieleniu wewnętrznym 03.01.UZ - teren usług zdrowia.

3. Cena nieruchomości wynosi 2.500 zł /słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100/ netto.

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

4. Osoby, którym może przysługiwać pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm./, mogą złożyć stosowny wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 19.09.2014 roku.

5. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 oraz umieszczenie na stronie internetowej Starostwa www.powiat-lebork.com na okres od 08 sierpnia 2014 roku do 29 sierpnia 2014 roku.

6. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lęborku, pok. nr 220 i 221, tel. /59/ 863 28 41.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 08.08.2014 07:37
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 654