drukuj

2014-08-06 11:14:43

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.TDŚP.272.3.5.2014


Dostawa fabrycznie nowych materiałów dydaktycznych: manekin treningowy, defibrylator treningowy, materiały i środki pomocy przedmedycznej.


Lębork, dnia 01.09.2014r.

INFORMACJA

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną
w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


odnośnie

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.TDŚP.272.3.5.2014

którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowych materiałów dydaktycznych: manekin treningowy, defibrylator treningowy,  materiały i środki  pomocy przedmedycznej w ramach projektu „Tandemem do świetlanej przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęło 8 ofert.

Najkorzystniejszą ofertę uzyskując 100,00 pkt. wg kryterium oceny ofert złożyła firma:

Część I - Dostawa materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć pozaszkolnych w ramach kółka pierwszej pomocy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku - MED-EXTREME Karol Durakiewicz, Al. Jerozolimskie 42/81, 00-024 Warszawa

Część II - Dostawa materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć pozalekcyjnych z chemii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku i w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku - Tech Mix Katarzyna Płonka, ul. Jana Sobieskiego 391a, 43-300 Bielsko-Biała

W/w  Wykonawcy złożyli oferty najtańsze oraz spełniającą warunki udziału.w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami (wg procedury dla zasady konkurencyjności) określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 maja 2014 r.).
                                              

                W związku z realizacją projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym: Dostawa fabrycznie nowych materiałów dydaktycznych: manekin treningowy, defibrylator treningowy,  materiały i środki  pomocy przedmedycznej.


Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część 1 - Dostawa materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć pozaszkolnych w ramach kółka pierwszej pomocy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku.

Część 2 - Dostawa materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć pozalekcyjnych z chemii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku i w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku.

 
1.      NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850,
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com

 
2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

39.16.21.00-6    Pomoce dydaktyczne

35.11.21.00-3    Manekiny do ćwiczeń na wypadek sytuacji awaryjnych

33.14.10.00-0    Jednorazowe, nie chemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33.14.00.00-3    Materiały medyczne

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje: Dostawa fabrycznie nowych materiałów dydaktycznych: manekin treningowy, defibrylator treningowy,  materiały i środki  pomocy przedmedycznej  w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

 
Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część 1 - Dostawa materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć pozaszkolnych w ramach kółka pierwszej pomocy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku.

Część 2 - Dostawa materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć pozalekcyjnych z chemii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku i w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku.

Ww. sprzęt odpowiedniej jakości, pozwoli na realizację zajęć w formule nowoczesnej, niezbędnej z punktu widzenia aktualnego i przyszłego rynku pracy oraz życia prywatnego.

Sprzęt i wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi być profesjonalne i fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane, nie regenerowane, nie powystawowe. Przedmiot zamówienia musi odznaczać się wysoką trwałością, a ponadto w zakresie bezpieczeństwa musi odpowiadać w szczególności normie CE lub równoważnej wskazanej w ofercie Dostawcy.

Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu
i terminem przydatności do użytku.

Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe o równoważnych lub lepszych parametrach. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w zapytaniu pod warunkiem, że będą posiadały równoważne lub lepsze parametry techniczne.

W przypadku zaproponowania w ofercie urządzeń równoważnych lub lepszych w stosunku do opisanych w zapytaniu, należy załączyć do oferty foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych urządzeń.

Wykonawca zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zobowiązany jest wykazać równoważność.

W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje realizację części zamówienia przy udziale podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań.

1)       Wymagania ogólne dotyczące sprzętu:

a)       dostarczone Wyposażenie musi być zgodnie z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp. Całość Wyposażenia objętego niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE lub innego równoważnego certyfikatu, co potwierdza oświadczenie złożone przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Deklarację zgodności z normą CE lub inny równoważny certyfikat Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z Wyposażeniem do wglądu.

b)        musi być ze sobą kompatybilny.

 
2)       Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:

a)       nie przewiduje się możliwości wypłacania Wykonawcy zaliczki.

b)       Zamówienie obejmuje również transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy). W cz. 1 zad. 1 i zad. 2 - dodatkowo zamówienie obejmuje uruchomienie i przeprowadzenie testów działania sprzętu wraz z jego rozruchem oraz przeprowadzeniem instruktażu w siedzibie szkoły: ZSO nr 2 w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1.

c)       Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia odpowiednio opakowany i oznaczony zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Razem z przedmiotem zamówienia dostarczy w języku polskim dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi zawierającą wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje, płyty CD wraz z dokumentacją i sterownikami (jeżeli dotyczy) oraz katalogi części zamiennych lub eksploatacyjnych (jeśli będą dostępne)

d)        Wykonawca dostarczy oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy dostarczonego sprzętu.

e)       Wykonawca dołączy do oferty karty techniczne (karty katalogowe, dane techniczne) określające parametry oferowanych sprzętów.

f)        jeśli dostarczone Wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu, lub rozruchu, zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostawy do odbioru.

g)       Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego (bez uwag) potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego.

h)        dostarczone wyposażenie powinno być kompletne, uruchomione i gotowe do pracy. Gotowość techniczna powinna być poprzedzona testami, uzgodnionymi z Zamawiającym, przeprowadzonymi z użyciem materiałów, narzędzi i programów dobranych oraz dostarczonych przez Wykonawcę. Testy należy przeprowadzić z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, a fakt ten odnotować w protokole odbioru.


3)       Wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia:

a)       bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

b)       karty gwarancyjne muszą być dostarczone dla każdego urządzenia osobno. Każdy element zamówienia należy traktować jako osobną całość i musi zostać dostarczony jako urządzenie kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem.

c)       warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej).

d)       Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.

e)       Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych sprzętów objętych przedmiotem zamówienia.

f)        pierwsze uruchomienie urządzeń oraz ewentualne szkolenia z zakresu obsługi urządzeń zapewnia Wykonawca zgodnie z warunkami gwarancji przez uprawnionego serwisanta. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez przedstawiciela Zamawiającego usterek. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą szkoły, Wykonawca zapewni :

-         odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, na własny koszt

-         dostawę naprawionego sprzętu do szkoły na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 25 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby szkoły

-         w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 25 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby szkoły, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi

g)       Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia.

h)       w okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają Wykonawcę.

i)         gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiającego do żądania wymiany Wyposażenia na wolne od wad lub nieodpłatnej jego naprawy. Wykonawca zobowiązany jest w zakresie gwarancji między innymi do świadczenia nieodpłatnej tj. wliczonej w cenę oferty bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji i naprawy w okresie gwarancyjnym w miejscu użytkowania (gwarancja on-site).

j)        gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy.

k)       w przypadku dwukrotnej awarii tego samego Wyposażenia lub jego elementu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego Wyposażenia lub jego elementu na nowy.

l)         w okresie gwarancji Wykonawca zapewni wsparcie techniczne, które Zamawiający rozumie: "Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze."

1.      WARUNKI UDZIAŁU

W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć:

a) formularz ofertowy - wg załącznika nr 1,

b) oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych - wg załącznika nr 2,

c) oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia) - wg załącznika nr 3.

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału
w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie „spełnia/ nie spełnia" .


2.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

a)   Część 1 - Dostawa materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć pozaszkolnych w ramach kółka pierwszej pomoc w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku - przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do 10 września 2014 r.

b)   Część 2 - Dostawa materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć pozalekcyjnych z chemii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku i w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku - przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do 10 września 2014 r.

3.      DOPUSZCZALNOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający może złożyć ofertę na część 1,  część 2 lub na obie części.

1.      KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Kryterium oceny ofert - cena oferty brutto - 100%

Oferty oceniane będą punktowo w oparciu o w/w kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100,00 pkt.

 
1.      WYMAGANIA DOT. ZAWARTOŚCI OFERTY - DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ

a) formularz ofertowy - wg załącznika nr 1,

b) oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych - wg załącznika nr 2,

c) oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia) - wg załącznika nr 3.

Niekompletna oferta (np. bez załączonych ww. wymaganych dokumentów, niepodpisana, niewypełniona we wszystkich wymaganych miejscach) pozostaje bez rozpatrzenia.

2.      MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 22 sierpnia 2014r. do godziny 13:00 w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Zaklejoną kopertę należy zaadresować:

Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
Winna również posiadać napis:

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.TDŚ.272.3.5.2014

Dostawa fabrycznie nowych materiałów dydaktycznych: manekin treningowy, defibrylator treningowy,  materiały i środki  pomocy przedmedycznej w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Część : ......................................................


3.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 30 dni kalendarzowych.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


4.      INFORMACJE DODATKOWE

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało dodatkowo opublikowane na stronie internetowej www.powiat.leborski.samorzady.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą poczty elektronicznej (mail lub fax).        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zapytanie ofertowe nr PO.TDŚP.272.3.5.2014.doc 2014-08-19 08:16:13 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 06.08.2014 11:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2014 12:01
Liczba wyświetleń: 734